Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

18 OCAK 2000 SALJ CUMHURİYET SAYFA D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyetcom.tr 11 Suriye-lsrafl gorüşmeleri ertelend • KUDÜS (AA) - Suriye- Israil banş görüşmelerinin ertelendigd bildirildi. tsrail başbakanlığından bir yetkilı, AFP'ye yaptığı açıklamada, Çarşamba günü ABD'de devam etmesi öngörülen banş görüşmelerinin ileri bir tarihe bırakıldığını söyledi. tsrailli yetkili, niçin ertelendiğinı belirtmediği görü$melerin ne zaman başlayacağına da açıklık getirmedi ve "Hükümetimiz, görûşmelerin ertelendiğıni duyunır" demekle yetindi. tsrail Başbakanı Ehud Barakın da yann ABD'ye gıtmeyeceğı bildirildi. Dcinci turu 10 Ocak'ta tamamlanan görûşmelerin üçüncü turu ABD'de, henûz açıklanmayan bir yerde yanndansonra başlayacaktı. Cezayfr'ıte 2 asker ÖMÜPÜUÜ • CEZAYÎR(AA)- Cezayir'de köktendinci militanlar tarafindan tuzağa düşürülen askerlerden 2'sinin öldürüldüğû, birkaç askerin de yaralandığı bildirildi. El Vatan gazetesinde yer alan haberde, köktendincilerin düzenlediği saldınnın önceki gün, başkent Cezayir'in 130kilometre doğusunda Tigzirt ıle Dellys bölgesini bağlayan yolda meydana geldiği belirtıldi. Haberde, saldından, Sılahlı lslami Grup'tan (GIA) aynlan küçük bir fraksıyonun sonımlu olduğu belirtildi. 20yarai • KUDÜS (AA) - israiTde, Hadera sahıl kentinde meydana gelen patlamada, yoldan geçmekte olan 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Israil askeri radyosu, bir bankanm yakınlannda meydana gelen patlamada, 1 'i ağır 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Bu arada Gûney Lübnan'da Hizbullah gerillalannın yol kenanna yerleştirdikleri bomba, Israil yanlısı bir milisın ölümûne yol açü. Yunan savaş uçağıdüştü • AHNA(AA)- Yunanistan'da eğitim uçuşuna çıkan F-4 Fantom tipi bir savaş uçağı düştü. Uçağın, dün saat 10.00 sulannda, Aüna'nın kuzeydoğusunda yer alan Evıa adası yakınlanna dûştügü sanılıyor. Yugoslavya Devlet Başkanı'nın, 'Sırp Kasabını' hapisten çıkarmak için Zagreb'e 1 milyon mark ödediği öne sürüldü Arkaniçin farkh• Raznatoviç'in, konuşmasmdan çekinen Miloşeviç tarafindan öldürüldüğü iddialannın yanı sıra, yeraltı dünyası arasında bir iç hesaplaşma da olabileceği belirtüiyor. Dış Haberler Servisi - Belgrad'da "Snp Kasabı Arkan" olarak bilinen Zelyko Raznatoviç suıkastıyla ilgilı farklı senaryolar gündeme gelirken, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Mfloşeviç'in Arkan'ı kaldığı Hırvat hapısanesınden kurtarmak için 1991 yılında Zagreb yönetimine 1 milyon Mark ödediği öne sürüldü. Hırvatıstan'ın eski içişleri bakam Josip Bolykovaç, Slobodna Dalmaçi- ya gazetesine verdıği demeçte, "Belg- rad ile temasımız sayesinde Slobodan Mfloşeviç'in Arkan'ın serbest bırakıl- ması için bizzat devreye girdiğiııi ve bu iş için bir milyon Mark ödenmesi- ne karar verdiğiııi öğrendinT dedi. Cumartesi günü uğradığı silahlı sal- dın sonucu ölen Arkan, 29 Aralık 1990'da Hırvat polisi tarafindan tu- tuklanmış, 20 ay sonra birdenbire ser- best bırakılmıştı. Hırvatistan'da o dö- nemde Miloşeviç'le uzlaşma ve işbirli- ği siyasetinin be- nimsendiğine dikkat çeken Bolykovaç, "Ancak bu paranın ne- redeoktuğu- nuveneamaç- ia kııllanıtHtğını bümiyo- nun" diye konuştu. Bolykovaç, Arkan'm dönemin Hırvatistan Devlet Başkanı Franyo Tucman'ın karanyla serbest bırakıldığmı sözlerine ekledi. Yugoslav basını, cumartesi gecesi gerçekleşen ve Arkan'ın ölümüyle so- nuçlanan saldınyla ilgili farklı bilgı- ler verirken, suikastla ilgili de farklı senaryolar üzerinde du- ruluyor. Ingiltere'nin Independent gazetesinde yayımlanan ha- berde, 47 yaşındaki Arkan'ın "çok şey bildiği için öldürûl- düğü" ifade edildi. Geçen yıl, Arkan'ın Uluslararası Savaş Suçlulan Mahkeme- si'ne (USSM) teslim olmayı düşündüğüne dair haberler geldiğine dikkat çekilen ha- berde, Arkan'ın tanıkhğının, Bos- na ve Hırvatistan'daki mezalim- lerle ilgili olarak Slobodan Milo- şeviç'i de zan altında bırakaca- ğı vurgulandı. USSM'nin hakkında tutuklama ka- ran çıkardığı Arkan'ı Interpol de, ban- ka soygunculuğu bağlanüsı olduğu suçlamasıyla anyordu. Gazeteye konuşan eski Interpol yet- kılısi Bodmıir Baboviç, "Bu cinayet «çıkça bir hesaptaşmavdL Ancak taraf- buı DÜuımivor'' dedi. Baboviç şöyle konuştu: "Yeraltı dûnyasuun kendi arasındaki bir hesapiaşması da olabt- lir. Rejimin Raznatovîçie hesaplaş- ması da oUbOir. Eğer kısa siirede so- rnşturmadan bir sonuç eMe edilemez- se, o zaman RaznatoviçTe hesabı ka- patanın rejim olduğu nüutükla söy- kncbfljr." 'Parayı cebe indirdi' "Kapbuüar" adındaki Sırp milisle- rinin lideri olan Arkan, 1998 yazmda Fransa'nın Bordeaux futbol kulübü- ne transfer olan Yugoslav tvan Vuko- numoviç'in transfer parasının tama- mmı yada bir bir bölümünü cebe in- dirmekle de suçlanıyor. Solun adayı Ricardo Lagos, önceki gün yapılan başkanlıkseçiminden zaferle çıktı ŞilililerPinochet'ye karşı oyverdiDış Haberler Servisi - Şili'de başkanlık seçimle- ri, 1973 yılında askeri dar- beyle devrilen SaJvador AUende'den bu yana ilk defa bir solcu adayı iktida- rataşıdı. Pazar günü sandık başı- na gıden Şilili seçmenler, eski diktatör Angusto Pi- nochet iktidan sırasında diktatörün müsavırliğını de yapan sağ kanat adayı Z,agos, darbeyle devrilen Allende'deri tb ' * sonraki ilk solcu başkan. Joaquin Lavin karşısında ılımlı sol aday Ricardo La- gos'u başkan seçtiler. Şi- li'den gelen son verilere göre Lagos"un oylann yüz- de 51 .32'sini, Lavin'in ise yüzde 48.68'ini aldığı be- lirtiliyor. Lagos'un seçim zaferi başkent Santiago ve diğer kentlerde sevinç gös- terileriyle karşüanırken sol seçmenler zafen havai fi- şeklerle kutladılar. Darbe sonrası demokrasiye dö- nüş sürecinde Pinochet karşısında aday olduğu se- çimi kaybeden, ancak bu kez sağcı rakibi karşısın- da rahat bir galibiyet alan Lagos, seçim başansını de- ğerlendirirken "Bubirza- fer_ Ancak hiç kimse ye- nik diçmüş değfl, tüm Şi- lîhierin başkanı olacağımı söylüyonını"" ıfadesını kul- landı. Lagos, Pinochet'ye canlı bir televizyon yayı- nı sırasında meydan oku- yarak kazandığı şöhretine karşın siyasal söylemini ılımlılaştırmıştı. Pinochet'nin darbe sı- rasında top ateşine tuttuğu La Moneda Başkanlık Sa- rayı'nın önünde toplanan yaklaşık 60 bin yandaşma seslenen Lagos "Iktidan " •B9•ıdil•rkesekaIn]Illar ve adalet ölcüsünde eşit davnuMcağuu" söyledi. Dikta rejüninin kurbanla- nnı şarkılaria anan kala- balık, konuşmasının he- menbaşında "Pinochet'yi hapseat" sloganlanyla kar- şüadıklan kamu işieri es- ki bakanını mahkemelerin özgür olacağını söylemek zomnda bıraktılar. Lagos 11 Mart'ta eski Devlet Başkanı Eduar- do FreTden görevi devra- lacak. Lagos'un zafen şflfde sevinç gösterfleriyle kmiandı. (REUTERS) LAYPENTAGON'U 'UTANDIRDI' ABD'li asker Kosova'da dehşet saçtı • Kosova'da banşı korumakla görevli ABD'li çavuş önce bir çocuğu öldürdü, ardından bir başkasına tecavüz etti. WASHINGTON (AA) - Koso- va'daki banş gücünde görevli bir Amerikalı çavuşun, 12 yaşındaki bir Arnavut kız çocugunu hunhar- ca öldürmesi ve başka bir çocuğa tecavüz ettiginin anlaşılması, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) büyük utanç ve şok etkisi yarattı. Pentagon yetkılileri, 35 yaşın- daki sapık asker Frank Ronghi'nin sorgulanmasına başlandığını ve suçlu bulunması halinde en ağır şekılde cezalandınlacağını bildir- diler. Bir Pentagon yetkilisi, "Ko- •'daldkorkunc ola> bizde derin ûzöntü yarattı. Çocuğun ailesine başsağbğı dfliyoruz ve bundan son- ra böyle bir olavın me>dana gelme- mesi için gereken her önlemi alaca- ğnnıza söz veriyx)ruz" dedi. Kosova'nın doğusunda bulunan ABD askeri karargâhı yakuılann- dakı Vitina kasabasında meydana gelen cinayette, Merita Şabiu adlı 12 yaşındaki kız çocuğu, ABD or- dusunda 12 yıldır görevli Çavuş Frank Ronghi'nin saldınsına uğra- yarak yaşamını yitirdi. Pentagon, Ronghi'nin öldürme- den önce çocuğa tecavüz edip et- mediği hakkında bılgi vermezken askerin 16 yaşmdan küçük başka bir Arnavut çocuğuna tecavüz et- tiği de ortaya çıktı. Vitina'daki olay, halkın büyük tepkisine yol açtı. İ V US KARARGÂHI GROZNİ'YE TAŞÎNIYOR Çeçenler'in gizli silahı zehirli meyve ve şarap Dq Haberler Servisi -Rus uçak- lannın, Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye yönehk yoğun bombar- dımanı sürerken, Savunma Bakan- lığı dün yaptığı açıklamada son 24 saat içinde Çeçen güçlerinden 120 kişinin öldürüldüğünü öne sürdü. Bu arada Moskova, Kuzey Oset- ya'nın Mozdok kentinde bulunan Rus güçlerinin genel karargâhunn, Grozni'nın doğusundaki Hankale semtine taşınacağını bıldirdi. Çeçen güçleri tarafindan kayıp- lar konusunda herhangi bir bilgi verilmezken, Çeçen komutanlar- dan isaMunayev, Grozni'yeyöne- lik dünkü Rus saldınsında 18 sivi- , ]$a öldüğünü söyledi. Bu arada, Kuzey Kafkasya'daki Rus güçlerinin 2. komutanı Gene- ral Gennadi Troçev, Çeçen savaş- çılann, Rus askerlerine karşı eşi görülmemiş bir saldınya hazu-lan- dıklannı ileri sürerek. Çeçenlerin bu saldınyı zehirli meyve konser- veleri ve şaraplaıia düzenlemeye ha- zırlandıklannı iddia etti. Sivfller Ruslara dağıtacak Troçev, edindikleri istihbarata göre Çeçenistan'a önemli miktar- da zehirli meyve konservesı ve şa- rap getirildiğini belirterek, Çeçen savaşçılann sivillerin yardımıyla bu zehirli gıdalann RusJann eline geçmesini planladıklannı betirtu. AIHM'den Augusto Pinochet'e yeşfl ışık ./spanyol , avûkatlarca Pinochet'nin ülkesine dönmesine engel olunması yönünde yapılan başvuru reddedildi. STRASBOURG (AA) - Avrupa Insan Haklan Mahkemesi (AİHM), Şili'nin eski diktatörü Augusto Pinochet'nin ev hapsinde bulunduğu lngiltere'den ülkesine gönderilmesinin engellenmesi yönünde lspanyol avûkatlarca yapılan başvunıyu reddetti. Mahkeme kaynaklan, Pinochet'nin ülkesine dönüşünün engellenmesi için avukatlar tarafindan yapılan acil önlemler alınması talebınin kabul edilmediğini, ancak talebin normal sürece uygun olarak incelenebileceğini bildirdıler. AlHM, geçen Kasım'da, Pinochet döneminde öldürülen kişilerin yakmlaruun benzer taleplerini de reddetmişti. Kendi kurallan çerçevesinde mahkeme, herhangi bir talebin dikkate alınıp almmayacağına karar verinceye kadar "taraflann çıkarlanna uygun olarak" geçıcı önlemler alabiliyor. Ingiltere İçişleri Bakam Jack Straw, geçen Salı günü, dört doktor tarafindan verilen "Sağlık durumu yargılama sürecine uygun değüdir" şeklindeki raporu göz önünde tutarak, Pinochefnin serbest bırakılması yönünde karar vermişti. UCAK BİLETİ FİYATLARI Amste'dom HFL 240 &okü $ 264 Bo^gkok $ 528 Berlin DM 300 Budop«ste $251 Lo r -dro Modnd Manc^ester Moskova £ 152 $ 237 ' £ 152 Attanta $ )70 Bos*on D.M221 Chtcogo $ 300 Dallas FRF855 Oetrct İ 703 Hoüston , , - . Mıan San Fronsısco Ba^gkok $ 528 Beflin DM 300 Budap«}te $251 Bucharesl $ 141 Brv,ksel BEF 5 005 Düsse'do^ DM212 Fronkfurt DM 304 Hoigkoig $ 599 Jobannesburg $ 352 K.bns $128 K.ev $ 288 Kö!n DM 332 Krivoy^og $ 206 htiper TUftZm aut •y**" n gM^*nû|IOr.»}»tmvmamruna- •TaUm : 10212) 256 56 56 (10Har) * Ho*Wf: (0212) 5193421 - 5193411 • Bllvtty: (0212) 571 10 93 • 570 93 96 • Flocyt: (0212) 683 95 41 ' Kıaltopnk: (0216) 348 22 17 • 347 26 55 - 346 67 11 ' ARryol: (0216) 330 46 63 - 346 64 65 * KoryıUJı: (0216) 369 76 51 • 369 76 61 ' Hwidly«Uy : t0212) 274 95 06 • 212 0012 • Ltnnt: (0212) 325 87 82 - 83 'SirkKİ (0212)51410 54-513 8151-514 00 04 •Aırtalyı:(0242)323 88 37(10M) • fanlr: (0232) 445 32 69 Vıyano Zaporojye ZCrin $ 5 2 8 M,ar, DM221 N e w y°H ' J 194 SOT Fron: ATS 2 375 fo'rpa $ 180 îofonto CHF 194 Wash,na' PENDİK ŞUBESİ 25.12.1996 KodNo: 34-81-030 Uğur Mumcu'nun ölüm ylldönümü nedenıyle ANMAVESÖYLEŞt "DemokıaOkleşmede Basmm Rolü" Açış Şeyda EŞSİZ 1. BÖLÜM Belgesel Göslenmı, "Bir Pulsuz Dilekçe" ÇYDD Pendik Şb. Bşk. Yapımcı: Erol GEYRAN Prog. Hazırlayarr Dilek lçinsel Nıhal Koldaş Cumhunyet Gaz. Gen. Yayın Yön. Galatasaray Ü. Öğ. Üyesi Mahepe Ü. Heüşım Fak, Dek. Şair, Yazar ve Mûzısyen OhanEnm; Prof. Dr. Özden Çankaya Prof Dr. Ersan llal ARA Şiir Dinlethi Aydın Öztürk Mirik DİBİctna Rjfat Turhan Çagdaş Halk Mûzigi Yer: Atatürk Kûltür Evi Pendik Ttrih: 19 01.2000 Saat: 19.İO-2İ.0O Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 19Mayıs Cad. Ihlamur Sok. No- 7D 4 81480Pendik/tst. Tel-Faks: 0 216 İ9010 81 ?000 Bugün depremin •• •• gunu Profesyonel gönüllülerimiz hâlâ depremıedelerin yanında! 18 Ağustos depreminin ilk haftasından beri, bizden hiçbir şey beklemeden her gün ilanlarımızı hazırlayıp sesimizi duyuran tüm Markom/Leo Burnett çalışanlarına ve ilanlarımızı hiçbir ücret talep etmeden yayınlayan Cumhunyet, Kürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerine teşekkür ederiz. Yardımlannız ıçın (0212)292 87 27-292 08 01 (Iş günleri saat 10.00/17.00 arası) Gdnt G****ctıi ANKARA 2. İCRA HÂKİMLİĞÎ'NDEN EsasNo: 1999/762 Davacı Hasan Cantürk vekili tarafindan davalı Ter- can Gıda Mad. Nak. Inş. San ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine açüan tahliye davasuun yapılan yargılaması sırasında verilen ara karan gereğince: Davalı Tercan Gıda Mad. Nak. Inş. San ve Tic. Ltd. Şti.nin Eskişehir Yolu 22. Km'de bulunan şirketin adresine icra dosyası ve dosya- mızdan tebligat yapılamamış. davalı halen o adreste ol- duğundan davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Duruşma günü 8.2.2000 günü saat 9.50'ye bırakılmış olup davalmın duruşmaya gelmesi veya ken- disini bir vekil ile temsil ettirmesi, ibraz edeceğı belge ve delilleri duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etme- si, aksi takdirde yokluğunda karar verilecektir. Işbu ilan davalıya dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere tebüğolunur. 22.12.1999 Basın: 1594 Bir yıl önce trafik kazasında yitirdiğimiz, güzel insan TAHSİN AKSOY'U sevgiyle anıyoruz AİLESİ BAŞSAĞLIĞI Alpaslan ailesinin değerli büyüğü MEHÜKA ALPASLAN 14.01.2000 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allahtan rahmet, kederii ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. TURCUT AİLESİ ÜSKÜDAR 2. ASLtYE HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN DosyaNo: 999/692 Davacı Nevzat Yücesoy vekili tarafindan davalı Vil- dan Yücesoy aleyhine açüan boşanma davasında veri- len ara karar gereğince, Davacı vekili vermiş olduğu dava dilekcesinde davalı ile müvekkilinin 14 Aralık 1997 tarihinde evlendiklerini, taraflann çocuklannın olmadığını, evliliklerinden kısa bir süre sonra eşler ara- sında ruh ve karakter aynlığı ile toplumsal değer yar- gılanndaki aşın farkJıhktan kaynaklanan bir gecimsiz- sizlik başgösterdığini, 3,4 ay yürüyen bu evlilik dava- 1nun müşterek haneyı terk ederek ailesinin yanına git- mesiyle fiilen sona erdiğini, bu nedenlerle taraflann boşanmalanna karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalmın adresi olan Ereglı Mahallesi, Fınn Sokak No: 29/9 Şehremini Istanbul adresine tebligat yapıla- mamış olup, bila gen iade edildiği, zabıtaca da adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin davalıya ila- nen tebliğine karar verilmiştir. Duruşmarun atılı bulun- duğu 15.2.2000 günü saat 9.50'deki duruşmasuıa biz- zat gelmesi veya kendisini yetkili bir vekille temsil et- tırmesi. geunediği veya kendisini yetkili bir vekille temsil ettirmediğinde durusmamn usulün 217-377. maddelen gereğince yokluğunda yapılıp bitirileceğin- den, dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatının davalı Vildan Yücesoy'a ilanen tebliğ olunur. 13.1.2000 Basın: 1631 BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞBSMAZINAÇIKARrnRMAİLANI - • DosyaNo: 1999/1172T. Satrimısına karar verilen taşınmazın tapn kaydı: tstanbul Bahçelievler, Osmaniye Mahallesi Sütçüpatıkası mevkıınde kaın, tapunun 72/1 pafta, 1056 ada, 13 parselde kayıtlı kargir apartmanın 1. bodrum kat (2) bagımsız bölüm no.lu 80/3600 arsa paylı meskenın ta- mamıdır. Hatihazrr durumu: Erdemlı Sokak Ann Apt. D Blok No: 12'de bulunan 1. bodrum kat- takı 2 no'lu daıredır. Daire gırişte geniş bir antre, mutfak-salon-oturma odası L şeklinde ko- ridor üzerinde oturma odası, yatak odası balkonlu + banyo-WC + karanlık oda pıyeslerin- den ibarettir. Duvarlar plastik boyahdır. Dairenin doğramalan pimapenle kaplıdır. Pencere- leri pancurla örtülüdür. Daire doğalgaz kaloriferli olup elekrnk ve su mevcuttur. Brüt alanı takribi 140m2'dir. Kıymcti: Bilirkişı tarafindan 25.000.000.000- TL (yirmi beş milyar lira) kıyraet takdir edilmıştir. lmar durumu: Konut sahasında kalan parsel bina yüksekliği H-4 kat, bına dennlığı. ön bah- çe mesafesı, yan bahçe mesafesi, arka bahçe mesafesı krokı olan blok nizamlı yapılanma şart- lannı haızdır Sadş şarfJan: 1 - Satjş, 24.03.2000 günü saat 14.30'dan 14.50'ye kadar Bakırköy 1. İcra Mü- dürlüğü'nce açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artrırmada tahmın edılen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak şartıyla 03.04.2000 günü aynı yerde saat 14.30-14.50'de ikınci artnrmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edilememışse gaynmenkul en çok artnranın taahhüdü saklı kalmak üzere art- brma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edilecektır. Şu kadar ki artur- ma bedelının malın tahmın edılen krymetınin yüzde 40'mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaş- ürma masraflannı gecmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle ahcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetm yüzde 20'si nispetınde pey akçesi veya bu mıktar kadar milli bir bankanm temmal mektubunu vermeleri lazımdır Satış peşin pa- ra iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilır. Tellaliye resmi, ihale pu- lu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenır. Katma değer vergısı alıcrya aıttır. 3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgüilerin (*) bu gayrimenkul üzenndekı haklannı. tmsu- siyle faiz ve masrafa dair olan ıddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bıl- dmneleri laznndır. Aksi takdirde haklan tapu sicilı ile sabit ohnadıkça paylaşmadan hariç bıra- kılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yaürmamak suretiyle ıhalerun feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen, teklıf ettiklen bedel ile son ıhale bedelı arasındakı farktan ve diğer za- rarlardan ve aynca temerrüt faızınden müteselsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temi- nat bedelinden ahnacaktır. 5- Şartname, ilan tanhinden iribaren herkesin görebihnesi için dairede açık olup masrafı ve- rildiği takdrrde ısteyen alıcıya bir örneği gönderilebüir. 6- Saüşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mûnderecatmı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgı almak ısteyenlerin 1999/1172 Tal. sayıh dosya numarasıyla müdürlügümüze baş- vurmalan ilan olunur. 6.1.2000 (*) İlgıliler tabtnne irufak hakkı sahipleri de dahıldir. Basın: 1527 GAZÎANTEP ASÜYE 5. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1998/165 Davacı TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı vekili Av. Nesrin Söylemez tarafindan davalı Güven Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine açılan şirketin feshi ve tasfıyesi davasuun yapılan yargılaması sonunda mahkememizce 11.10.1999 tarih ve 1998/165 esas, 1999/610 sayılı kararla davalı Güven Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin fes- hine ve tasfiyesine karar verilmiştir. Keyfiyet, davalı Güven Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne karar tebu'ği ye- rine kaim olmak üzere duyurulur. Basın: 1427
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog