Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC Imtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yaym Yönetmenı: Orhan Erinç # Genel Yayın Koordınatörü: Hikmet Çetinkaya # Yazuşlen Mudürü. tbrahim Yıldız • Sorumlu Müdür: Fikret İlkiz 9 Haber Merkezı Müdürii. Hakan Kara 0 Görsel Yönetmen: Fikret Eser Istıhbarat: Cengiz Y ıldırım # Ekonomi' Öziem Yüzak • Külnir Handan Şenköken • Spor Abdülkadir Yücelman # Makaleler: Sami Karaören 0 Düzeltme Abdullah Yazıcı 0 Fotoğraf Erdoğan Köseoğlıı 0 Bılgı-Belge Edibe Buğra 0 Yurt Haberlen. Mehmet Faraç Yayın Kurulu: Üh»n Selçak (Başkan), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner,tbrahim Yıknz,Orhan Bursalı. Mustafa Balbay, HakanKara. Ankara Temsılcısı: Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No 125.Kat:4,Bakanlıklar-AnkaraTel:4195020(7hat), Faks: 4195027 0 Iznur Temsilcisı: Serdar Kıak, H. Zıya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4419117 0 AdanaTemsılcıs: Çetin Yiğenoğlu, Inönü Cd 119 S. No:l Kat:l, Tel 363 12 11, Faks: 363 12 15 MüesseseMüdürii: Cstün Akmen 0 Koordınatör: Ahmet Korolsan 0 Muhasebe Bfllent Yener 0 Idare: Hüseyin Gürer 0 Satış: Fazilet Kuza MEDYA C: • Yönetun Kuru Başkam - Genel Müdûr. Gülbi Erduran 0 Koordınatör Reh Işrtman O Genel MüdûrYardımcıs SevdaÇoban Tel 514 07 53 51395 80-51384#^61.Faks:51384< Va>ımla\an ve Basan: Yenı Gün Haber Ajansı, Basın ve Yayıncılık A Ş Türkocağı Cad 39 41 Cağaloglu 34334 lstanbul PK 246 - Sukecı 34435 tstanbul Tel-(0212)51205 05 (20 hatl Faks-(0,2121 513 85 95 www.cumhuriyet.com.tr 18OCAK2000 Imsak:5.48 Güneş:7.19 Öğle: 12.21 îkindi: 14.47 Akşam: 17.09 Yatsı: 18.36 Dinozop iskeleti açık arttıpmada • VVASHENGTON (AA) - ABD'de 13 metre boyunda ve 8 metre yüksekliğindeki bir dinozor iskeletinin, gelecek günlerde Interaet'te düzenlenecek bir açık arttırmada satılacağı bildirildi. Iskeletin şimdiki sahibi Alan Detrich, yaptığı açıklamada, Güney Dakota eyaletinde 1992'de ortaya çıkartılan, Tebeşir Dönemi'nden (136-65 milyon yıl önce) etobur "Tyrannosaurus Rex" türü bir dinozorun 68 milyon yıllık iskeletinin, "millionaire.com" adlı Intemet sitesinde düzenlenecek müzayedede satılacağını söyledi. Bir hafta sürecek açık arttırmada dinozor iskeleti için başlangıç fıyaü 5.8 milyon dolar (3.3 trilyon TL) olarak belirlendi. İşsizlepin evlenmesi • KONYA(AA)-Konya Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Öztürk, evlenme yardımında bulunacaklan çiftlerden en az birinin iş sahibi olması gerektiğini bildirdi. Öztürk, "Vakfimızın evlenmek isteyenleri buluşturmak gibi bir amacı yoktur. Maddi yoksunluk nedeniyle nikâh-düğün gibi zorunlu giderlerini karşılayamayan, ev döşeyemeyen çiftlere ihtiyaca göre katkı sunuyoruz" diye konuştu. thtiyaçlannın vakıf tarafindan karşılanmasını isteyen çiftlere ilişkın diğer bir koşulun da eğitim seminerlerine katılmalan olduğunu anlatan Özdemir, seminerlerde aile yaşamırun bütün boyutlanyla işlendiğini anlattı. '. Rock and roO ritmiyle saUamrken 40 yıl öncesi kadar geoçtüer Notre Dame de Sion'da 1960'taki rock konseri, aynı öğrenciler ve orkestra ile yinelendi 40 yû. önce -40yılsonraAYDINENGİN Notre Dame de Sion Fransız Kız Li- sesi'ne bundan tam 40 yıl önce, 24 Ni- san 196O'ta 11 erkek girdi. Katı bir Katolik disiplininin egemen olduğu Notre Dame de Sion'a legal olarak, üs- telik topluca girebilen ilk erkekler on- lardı. Rivayet olunur ki onlann gelece- ğinden haberi olmayan ve okulun bah- çesinde 11 çakı gibi delikanlıyı gören rahibe-öğretmenlerden biri, kısa süren bir baygınlık ge- çirmişti. 11 delikanlı gıtarlannı, da- vulu, klarnetlerini, saksofon- lannı birükte taşıyarak top- lanü salonuna geçtiler ve dö- nemin en fiyakalı 'vokalgru- bonu' sabırsızlıkla bekleyen gencecik kızlann karşısına çıktılar. Rock and roll gün- leriydi. Erkut Taçkm rock and roll söyleyen ve söyleme- dığı zaman da sahneyi birbi- rine katmacasına dans eden zıpkın gibibirdelikanlıydı ve saçlan henüz dökülmeye baş- lamamıştı; yakışıklıydı. Du- rul Gence'nin büyük bir da- vul ustası olacağı o günler- den belliydi ve henüz saçlan ağarma- mış ve şişmana yakın bir amca değil- di. Konserin sunucusu Erkan Yolaç he- nüz "evet-hayır'' oyununu icat etmemiş- ti. Vokal grubunun başı Erkan Gürsal DenizHarpOkulu'ndaöğrencıydi. O yüzden grup "SomerSoyataVbkal Gru- bu" adıyla ünlenmiştı. Solıst Erkut Taçkın ve davulcu Durul Gence'nin yanı sıra Erkan Gürsel (Somer Soya- ta) piyano çalıyor, Yalçııı Ateş sakso- fonda o günün (kimilerine göre bugü- nün de) en iyi ustası olarak fîyaka ya- pıyor, Ersm Yüce, Güngör Yöcd, Ka- milÖzler(elektro gitar), ErgunEnem- kar, Aydm Özan (trompet) ses ve saz- lanyla ekibi tamamlıyorlardı. Sunucu- luk işi de Erkan Yolaç'a yüklenmişti. 24 Nisan 1960 günü, Notre Dame de Sion'daki (NDS) konser sırasında gen- cecik, çok sevimli, gözlüklü bir genç kız orkestraya bir minik pusula ilete- rek bir şarkı istedi. Genç kızın adı Işri Tüzönkan'dı. Bugün Yargıtay 10. Da- ire üyesi bir yüksek yargıç. Oyıl henüz birerteen-ageolanNDSTi kızlar, 40 yıl sonra yeniden bir araya geldiler. Okulun kuruluşunun 144. yı- lmda ve kendilerinin okulu bitirişleri- nin 40. yılında yeniden NDS'nin kas- vetli görünen, ama onlar için binbir cı- vılülı genç kızlık anısıyla dolu koridor- lanndan, taş bahçesinden geçip ünlü Grande Saale'ın sıralannı doldurdu- lar. Önceki gün Notre Dame de Sion'da kuşaklar buluştu. Şair Ahmet Kııtsi Te- cer'in eşi ve NDS'nin unutuhnaz mü- direlerinden 90'a merdiven dayamış Meliha Tecer'den bugün aynı sıralar- da okuyan, bahçede koşuşan, kopya çeken, öğretmenlerini çileden çıkaran cin gibi küçücük kızlara kadar bütün bir NDS kuşağı bir aradaydı. Ardından sıra 'oana' geldı. Erkan Yo laç sahneye çıkn. Salonu dolduran 'kız lar'ı selamladı. Yaşlan elliyi epey geç miş bir teen-age korosu kırk yıl önce sini aratmayacak bir cıvıltıyla yanıtla- dılar onu. Ardından bir dönemin anı müzisyenleri birer birer sahneye gel- diler. Ilk melodilerle sıralar hafıfler sallanmaya, ama gözler de hafıften su- lanmaya başladı. Erkut Taçkın 40 yı öncesini aratmayacak rock and roll fı- gürleriyle şarkıya başladı Notre Dame de Sion'un 196C mezunu genç kızlanndan bu- güne yetişebilenler, Nuriyc Ankan, MübeccelÇaştaban Gönül DoğaL, Harika SireL Aynur Bayer, Ülkü Şahin, Işıl Tüzünkan, Etel Haker, Elda Becerano,Tuba ErbeşJer, Ay- Bn Güvenen, Feriha Tan, Si- bel Akı 40 yıl öncesi kadaı genç, 40 yıl öncesi kadar afa- can, 40 yıl öncesi kadar... Ah, siz bu 50'yi aşmış te- en- age'leri önceki gün Not- re Dame de Sion'un görmüş geçirmiş Grande Salle'de (büyük salon) rock and ÎQ11 ritmiyle sallanııicen görecek- tiniz. GÖZÜM SEYREYLE / IŞIL ÖZGENTÜRK Bir savcının trajedisi Günler akıp g,diyor, so- nunda tarih yerine 2000 yı- hnı yazmaya ahşöm. Ve hiç- bir şey değışmedı. Şimdi bi- risi bana sorsa, 18 gün geç- ti, bu yeni yüzyılda seni en çok etkileyen ne? Yanıtun hemen hazır: Hürriyet gaze- tesinde yayımlanan Gülden Aydın imzalı bir röportaj. 2000 yılında, bu yeni yüz- yılda ülkemde hıçbir şeyin değişmediğini, bana bun- dan daha güzel hiçbir şey anlatamazdı. Günlerdir sizlere bu rö- portajı aktarmak isrjyordum, ama Şeker Bayramı girdi, hastalığım girdi.. o bekle- di. Şimdi, bugün sırası gel- di. Röportaj bir savcıyla ya- pdmış. Savcı Atilla Ayvacı'yla. Ayvacı, Gazi Mahallesi Ata- türk ÇifUiği Dköğretim Oku- lu'nda boş geçen dersleri için "Oğreünenisteriz" di- ye pankart açan 12 yaşında- ki 6 çocuğun iddianamesi- ni haznrladı ve çocuklar için 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Tutuksuz yargılanan 6 çocu- ğun duruşması 16 Şubat'ta yapılacak. Davayı açan, ço- cuklar için hapis cezası ön- gören iddianameyi hazırla- yan bir savcı neler düşünür, nasıl hareket eder ve vicda- nı ona neler söyler, bunlann hepsi az sonra belli bölüm- lerini okuyacağınız röpor- tajda yazıb. Işte 2000 yılın- da bir dava ve bir savcı. "• Yasamn emretriği bi- çimdeiddianarjıeyi hazıriar- e-posta : tan @ prizma. net. tr ken yüreğiniz ne drvordu? tld çocuk babası ve öğret- men eşiniz aynı zamanda." - Böyle küçük çocukla- nn, üstelik de haklı bir ne- denle okullannda boş geçen derslerine öğretmen atan- masını sağlamak amacıyla yürüyüş karan alıp ellerin- de pankartlarla yürümeleri, sonuç olarak yargı önünde sanık sıfaüyla mahkeme hu- zuruna çıkmalannın, bu kü- çük çocuklann ruh yapıla- nnı örseleyeceğini, zedele- yeceğini biliyorum. Çünkü benim de eşim öğretmen, benim de iki çocuğum var. Benim de çocuklanm böy- le bir olayın içinde olabük- lerdi. -Neyapardmızo zaman? - Yine kanunlan uygular- dım. Tabii bir baba olarak üzülurdüm. Bu çocuklara üzüldüğüm gibi. Çocuk ola- rak ayncalıklan var. O kü- çük yaştaki çocuklann he- nüz mahkemenin, savcının ne yaptığuu bümeden mah- kemeye çıkması, oalarda bir korku, bir panik yaratacağı muhakkak. Ama ortada uy- gulamak zorunda olduğu- muz yasalar var. Eylem hak- lı nedenle de yapılsa yasal olmadığı sürece suç olmak- tançıkmaz. - Hangj kanun maddesi- ne karşı suç işledi bu çocuk- lar? - 2911 sayüı Toplantı ve Yürüyüş Yasası'na muhale- fet suçundan, aynı yasanın 28/1 maddesi uyannca ka- mu davası açtık. Bunun ce- zası, bir yıl altı aydan baş- lıyor. -Öğreönentalebinindışn> da nder vanh pankarttarda? - "ÇeteterMedkte,öğren- ciler hapiste", u Sa\aş değil, eğitime bütçe", "Oğrenci- yiz, hakbyız, kazanacağız". "Yaşasın demokratik mü- cadetemiz'', "Öğretmen öğ- renci = eğitim**, "Öğrenci medisieri gücümüzdüıf De- ğerh basın olayı, öğrencile- rin çok masumane, boş ge- çen derslerine öğretmen atanmasını sağlamak için yapüklan bir yürüyüş olarak kamuoyuna yansıttı. - İyide 12 yaşındaki çocuk drmi kadar yer yakar. Bu yaştaki çocuklar masum ol- masa ne yapar? - Bu çocuklann yaşlan itibanyla bu tür pankartlan taşımış olması, içeriği ba- kımından bir düşünce ve ha- reket tarzı içinde olmadık- lannı ben de sizin gibi dü- şünüyorum. Ama bu çocuk- lann belli kesimler tarafin- dan yönlendirildikleri de açık ve kesın bir gerçektir - Yönlendirilseler ne yapo) neyi yıkacaklar? - Yıkmayacaklar, ama or- tada 2911 sayılı yasa, izin alacaksınız diyor. Çocuk olunca yürüyen, kanunu ih- lal edenler hakkında dava açmamamız gibi bir lüksü- müz, yetkimiz mi var savcı olarak? Işte 2000 yılında bir sav- cı ve kanunlar. Her gün ya- ra alan çocuklann ve yara alan büyüklerin yaşadığı bir toplumda hangi özgürlük- ten söz etmeye hakkımız var. Işin henüzbaşındayız. Mut- lu ve gülen insanlann ülke- si olmak için. ısoz50@ hotmafl.com Yüksek teknoloji, düşük taksitler! 15 aya varan ödeme seçenekleriyle, Buzdolapları 13.000.000 Çamaşır Makineleri 20.230.000 Bulaşık Makineleri 18.820.000 Fırınlar 11.720.000 Televizyonlar. Süpürgeler ffî.n lîı 13.330.000 ...2.820.000 TL'den başlayan taksitierle. —Üstelik, Ocak ayı süresince peşin ahmlarda % 1 5 İndİrİlTlvar! Bu kampanya 1 Ocak 31 Ocak 2000 tarihleri arasında geçerlidir. KOÇFİNANS AVANTAJLARIYLA ucRtrsız ruKETIci DANISMA HATTI 0800261 85 15 D I Cı E R H A T 0216 423 42 07 Bir dünya m arknsı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog