Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18 OCAK 2000 SALJ HABERLER Cumhuriyet Mahallesi'ne bir Cumhuriyet Mahallesi dalıa ekleniyor: CUMHURİYET KlNALI MAHALLESİ (2. BÖLÜM!) ••r 'umhurıvet mahallesi I Bolum'dekı 565 parsel sahıplerını buldu ve proje çalışmaları hızla derlıyor. Ancak, mahallemıze henuz katılamayan okurlarımızm, dostlarımızın ısteklerı de suruyor. Şu anda bu ısteklerı de karşılayabıldığımız ıçın mutluyuz I. Bolumun yaklaşık 1 km guney doğusunda, denıze yaklaşık 800 metre uzaklıktakı yenı bır arazı uzerınde Cumhurıvet Kınalı Mahallesi'nı kurmak ıçın çalışmalara başladık 122 450 m 2 buyukluğunde olan bu arazıdekı 140 parseh okurlanmıza jeolojık zemın raporlan hazırlanarak duzenlenmış depreme dayanıkh projelerıyle bırlıkte sunuyoruz Aynca, ağaçlandırmaya olabıldığınce gemş alan aynlabılmesı ıçın de parsel sayısı 140'la sınırlanmış ve parsel buyukluğu en az 500 m 2 olarak belırlenmıştır. Parsellerde ınşaat ıznı oranı, tabanda %20 olup projeler tek ve ıkız vılla olarak tasarlanmıştır. Denıze daha yakın olan ve L Bolum'de oturan dostlarımızın da yararlanacağı sosyal tesıslenn de ycr alacağı Cumhunyet Kınalı Mahallesı'nde parsellerın metre karc fıyatı 14 mılyon TL'dır. Peşınat 1,5 mılyar TL olup kalanı 6 eşıt ve sabıt taksıtle odenecektır. Okurlarımızla, dostlanmızla bırlıkte yaşayacağımız Cumhunyet Mahallesi adım adım gerçekleşıyon Mahallemızle ılgılı her yenı gehşmeyı sıze bıldıreceğız. CumhuriYetmahallesi "Doğayla uygarhk buluşuyor" YINE DENJZ ÛORUNUMLÜ İMARLI İFRAZLI BACIMSIZTAPULU Cumhuriyet Mahallesi nerede kuruluyor? •Cumhunyet Mahallesi Istanbul'un batısında Tekırdağ-Çortu yolu Kınalı kavşağı uçgenınde Çanta Köyu beledıye sınırtan ıçınde kuruluyor Istanbul a uzaklığı TEM yolundan 45 dakıka E5 yolundan 55 dakıkadır «1 Bolumun hemen guneyınde yer alan Kınalı Bolumu arazısının de stabılıze yollan vardır. •Bu arazının de yalnızca % 14 u eviere aynldı Kaian % 86 nın kuçuk bır bolumu yol ve otopark, çok buyuk bır bdlumu ıse bahçe ve park olacak Başvuru ÇAĞ PA2ARLAMA Basın Sarayı Kat 4 (Gazetecıler Cemıyetı Ustu) Cağaloğlu - ISTANBUL Tel (0212) 520 21 91 - 92 Faks (0212) 520 50 23 Satış yapılan Cumhunyet Krtap Kulübü bürolan: Ankara: Ataturk Bulvan No 125 Kat 4 Bakanlıklar ANKARA Tel 419 50 20 pbx Faks 417 19 57 famlr Halıt zıya Bulvan 1352 Sok No 2/3 Alsancak İZMİR Tel 441 12 20 pbx, Fate 441 91 17 Arkeolojik alandaki 'namazgâh betonlaması' yasaya göre 'ağır cezalık' suç Taksim'de meydanı boş buldular • Taksım Camisi'nin 'yerini belirleyen' Taksım Meydanı Kentsel Tasanm Projesı, mimarlann protesto ettıkleri bır 'güdümlu şartnameyle' elde edılmıştı. Şımdi, tanhı maksem binasının yanındakı arkeolojik kazı alanını 'namazgâh' yapmak üzere betonlayanlar da bu projemn Taksım Parkı'nı betonlaştırmasına onay veren anlayışıızlıyorlar.. OKTAYEKtNCl Korsan göstenlere ızın vermemek ıçm pohsın ve "çevik kuvvetjn" neredeyse 24 saat nöbet tuttuğu, seyyar satıcılara goz aç- tumamak ıçın çok sayıda "zabıtanm" dur- madan devnye gezdığı ve her gun sayısız beledıyecının sayısız kez gelıp geçnklen TaksimMaydanı'nın tam kenannda dev bır "betonluuııyonu''gunlerce"kaçak"(')be- ton dokuyor, ne polıs ne zabıta kanşıyor ne de o beledıyecıler "Durun, kimsiniy ve ne yapıyorsunuz?" dıye soruyorlar Kanşmak ya da soru sormak bır yana, ay- nı beton kamyonunun adeta "meydanı boş bularak" gınştığı bu "fllegal'' e\ lemın "ar- keolojik kazı alanını betonlamak" olduğu anlaşıldıktan sonra bıle yıne hemen hıçbır yetküı "suçhüarmkiınleroktuğunu" çok da fazia onemsemıyor Daha bırkaç ay once Resmı Gazete'de yayımlanan sözleşmeyle adayı olduğumuz Avnıpa'ya "Arkeolojik mirası koruvaca- ğnn" sozünu veren Turkıye'de buyasagu- omdekı sozûn gereğını (ustelık Istanbul'un Taksım Meydanı'nda) yenne getırecek bır "sorumhı" da gunlerdır bulunamıyor Olayı fark ederek 11 Ocak 2000 günü kamuoyuna duyuran Humyet gazetesı ıle haben yapan Kemal Dfyırbddr, Beyoğlu Beledıye Başkanı munar Kadir Topbaş'ın SİT alanındakı kaçak betonlama>ı, "Ce- maatnamazgâh yapmakiste- nriş, ancak durdurduk" şek- Iınde açıkladığını 1 sayfadan vermelenne rağmen, bu "ce- maatin" koca kamyonu nasıl kıraladığı, şoförunün "trafi- ge kapah îstiklal Cadde- sl"nden geçerken pohsten ya da zabıtadan nasıl ızın alabıl- dığı, dokulen betonun ve ça- bşan ışçılennın ucretının kımler tarafından odendığı, betonlanan "yeri" kımuı ış- çılere parmağıyla gostenp ın- şaann sınırlannı tanf ettığı yıne gunlerdır bır "sır" ola- rak kalabıhyor Oysa "Türkiye Cumhuri- yeti yasalan" arasında yer alan ve "yürürlükte" bulu- nan 2863 Sayıh Kültör ve Ta- biatVarüklarmıKorumaYa- sası, SÎT alanında bu tür "izinsiz'' uygulamalan "ya- panlann, yaptıranlann" ve tanhsel mırasın tahrıbıne "neden olanların" herhangı bır ımar suçu değıl, "ağır cezahk" suç ışle- dıklennı belırnyor ve "ağır hapis cezalan" bıle öngorüyor Nevarkı Taksım'de mey- danı boş bulanlar, aynı zamanda "huknku daboşbularak" bu yasalara aldırmadan ts- tanbul'un arkeolojısım kaçak namazgâh alanı yapmak ıçın özgurce betonlayabüı- yorlar Yasalan uygulamakla sorumlu yet- kılıler ıse yasada yazsa bıle "tarihinveken- Büyüksehir Beledjyesi'niıı kentsel dûzenleme projesme göretrafık yer altma ahnırken Taksim Gezisi de "büvütükn meydamn cami arsasma" dönüsecek 1995 yıhndald kazdar sonucunda lstanbuTun tarihi su şebekesine ait ak yapı kahnülarryla birtikte arkeolojik değer- lerin de ortaja çıkanküğı alan, şimdi de "beton nam*7g$h' tehdidi altmda~ tin tahribatmı suç gorecek" bır kultüre ve duyarhlığa yetennce sahıp olmadıklann- dan olacak, örneğın "Cumartesi Annde- ri'ne" göz açtırmadıklan îstiklal Cadde- sı'nde "arkeolojiye sakbranlar" ıçın oralı bıle olmuyorlar Taksım'de, tanhı "Su Maksemi" bınası ıle eskı su depolannm yanmda, uzun süre açık otopark olarak lcullanılan, mullayetı Zıraat Bankası - Vakıflar - Beledıye ve Ha- 2ane'ye aıt 2700 m2'hk alanda "Taksim Camisi'' yapma ozlemlen, Koruma Kuru- lu'nun 1994 yılında burada "arkeolojik sondaj kazKi" yapıhnası karanyla sona er- mışü Çunku, 24 11 1995 - 22 12 1995 tanh- lennde yapılan bıhmsel kazılarsonucunda, "geç dönem Bizans ve Osmanh dönemleri- ne" aıt kulturel değerler bulunuyor, dahası aynı yerde "tuğla mezarlardan ohışan bir nekröpolûn''varlığıdabelgelenıyordu Ya- nı bu alan sıradan bır eskı kaltntılarm bu- lunduğu bolge değıl, "tstanbul'un Bizans ve Osmanh dönemlerine ait kentsel altyapı küMrünü ve uygarhğını kanıtbçuı arke- olojik StT alanı" mtelığmdeydı Koruma Kurulu'nun böylesıne tanhsel bır alanda, ne camı ne de başka bır bına ya- pdamayacağına daır 8 5 1996 tanh ve 7693 sayıh karannm altında donenun RP'h Be- yoğlu Beledıyesı yonetımı temsılcısuıın "mnhakfet şerhi" bulunduğunu, bümem Cumhunyet okurlan anımsarlar mı9 Ancak şımdı bu muhalefet şerhının de yetkıhler tarafindan anımsanması ve Istan- bul'un tanhını yok edecek camı projesıne "evet" dıyebılen beledıye temsücısıyle, ay- nı tanhı bu kez "Detonlayarak'' yok etme- ye kalkışanlar arasındakı "iüşkinin'' de sor- gulanması gerekıyor 'Camiye yer buhna' planı Butun bu gehşmeler ıçensınde, yıne "na- mazgâh" amaçlı son betonlama olayıyla ammsanan "Peki, cami nereye yapdsm?-" sorusuna AKMüfitGürtuna'nın verdığı ya- nıta gehnce Buyukşehır Beledıye Başkanı, gazetecı KemalDiyarbekir e "Kacakcamhedekar- şıyım" dedıkten sonra şu "açıklamayı" ya- pıyor "Taksim Camisi'nin mşaafma izin verikbilmesi için önce Taksim Meydanı Kentsel Tasanm Projesi'nin onayı gereki- yor_" Gurtuna haklı çunku, Koruma Kuru- lu'ndan "onay beklendığı" soylenen bu pro- je, sadece Taksım'de trafiği yer altına alma- ya donuk bır yem meydan duzenlenmesı onermekle yetınmıyor, Taksım Camısı ıçın de Taksim Gezisi'nın kendıne gore uygun bır kesımmde "yer befirliyor" Recep Tayyip Erdogan donemınde, aklı başında olan ve "camiyi değfl,Taksim'i dfl- şûnen n mımarlanntepkıylekarşılayıpboy- kot ettıklen bır "gûdümlü şartname" ıle ıhalesı yapılan bu projede, trafiğm yer al- tına alınması ve meydamn butunuyle yaya alanı olarak duzenlenmesı fıkn, aslmda Nurettin Sözen donemınde başlannuş bır çalışmaya aıt- tı Erdoğan'ın tek yaptığı, bu fıkre "cami yerini de monte etmek"oldu Hatta proje he- nûz onay aşamasında bıle de- ğılken, Taksım gezısı altın- dakı ışyerlenne, "burayı ye- niden düzenüyoruz, tahliye edm" yazdan gonderdı Ay- nı sureçte şımdıkı Beyoğlu Beledıye Başkanı mıraarKa- dir Topbaş da donemın RP'h Kultur Bakanı tsmail Kahra- man tarafından "Koruma Kurulu öyesi" yapılıyor ve ılk demecmde de, "Cami projesi geürseonaylanm" dı- yerek Kurul'dakı "mimari misyonunu" da açıklamış oluyordu Şımdı Alı Mufıt Gürtu- na'nın yenıden bu projeyı gundeme getınp üstehk "sa- vunması" ıle Kadır Topbaş'm kaçak namazgâh betonlamasından "habe- rim yok" demesı arasındakı sıyası ve ıde- olojık ılışkıye bakanlar, nasıl bıryorumya- parlar bılemem Ancak, kesın olan şu la takvımlerde ar- tık "2000' yazsa bıle, ulke ve kent yönen- mı anlayışında da 2000'e geçılebılmesı ıçın "meydanı boş bırakmamak" gerekıyor Özelhkle de Taksim Meydanı'nu. 1999'da çıkan 2 bin 72 yangında toplam 5 bin 806 hektar ormanlık alan yok oldu Dikkatsizlik akciğerlerimizi yok ediyor • Geçen yıl, 237 ıle en fazla orman yangım Antalya'da meydana gelırken burayı 230 yangınla Izmır, 206 yangınla Muğla, 147 yangınla Balıkesır ve 124 yangınla Mersın izledı. • Yangınlarda ıhmal ve dıkkatsızlık ilk sırada yer alırken tespit edılemeyen nedenler sonucu çıkan 600 yangın dışında, 260 orman yangınının kasten çıkanldığı belırlendı. tstanbul Haber Servisi - dışında. 260 orman Turkıye'de geçen yıl meydana gelen 2 bın 72 orman yangımnda, toplam 5 bm 806 hektar ormanlık alan yok oldu Orman yangınlannda ıhmal ve dıkkatsızlık ılk sırada yer abrken belırlenemeyen nedenler sonucu çıkan 600 yangın yangımn da kasten çıkanldığı tespit edıldı Geçen yıl, 237 ıle en fazla orman yangım Antalya'da meydana gehrken burayı 230 yangınla îzmır, 206 yangınla Muğla, 147 yangınla Balıkesır ve 124 yangınla Mersın izledı. Orman Koruma \-e Yangınla Mucadele Daıre Başkanlığı venlenne gore, 1999'da bn- onceb yıla oranla orman yangın sayısında artış ohnasına karşın, yapılan etkın mucadeleler sonucu yanan ormanlık alan tstanbulKavacık,Sanyer,Kartal ve Çatalca'da çıkan yangmlardatahnp olan ormanlık alanlarda Orman Bolge Müdûrluğü'nün yeniden ağaçlaiidırma çahşmalan sürûyor. mıktannda azalma meydana geldı Geçen yıl, 237 ıle en fazla orman yangım Antalya'da meydana gehrken bu ılı 230 yangınla tzmır, 206 yangınla Muğla, 147 yangınla Balıkesır ve 124 yangınla Mersın izledı Yanan saha açısındanıse 1300 hektarla Osmanıye ük sırada yer alırken bu ılı 533 hektarla Kastamonu, 450 hektarla Hatay, 275 hektarla Balıkesır ve 240 hektarla Adana takıp ettı Yangmın çıkış nedenleri Yangınlann çıkış nedenlen arasında 938 orman yangım çıkmasına sebep olan ıhmal ve dıkkatsızlık ılk sırada yer alıyor Tespit edılemeyen nedenler sonucu çıkan 600 yangın dışında. 260 orman yangınının kasten çıkanldığı, 193 yangımn yıldırım düşmesı ve dığerlennın de kaza sonucu çıkanldığı belırlendı thmal ve dıkkatsızlık sonucu meydana gelen yangınlarda toplam 2 bm 187 hektar ormanlık alan yok olurken kasten çıkanlan yangınlarda 1844 hektar, nedenı tespit edılemeyen yangınlarda 1179 hektar, kaza yangınlannda 481 ve yıldınm duşmesı sonucu da 115 hektar ormanlık alan kül oldu Turkıye genehnde geçen yıl soz konusu nedenlerden meydana gelen 2 bm 72 orman yangınında toplam 5 bm 806 hektar ormanlık alan yok oldu Yangınla mucadele yöntemi Orman yangınlanyla etkın mücadelede, yangm habermı erken almanın yam SU3 en hızlı şekılde yangına ulaşarak buyumeden mudahale etmek, hava araçlanyla önce ekıp gondermek, daha sonra havadan suyla mudahale etmek, yerden arazozlerle su ve kopuk puskurtmek yontemlenmn kullanıldığı beürtıldı Büyuyen yangınlarda da yangımn etrafinda ışçı ve makmelerle şent açmak, yerden ve havadan suyla kımyasal maddeler puskurtmek ve uygun durumlarda karşı ateşle yangm söndurmek gıbı komple söndünne metotlanmn uygulandığım kaydeden yetkılıler, 2000 yıhnda geçen yıl uygulanan mucadele yontemlenm daha da gelıştırmeyı hedefledıklennı vurguladılar Ağaçlandırma çahşmalan Istanbul'da rant çevrelermm özellıkle Kavacık, Sanyer, Kartal, Gulsuyu ve Çatalca'da çıkardığı yangınlarda tahnp olan ormanlık alanlar yemden ağaçlandnıldı 1998 yılının eylûl aymda 75 hektar ormanın yanmasıyla sonuçlanan olaym ardından soz konusu alanlann rant çevrelermm ehne geçeceğme dıkkat çekılmıştı Medyamn orman yangınlan uzennde kapsamlı durması uzenne bolgede ağaçlandırma çalışmalanna hemen başlanmıştı Istanbul Orman Bölge Mudurlüğu yetkıhlen, yanan ormanlann ağaçlandırmasımn aym yılın kasım ayı ıçmde tamamlandığını belırterek düam yapılan alanlarda yuzde 85-90 oranında başan sağlandığmı kaydettıler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog