Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18 OCAK 2000 SAL 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr Beşiktaş 'kasıtlı' olmakla, Fenerbahçe 'sorumsuzlukla' suçladı Alpay'a büyük tepld Abdullah Kiğılı kızgın 'Hakem art niyetliydi' HİLMİTÜRKAY Kolaydeğil, Fe- nerbahçe tam 432 gün sonra bir derbi maçı kazandı. Bu ga- libiyetinin anlamı çok büyük. Hem fiıtbolcu ıçın hem taraf- tar için bem de üç gün önce görevi Zenun'dan devralan luran Sofuoğhı ıçın... Amk bir daha sıstem tartışması olma- yacak. Çünkü Sofuoğlu bun- dan böyle eski sistemi uygula- yacak. Bugün herkes Turan'a alkış tutuyor. Ama yann ne olur bılin- mez. Turan 30 gün daha AzizYüdınm yöneturuyle bırlık- te takunın başında. Ama 30 gün sonra neler olur kestir- memiz şımdiden oldukça zor. Bütün herşey bir tarafa önemlı bir derbi öncesı olumsuzluklara karşın F.Bahçe'nın Beşiktaş karşısında aldığı galibiyet çok önemlı. G.Saray ıle aradaki puan farklı gerçi kapanacak gı- bi değil. Çok büyük sürprizler tabiki olmazsa. Ama bir kong- re arifesinde ortalığın karma- şık olduğu günlerde Zeman' ın ani ıstıfası anlaşılanyönetimin büyük tepkisine neden olmuş. F.Bahçe Kulübü basın söz- cüsü Abdullah Kiğdı'ya göre Zeman'ın bu ta\n tam bir vur- dumduymazlık. Yine Kığı- - b'nındeyişiyle bırakan başka- nı ve yönericılen Zeman'ın is- • Kiğılı'ya göre Sarvan takdir haklannı Beşiktaş için kullandı. tıfasından yardımcılarmın da- hı haberi olmamış. Karannda iyi niyetli olmadığını söyleyen Kiğılı. " Zeman'ın vermiş ol- duğu bu karan bem de derbi maçı öncesinde affedilir gibi değiL Profesyonel bir antrenö- re biç vaJaşmadı. Oturup ko- mışsaydık belki baa şeyler £tridı oJurdu" diyor. Ki jhh 'nın maç sonrası görüşlen ise şöy- le. "Takım derbi maça üç gün teknik direktörsüz kakh, ola- ğanüstü kongre vardı, Afri- ka'ya giden yabancüar vank Böylesidezavanbıüara rağmen ftıfbokularinanç- ia sahaya çıknlar, hem RBahçe'nin büyüklüğünü hem de kendüeri- Deolanitimaüan- m kazandılar. Hepsini kutiuyo- ruz. Stadı doldu- ran taraftarian- mızda bize en büyük güçü ver- diler.Bu çokönemUydLBüyük moral kaynağı oldu.OğuzSar- van'a geBnce; İyi niyedi okju- ğunu hiç görmemiştim. Beşik- taş maçında yine görmedim. Taktir haklarmı her defasmda Beşiktaş lehine kullaiKk Tay- fur'u atması gerekirken bunu yapmadı. dahası yapamadı" kiğılı yönetım kurulunun bu- gün veya en geç yann toplan- tıyla kongre tanhını belirleye- cegini, başkan Yıldınm'ın da süreç içersınde camıanın ileri gelen büyüklen ve eskı baş- kanlanyla fıkir alışverişinde bulunacağını kaydetti. • Beşiktaş kaptanı Mehmet, Alpay'ın tribünlere yaptığı hareketin yanlış olduğunu söyledi. DENİZ DERİNSU Fenerbahçe - Beşiktaş derbisı önce- si oyuncular ısınmak üzere sahaya çı- kıyorlar. Taraflann yandaşlan kendı oyunculannı alkışlıyorlar. Bir isım ha- riç: Alpay, ona her 2 tribünden de ses- ler yükseliyor. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen, daha sonra F.Bahçe'ye gelen Alpay'ın zaman zaman Beşiktaşlı yöneticiler aleyhine verdığı demeçler dıkkatlen çekmişti. Ve Beşiktaş taraftan ona kız- gındı. Şükrü Saraçoğiu Stadı'na çıktı- ğı an kendisi aleyhine tezahürata baş- ladılar. Fenerlilerden ise doğal olarak alkış vardı. AJpay'ın oldukça heyecan- lı olduğu gözleniyordu. Sinirliydi genç fiıtbolcu ye bunu hareketlerine yansı- tıyordu. Önce san kart gördü. daha son- ra kırmızı kart. Oyun dışına çıkarken sinıri ve hırsı, ama aynı zamanda piş- manlığı yüzünden okunuyordu Soyunma odasından çıktığı an basın mensuplannın üzerine geldiğını gör- dû. Önce konuşmak istemedı. Ama ıs- rarlar çoktu. Atılan goller sonrası Be- şiktaş tribünlenne yaptığı hareket me- rak konusuydu. Uzatılan mıkrofonlara önce konuşmadı. Sonra açıklamalanna başladı. "Beninı yaptağun hareket sevinçti. Ancak biraz aşınya kaçüğım dognı.A- ma hırsundan böyle oldu. Ve hrsınuru yapoğnn hareketlerin kime olduğunu herkesiyibfliyor"dıyordu. Alpay, "Ha- talı otabffirim, ama Beşjktaş'a khnsenin kazandırmadığı parayı kazandırdım, karşıhğında eşinı ve hakkımda edihne- dik küfür bırakılmadı" şeklinde konu- şuyordu. Takımını 10 kışı bırakan Alpay "a hem F.Bahçe, hem de Beşiktaş cephe- sinden tepküer vardı. Uzun süredir iyı gitmeyen Fenerbahçe'yi Beşiktaş gibi ezeli rakibi karşısında 10 kışı bırakan Alpay için 'sorumsuz' yakışnrması ya- pılırken, antrenörTuran Sofuoğhı, "Ar- kadaşlan sahada onun yerine de oyna- mak zorunda kaidılar. Bunu da iyi ba- Briegel: Istediklerim yapılmıyor • Alman teknik direktör, F. Bahçe karşısında önceden korktuklan defans hatalanyla kaybettiklerini söyledi. Kırmızı kartla oyun dışı kalan Alpav; takım arkadaşlannı saha kenann- danizkrkenüzgûndû.(Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) şardılar Id maçı kazanabildik. Onlara teşekkür etmesi lazun" yorumunu yaptı. Alpay'a Beşiktaş cephesinden de tepkıler geldi. Oyuncular saha ıçerisin- dekı sert hareketlerinin 'kasrtfa' oldu- ğunu ıddıa ederken kaptan MehmetAl- pay'uı Beşiktaş fribünleruıe yaptığı ha- reketlere üzühiıüşrü. Mehmet, "Belld yönetkilere kızmış olabihr. Ancak hm- cını Beşiktaş taraftanndan çıkarması ysmlıştL Ona her zaman sahip çıkmtş- lar, gitnıemesi için >öneticüerie bile ko- nuşmuşlardL Alpav >anlış yapb, bunu da onun gençliğine bağhyorum n dedı. Basın Sözcusü Cenk Koray ise, zama- nında F BahçelılerAlpay'a küfür eder- ken Beşıktaşhlann ona sahip çıktığını hatırlatarak, "Vapöğı hareket «kasını yitirdiğuü söylüyor. Davranışlan onun nanköıiüğünü ortaya kovııyor" diye konuştu. ASENAOZKAN Fenerbahçe yenilgisi, Beşiktaş'ı bir kez daha kaosa sü- rükledi. Teknik direktör Hans Peter Briegel futbolcu- lannı eleştirip;" Maç- tan önce ne dersem di- yeyim istediklerimi sa- haya yansıtamıyorlar" açıklamasıru yaparken, yöneticiler de bu kez okJannı futbolcuİara yöneltip;" Neyazıkki sahada yü- rekleri ile ovTiamı- .virlar" suçlaması- ru yaptılar. Beşik- taş'ta se- zon başın- dan bu ya- na süren is- tikrarsızlık Fenerbah- çe karşısın- Briegel üzgüa. da belirgin- leşip, siyah-beyazhlar sahadan da yenilgiyle alnlınca ortalık bir İcez daha kanştı. Kimisine göre, zaten Beşiktaş'ta kimsenin kimseden ha- beri yok. Yöneticiler, Fenerbahçe derbisine gelme gereği daha duy- muyorlar. Kirnilerine göre de futbolcular sa- hada donup kalıyorlar... Briegel'in sıkıntısı ise futbolculannın ver- diğı taktiğı sahaya yan- satmaması! Alman tek- nik adam; "Fenerbah- çe maçı öncesi oyuncu- lara kanatlan kullan- malannı, kanatlardan orta yapmalannı söyle- dim ama öyle oknadın diye başlıyor konuşma- sına ve şöyle sürdürü- yor," Defâosa dikkat etmemiz gerekliydi bu- nu defalarca söyledim ama işe yaramadı. De- fanstaki basit hatalar yüzünden, basit goller yedik. Onca uyan hiç bir işe yaramadı ve korktuğum. başımıza geldLAyn- catakımda çok eksik var.Ahmet eibette önemli fiıt- bolcu an- cak Fener- bahçe kar- şısında Ah- met kadar diğer oyuncula- nn da ek- sikliğmi hissettik" Dığer yan- dan yöneticiler de fut- bolculan eleştirmekten geri kalmadılar. Başkan Süleyman Seba'nın çevresine, kaptan Meb- met'i şikayet ettiği be- lirtildi. Seba'nın futbolcular ıçın:" Onlar için ehiniz- den geleni yapıyor ve ödemeierini gecirtirme- den yapıyoruz. Ancak onlar sahada yürekleri ileoynamıvorlar" ıfade- sini kullandığı belırtüı- yor. San-Kırmızılılann ünlü Rumen yıldızı sezon sonunda sadece fütboldan kopacağını söyledi Hagi: ijalatasarap• Özel bir TV kanalında canlı yayına katılan Hagi, G.Saray'ın başansında imzanm Fatih Terim'e ait olduğunu belirterek, "Eğer bunun devamı isteniyorsa gitmesine izin verilmemeli. Onun gibiler her yerde zor yetişir" dedi. GÖRÜŞ / HALtT PERÎNGÖR Gençlere Sesleniyorum Kiminlekarşılaşsam "Fenerbahçe'nin haline olacak" diye soruyor. Arkasından da "Gruplarortadan kalkmaz- sa F.Bahçe'nin 2 yakası bir araya gelmez" diyorlar. Sözcük anlamıyia grup birkaç kişinin bir araya gelip or- tak davranışı. Ama F.Bahçe'deki anlamı çok değişiktir. Aslında bunlar gaıp değil, birer hiziptir. Grupçuluk, daha doğrusu hizipçiliğin yanm asııiıkta- rihi vardır. Hilafet gibidir, babadan oğula geçmiştir. Ku- ruculan Semih Bayülken ve Muhrttin Bulgurlu'dur. Her ikisi de arkadaşımdı. Rahmetli oldular. Şimdı halef- leri iş başında. Sanınm bunlar da ileride bu grupçuluğu ve hizipçiliği halefierine devredecekler. Grupçuluk o kadar kolay iş değildir. Bir meslektir. Ye- tenek işidir. Grup işlerini kovalarnaktan başjannı kaşı- yacak zamanlan bile yoktur. Görüleceği gibi bu insan- lar ne kadar büyük Fenerbahçeli. Fenerbahçe için ha- yatlannı veriyorlar! Biz bu derece F.Bahçe'yi sevemedik! Bu nedenle de aşağılık kompleksine giriyorum. Hele Vefa Küçük'ün "Ben F.Bahçe'de aşağıdan yukanya kadar her görevi yapanm" açıklaması karşısında inanın gözlerim yaşardı. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Grup babalan Semih Bayülken ve Muhittin Bulgurlu'nun meslekleri vardı. Ama, gaıp işleri ! yüzünden işlerini bı- raktılar, mesleklerinden aynldılar. Ölünceye kadar da grupçuluk yaptılar. Peki nasıl geçindiler? Bunu bilemi- yoruz. Buna rufailer kanşır. Büyük babalann halefleri de böyle bir fedakârlık içe- risinde. Babalannın Fenerbahçe sevgisi bunlara da geç- miş. Kimi muayehanesini kapatıyor, kimi işyerini, kirni de yazıhanesini. Ûstelik de yaranamıyoriar. Ancak halefler arasında bir uyum yok. Ayn ayn kamp- larda. Miras kalan grupçuluk mesleğini beraberce yö- netemediler. Aralannda kottuk kavgalan oldu. Ve de bir- birierinden kesin çizgilerie aynldılar. Ama kritik zaman- larda yine de birbirlerine ışık yakıyorlar. Gruptaki müritler grubun babalanna kayıtsız şartsız bağlıdıriar. Onlara saygıda kusur etmezler. Kendı içle- rinde adeta bir yumruk gibidirler. Dışanya karşı tek ses- lidirier. Olaylar karşısında toplu olarak reaksiyon göste- rirler. Aslında bu ilkel toplumsaJ yapıya girmek isteyen pa- ra babalan da şikâyetçi. Ama ne yapsınlar. Koltuğun yolu gruplardan geçiyor. Elleri mahkûm. Hatta bu ilkel düzenin devamı için gruplan finanse bile ediyortar. Cad- debostan'da, Dereağzı'ndâki grup lokalleri başkanla- nn katkılan ile yapılıyor. Ali Şen Bodrum'da verdiği demeçlerle gruplan gök- lere çıkanyor. Oysa eski yıllarda grup babalan olan Se- mih Bayülken ve Muhittin Bulguriu'yu kulüp kapısından sokmamak için emir vermiş "Sokanlann da ayağını kı- ranm" demişti. Şimdi taktik değişti. Ne yapalım Ali Şen'in misyonu bu. Belki ileride tekrar yolu gruplara düşer di- ye düşünüyor. Gençlere sesleniyorum. Sizler bilgisayar ve Internet gençlerisiniz. 2000 yılında bile F.Bahçe içinde aşiret ve rant kavgalan var. F.Bahçe'nin karanlık dünyasını siz ay- dınlatabilirsiniz. Kongre bezirgânlannın esnafça sözle- rine inanmayın. Sahaya inin, kulübünüze sahip olun. Spor Servisi - Galatasaray'ın Rumen yıldızı Gheorge Hagi, sezon sonunda San- Kırmızılı takımı değil futbolu bu^kmak istedığını ancak yine de net karannı 2000 Av- rupa Şampiyonası fınallen sonrası vereceğini açıkladı. Bır TV programının canlı yayımnda G.Saray v£ Türk futbo- lu ile ilgilı görüşlermı açıklayan Rumen yıldız, şampıyon- luk şanslanyla ilgilı olarak da, "İyibirtakınuz.Bizi44am- piyonluktan sadece yapacağunız hatalar yoksun bıraka- bilir.Ama buna da izin vernıeyeceğiz'" dedi. Rumen oyuncu G.Saray'uı başansuıdakı en büyük fak- törün teknik direktör Fatih Tenm olduğunu da belirtırken , "Benim için bir ağabeyden öte hatta baba. Ona baba gi- bi sevgi ve saygı duyııyorum. Terim de benim futboluma gereken önemi veriyor. Eğer CSaray başansını sürdür- mek isteyorsa Terim'i bırak- maz. Çiinkü onun gibi bir antrenörçokzor yetişir" diye konuştu. Futbolculuk yaşantısını noktalayıp ülkesine dönmesı halınde en çok Ali Sami Yen stadıru özleyeceğını söyleyen Hagi, "Ali SamiYen stadt'nda çokduygu dohıanlanm oldu. Ancak en önemli maç üç yıl önceki tstanbulspor maçıydı. Attığım 9O.dakika penaİtısı sonrası takım şampiyonluğa inandı. O gol kariyeründeki en önemli vuruştu" dedi. Kûfur yok itiraz var Hakemlere yönelık hare- ketleri konusunda da açıkla- mada bulunan Hagi, "Karak- terfi biroyuncuyumvekazan- mak için herşeyi yapıy orum. Rakipden tekme yryince de hakeme şikayet ediyorum a- ma son derece terbiyetjyim" şeklinde konuştu. Hagi Tür- kiye liglerinde en az 20 oyun- cununAvrupa'da rahat forma giyebileceğıni, Emre'nin de yaşı ve yetenekleri doğrultu- sunda geleceğin yıldız adayı olduğunu vurguladı. Futbol görünüm G.Saray 3 puana devam Spor Servisi - Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 16. haftası Al- tay'ı 3-1 yenen G.Saray'ın li- derliği ile sona erdi. Haftanın derbisınde ise Fenerbahçe Be- şiktaş'ı 2-1 yendi ve uzun sü- re taraftarlannı güldüren bir sonuç aldı. Haftanın Takımı: F.Bahçe, Demzlıspor: Hafta- nın Futbolcusu: Bushı (Ada- na); Haftanın Hakemi Musta- fa Çulçu (Göztepe - Denizli); Haftanın Karması: Metın (Trabzon), Verasanovic (Bur- sa), Ismaıl (G.Birhğı). Kamil (Antalya), Abdullah (F.Bah- çe), Hagi (G.Saray), Oğuz (Adana), Uğur (Antalya), Bus- hi (Adana), Muhammet (De- nizli), Moldovan (F.Bahçe). G.Saray'm golleri orta sahadan Forvet suskun Hagi 'nin gözü Galatasany'da. ARİFKIZrLyALIN Türkiye 1 .lıginde son yıl- lann en başanlı performan- sını sergıleyen Galatasaray, Gaziantepspor'un 12 Be- şiktaş ve Fenerbahçe'nın 13 puan önünde liderligini sür- dürürken San-Kırmızılı ekibin gol yükünü orta alan çekiyor. Son 3 yılın gol kralı Ha- kan Şükür'ün suskun bır sezon yaşadığı G.Saray'da en golcü isim olarak 7 gol- le Hagi ilk sırada yeralır- ken. Emre, Okan. Hasan Şaş gibi orta alan oyuncula- n attıklan gollerle San-Kır- mızılılan başandan başan- yı koşturuyor. Forvette gö- rev yapan Hakan Şükür'ün 5, Marcio ve Arif'ın 3'er gol atması, "Ga.Saray'da herkesgolcü" ifadesmı doğ- rularken savunmadan gelen Capone. Popescu ve Ah- met'in de rakip fileleri sars- ması G.Saray'uı başansnı- dakı dığer önemli etken ola- rak göze çarpıyor. G.Saray forvetinm sus- kun kalmasındakı diğer önemlı faktör ise San-Kır- mızılı ekibin bu sezon ka- natlardan değil de orta alan- dan gelıştırdigı ataklarla go- le gıtmesi. Orta alan oyun- culan attıklan 20 golle for- vettekı arkadaşlanm geride bıraktılar. Avrupa Kupası ve Türkıye kupası maçlannda da yük yine orta alana bi- nerken ligde suskun kalan Ümit Davala, özelllıkle Mi- lan ve Bologna maçlannda attıklan gollerle San-Kır- mızılı ekibin gizli silahı ol- du. Takıma sezon başında gelen iki Brezihyalı'dan de- fansta oynayan Capone, at- tığı 3 golle santrfor olarak olarak alman Marcio'ya ye- tiştı. Kritik gollere ımzasını atan Capone, Milan maçın- daki golüyle de takımmın UEFA Kupası 'na katılmıın- da önemli rol oynamıştı. Hentbol Son enget Polonya Spor Servisi - Hentbol Erkek Milli Takımı, Izmir'deki 29-21 'lik Hollanda galibiyeti ile 2001 Dün- ya Kupası için umutlannın son oy- nayacağı Polonya maçlanna taşı- dı. Oynanan 4 maç sonrası Polon- ya'nuı 3 galibiyet 1 beraberliği, Türkiye'nin ise 3 galibiyet 1 yenil- gisi var. Yann milliler Polonya deplas- marunda mücadele edecekler. Ma- çın rövanşı 23 Ocak'ta yine tz- mir'de. Alınacak 1 beraberlik ve 1 galibiyet mıllilen dünya Kupası yoluu açacak. Deplasmandaki sınavda önce- likli hedefı beraberlik olan milli- lerin teknik direktörü Ahmet Sa- nyer, "Hollanda deplasmanmda son 3 dakikaya 2 fark önde girdik. Ama maçı kaybettik. Bu yenilgi hakkunızıöldürdü.Şimdi Polonya önünde kaybetme şansımız yok. Grubun en zor takımıPolonya'ydı ve son maçımız onlarla. Bu tip maçlarda hakem faktörü çok önemli oluyor. Eğer iyi bir hakeme denk getir, iyi de bir oyun sergfler- sek, kazanmamız içten bile degiL Çünkü oyunculanmda ba ışığı gö- rüyorum" diye konuştu. Milliler dün Polonya'nın Ra- dom kentine hareket ettiler. Avrupa Kupa Calipleri Ligi Filede ENKA 2'de2peşinde ALEVANAKÖK Avrupa Kupa Galipleri Ligi'nde mücadele eden ENKA Bayan Voleybol ta- kımı grubundaki ikinci ma- çım bugün Iscicre ekibi Ze- iler Koniz ile oynuyor. Ku- pa Galipleri Ligi'ne geçti- ğimiz hafta tspanya'da Uni- versidad Granada'yı 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan ENKA, bugünkü maçı da kazanarak grupta iddialı bir konuma gebnek için uğraş verecek. Şu anda Isviçre liginde zirve mücadelesı veren Ze- iler Koniz'in kadrosunda i- ki Litvanyah, bir de Ukray- nalı oyuncu yeralıyor. Ze- iler Koniz takımında aynca iki de tsviçre millı forma- srnı giyen oyuncu bulunu- yor.Istanbul Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 16. OO'da başlayacak olan zor- lu mücadeleye ENKA'nin Aylin.Valia, Handan, El- çin, Daniela ve Elena altı- hsı ile çıkması bekleniyor. ENKA teknik direktörü Deniz Esinduy ise iddialı. Geçen hafta galibiyetle başlamanın takımda moral- leri artttrrdığuıı söyleyen Esinduy, "Avrupa Kupa Gahpieri'ne İspanya'da ga- libiyetle başladık. Şimdi ikinci maçunızı evunizde oynayacağo. Rakibimiz İs- viçre'nin en iyi takunlann- dan birisi. Grupta iddiah bir konuma gelmek istiyor- sak bu maçı mutlaka ka- zanmamız gerekiyor. Saha ve seyirci avantajuu en iyi şekilde kuüanarak istediği- miz sonucu elde etmeye ça- lışacağız. Bunu da başara- cağımıza inamyorum. An- cak bu maçta seyirci deste- ğine çok Uıtiyacmuz ola- cak" diye konuştu. G Ü N Ü N İ Ç İ N D E N • Hollanda ıle Belçika'nın ortakla- şa düzenledıği 2000 Avrupa Futbol Şam- piyonası'nda Türki- ye'nin oynayacağı karşzlaşmalann bi- letlerine büyük ilgi olduğu açüdandı. Yetkililer, Italya ve Isveç ile oynayacağı- mız maçlanmn bilet- lerinin bittiğini. Bel- çika suıavı içinse az sayıda bılet kaldığını belirttiler. • İzmir Söke'de düzenlenen Bora Öztürk Uluslararası Gençler Futbol Tur- nuvası'nın ilk gü- nünde Türkiye Rus- ya'yı 5-2 yendib Gü- nün dığer karşılaşmasında Romanya ile Yunanistan 1-1 berabere kaidılar. • G.Saray'ın Florya'dakı tesislerinde yapımı sona eren Metin Oktay Büstü, bugün saat 11.00'de açılacak. Açılışayö- neticiler de katılacak. Bu arada San - Kırmızıh kulübün Basuı Sözcüsü Ali Dürüst, Istanbulspor'la oynayacaklan lig maçının Bayrampaşa Stadı'ndan başka bır stata alınması yönünde başvuruda bu- lunmayacaldannı söyledi. • ABD Profesyonel Basketbol Li- gi'nde Atlantık Grubu lıderi Miami He- at, deplasmanda Batı Bölümü Ortabatı • Sezonan ilk grand slam mücadelesi Avust- rarya Açık Tenis Turmıva- sı, Avustralya'nın Melbo- eme kentinde başladı ve ilk gün maçlannda favori- ler rakiplerini yenerek tur atladılar. Erkeklerin bir numarab seri başı Andre Agassi,Arjantinli rakibirii yenerek ikinci tura yükse- lırken, performarisının ya- m sıra güzelliği ile ken- dinden söz ettiren genç rus raket Anna Koumiko- va Avusturyalı rakibi Pat- ricia VVartusch'u 6-0, 3-6 ve 8-6'lık seüerle yendi. Gnıbu sonuncusu Vancouver Grizziles'i 94-83 yendi. Pasıfik Grubu'nda 5.sna- da bulunan Phoenix Suns, Ortabatı Gru- bu'nda dördüncü sırada yer alan Denver Nuggets'a 113-100 üstünlük sağladı. Batı Bölümü Pasifik Grubu üçüncüsü Sacramento Kings, Merkez Grubu al- tıncısı C. Cavaliers'i 113-102 mağlup etti. • Terör tehditi yüzünden geçen hafta ertelenen Paris-Dakar rallisi, beş gün aradan sonra dün yeniden start aldı. Libya içinde düzenlenecek altı etap so- nunda, yanşçılar, Kahire'ye ulaşacaklar. Kupada 2 maç oynanıyor • Spor Servisi - Türkiye Kupası 4. Kademe karşılaşmalan bugün oynanacak 2 maçla başlayacak. Geçen hafta sonu ligde karşılaşan Bursaspor'la Vanspor Bursa'da bir kez daha karşı karşıya gelecek. Lig maçını ev sahibi takım 3-2 kazanma başansını göstermişti. Günün dığer maçı ise kupanın 2 renkli ekıbinin mücadelesıne sahne olacak. Beşiktaş'ı eleyen Dardanelspor, Fenerbahçe'yi kupa dışı bırakan Pendikspor'u ağırlayacak. Her iki maçın da başlama saari 12.30. Bursa'daki maçı Mustafa Arslan, Çanakkale'deki maçı ise Çetin Sangül yönetecek. Rekortmeıı yardım istedi • Spor Servisi - Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, açık yaş 50 ve 100 metre serbestte Türkiye rekortmeni olan Selin Bülbül'ü kabul etti. Ünlü, kabulde, Selin'in 15-16 yaş grubunda ohnasına rağmen 19 yaş üstü rekorlarını kırdığım belirterek, " Türkiye"yi Dünya'nın her yerinde başanyla temsil etmesi için hem Olimpiyat komitesi hem de bakanlık olarak destek vereceğiz" dedi. Bülbül ise ABD'de devlet bursuyla okumak istedığini, bu konuda yardım beklediğini açıkladı. Sadıkoğluna yeni görev • Spor Servisi - G.Saray Erkek Basketbol Takrmı antrenörlüğüne, Fehmi Sadıkoğlu getirildi. MenajerAtaÜnal, Sadıkoğlu ile sezon sonuna kadar anlaştıklannı açıkladı. San-Kırmızılı takımı bir süredir çalıştıran Ömer Petorak ise yardımcılığa getirildi. Tugay Istanöul'da • G.Saray 'dan Iskoçya'run Glasgow Rangers takunına transfer edilen Tugay, takınunın ABD kampoun SM» eTrnesınden Söflfa '"'•"'*• ailesini Iskoçya'ya götürmek ve vize işlemlerini halletmek . üzere Islanbul'a geldi. Yeni takımında hiç yabancılık çekmediğini kaydeden Tugay, "22 Ocak'ta lig maçımız var. Hocam isterse göreve hazırun" diye konuşru. Saffenn acı günü • Spor Servisi - Fenerbahçeli Saffet Akbaş'nı önceki gece vefat eden babası Osman Akbaş, dün G.O.Paşa Hacı Hüseyin Camii'ndeki ikindi namazından sonra toprağa verildi. 66 yaşmdaki babasının ani ölümümün ailesinde büyük üzüntü yarattığını söyleyen Saffet'i cenazede başkan Aziz Yıldınm, yöneticiler ve fiıtbolcu arkadaşlan yalnız bırakmadılar. TOTO TAHMİNİ i. üençiertırtıgı-üamsun 2. Kocaeli-Bursa 3. Beşıktaş-tfzumm 4. üazıantep-Adana 5. Istanbul-üalatasaray 6. Altay-Antalya /. Van-üöztepe 8. Tratzon-Ankafagücü 9. Kaysen-Ç. Hıze 1O.Sanyef-K.tndüstn H.lzmır-Uıy^bakır 12. K. Konya-öiiff Jet-Ha 13. Uardanei-Y. Yozgat 14. Muş-Nusaybın Ltemlr 1-X-2 1-X 1 1-X-Z 2 1-X 1 1 1 1-X-2 1-X hX-2 1 1-X ^ A FİKRET DAĞLIOĞLU l.KOŞU: F: Ayvazcan (4), P: Fergan (9), PP: Arapoğlu (5), S: Akçay Güzeli (3). 2. KOŞU: F: Mr. Gürhan (5), P: Benimşansım (3), PP: Anüdot (1), S: Mirim (4). 3. KOSU: F: Beneklikız (8), P: Dıamante (2), PP: Top Comas(l),S:GoldFınger (3). 4. KOŞU: F: Çukurova (7), Benimoğlum (3), PP: San- cakbeyi(5),S:Aptepli(l). 5.KOŞU: F: Cast (1), P: Sand Strom (2), PP: Şakırefendi (5), S: Asıtane (4). 6.KOŞU:F:Güney(ll),P: Altıntay (10), PP: Cansülo (3), S: Kocaman (7), SS: Mehmetağa(l). 7.KOŞU:F:AlpTony(ll),P: Doruço (9), P: Gürtaha (12), S:Serenim (4). Günün Ikilisi: 3. Koşu: 2/8. Çifte Bahis: 3/4. Koşu: 8/7. TabelaBahis: 11.10.3.7.1. ALTILI GANYAN 5 8 7 1 10 11 Z I 2 11 8 S 3-7 12
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog