Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18OCAK2000SAU 10 D I Ş H A o E J v L E R dishab@cumhuriyet.com.tr Resmi ziyaret için Ankara'ya gelen İran Dışişleri Bakanı, Anıtkabir'e gitmedi IranTa ilişldlere yeııi rota KAVŞAK OZGEN ACAR Diplomasi Perdesi Açıldı Turkıye dış sıyasada 2000 yılına hızJı bır ocak ayı gundemıyie gırdı Birincisi... "Ambassador-at-lar- ge (Özel Elçı)" rolunu de oynayan Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel, yenı yılın diplomasi perdesını Gurctstan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadzeıteaçtı Başbakan Bü- lent Ecevrt, Tıflıs'te "trouble sho- oter (sorun avası)" kavramına uy- gun bıçımde hareket edışınden esın- lenmış olacak kı "bolgenın manevı lı- den Demırel'ın" suresının uzatılma- sı onensıne yenı bır gerekçe daha ekledı Ikincisi... Donem başkanı olarak Portekız Bakanı Seixas da Costa, Turkıye ıle AB'nın altı aylık ılışkılennı dun Ankara'da Devlet Bakanı Meh- met Aii Irtemçelik ıle goruşmeye başJadı Bır yığın AB teknokratının darnsandayapılacakAB - Turkıye Or- taklık Konseyı toplantısı hazırlıklan ıçın ocak sonunda Ankara'ya gel- mek uzere bavul ve dosyalannı ha- arladıklan bıldınlıyor Aynca, AB'nın Kıbrıs donem temsılcısı olan Porte- kıziı de yolda. Üçüncüsü...Rusya Dışişleri Ba- kan Yardımcısı Ivan Ivanov da Tur- kıye'nın AB ıle kuracağı "standart"\n Sovyet mallanyla uyuşumu ve Mavı Atam konularmdagoruşmeleryapmak uzere pazar gunu başkente gelen yabancı konuklar arasında Dördüncüsü... iran'ın Dtştşlen Ba- kanı Kemal Harazzi de "ıkı komşu ülke arasında yenı bır açılım" ıçın dun Ankara'ya geldı Turkıye, masa- ya "güvenlık" ve "PKK'nın yuvalan- ması" konulannı da koyacak Doğal- gaz boru hattında guç durumda ka- lan Ankara, Tahran'ın sorunu Temmuz 2001 sonrasınaertetemesındenduy- duğu memnunryetı de dıle getırecek. Necmettin Erbakan'ın başbakanlı- ğı donemınde yapılan anlaşma ge- reğınce doğalgaz boru hattının Ocak 2000'e kadar ışleriık kazanması, ak- sı halde boru hattını brtırmeyen Tur- kıye'nın "Al, yoksa ode" koşulu ge- regı almadığı gazın parasını Iran'a odemesı genkıyordu. Beşıncisi... 20 Ocak'ta Yeorgios Papandreu da uzun bır aradan son- ra Ankara'ya gelen ılk Yunan Dışış- len Bakanı olacak Altıncısı... Ankara goruşmelen dı- şında onumuzdekı uç hafta ıçınde Turkıye'yı yakından ılgılendırecek ba- zı onemllı haberler de Isvıçre'den ge- lecek Bır kere Başbakan Bülent Ecevit 27 Ocak'ta ılk kez Davos yol- cusu Aynca, Azerbaycan ve Erme- nıstan devlet başkanlan da orada buluşacak Daha sonra da Kıbns gö- ruşmelennın ıkıncı ayağı Cenevre'de başlayacak Davos yolcusu Ecevit Isvıçre'nın Davos kentınde dûzenlenen "Dunya Ekonomı Forumu'nun (DEF)" bu yıl 30'uncusu yapılıyor Devlet ve hukumet başkanlan, ışadamlan, akademısyen, bılım ınsanlan ve yayın kuruluşlanndan bını aşkın kışinın katılacağı 2000 yılı toplantısının gundemını "Yenı Başlangıçlar Bır Fark Yapmak " başlığı oluşturuyor Toplantı 27 Ocak'ta DEF'ın kurucusu ve Başkanı Prof Klaus Schvvab'ın konuşması ıle açılacak Turgut Özal'ın her fırsatta katıldığı DEF toplantılannı benımseyen Ecevit, Davos'a hıç grtmemıştı Bu geçmışı ıle Ecevit, Davos'ta farklı bır hava estırecek Başbakan, cuma gunu 10 dakıkalık btr konuşma yaparak " "Batı hâlâ yaşıyor mu" 9önjsuna yanıt arayacak Ecevit, yabancı konuklann yemek paralannı kendı ceplennden odeyeceklen TC Merkez Bankası'nın "TurkAkşam Yemeğı"ne de katılarak ış dunyası ıle tanışacak ABD Başkanı Bill Clinton'ın da 4-5 saatlığıne gıdeceğı Davos'ta en ılgınç tartışmanın, yalnız devlet ve hukumet başkanlannın katılacağı cuma akşam yemeğınde olacağı bıldınlıyor Lıderier, altışar kışılık masalarda, once "20 yy'da aldıklan en onemlı dersı" tartışacaklar Ardından "21 yuzyılda dünyada refah ve banş ıçın en önemlı üç karann ne olduğunu" bırer kâğıda yazarak başkana ıletecekler Boylece, dunya sıyasasını yonlendırenler, bu yanıtlaria yönlenmış de ölacaklar. Ermenistan'ın ikilemi DEF toplantıları dışında katı- lımcrlann Davos'ta kendı ozel gun- demlen de var Turk başbakanı, çeşıtlı devlet ve hukumet baş- kanlannın yanı sıra, bazı yaban- cı ışadamlan ıle de ıkılı goruşme- ler yapacak Geçen yıl Davos'ta Azerbay- can Devlet Başkanı Haydar Ali- yev ıle Ermenıstan Devlet Başka- nı Robert Koçaryan buluşmuş, banş ıçın önemlı adımlar atmış- lardı. Uç kez daha buluşan ıkılının banş çabalan Envan'dakı darbe gınşımı ıle askıya alınmıştı Da- vos'ta yenıden buluşacağı açık- lanan ıkılının bundan once, Dev- tet Başkanvekılı viadimir Putin'ın Rusya'nın arka bahçesını duzen- lemek amacıyla 24 Ocak'ta Mos- kova'ya çağırdığı BDT lıderlerı toplantısında da goruşmesı soz konusu. Gurctstan-Azerbaycan-Erme- nıstan lıderlennın bu toplantıya gıdıp gıtmeyeceklen henuz bılın- mıyor Putn'ın golgesı aftındakı bu buluşmada Koçaryan'ın, Envan'ın yalıtianmışlığını surdurup "Mos- kova'nın KafkasJar'dakı Troya'nın tahta atı" rolünu mu oynayaca- ğı, yoksa ulkestnm Batı'ya açılma- sından yana mı ağıriık koyacağı henuz bılınmıyor Dolayısıyla Moskova ve Davos buluşmalan, en az bu ulkeler ka- dar başta Turkıye olmak uzere Batı'yı da yakından ılgılendınyor Şevardnadze'nın Demırel'e soy- ledığı "Turkıye, bızım AB kapı- mız, Gürcıstan da sızın Orta As- ya kapınızdır" sozlennın gerçek- leşmesı, bu üç ulkenın BDT top- lantısında Moskova'nın dumen suyundan ne kadar gıdeceklen- ne bağlı Çeçenıstan trajedısının kotu kokulannı herkesten daha yakından duyan bu uç Kafkas ul- kesının eğılımlen ıle ılgılı ılk ışaret- ler Moskova ve Davos'tan gele- cek. Demırel'ın, Balkanlar benzen "Kafkas IstıkrarPaktı" onensı, kı- mılennde "Balkan Paktı", "Bağ- dat Paktı" ve "CENTO" gıbı bol- gesel olumsuz deneyımlen çag- nştırdı Kımılen de onennın Kaf- kaslar'a banş ve demokrası ge- tıreceğı yorumunu yaptı. Kapsa- mı pek belırlı olmasa da, Rus- ya'nın ıç ışı olduğunu soyleyerek Çeçentstan'ı almayışından Demı- rel'ın Moskova'yı paktın dışında tuttuğu anlaşılıyor Pazar gunu Ankara'ya gelen ekonomık ışlerden sorumlu Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Iva- nov, *Rusya'nın da ıçınde olaca- ğı bupaktı" benımseyeceğırn söy- tedı Karşrtkavramındanhareket- le Ivanov, Rusya ıçınde olmazsa paktı desteklemeyeceğını dıplo- matık bır dılle ortaya koymuş ol- du Ecevrt'ın Davosta Alıyev ıle bu- luşacağı, Koçaryan'ın goruşme ıstemıne ıse açık olduğu bılınıyor. Cenevre'de Kıbns - Ankara'da Yunan BM Genel Sekreten Kofi Arman'ın gozetımınde New York'ta başlayan Kıbns göruşmelennın ıkıncı ayağı ıçın Rauf Denktaş ve Glafkos Klerides ocak sonunda Cenevre'de buluşacaklar Helsınkı'de odun venldığı ınancında olan Rumları yatıştırmak ıçın adaya gıden Yunan Dışışlen Bakanı Yeorgios Papandreu cuma gunu Londra'da ingılız meslektaşı Robin Cook ıle de buluştu Papandreu "Son Behın Duvan da yıkılmalıdır" dedıkten sonra, Cenevre goruşmelennden hemen once Ankara'ya gelıyor Ankara'nın şablon yanıtı hazır "Kıbns sorunu, Turk - Yunan sorunlanndan ayn, AB dışında, BM Genel Sekreten'nın gozetımınde çozümlenır " Uzun bır aradan sonra Ankara'ya gelen ılk Yunan Dışışlen Bakanı olan Papandreu ıle yapılacak goruşmenın odağını Ankara - Atına ılışkılennın gelıştınlmesı oluşturacak Papandreu, terore karşı ışbırlığı de dahıl dokuz kadar ıkılı anlaşmayı ev sahıbı Ismaıl Cem ıle ımzalayacak Çıfte vergılendırmenın onlenmesı konusundakı goruşmelerde puruzlenn henuz gıdenlemedığı bıldınlıyor Çok sayıda Yunan ışadamıyla gelecek olan konuk bakan, Istanbul'da ış çevrelen ıle de goruşecek Elmek: oacar@superonline.com Faks:0312 46815 79 ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Turkıye ve İran, son yıllarda bunalunlara karşın yurut- meye çalıştıklan ılışkılennı yenı bır rotaya sok- mak amacındaiar Uluslararasıüışkılenndeaçı- lnn polıtıkası ızleyen Iran'ın Dışışlen Bakanı KemaiHamzi ve Dışışlen Bakanı İsmal Cem, Da ülke arasındakı ılışkılenn gelışmesının tum bölgeıçın önemlı olduğunu bıldırdıler Turkyet- kdıîer, tran'dakı ılencı ve gencıler arasında ya- şanan çekışmeden kaynaklanan sıkıntıyı anla- dıklarmı belırürlerken. 19 Şubat'ta yapılacak se- çımlerde Hataniyanklanru destekledıklennı kay- detüler Harrazı resmı zryaret gerçekleştırmesıne tarşın Anıtkabır'ı ayaret etmedı Turkıye'nın sorunlu komşusu İran'ın Dışış- len Bakanı Harrazı, 3 günlûk resmı bır ziyaret ıçın dûn An- kara'ya geldı Temaslan kapsa- mında dûn Cumhurbaşkanı Sö- leyman Demird ve Başbakan BülentEcevittarafından kabul edılen Harrazı, Cem tarafından karşılandığı Esenboğa Havalı- manı'nda gazetecılere yaptığı açıklamada, ıkı ülkenın benzer sorunlan olduğunu, ancak eko- nomık ve polıtık bazı konular- da anlaşma sağlanabıleceğını bıldırdı Cem ıle Harrazı baş- kanlığında gerçekleştınlen he- yetler arası görüşmelenn baş- langıcında Harrazı, "Türkij« ve Iran, bölgede güveniik ve ban- pnkonmmasvvekoııoıııflckal- Innmanm sağlanmasuida SO- nunluhık sahibidirkr" dedı Cem de, ıkı komşu ulke v e uy- garlık arasındakı ılışkılenn sa- dece ıkı ulke ıçın değıl tûm bol- ge açısından yararlı olacağını ıçınde bulunduğu geçış donemınde Hatemı yan- lılann çektığı sıkıntıyı anladıklannı bıldırdıler Ikı ülke arasında dışışlen bakanlığı musteşar- lannın yılda bırkere duzenh gorüşmelennı sağ- lamaya yonelık mutabakat zaptı bugun ımzala- nacaİc Ecevit: tran'da 3 bin 500teröristvar Harrazı daha sonra Başbakan Ecevit tarafın- dan kabul edıldı Ecevıt-Harazıgoruşmesınde ıkı ulke arasındakı ekonomık ılışkıler, PKK'nın lran'dakı varhğı ve İsraıl'ın durumu gundeme geldı Ecevit, 3 bin 500 PKK mılıtanının bu ül- kede bulunduğunu ve onlem alınması yönun- dekı Ktemını yıneledı Harrazı ıse, ulkesınde- kı PKK varlığımn "konuşlanma veya üslenme" şeklınde olmadığını, sızmalarla bu \-arlığın oluş- tuğunu savundu tkı ulke asken yetkılılen ara- sında bu konunun butun aynnülanyla goruşül- duğunü ka>deden Harrazı, Turkıye'nın hava saldınsı nedenıyle yaşamını yıtıren yurttaşlan ıçın iran'ın ıstedığı tazmınatı ıse halen ödeme- dığıru bıldırdı Turkıye, olaydanzarargörenlran- lı yurttaşlara ınsaru yardım yapacağını açıkla- dı Insaru yardım konusu, MayısayındaTahran'da yapılacak yuksekgüv enlıktoplantısındakesın- leşecek Göruşmede ıkı tarafin da ıkı ulke arasındakı ekonomık potansıyelın yetennce deöerlenduı- lemedığı, bu yönde çalışmalar yapıımasıru ıs- tedıklen öğrenıfdı Harrazı, İran ıle Türİaye arasındakı do- ğalgaz projesı nedenıyle eko- nomık kayıplannın olduğunu. bunun bır an once onlenmesı amacıyla Turkıye'nın uzenne duşen yatınmlan yapmasını ıstedı Ecevit ıse, Rusya'da meydana gelen ekonomık bu- nalım nedenıyle bu projelenn gerçekleştınlemedığını belır- terek, Iran'm bu konuda tazmı- nat ıstemeyerek gösterdığı an- layış nedenıyle teşekkurîennı ılettı Ecevit, BOTAŞ Genel Mudurü Gökhan Yardım'ın bu ülkede yaptığı temaslar so- nucunda doğalgazın 2001 yı- lından ıtıbaren alınmaya baş- layacağının karalaştınldığını anımsattı Harrazı, Israıl'ın Ortado- ğu'da yıkıcı faalıyetlennı sur- durduğünu savunarak, konuyu p» »y.- j B Başbakan Ecevıt'ın dıkkatıne bıldırdı Türkyetkılıler, İran'ın Tûrkiye ik iran arasındaki flişkilerde yeni bir rota aranıyor sunduğu kaydedıIdı Porteklz Devlet Sekreteri Da Costa: AB dönüşü olmayan bir yol 4 Toprak bütünlüğü esasür' Da Costa ANKARA (Cnmhuriyet Börosu) - Turkıye adaylık statusunun tanınma- sının ardından AB ıle ılk resmı goruş- melere dun başladı AB'nın yenı Dö- nem Başkanı Portekız'ın Etevlet Sek- reten Saisas da Costa Başbakan Bü- lent Ecevit, Dışışlen Bakanı Ismaıl Cem ve AB ışlennden sorumlu De\ - let Bakanı Mehmet AM lrtemçeük ı zi- yaret ettı Uyelık konusunda sıcak mesajlar veren Da Costa, AB'nın Turkıye'ye yapması gereken vardımlar konusu oun gundemlennın ılk sıralannda yer aldığını açıkladı Irtemçelik ıle ortak basın toplantısı düzenleyen Da Costa, Helsınkı ıle yenı bır doneme gınldı- ğını kaydederek şunlan soyledı "AB ü\esı olmak AB rçinde befirlenen or- tak knterlere u}inayi ve günlük >"«şa- mıetkie>mbinlerwdnfctifeıryumsağ- lamavı gerekörir. Türkrye'nin AB Ue tam ü\elik görüşmelenne başlaması içingereki admibnn en ksa surede atri- masına vardımo olmak ıçın \B dö- nem başkanı ulke olarakehmızden ge- lenıvapmakıstnoruz." Da Costa, Tur- kıye nın uvum sürecmde çabalannı, Ankara'da supazarlığı ANKARA (Comhumet Bürosu)-tsraıl ve Urdün heyetlen, Mana\gat Su>-u nun Ortadoğu'ya pazar- lanması konusunu ele almak ıçın Ankara'da göruş- melerde bulundular Urdun Su ve Sulama Bakanı Oy- da ADah Mahaddin ve tsraıl Genelkurmav Başkan Yardımcısı Va Dayan bu amaçla dun Ankara'ya geldıler Israıl Genelkurmay Başkanı Dayan bugün asken yetkılıler ıle teknık konularda göruştû Dayan'ın Ankara'dakı temaslannm ardından Ma- navgat'a gıderek Manavgat Suyu Dolum Tesısle- n'nı gezeceğı oğrenıldı Ürdünlu bakan da yann Antalya'ya gıderek Manavgat tesıslennde ınceleme- lerde bulunacak Enerjı ve Tabu Kaynaklar Bakam Cumhur Ersümer, Turkıye'nın Manavgat Cayı tesıslennden de ısteyen ülkelere Fıyat konusunda anlaşıldığı takdırde su satmaya hazır oiduğunu söyledı Konuk bakan Mahadın de, "Manavgatsu>u bizim için önemli. Fijarta anlaşırsak bız bu projeden yararianmak istiyvruz" dıye konuştu olumlu bulduğu değerlendırmesmı ya- parken, "AB volu. farklı bır >oL Geri dönüşü ohnayan bir yaF dıye konuş- tu Da Costa, AB'nın azınhklarla ılgı- lı tutumu konusunda bır soruya da şu yanıtı verdı "TürldyeAB\egirerkeıı, AB iryesı olacak obn ba âlkenin ta- mamıdır. .AB'nın açık bır görüşü var- (kr, Türkrve"nıntoprakbütünlüğü esas- tır ve bu böyle def erlendirilmebdir. TürkhekeDdiiçerisindedeğişiktophı- lukbrvekültürlerdenohışaııbirçeşit- İOikgöstermektedir. Buniar kendilen- ^ : ni serbestçe ifade edebılmehdır.''', \, Ecevıt-Da Casto goru^mesınde Öcalan konusu gundeme geldı Da Casto, dosyanın TBMM'ye gon- denhnesuıın cezanın AİHM kara- nna uyularak ertelenmesının mem- nunıyet vencı olduğunu kaydeder- ken, Ecevit, AB'nuı bu konuda ya- pacağı açıklamalarda dıkkatlı dav - ranmasını ıstedı Da Casto, Dışışlen Bakanı Is- maıl Cem ıle de goruştu Cem, go- rüşme öncesı yaptığı konuşmada, Turkıye'nın umutlu yolculuğunun basladığını kaydederek, "Artıkhiç- birşe>eskisigibiohna>ncaktH-''de- dı İran basını îsraü tuzağından kurtulun' TAHRAN (AA) - İran Dışışlen Bakam Kemal Harrazi'nın Turkıye zıyaretıru değerlendıren İran basını, çeşıtlı yorumlarda bulundu Tehran Tımes gazetesı, "Türkiye Israfl tuzağından kurtûlmah" başlığıyla yayımladığı baş> azısında, "Israil'in Türkrye'deki \arhğı Tahran'ın koia>hkla göz anh edemeyeceği bir şeydir. tran doğal olarak, ezefi düşmanının kapismın eşiğinde olmasına müsamaha etmeyecekm-" goruşu dıle getmldı Türkıye-lsraıl ortak asken tatbıkatlanrıın bolge guvenlığını tehdıt ettığını ılen süren gazete, Türk yetkıhlermın PKK'Iılenn İran'da bulunduğu yonundekı açıklamalanmn da "Si)onistfcrin kışkırtmasuıdan kaynaklandığmı'' ıddıa etb Turkıye ıle İran arasında 1996'da ımzalanan doğalgaz anlaşmasının uygulanmasının "Sryonijfler yüzünden bir yıl geciktiğini'' ılen sııren gazete "Harrazı Türk \etkililere. ABD ve tsraıl'in sadece kendi çıkarlaruu düşündüğnnü açıkça izah etmefi" ıfadesmı kullandı Çaldıran Savaşı İran Daıly gazetesmın başyazısında ıse doğalgaz anlaşmasının gecıkmesının "psikotojik" koklen oldugu ılen suruldu Bu köklerm, yenerek Döğu ve Gunevdoğu Anadolu'yu ele geçırdığı 1517 Çaldıran Savaşı 'na kadar gen goturulebıleceğı ılen surulen yazıda, o tanhten ben Turkıye'nrn Doğu ve Guneydoğu bölgelenne gereken önemı vermedığı ve doğalgaz anlaşmasının uygulanmasının gecıkmesınden de asıl olarak bu bolgelenn halkının zarar görduğü ılen suruldu H GAZtANTEP 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRÎMENKULÜN SATIŞ İLANI DosyaNo 1999 4242 Bır borçtan dolayı 1-TapudaGazıantepıh Şehıtkamıl ılçesı Değıraııçem Mah Pafta 18 Ada 3:>4 Parsel 399 da kayıtlı kat ır tıfakına gore C Blok 4 kattakı 78 2206 arsa paylı 18 bağımsız bolum no lu mesken cuısmden taşınmazın 2 Ta pudaGazıantq)ılı Şahuıbeyılçesı Çukurmah Pafta 12 Ada 561 Parsel 150dekayrtlı 1370 18769arsapav lı 3 bağımsız bolum no lu buro cuısmden taşınmazııı 3 Tapuda Gazıantep ılı Şehıtkamıl ılçesı lncılıpınar Mab, Pafta 213 \da 612 Parsel s te kayıtlı bodnım katta. 30/12000 arsa pavlı 20 bağımsız bolum no lu dukkancm- sınden taşmmazın. 4-Tapuda Gazıantep ılı Şehıttamıl ılçesı lncılıpınar mah Pafta 213 Ada 612 Parsel 5 te kayrtlı bodnım katta. 36 12000 arsa paylı 32 bağımsız bolum no lu dukkan cmsuıden taşınmazuL 5 Tapuda Ga zıantepılı Şehıtkamıl ılçesı lncılıpınar Mah Pafta 213 Ada 612 Parsel 5 te kayıtlı zemın katta. 56 120000 ar sa paylı 86 bağımsız bolum no lu dukkan unsınden taşmmazın satılarak paraya çevnlmesıne karar venlrmştır Taşınmazın Özellıklen 18 No lu Bağımsız Bolum Mesken olarak kullanılan bu taşınmazın gınşte antre antrenın solunda mısafir odası antrenın karşısında mutfak. mutfak ıçensınde kıler mutfak onunde saloola bağlantılı bal kon bulunmaktadır Antrenın sağındakı hole gınldığınde La\abo-WC uç oda ve banjo bulunmaktadır E>uvarlar sıvauzenmacunluyağlıboyadır Lavabo-%C banyovemutfakduvarlantavanakadarfayanslakaplanmıştır Sa lon ve odaiann tabanı cılalı ahşap parke ıslak zemınler \ e balkon tabanlan seramıkle kaplıdır Doğramalar ahsap olup uzerten yağlıbova ıle kaplıdır Tum tavanlar alçı kartonpıyerden yapıhnıştır Tasınmaz ımar planına gore ay nk nızam uç katlı yapı adasına gelmektedır Tasınmaz her turlu beledı>e hızmetınden vararlanmakta olup şehnn ımara uygun olarak yapılaşan bır bolgesmdedır Tüm bu ozellıkler goz onune alınarak satışa esas değer 12 860 000 000 TL olarak beluienmıstır 3 \o lu Bağunsız Bölum Buro olarak kullanılan bu taşınmazın gınşın- de bır antre antrenın sol taratinda mudur odası sağ tarafta holun bıtımınde muhasebe odası ıle hol uzennde Mut fâk Lavabo-WC bulunmaktadır Buronun tabanı plaka mutfak. lavabo ve WC duvarlan tavana kadar bevaz fa yans kaplı olup dığer duv arlar macunlu yağlıbova ıle kaplıdır Iç doğramalar ahşap meşe kaplama. dış cephe doğ ramalan alumınvumdur 70 m2 ınşaat alanlı buronun bulunduğu ı^hanında asansor bulunmaktadır lüinma kalo- nfer ıle sağlanmaktadır Buro şehnn merkezınde buro hızmetlen vetıcan taalıyetlenn yoğun olduğu bır konum dadır Tasınmaz ımar planına gore bıtrşık nızam 5 katlı tıcaret yapı adasına gelmektedır Tum bu ozellıkler goz onunde tutularak. taşınmazın ucan degen de dıkkate alınarak satısa esas değer 9 297 000 000 TL olarak belırlen- mışür 20 No iu Bağımsız Bölum Bu tasınmaz 21 m2 genışlığmdedır Betonarme bır vapı olup duv arlar sıvalı ve üzerfcn betonıte boyalıdır [sınma kalonfer ıle sağlanmaktadır Tum bu özellıklen göz onune alınarak saüşa esas olacak değer 2 250 000 000 TL olarak belırlenmıştır 32 No lu Bağımsız Bolum Bu tasınmaz 32 m2 ınşaat alan- lıdır Betonarme bır yapıdır Duvarlar sıvah \e uzerlen betomte boyalı olup taban seramık kaplanmıştır Cephe doğramalı alumınvum olup guney cephesınde yer alan ıkı kuçuk cephe^ı ıse plastıktır Ismma kalonfer ıle sağlan maktadır Tüm bu özellıklen goz onune alınarak saüşa esas olacak değer 3 040 000 000 TL olarak belırlenmıştır 86 No'lu Bağımsız Bolum Bu tasınmaz zemın katta yer almakta ve vukanda bahsı geçen 32 no lu bağımsız bolü- mün tam uzennde bulunmaktadır Inşaat alanı '2 m2 dır Tum özellıklen > 7 no lu dukkan gıbıdır Tıcan konu- mu da goz onune alınarak satışa esas olacak değer -A 340 000 000 TL olarak belırlenmıştır 20-32 86 bağımsız bo lum no hı bağımsız bolumler ımar planına gore Beledıve Hududu ve ımar planı ıçensındedır tmarda tıcaret, kul rur eğlence fonksıvofllan-runsrık alısvenş merkezı buro-kapaiı otopark alanına gelmektedır Her uç bağımsız bölum de Doktorlar Sıtesı nde bulunmaktadır Satış Şartlan Satılmasına karar venlen ışbu ta^ınmazlann bırmcı artttrmalan Gazıantep Buyukşehır Beledıyesı Mezat Salonu nda 22 Şubat 2000 tanhmde vapılacak olup 18 no lu bağımsız bölum saat lO2O-IO35arasmda. 3 no lu bağımsız bolüm saat 10 40-10 53 arasında 20 no lu bağunsız bolum saat 11 00-11 15 arasında. 32 no lu bağımsız bolum <3at 11 20-1 H i arasında. 86 no lu bağımsız bolum saat 11 40-11 55 arasında satışa arz edılecektır Bu arttırmalarda her tasınmaz muhammen kıymetın yuzde 7 ^ ı ve satış pavlaştuma mas raflan ıle var ıse satış ısteyenm aiacağına ruçhanı olan ruvhanlı alacaklılann mecmuunu geçer şekılde en çok art- tırana ıhale edılecektır Böyle bır alıcı çıkmadıSı takdırde en çok arttıranm taahhudu bakı kalrnak kaydı ıle taşaı- mazlann ıkıncı artürmalan yıne Gazıantep Buyukşehır Beledıyesı Mezat Salonu nda 03 Mart 2000 tanhınde ya- pılacak olup 18 nolubağunsızböhun saat 1020-1035arasında, 3no lubağnnsızbohim saat 1040-1055 arasında, 20 no lu bağrmsız bohım saat 11 00-11 15 arasında. 32 no hı bağımsız bolum saar 11 20-11 3^ arasında, 86 no lu bağımsız bolum saat 11 40-11 }•> arasında satışa arz edıiecektır Bu arttırmalarda her tasınmaz muhammen kıymetın yuzde 40 ını ve satış-paylaştırma mas- raflan ıle var ıse ruçhanlı alacaklılar mecmuunu geçer şekılde en çok ve en son arttırana ıhale edılecektır Arttır maya ıştırak edeceklenn muhammen kıymetın yuzde 20 sı nıspetınde nakıt veva mıllı bır bankanm temınat mek tubunu vermelen gerelanektedır Satış peşm para ıledır Alıcıya ıstedığınde ""0 gunu geçmemek sartı ıle ıhale be delmı ödemesı ıçın sûre venlebılır thaieye katılıp daha sonra ıhale bedelını >atırmamak suretıyle ıhalenın feshı ne sebep olan tum alıcılar ve kefillen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasmdakı farktan ve dığer zarar lardan ve aynca tememıt faızmden muteselsılen mesuldurler Ihale farkı v e temerrut taızı aynca hukme hacet kal maksızm daırece tahsıl olunur Bufark varsaoncelıkle temınat bedelınden tahsıl olunur Tasınmaz uzenndekı dı- ğer hak sahıplennm alacaklannı davanağı belgeler ıle ılan tanhınden ıtıbaren on beş gun ıçınde Mudurluğumuze bıldırmelen gerekmektedır aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaştırmadan hanç bırakılacak- lardır Ihale sebebıyle doğacak tellalıve damga resmı KD\ tapu alım satım harcımn tamamı ıhale alıcısma aıt- tır Taşınmazın aynındm doğma vergı borcu var ıse Vfudurluğumuzce ıhafe bedelınden odenecekür Satış şartna- mesı ılan tanhınden ıtıbaren daırede açüc olup nerkes gorebıleceğı gıbı masrafı venldığı takdırde ıstevene de bır ömeğı göndenlebılır Satışa ıştırak edecekler şarmamevı gormuş munderecatını kabul etmış sa> ılacaklardır Baş- kaca ve faziaya daır bılgı almak ısteyenlenn 1999 4242 dosva numarası ıle Mudurluğumuze basvurmalan ılan olunur 05 012000 Basın 1344 Tihur/yef Cumhuriyet Ajandası B a y i l e r i n d e r" Cumhurryet , krtap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cagaloglu IstanbulTel (212)514 01 96 BÜLENT DlKMENER HABER ÖDÜLÜ YARIŞMASI Gazetecı Bülent Dıkmeoer'ın anısını yaşatmak \e Turk gazetecıbgıne olan katkılarmı manevı yonden sürdûrme>ı saglamak amacıyla, adına 1980 yılında konulan "Haber Ödnin" 1999 2000 donemınde de sür- dürûlmektedır Odûl koşullan şöyledır 1 Ödûle her Tûrk gazetecı aday olabılır 2 Adaylık, gazetecının kendı ya da Odul Komıtesı'nın önensı ıle ger- çekleşır 3 Ödule adav göstenlecek haberlenıı 1 Nısan 1999 ıle 31 Mart 2000 tanhlen arasmda günlûk gazeteler ya da surelı yayınlardan bınnde yavunlanmış olması gerekiıdır 4 Ödule aday olabılmek ıçın nıtehklen 3 maddede belırtılen haberlenn vayımlandığı gazete ya da süreldı yayınlann bır sayısının 12 Nısan 2000 gunu aksamına kadar Bülent Dikmener Ha- ber ÖdfiİD PK: 246/lstanbnl adresme taahhütlü olarak ulaştınlması zorunludur 5 Oduller a) Haber Ödülü, b) Mansıyon, c) Jün Özel Odülü olarak behrlenmıştir Kazananlara, odülü sımgeleyen bırer plaket ıle armağanlar venleceknr Ödul Komrtesı Müfıt Alacalı, Yalçın Bayer, Fıkret Dağhoğlu, Orhan Ennç, Yalçın Eryalçın, Doğan Katırcıoğlu, Ergın Konuksever. Turgay Olcayto, Erkan Ozmen Denız Som, Yılmaz Tunç- kol, Ulvı Yanardag, Orhao Apaydın (1926-1986) Etem Ütûk (1925 1989) Ayhan Başoğln (1928-1993) Kayhan Edıp Sakarya (1948-1994) SonerGirgın (1937-1995) Çetin Özbayrak (1939-1995) Erhan Akyıldız (1947-1998) Oktay Knrtböke (1936-1999)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog