Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18OCAK2000SAU HABERLER DIJNYADA BUGÜN AIİStRMEN e Türkiye 2000 Yahya Kemal "Insan dünyada hayal ettiği nispette yaşar" demiş. Hayal de şair sözü gibi güzeldir, ama sanatçı ya da mucit değilseniz, kısacası, düş gücünüzü yaratıcılığa çevirme ye- tiniz yoksa, hayal kann doyurmaz, aç dayaşan- maz. Kişioğlu'nun kendinde olmayanlan vehmet- mesi, onun mutlu olmasına da yetmez. Bir de motivasyon sorunu var. Yani kişilere, bir ekibe ve onun elemanlanna ya da daha ge- niş topluluklara ulaşmaya çalışacaklan bir he* def göstermek ve onlan bu noktaya varmaya çalışmak üzere istençle doldurmak. Ama, motivasyon yalnız insanlann istençleri- ni bilemekie sınırlı kalmaz, aynı zamanda onla- ra, gösterilen hedeflere ulaşılmasını sağlaya- cak olanaklan ve en önemlisi eğitimi verir. Son zamanlarda ise toplum, eğitimden, amaçlara ulaşmayı sağlayacak olanaklardan yoksun, boş bir motivasyon bombardımanına tutulmuş bulunuyor. ••• Yirmibirinci yüzyılın 10 büyük ekonomisi ara- sınagirecek, Balkanlar'dan OrtaAsya'ya kadar etkinlik alanını uzatacak büyük bölgesel güç .Türkiye, acaba 2000 yılında nasıl? Isterseniz, çok çarpıcı bir örneğe göz atalım: Bilindiği gibi, Türkiye'nin batısında birçok böl- ge 1999 yılında büyük bir deprem felaketine uğradı. Depremin kendisi kaçınılmaz bir tabii afetti. Ama can ve mal kaybı, depremin büyüklüğüy- le orantısız bir boyuta ulaştı. Çünkü Türkiye'de insanlar, 20. yüzyılın crfa- naklanyla ortaçağın kafasını karıştınp, çürük ucubeler yapmışlar, tarihin hiçbir döneminde görülmeyen bir çarpık kentleşme örneği orta- ya sermişlerdi. Talancı ve avantacı göçebe kafa, "bi şiiy ol- maz abi" vurdumduymazhğı ile, ala ala hey git- mekteydi. Sonuç 1999 depremi oldu. Hemen belirtelim ki, daha büyük can ve mal kaybına yol açacak olan yeni depremlerin de kapımızda olması, toplumu hâlâ önlem almaya rtmiyor. Bu arada hükümet, ölümü getiren çarpık kentleşmeyi engellemek için yeni bir imar ya- sası çıkarmaya çalışıyor. Bundan böyle, kaçak yapılaşmaya kanşan- lar seçme-seçilrne haklannın kısıtlandığını gö- recekler, üstelik bu tür yapılara hiçbir hizmet götürülmeyecek. Gelin görün ki hükümetin hazırladığı tasanya koalisyonu oluşturan partilerin üçüne de men- sup kimi bakanlar imza koymayarak Meclis'e sevkini engelliyoriar. Bakanlanmız bu yasayı neden imzalamıyor- lar dersiniz? Nedeni çok basit. Onlar adına demokrasi de- diğimiz, ama talan ve avantaya göz yumacak çok seçenekli seçimli yağma düzeninde böyle bir yasanın kendilerine oy sağlamayacağını bi- liyoriar. Hoş imzalasalar da, bir şey değişmez. Bu ya- sa zaten uygulanamaz. Evet, 2000 yılının Türkiyesi, sistemi hâlâ, en . çok göz yuman partinin seçimde en şanslı oi- duğu avanta ve yağma düzenidir. Ve biz bunun adına, çok partili demokrasi demekteyiz. Sistemin yürütücüleri gerçeği bildikleri, aciz- lerinin farkında olduklan için de, bu durumu en- gellemeye çalışan yasalan savsaklamaktadırlar. Haklıdırlar. Çünkü onlar talan ve avanta düze- ninin ürünleridirler. Ve talan ile avanta karşısındaki acizleri o den- li büyüktür ki, ABD, Sanyer'de konsolosluk bi- nası yapmak için aldığı araziyi, TC'nin deneti- mi altındagüvencede hissetmediğinden, gece- konduculara karşı, 24 saat bizzat kendi adam- lanyla korumaktadır. Evet dostlar, 2000'in Türkiyesi bu. Buradan hareketle 2010'da, ya da 2020'de nereye var- mayı umuyorsunuz? MHP'de kritik Ocalan toplaııtısı ANKARA (Cunıhuri- yet Bûrosu) - MHP'nin bugün yapılacak grup toplanasının, bazı millet- vekillerinin Abdullah Öcalan'ın idam dosyası- nın Başbakanhk'ta bekle- tilmesi karannatepki duy- malan nedeniyle tartış- malı geçebileceği belirtil- di. Karara muhalif millet- vekillerinin, MHP lideri DevfetBahçeh'den "doyu- rucu bir açüdama" bekle- diklen bildirildi. MHP'nin, Öcalan kara- nnın ardından ilk grup toplantısı Bahçeli'run başkanlığında bugün ya- pdacak. Liderlçrzirvesin- den çıkan karar konusun- da açıklamalarını yeterli bulmayan parti yönetici- lerini dün topladığı Baş- kanlık Divanı'nda ikna et- meye çalışan Bahçeli, bu- gün de partisinin grup toplantısında muhalifmil- letvekillerini yanına çek- meye çalışacak. Toplantı- da, karara tepki gösteren milletvekillerinin gündem dışı-söz alarak görüşlerini dile getireceği belirtilir- ken, bu milletvekillerinin Bahçeli'den doyunıcu bir açüdama yapmasını bek- ledüderi kaydedildi. Toplantıda tartışmala- nn istenmeyen boyutlara ulaşması durumunda Bahçeli'nin. "Ahnan ka- rarda MHP'nin dunışun- da bir değişme yoktur. Metiniyke incelendiği za- man bu görülecektir. Hem bağunsız yargının karan- na saygıgösterüeceği,heın Türkyargısının kararian- nın hiçbir merci tarafin- dan değişürUemeyeceği vurgulanmış, Türkrve'nin uluslararası yüküırüülük- lerine gösterdiği duyarh- hk da sergilenmiştir. Bu- rada hiçbir parti ödün vermemiştir, bir uziasma sağlanmıştır. Ahnmış bir karar vardır. Bu karan kabul etmek ve «nlamak istemeyenler varsa gidebi- Hr" diyerek rest çekebile- ceği ileri sürüldü. Muhalif milletvekilleri- nin de "Başkanhk Diva- nı'nda ahnan bir karar var. Liderier rirvesine ge- rekirse hükümet sorunu halinegetirttmesi koşuluy- la gktUdi" diyerek Bahçe- li'ye yüklenebilecekleri belirtildi. CHP, tahkimin geriye işletilmesinin suçlamalara yol açacağına dikkat çekti 'Hukıık yaraahr'ANKARA (Cumhu- riyetBürosu)-CHP, hü- kümetin tahkimi geriye işletme çabalannın şa- ibelere yol açabileceği- ne dikkat çekerek, bu düzenlemenin hukuk devleti anlayışını zedeleyeceği uyansında bulundu. Hükü- metin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgerinin sosyo- ekonomik sorunlanna çözüm getirme konusundaki sözlerinin lafta kaldığını vurgulayan CHP, terörle mücadele için bölgeye aynlan kaynağın yansının, bundan böyle bölgenin kalkın- masına aynhnasuıı istedi. Merkez yönetim kurulu (MYK) üyesi Algan Hacaloğlu yönetimindeki CHP Ekonomi Masası, ekonomik konularla ilgili saptamalann yer aldığı haftalık ra- porlann ikincisini hazırladı. Hükümetin tahkimin geriye dönük olarak isletihne- si amacıyla ayn bir yasa tasansını "ön- celikli görüşülmek üzere" TBMM'ye gönderdiğinin anunsatıldığı raporda, hü- kümetin bu konudaki ısrannın hukuk devleti anlayışuıa zarar vereceğine dik- kat çekildi. Raporda, "dkemizde kamu yararı ilkesinin çiğnenmesine yol açması kaçuuhnaz olan tahkimin. genel hukuk kuraUanzoıianarak bir anlamda dejene- re edilerek geriye dönük olarak da işletil- mesi, birçok şaibenin ortaya atılmasuu, hukuk devleti anlayışun zedefeyecek tar- tışmalann yapılmasını gündeme getire- cektir" denildi. CHP Ekonomi Masası, bu haftaki ra- porunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinın sosyo ekonomik sorunlan- nuı altıru çizdi. Bugüne kadar, tüm hü- kümetlerin Doğu ve Güneydoğu Anado- lu bölgeleri için birçok "ekonomik kat- kınma ve destek" programı ilan ettiği, ancak bunlann hiçbirinin yaşama geçiri- lemediği vurgulanan raporda, 57. hükü- metin bu konudaki sözlerinin de lafta kaldığına işaret edildi. Raporda, yıllardır, terörle savaşıma yılda ortalama 8-10 mil- yar dolar harcandığının resmi ağızlardan sıkça vurgulandığı ammsatüarak "Tferör arük kontrol alünda oMuğuna göre, ba kaynağın yansının, bölgenin yandarmm saruabümesi ve sosyo ekonomik kaflan- manın gerçekfeştirflebflmesi için düzenli ve sürekti obrak yöreye aktanlmahdır" önerisi getirildi. Raporda, bu konuyla il- gilı olarak sıralanan önerilerden bazılan şöyle: • Boşalülan köy ve mezralardan göç etmek zorunda kalan vurttaşlar için "gö- ' ve "güveotiğinsağiaı 'te- melinde köylerine geri dönebihnelerinin ortamı yaratümalı. • Meralar açıhnalı, yörede hayvancı- lığın ayağa kaldınlması için gerekli acil önlemler ahnmah. • Kırsal kesimde ev ekonomisini tek- rarcanlandıracak etkinhkler harekete ge- çirihneli, bu konuda uygulamalı projeler için derhal düğmeye basıhnah. • lşsiz yöre insanımıza asgari geçün olanaklan yaratabihnek için "geçici lar- salkesnnistihdam"projesı 5 yühkbirsü- re için uygulamaya konulmah. • Geçici ve gönüllü köy koruculuğu sistemi, "geçki kırsal kesim istihdam" projesi içinde eritilerek uygulamadan kaldırümalı. CHP Ekonomi Masası, hükümetin deprem bölgesindeki yurttaşlara verdiği 100 milyon lirahk kira yardunma 31 O- cak'tan itibaren son verecek ohnasma da tepki gösterdi. Hükümetin kira yardunı- m kesmeye gerekçe olarak "yurttaşlann soğuk çadırlardan prefabrike konutiara geçmemelerini" gösterdığuıın anunsatıl- dığı raporda, "Hükümet arük uykudan uyanmah,vurttaşuı sıkıntüannı anlama- hdır. İster çadırda, isterse de prefabrike evlerde kalsınlar. tüm depremzedelere 100 milyon üralık nakit yardımı esirgeme- meüdir" denıldı. CHP, Başbakanlık Tef- tiş Kurulu'nun "Depremzedelereyardım hesaplannın ilk 3 aylık döneme ait dene- timi" raporuna göre, toplanan bağışlar- da ve oluşturulan fonlarda yayguı ihmal ve usulsüzluk yapıldığının ortaya çıktı- ğına dikkat çekerek ülkedeki kuralsızlık ve hukuksuzluğun bu boyutlara ulaşmış olmasının "en basit tabiri ik ayıp" oldu- ğunu vurguladı. Zamtna eşekli protesto Bursa Büyükşehir Beledrvesi'nin dünden itibaren uygulamaya başJadığı toplu taşıma ücretleri, kendilerini "Bursalılar grubu" olarak adlandıran 4 eski sryasetçi tarafindan eşeklere bînüerek protesto edüdL (Fotoğraf: AA) Hükümet, geriye dönük tahkim konusunda Adalet Komisyonu 'ndan anlayış bekliyor 'Tasanyı aynengeçirin' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yabancı sermayeye ve yabancı finans kuruluşlanndan kaynak sağlayacak özel şirketlere geriye dönük tahkim ödünü getiren tasan, tatilden sonra TBMM açılu1 açılmaz, bugün Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Tasannm Başbakan Bülent Ecevit'in Davos gezisi öncesinde çıkanhnası istenirken; iktidar partilerinin grup başkanvekilleri dün komisyon üyelerini toplantıda bulunmaları ve tasanyı aynen geçirmeleri konusunda uyardı. Tahkim uyum tasanlanna geriye dönük tahkimin eklenmesine ilişkin gınştmler sonuçsuz kalmıştı. DSP ve MHP'lilerin karşı çıkması üzerine, geriye dönük tahkim öngören madde tasandan çıkanldı, ancak hükümet bu düzenlemeden vazgeçmedi. Liderier zirvesinde geriye dönük tahkim konusundaki kararlılık sergilenirken, Kamu Hızmetleri İle Ilgıli Imtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinde Bunlardan Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Gidilebilmesı Halinde Uyuhnası • Hükümetin MHP kanadı ise daha önce imzalanan sözleşmelerdeki risk payı dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi koşuluyla tahkimin geriye dönük işletilmesini istiyor. Gereken llkelere Dair Kanun Tasansı içine bu konudaki düzenleme bir ek maddeyle yerleştirildi. Komisyon toplantısı öncesinde iktidar gruplan alarma geçti. Komisyon toplantısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaıu Cumhur Ersümer'in katılması beklenirken, üyeler tek tek uyanldı. DSP grup başkanvekilleri, DSP'li komisyon üyelerine Başbakan Ecevit'in tasannın geçirihnesi konusundaki isteğini aktardı. Hükümetin MHP kanadı ise daha önce imzalanan sözleşmelerdeki risk payı dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi koşuluyla tahkimin geriye dönük işletilmesini istiyor. Bir grup MHP'li bugün göriişülecek tasannın partınin koşullannı içerdiğini belirtirken, Adalet .. ,.,. Komisyonu üyesi tsmail Çevik, partisinden kendisine tasanyla ılgili bir telkin ya da istem gelmediğini belirterek "Eğer Hderler arasında bir uztaşma varsa ona uyanz. Yoksa aleyhinde oy kuDanınm" dedi. ANAP lideri Yılmaz, PKK lideri hakkındaki karann bir süre ertelendiğini söyledi •• • 'Ocalan Imralı'dan çıkardmah 9 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP, Abdullah Ocalan dosyası konusunda Avrupa Insan Haklan Mahkemesi (AİHM) karan ke- sinleşene kadarölüm cezasuun mevzuattako- runmasıru isteyerek hükümet ortağı MHP'ye destek verdi. Ölüm cezasının kaldınlmasına dönük ginşimlerin bir süre dondurulması ka- raruun ahndığı ANAP Başkanhk Di\anı'nda konuşan Genel Başkan Mesut Yılmaz, Öca- lan'uı Imralı'dan çıkanlarak normal bir ceza- evine konulması gerektiğini söyledi. ANAP Başkanlık Divanı, Yılmaz başkan- lığında yaptıgı toplantıda, liderier zirvesinin sonuçlan ve ölüm cezasının kaldınlmasına ilişkin tarüşmalan değerlendirdi. Alınan bil- giye göre Yılmaz, liderier zirvesinin 7 saat sürmesinin gerekçelerüü "Devlet Bahçeli'ji ikna etmek güç okhT sözleriyle açıkladı. • ANAP Başkanlık Divanı'nda, Öcalan dosyasuun Başbakanlık'ta bekletilmesi karannın ardından, ölüm cezasının bir süre askıya alınması görüşü benimsendi. Bu görüşe gerekçe olarak ölüm cezasının kaldınlmasına dönük girişimlerin kamuoyunda yaratacağı rahatsızlık gösterildi. Bahçeli'nin "devlet sonımluhığunun gereği- ne uj'gun" davTandığını ıfade eden Yılmaz, bundan sonra Öcalan konusunun "sh'asiistis- mar" malzemesi yapıjmaması gerektiğım \iirguladi. Yılmaz'ın, Öcalan'ın îmralı'dan çıkanlarak normal cezaevine konuhnası ge- rektiğini de ifade ettiği öğrenildi. Toplantıda ölüm cezasının kaldırümasına ilişkin girişim- ler de değerlendirildi. Bu çerçevede bazı üye- ler idam tartışmalannın bir süre "gündem- den düsürülmesüıi'' önerince. buna diğer di- van üyelerinden de destek geldı. Partiden aynlırken gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Yıhnaz, "TürkijeCumhuriyetita- rihinin en ağır cüriunlerini tşlemiş olan ve ölüm cezasını hak etmiş bh- hükümhlnün, ka- muo>unda bu kadar öne çıkanhnasmdan ra- hatsızhğınuz var. Partiolarak onun. obnasıge- rekenyereoturtubnasmıtstiyonız" dedı. Öca- lan'la ilgili yargı karannın. devletin uiuslara- rası taahhütleri nedeniyle bir süre için ertelen- diğini kaydeden Yılmaz, "Yoksa karann özünde herhanp bir değişüdik söz konusu de- ğidn-" diye konuştu. Yıhnaz, karann kötüye kullanılması olasıhğına karşı da hükümetin gerekü önlemleri aldığını ifade etti. Bir başka soru üzerine Mesut Yıhnaz, bu- gün TBMM'de göriişülecek olan gensoru önergesinin "zoriama" olduğunu vurguladı. Genel Başkan Yardımcısı Ahat Andkan, toplantıyla ilgüi bilgi verirken ölüm cezası- nın kaldınlmasının ancak gelecek dönemde ortaya çıkacak koşullar içinde daha sağlıkh taroşılabileceğini söyledi. Andican, af konu- sunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine de, "Hayır, af konusu bunun dı- şmdadır. Zaman zaman gündeme getirflmiş- tir. Ama bu olayı terör örgütleri\ le ilgili veri- len kararlarla bağdaşörmamamız gerekiyor, ayn tutmamız gerekiyor'' yanıtını verdi. SlFIR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@yahoo.com TUNCELİ - Tunceli Beledi- ye Salonu'nda sabah 10.00'da başlayacak toplantı için, bele- diye hoparlöründen konuşma- cı olarak isimlerimiz sürekli anons ediliyor. Duygu Asena, Celal Başlangıç ve Berhan Şimşek'le Tunceli'nin küçük çarşısında dolaşıyoruz. Bele- diyenin tam karşısında "Insan Haklan Anıtı" duruyor. Ellerin- de banş çelengi tutan bir genç kız heykeli. Celal hemen esp- riyi patlatıyor: "Bizde âdettir, olmayan şeylehn anıtını diker- ler." Tuncelililer bu anıt yüzünden tartışmalar yaşandığını aktar- dılar. Akit gazetesi, "Bu anıt te- röristkızınanısına dikildi" şek- linde bir haber yapmış. Çünkü anıtın dikildiği meydanda P- KK'li bir kız burada bomba ile kendini havaya uçurmuş. As- kerden ölenler olmuş. Tunceli- liler, anıtın bu olaydan önce ha- zırlandığını ve dikilmeye hazır hale geldiğini belirttiler. Tunceli'de bir ilginç anıt da- ha var. Sokaklarda yatıp kal- kan birgaribanın heykelini dik- miş Tuncelililer. Seyit Hüseyin Tatar'ın iyi bir heykeltıraşın elinden çıktığı belli olan hey- kelini izlerken çevremize top- lanan yurttaşlar onun kimseye Tunceli'de 22 Yıl Sonra zaran dokunmayan birgariban olduğunu anlattılar. Biraz da onu bir bilge gibi tanımladıkla- rı söylenebilir. Bu yoksul ve onuruna düşkün kentin orta yerinde bir garibanın heykeli- nin dikilmiş olması, burayı ta- nımak açısından çarpıcı birör- nek. Toplantının yapılacağı salo- nun kapısına geldiğimizde, gö- rünmeyen bir gerilimin izlerini polislerin ve toplantıyı düzen- leyen CHP'lilerin yüzünden okumak mümkündü. Günler- dir hem devlet yetkililerinin hem de bu bölgenin siyasileri- nin toplantının gerilimi içinde olduklannı gün ilerledikçe da- ha iyi anladık. Önce valilik toplantıya izin venmek konusunda epeycete- reddüt etmişti. Tam bu tered- düt sırasında, bir askeri biıiiğin pusuya düşürülüp aralarında kurmay binbaşının da bulun- duğu 6 askerin öldürülmesi sı- kıntılan arttırmıştı. Panel için izin alan CHP'liler, bu kez ilde kurulu partilere top- lantıdasöz vermek için başvu- ruda bulununca, valilik ve em- niyetteki gerilim daha da art- mıştı. Neyse, sonunda iki tara- fın gayretleri sonunda toplan- tıya izin sağlanmıştı. Böylece tam 22 yıl sonra Tunceli, bir pa- nel yapma olanağı elde etmiş- ti. Düşünün, Türkiye'nin bir il merkezinde tam 22 yıl panel yapılamamıştı, bu türden bir toplantı düzenlenememişti. Iş- te Tunceli'de bunun gerilimi vardı. Salona girdiğimizde ko- ca salon ağzına kadar doluy- du. Herkes sessizlik içinde toplantının başlamasını bekli- yordu. Tunceli'nin CHP'li Kadın il Başkanı Sevilir Yeşil'in ko- nuşmasıyla toplantı başladı. Ardından Belediye Başkanı Hasan Korkmaz, ardından bölgenin eski milletvekillerin- den CHP Parti Meclisi üyesi Sinan Yerlikaya konuştu. On- ları HADEP İl Başkanı Hıdır Aytaç, ÖDP temsilcisi Yusuf Cengiz, EMEP il Başkanı Ne- cati Tütmez ve Sendikalar Temsilcisi Yusuf Kaya izledi. Tunceli dertliydi, uzun za- mandan beri ilk kez bu kadar büyük bir kalabalıkla sorunla- nnı dile getiriyorlardı. Gergin, heyecanlı ve endişeliydiler. Toplantıyı yöneten eski miltet- vekili Orfıan Veli Yıldınm, top- lantının başında konuşmacıla- n tekrar tekrar uyarmak gere- ğini duydu. Bir gerilim çıkma- sını istemiyordu. Zaten konu- şan temsilciterin ellerinde yazı- lı metinler vardı. Çok dikkatli hazırlanmış, içerikli konuşma- ların ardından biz panelistler konuştuk ve saat 14.30'da toplantı bitti. Toplantının bitiminde Vali Mehmet Ali Türfcer'in bizleri davet ettiği söylendi. Ardından il Bölge Komutanı Dursun Bak da aynı daveti yaptı. Vali- ye gittiğimizde çok rahatladığı- nı hemen fark ettik. Bize basın- dan şikâyetterini esprili bir dil- le anlattı. İl Bölge Komutanı Tümgeneral Dursun Bak da bizleri güleryüzle karşıladı. Bir süre önce öldürülen subay ve erlerin nasıl ve nerede öldürül- düklerini anlattı. Akşamki kokteyl de çok ka- labalık oldu.. bu kez Vali Tür- ker ve Emniyet Müdürü Habip Şahin eşleriyle birlikte oraday- dılar. Gerilimli başlayan birgün mutlu sona ermişti. Biz de böyle bir olayın aracısı olmak- tan sevinç duyduk. Tunceli'nin dertleri çoktu. llin köylerinin yarısından fazlası boşaltılmış, birçoğu harabeye dönmüştü. Koca ilde bir tek uzman doktor çalışıyordu. Ne kadın doğum uzmanı ne ço- cuk doktoru ne göz ne kulak- burun- boğaz doktoru vardı. Doğum için kadınlar 130 km. uzaklıktaki Elazığ'agitmekzo- rundaydılar. Hâlâ bazı ilçelerde gıda ambargosu kaldırılmış değil. iş yok, ekonomik durum ise tam bir felaket. Dağda ba- zı silahlı gruplann vaıiığı ve yeryeryaptıklan baskınlar, hu- zursuzluğun temel nedenlerin- den biri... • • • Bütün bunlara rağmen Tun- celi'de herkes büyük bir iyi ni- yet içinde. Vali, emniyet mü- dürü, il bölge komutanı, resmi yetkililer geçmişten çok farklı olduğu anlaşılan yumuşak bir tutum sergiliyoriar. Tunceli güzel bir şehir. Şeh- rin tepelerinden şehri izlemek heyecan verici. Munzur ve Pü- lümür çaylan yılların omuzlan- nayüklediği acılarla, nazlı naz- lı akıyorlari Tunceli'ye bir bahar mevsi- minde yeniden gideceğiz. Söz verdik. 5 Subat Şehit yakınlan eylem yapacak ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Ab- duflah Ocalan dosya- smın Başbakanlık'ta bekletilmesi karannın ardından, bazı şehit ai- leleri demekleri hükü- met ortaklannı ziyaret ederek, TBMM'nin "iradesme el konul- mamasmır ' istediler. İlk olarak Başbakan Bülent Ecevit'i ziyaret eden dernek yönetici- leri daha sonra Başba- kan Yardımcısı Devlet BahçeU ve ANAP li- deri Mesut Yıhnaz'la yaklaşık l'er saatlik görüşme yaptılar. Istanbul Şehit An- neleri Derneği Başka- nı PakizeAlp Akbaba, "Bu dosya erya da geç Meclis'e gidecektir. Kimse Mecüs'in ira- desine el koyamaz" dedı. Akbaba. lider- lerle "ana oğul gibi ko- nustuklannı" belırtu- ken, liderlerden "olumlu söz ve yamt- lar aldddarmı'' söyle- di. "18vridn-askerlere, poüsiere kurşun atan vatan haüıinin dosya- sınm 7 saatte rafa kalküğma" işaret e- den Akbaba, "Biz, Türkrye'nhıçıkarlan- nı düsünüyonız ve ey- lem yapmıyoruz. Biz kendikrinden mey- danlarda verdikleri sözleri yerine getirme- lerini istedik" dedi. Türkiye'de 36 yer- de örgütlü olan der- nekler adma konuşan Mehmet Geoçer ise, kendilerine verilen övünç madalyalarun geri vereceklerini ve 5 Şubat'ta Ankara Sıh- hıye'de de bir eylem yapacaklannı söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog