Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

18OCAK2000SALI CUMHURİYET SAYFA Güncel Yayınları, "Işte Hayat" başlıklı bir çocuk kitaplan dızisi yayımlıyor. Bunlar arasında; Tahar Ben Jollhoun'un "Kızıma Irkçılığı Anlatıyorum"; Re- gis Debray'ın, "Kızıma Cumhuriyetı Anlatıyo- rum"; Ânette VVievior- ka'nın, "Kızıma Soykınmı Anlatıyorum" gibi kitaplar var. Dizi, bir çocuk dizisi a- ma, kitaplar daha çok Amerikalıların "teenage" dediklen, 13-19 yaş gru- buna hitap edecek birtarz- da yazılmış. Geçen yaz, Güncel Ya- yıncılık'ın yönetıcileri, fa- külteye geldiler ve bu seri- de yayımlanmak üzere, bir Atatürk krtabı yazmamı is- tediler. Bu talebı memnunı- yetle karşıladım. Zira, bu konuda AyşegüTe veril- miş bir de sözüm vardı. Ve sonunda, "Kızıma Ata- türk 'ü Anlatıyorum" baş- lıklı, (biraz ayıp olacak a- ma) çok sevimli ve öğreti- ci bir kitap ortaya çıktı. Ki- tap, belki Ayşegül'ün yaş grubu için ağır. Olsun, bir- kaç sene sonra o da okur ve anlar. 10 gün kadar önce, adı- nı sanını hiç duymadığım bir "kalem erbabı", yeni yayımlanmaya başlayan bir gazetede, bu kitapla il- gili olarak müthiş (!) bir eteştiri yayımladı. Aslında amacının, kitaptakı "yan- lışlan" (!) mı düzeltmek, yoksa bana bulaşmak ve kaşınmak mı olduğunu, tam anlayamadım. Ben böylelerinı çok gördüm. Kısır dünyaları içınde ses getirebilmek ıçın bana sal- dıran ve akıllan sıra, alay e- den çok "kalemşor" oldu. Ve çoğu kez değmese bi- le, hepsinın yanıtını verdim. Bu "garibin" adını ver- meyeceğim. Zaten arka- daşlarımdan çoğu, "Uğ- raşma yahu, yanıt verme- ye değmez" diye uyardılar. Ama ileri sürülen saçma- sapan iddiaların yanıtını vermezsem, bu ıddiaları kabul etmiş sanılabilırdim. Tabıi, kışılığımle ilgili "terbı- yesizliklerine" hiç degin- meden yanıtlıyorum. Bu "bilgln" yazar, kita- bımda dört hata bulmuş. (Bunlara "özgûn aynntı" diyor.) Ötesi "resmi tarih" söylemlenymış. Bunlardan binncisi, Tan- zimat Fermanı'nın Osman- lı padışahlannın ellerinde- ki sınırsızyetkıyı, ilk kez kı- sıtlamalannı yazmam olu- yor. Oysa ki bu "muhte- rem"e göre; ilk yetki sınır- laması, âyanla padişah arasındaki 1808 tarıhlı "Sened-i Ittifak" imiş... Vallahi bravo. Çok değışik üniversite ve eğitim kurumlarında, 1967'den beri siyasal tarih okuturum. İlk baskısı 1982'de yayımlanan "Si- yasal Tarih" başlıklı kita- bım, bugün pek çok eği- tim kurumunda ders kita- bı. Sened-ı Ittifak'ı herhal- de bilirim, yorumlayabili- rim. Fakat bu belge, beJli bir "gruba" verilen ayrıca- tıklardır, "genel" değildir. Kimileri, kapıtülasyonlan da "sınırlama" olarak de- ğerlendiriyor. Tanzimat Fenmanı'na, "yetkinin ilk kısıtlaması", demem; ço- 1 cukların kafalarının karış- mamas) içindi. 1839 yerine 1838 ya- yımlanması da, sadece bir dizgi hatasıdır. Kendi yazı- lanndaki teknik hatalar ya- nında, bu hata çok masum kalır. "Osmanlı'nın 30 Ekim 1918'de mütarekeyi ımza- ladığı gün, Almanya henüz savaş durumundaydı", de- meme de takılıyor "kalem- şorumuz". "Almanya bu mütareke- den tam 24 gün önce hav- luatmışve6Ekim 1918'de savaşa yeni katılan ABD'ye başvurarak ateş- kes istemiştı" dıyor... Kan- şık bir dönemdir o. Prerts von Baade'nin Başkan VVilson'a başvurusu 6 Ekim değil, 3-4 Ekim gece- sidir. Kabulü mümkün ol- mayan bellı koşullaria, ara- bulucu olmasını istiyordu. Fakat bu arada 2. Wilhelm tahtı bırakmayı reddettiği gibi, Luddendrof da bunu tanımıyordu. Fakat ne olursa olsun, Osmanlı mü- tarekeyi imzaladığı gün Al- manya ve Avusturya savaş durumunda idiler. Avustur- ya 3 Kasım 1918'de Vılla Guisti (Padua). Almanya da 11 Kasım'da Rethon- des'da mütareke imzala- dılar. ABD 2 Nisan 1917'de Almanya'ya savaş açtı. (Temsilciler Meclisi'nde 50-373, Senato'da 6-82 oyla.) Yaklaşık ikı senedir savaşta olan ABD'yi, "sa- vaşa yeni katılan "diye de- ğertemek, ancak boyte "ki- fayetsız muhterisler"\n harcı olsa gerek. Ve 1917 ortalanndan rtibaren, çok sayıda breysel ve yan ku- rumsal mütareke girişim- leri olacaktır. Atatürk'ün kaplıcateda- visi gördüğü Karlsbad'ın, eski Çekoslovakya sınırla- n içinde olduğunu biliyor- dum. Parçalanmasonrası, nerede kaldığına bakma- mıştım. "Sanıyorum Slo- vakya sınırian içinde" de- mişim. Vay efendim... Ki- tap yazan adam "san- maz"mış... Bugün Çek Cumhuriye- ti'ndeymiş eski Karls- bad ve yeni adı da "ünlü Karlovy Vary" imiş. Bence hiç önemli değil. Zaten önemli olsa, ben de kalkar bakardım. Benim anlatmak istediğim şey bambaşka idi. Ama ada- ARAYIŞ TOKTAMŞ ATEŞ Kalemşor Bozuntusu mın muradı, üzüm yemek değil, bağcı dövmek... Ki- tapta, Latife Hanım'la ilgi- li şöyle bir pasaj var. "...La- tife Hanım, Atatûrk'elayık bir eşti. Ata- türk'ten aynl- dıktan sonra kendini unut- turdu. O bû- yükinsanıneşi olmanın so- rumluluk ve bilinci içinde kendikabuğuna çekildi. Is- tanbul'un mütevazı bir semtinde, Fatih'te yalnız başına bir ömür sûrdü. Mezan da Edirnekapı Şe- hitliği'ndedir." Kalemşorumuz, Latife Hanım'ın Ayaspaşa Molla Bayırı Sokak'ta ahşap bir konakta oturduğunu iddia ediyor. Orada da oturmuş olabilir. Ben, Fatih HalıcılarCad- desi'nde oturduğunu bili- yorum. Mete Akyol da La- tife Hanım'ı Harbiye'de bir apartman dairesinde bul- muş. (Aynen Naklen, s. 8, Istanbul 1994) "...Önce Latife Hanım'ın nerede oturduğunu saptadım. Adres, Harbiye'de büyük birbınanın en üstkatıydı a- ma... Binaya girebilmek, binanın adresini bulabil- mek kadar kolay değildi. Yedi sekiz katlı, fakat çok geniş tabanlı bu bina, bir apartmandan çok, bir iş- hanı görunümündeydi..."' Okurlarım beni bağışla- sın. Kendi sorunumlagene işgal ettim bu köşeyı. Ama öyle sanıyorum ki; böyle "kifayetsiz muhteris ka- lemşor bozuntulan" sajt benim değil; Türkıye'de bir şeyler üretmek ve Atatürk aydınlığını yaşamına kıla- vuz etmek isteyen herke- sin sorunu. Cevap verme- ye değmeseler bile... Enflasyonu yendik! Şimdi, Arçelik'te tüm beyaz eşyalar, televizyonlar, elektrikli süpürgeler, termosifon ve şofbenler peşinat+6 taksit ve 0 vade farkıyla. Taksitler çok, vade farkı yok! Ayrıca hepsi, isterseniz tam 11 taksit ve % 1,9 vade farkı ya da 15 taksit ve sadece % 2,4 vade farkıyla. Bu mükemme! fırsatları sakın kaçırmayın. Enflasyonsuz hayatın keyfine varın! Ocak'ta 6 taksite % 0,11 taksite % 1,9 vade farkı Vade farkı oranlanna KDV dahtl değildir H a y a t a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog