Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 OCAK 2000 PAZARTESİ 8 OSS DENEME SINAVI SÖZEL BÖLÜM 1 "Sanat yainızca dünyalannı dünyalar sunar' cumlesinl en uygun biçımde tamamlayacafc soz cûMer strasıyia asagıdakllerden hanglsldlr? A) baskalannın dığer degıs* B) kendı yaşayan yenı C) ktşis«l sunan özel D) baskaianna yasatan azgon E) ozel yaşayan genıo 2 Ran atestrmefi Henılpn İBlt oaaulen; kıiak aamam Bu cûmlede altı çlzlli sOzOn yertne asagıdakllerden hangısı getinhrse cümlenln anlamı degismaz? A) oiaylara bır yönuyle bakantara B) geraksz sü&kj sozler sOyleyenlere Q konu bOünlOJünü goz onunde bukındurmayanlara D) olaylan b n bm katarak anlatanlara E) herlcorudabrlekkerKlırıidusünenlere 3. MsıııatrıŞsvketEsendarrıda: atabMfrne lemgdr durudur "Telgraf ûslubu* demlen uslup vardır onda Hıkâye kahrarnanian gümuk br di ku»Brvrtar szden bndkier Zaman ve yer kavramlan önemlı bır yer tutar Kalemının ucuna kotayUdsgsiveren sezcütder guzel txr uyum oiusturmustur Paıaujafla "leigraf üslubu" sozuyte anlatılmak Menen nedir? A) Kab kuralcıbrdMkulanma B) Yeten kadar aynnt kultanma C) Yapaykonuşmalarayerverme D) Gereksız sozcüklerden annmıs orna E) Dotsylp t»r anlatım kutarma 4. L Çocuk tekrar Hollanda ya donmeye karar venr L Donup oreda sosyal bıhmler okuyacakftr 1 HavayoluyladonülrneMsdıryıne IV Pasaport kontrokj sırasında kendtsma nerelı oklugunu soran poise "Tûrk" oldugunu soyler V BrkenardabeklemesiBferor Yukandakl cumlelerle neden sonuç' lltskisl bakı- mından Ikisem grup olusturulsa hangisl djBa ka- lır? A) I B) U C) III D) IV E) V • Asagıdakı deylmlerden hangisı gerçek antamında fcullanılamaz? A)Gûzuaç*gflmek B)Baç* C) Butamksudabafckavlamak D) ÇantadakeMk E) Ipeuntermek 6. Aşagıdakl cOmlelorın hangisi hem olumlu hem olumsuz bir yargı ıcwmez? A) HaMe Edıp dıl hatalannpn çokluguna ragmen çagına damgasını vurmuş lar yazardır B) Orhan Pamuk romanlannda tarihçı tavn takınmasına ragmen (yı brgoztemadr O O mmaniannaa hep aynı konuyu köy (nsanlarmm aocumannı «leoe de gunosttglni hıç vMrmedı D) Fkrern srirlenne bakttgınızda ıçenktekı yenıhkoagı aMmaagı dande bulamazsınız. E) Yasar Kemal romanlanyla ulusalkktan evrenıetıge 7 . "Haydı çabuk yuruaene braz vapuru kaçıracagız ' cun> Issinde asagıdakiktrden hangmi agır basmaktadır7 A) Korku B) Endışe C) Merak D) Bekleyş E) Uzuntu B. Buşm örçtktşfnolarakgerçektenbasanfıydı Amao * pnyenık* Asagıdakllsrden hangisi anlamca Ikincl cumlenin yenne kullarnlamaz? A)fekjannı hlçbr zaman aşamadı B) Oaha sonra baska snr anlayısını benmseoi C) Getrak^yenliğrıtutsağıoluncagenledı O) YapbgıcıkısısurekkkJlamadı İBkdüzelest E) Uk sünndekı ozgunlüğunü yıneledı durdu basma vaefverisİDrŞıır peygamberienn *ûzQ &bt ganf» v<e kapsamda oknakdır Bu cOmlcde b»Hrtltın«k l*tan*nK ««agıdalüianlan hangtal ar*sır»da aniamca b)r yakınlık vardır? A) Ben sâzuno etttgım şıırı ıkıno kez okunmaya gefek olmayacak bıçımdc butunuyie antadım B) Şaıre kımı oku-lar ge<ır Şurada ne damek MadmtzT" drye sorartar o da ' Sız ne anlryofsanız onu " dlye C) OnunfanTUrk|amdeyOıaekaa*leolannayaan«lv*flaf yaraöyor saırittn bıto yazdıManntn antavnını tam oavak Mnyor E) BOtOn p«ygafflber1«fın az çok şalr otduklan birçok dOaünca adamınca *>n sUrOtmûstür 10. (I) HayEim degari uzun yaaafvnasnJa dagl lyi yaaartfnauv dadr (II) Oytauzunyatamslarvarkı pek az yaşafTnşaırdr (ül)Ooya doya yajnmaKyitorviçcMuQıxı«daQH,«g»iaoco- nOZBMOkdır (V)HargOngıllıgnByerar«çbırganvarma- yacaOmızı mı Mnıyorsunuz*? (V) Son gonûnozdaraçmbu kadar çck korkuyoraufiur? Yukandakl cOml«l*rtn hangMftda -MyM> OUmOn ç ıça oktugu' arHamı •aklKhr? A) I B) II C) III D) W E) V 11. A+afrdal»! cOmlatortn h a n g U n M ü »çıktoma, kulla- nıtan deylme uygun deflikfif? A) Err>ekltl kten sonra dogaya sıgındı v« yorgun ytllannın acam çıkanjı 8) O da bıhyordu böyle pts ışlerden paçasını kurtannanın zof oklugunu O Bnz gozonü aç kardesım oflnae avucunda ne varsa atocakbunlar D) Sonın kadar teı canlııını gsrmadım oturdugun yerde uaDsrce oturuyor agzını açıp blr «ey soylemlyoraun E) I la»abını knabını b*neyen msarHarta orlak olunmaz. kıaa zamanda parasız pulftuz kaitrsın 12. AsagMtakl cüml»t«rin hanglslnd* - lar- akl •M*n- dlğl sözcOa* -Sanmle tanısau »Oyte bflvie be» yıl oMu ' Lüııılaalna a » çteMI aAzOn katttgı anlamı katmıstır? A)YaOmunugunk«*>»vd«olurmayıa«r«rtm 8) kdg<lndurha>iaeılan9Kuklannınba*ındabaldlyonar Q Buraya gaknsnzı gûnkKca baktodk O) Izrmre tasındıgımızda kardsslm do<t yaalannda blr çoouktu E) Güftar ıçvida br bahçe kı aonna 13. Aaagırtakl cümM*rln hangMnd* "-*•* Otakllardan farklı geravd* kunanfhniftır7 A) Sanin yazın bu haita onunkı galacek hafla yayım- B) OazatBdekı haben okudunmıP C) Havatorsogudu bahondakı çıçaklan ıçen alahm D) DQnkuyagmun)abazıevtenselbaa>TKs ^ Ssan kattaki komsuyu daha ânoedan tanıyordum 14 Aaagtdafcl c0ml«»rin hangialnda blrdan çok •flzcflk kûçûk Onlü uyumuna uvmaz? AjÇoktaO bır çocuk getrdtef dunyaya B) SokaktakıherhaııgıbırınsanMe«zdenbasanhdır Q SazOnOsakmmadankonuşur kmaeden kortvnazdı D) Radyoyu aonuna kadar açınca apanman ayaga k a M E) Kamburunu çskara çıkara dar yolda yûrûyordu 16. Aaagıdakl cOmlalcrln hangislnda - Olavdan sonra ha- prrazj sofguya çekulef cOmlesindeki altı çtzill sözcOtd* aynı yaptda blr »özcük vardır? A) Onu safmede «V kez 1960 de seyretmıstm B) Robm Hood bar anlamda bızm Koroğlu muzdur C) Hafta sonu "Caz Festıvair ne gıdeosgız- O) Şaırter ş«rtennı çocuklan gjbı aevenBrmıs E) ŞKtenvetablalanBednRarımfranıçdunyasıraelevanyor 16. A»agıda»l cOmlalTd» altı çgin «atcOklfdTi hangW aldıdı yap.m akryl* cOzcOk törû olarak <togi*<MJg« uflramamıtlı r? A) Bu hafta »onu okulgsznnzvar B) FlmınlujEa^hneaıçokheyecanlrydL Q Calısan aareng munaka basanh oajr D) Dısan çıkjnca, gfiöüöBHTJBll»*'*- E) Herkoşul ariındabenmamtıaur 17 Asagıdakllerln hangülndt cdmRKtaU isin yOnaMtgl vartık vatilmistlr? A) Bu ısn aonunda muiu dacagımı artachm B) Lto^birlat«dendarıadOndOrıdü(or O Boyleguzelbrarmagaroancaksanaveratıann D) Bayle guzel bvyazıancakonunkaiernındençıkrrnfaT E) Ancak çok çalısarak bu sınavı kazanaMıram 18 Aaagtdakî camtoiarln haogtoind» yazon yw*«t x g t tur A) Erzurum Kongresı 4-11 kvnmuzda topianmajsr B) TUSİAD wı kongresı getooek yıl «oçnanacakmı». C) A I Yusufamcasınaher zaman gOvenMı D) Berk'le bana doğruyu sOylemedi E) Aysa gokjuma ta gozjennm K? golerdL 19. Asagıdaki c0ml«l«rln hanglsind* blrdan çok *oz- cOkta kaynaatırma harfl kullanılmıatır? A) DütOnduklenmıtamseyeanmanamaklan bunatyonjun B) IfcyszadogmagaçlanbrbirbudadBar Q Kjrlı hava ve SB karşıya geçısı zonaşordı O) Geceteyın karandtrta üç arkadas yolda karsılsstı E) Kendını dOnyanın merkezrxJe sanıyordu 20 A»agıdakıl*rd«n hanglslnda virgOIOn kaldınNnaaı anlam değisiklığlne ytX acnnz? A) Erken geton arkadaşına kız yordu B) Guv«fcın kafestnm yanında duruyordu C) Sınavı ıvı geçen neşeyle dısan çıkıyordu D) O ısyermde de sevftnıyor E) Konusmayı yapan adamın gozlefina dhkaae bakh. 2 1 . Aaagıdakl cflmlatorln nangislnda blr arrfatım bozuk- luguvardtr? A) EnvarGokça ran bastonunu atpevdandıfan ç M * . B) Envar GOkçe boton yasamında ve hayabnda muUu Q EnverGokçe üfcemtzmyet^iırdıgıenyoksulsaırdır O) EnvarGokyS yenıadıKemalysolanEğmınÇıkoyunoe dogdu E) E/iverGokçe Fırat kryılannda gezmeyı oak aevermiş 22- "Babamm eve geç gelen kardeştenme çıkıstıgını hatta dovdügünü anımaryorum ' cttnlaalndaM artabm bozuk- lugunu gıdantMh Içln asagıdakllardw< hangm yapd- mahdır? A) -g*f koame* cumiadan y*artılmalı B) 'Kardsslsnme'yenne kardestehmrdenmaf Q "hatta" dan sonra "onlan" geuntme» Dl •çjknOJını' dagd çakısmasını" yazıtmaa E) "natta"yerlne"v<ı"gB*«melı ^ 23 Aşagıdatci cümlalarln hanglaind» yanhş yanto kul- lanıkms »arcOtı vanfcr? A) HeraksamevebrdemetççeldBgekıdı B) Onun kmseyte paylasamayacağı derSen vardı C) AhrnatkaJlryalnıaiilıınkorkankınaegormadtTi O) BoytetavdankaapavokurnaktanbdcrnıstiTi E) Sınrfbafkanıymnıyekarsıonbef oyla seçjkrnslı 24. (l)OnuaOByaı pomkprobtemterilg*»no»ıyordu (ll)OQnyaya bu kadar kayıtıız kaksına keodw b«e jaşıvordu (III) Eger •anaa^vsa,muz4ndabunlanaklarab»-naiydl (TV) Inaanlara rnasatrnayı anımaatabanielıydı (V) Unutulan duygulan dusOncBlen aMarabamaivdX Omegm sevgr/ı YukandaJd nuflnaratarvnıs cûmlelerden lıangfeıi <fO- fOncanin akı^ını bozmaktadır? A) I B) II C)H D) IV E) V 26. Ya»amımula ryı b» öykü anlatmayı denertz nap Etoene beklenmedK urm*nad* donuBumlerl olan br oykfl de olabat bu Amaaraatnfcanbzdekandknızıbroykagtaduvurnaanz, handimHoaoyküteTinzbcbakıma laayaklıbrOykOaluruz Parçaya gora asagıdakl dOtOoealardan hanglstna A) Astnda har yasam bıraz aykudOr B) Zamanzamanraanya aOkjMdarolabar O OykOanMıalanarılalBklanylaozuaslBsi' O) Har mamnyaaam öykü otnaya atvartaidk- E) OykOyle gerpak yasam ara»mda onerr* iaakler vardır 26 Roman ofeun da ne dursa oteun okur Beurf brzevkıyoktur araaflı seruvendır seçmekEizn okur çabukunutur Har Mtap yenı btr şeydır onun ıçın Bu turden okuyucu sanat amaa gulmez böylesj tur elestın gozunden yokıundur Parçada a<Uu edllen okur Hpi içan a»agıdafcll«cd»n hangta t A) BoylB okurlarda zevk ırna bi«a getamemsnr B) Boyteokurtar Nçt* aynm yapmadan har tûrrornam okur O Boytaokurlar rornanlan aerOven •takkvira gadarrnak ^rı okur D) Boyteokurtar hayaaannıy»rıhayatdaneykirlylebaaler E) BoytookurtaroiaıakMannıanımaarnagaraglduymaz. 27 Aıknoagacrnajırıauiyasryorum Şmdkı günlanm yazmak yenı çıkan kitaplan okumak çaksmakla geçıyor Gotecoflo galinoa arbk bensız bır gelecek dutunuyonjm Ama sanaanaa yaifayacagımı umuyorum En azından kırk aane Onoa yazdt0*n alnar bugün okunduguna gflr» Parçada konuşan aair Içtn aaagtdakilenlan hangtsl llerl »ûrOlamaz? A)Yaa>brma«dir B) Geçmajeozlamduymakladr C) ÇaHmayı haU lürdurmBlaBClr D) Colacaiaa d» rnmnacagını dOaünmeklBdir E) Kamnaarba-klalda- gerçektan Ben bu resvnlen genelnkle zor kosullar aKmda çodvn Bu resvnlen çscerken gerçekta temel ugrasım olan şımm ıçın matzerne anyordum Bunu bthnçtı bır btçımde yapmadım dogal Oarak Parçada konuaan klsl asa>dakltertien hangMna htç lt«ainm»ml«tlr? A) Hem sar ham reaaam olduguna B) Reen*snr«n urnmaagı kadar bsgenidqna Q Ştnarinraalmyapargtılyazdıe>na O) Pmrnton çok şine ugraaagrM E) Raairiyaparken<arkındaoknadan|ardufundugune 29 Koloalaa^vtjtidalıandlnlgOsa)rlyorgana Blrbrkil koiama bır Ha>kı btç»nı otabılryor sevdMeri ıçm yakınlan ıpn kımi dargaarde auraki yazanlar garagndan çok sayıda Kandkn lantnakaygMnı çjtor^olany«nkMbınıalk<*atpkapıka|iı dotaşarak yazı yazdırmayı Dı^unıçın l^ktarinıkutanrnayı brlurUanlavarnryorum benmseyarnıyorumbuflBklrja7r»nı Parçaya gora aaagıdakllerdan hangM aa<rlanamaar7 A) KMT« yazartar knaplan nakkmda elesan yaztkrabitnak ıçm B) Kimiaa^arrrwil>ryaprDBndag<yazarlan>ıaavd>darliçin etestmyazryor Q Kıtaplar «?n dagl de yazarlan Içm alaşuıı yazıknası eki4lmnn kallasnı dûsOrtıyor D) ElestryalrMk«aptor^ııyaz*rd»yebt-fcuralyok,y«ıartw ıçn da yazılabür E) Yazarlarıaevıivordryekılaplarhakkındae)efarlyaz#- 30. EnçokaklıOımelestnbu yanlgOçamasırtık yoCunmgun Ok^launOkaçırma kapaabranlatımb^lmı Bunu OzeMda amaçiemryorum Busbutcın kapalı guç sokülor çettefl bır daayazmayıhıçdafunmedm Nevarkı buete»tHHooi«r yanlan şrndik bMkaı latıyorum bunubuaaamadagazeda ahyorum. ÇOnkü boyta br etoşarl dH kurmus durumoaym va kuakueuz bu dıan bır geçma>ı de var Paragral tçln asagıdakHardan hangiai aovlrıerrmt? A)Kapaa yogun ouç anlatıhrbrdJe yazmak ıHaıllılluLalı. brtarzdagidır B) Yazar kapalı yogun guç antasılır bır dnle yazmayı Meyarek aaçmamajlir Q Yazar kapalı yogun guç ama»ılır bır düle yazdıgıran (arkındadr 0) Parçada sazuedılan yazar bır »manıenOr E) Yazar kapah yogun ve guç antasılırbcd*»yazdıOılç»ı 31 EıraaZo» gordogomü«oyOyonm BantııgeruıKaT Inaamar boyteyasryor bSyte öluyofiar Ben kanıttamaktan kaçman birtutanakpdan batka b»»eydeO»rn dıyor Zot», aaagırtaklleı Jaı ı tıanglalnl aflylamaı otaaydı bu- oMu l »oytodiktortyl. çaJiekiv* dpşardl? A) Gerçekls otnayan Nçbır sey romanlanmda B) Romana fcplumun ıznden gtler Q Gerçegı kopya etmedrn onu dQ*uncamde yenldan O) OOs gocû gerçegı bozdugu «?n benden hep uzak durmuflur E) Romanlanm toplurmal geroaklen yansız b i tutumta yanMır 32. YunuaEırir^ Arapr^veFaraçaVakatvhahdMyaglarkan ozanlanmız yazarlarımtz bu dKlerin soz degenerine (•»•»mıelaı YabancaagrrafhB-ksndıanadBeme Buyüzdon d»nlzoeyazınırruzdaUrkısınaarnayaugrarn<ş tfcanmı» kabuklaarnıa. Yukandakl paragrafta a*a9ıda ballrtltanlerln han- gktlndan yakmma sdz konusu deoildlr? A) Hakdimı•toyerek edeoryatayaıısnııa B) Arapça ve Fantça toyiey^e ozen goslerme O Turk darun aMrtgnt yok etrne O) Tûrkedebıyasnıngeaırnesnengaieme E) Sanatç*»rda ozdaienne karsı gorulen yabancHasma. 33 Her çag kendl degar yargılannı olusturur Breyler llsktem budageryargdannagoretıçmlendınr Bunu yaparken uyesı otduklan topmma karsı gorev ve sorurmuluklanrun bananda oknalan gerekir Bunun bılmane varan bıreyter garçeklen dagıslk yonlenyle goror toplumun bektenblennı yenne getırmekien kaçınmaz Daha doOrusu gehsen ve degajen toplumsal kosutam uyum saglar koiayca Paragrafm anadOsünceel aaağKtakneraen haıngle*- dlr? A) Bkoytor kendiyikarlannagorahareketeder B) Bıroytenn davranıslannı aıt olduklan toplumun degar yargılar beirier Q Breyter loplumsaltfaa|in.ıfcıreuyum »afltamaldan kaçmr O) Breylenn davramslannda loplumun benrlayıoagı azdır E) Breyler askiennı kendı yargıtanna gore tNçmlandrir 34. Heprmzjn ıçnde şar vardır Amagzidr bulupçriuvamayız Bunu basaranlar gerçek şarlardr Onten okurkan Içrrtrdeki sım elmızle tutar gjbt oluruz. Bu paragraftan -r~fl"*-" yargriardan hangtal gka^ nlarnaz? A) Gerçaksanar », ırııııılı lımliMi,»! X 'ii» ntarıih»*—ıiı B) Şırter bıze kendı dunyalanmızı yakından tanılır Q Gerçek sarier ıç dünyalannı yakından tanv onu lyi D) ŞaMier okuyuculannın lyinoekı duygulan uyanoUBbHr E) lyıslrokuyucusu olan her naan gerçek sajrolabar 36. Eskryi ıç çekerek gOz kaydırarak anıp da yenıyı ku- çumsevenJvnn çogunda h«m*n hepsınd* btr kendını bsganmfBc vardır ama nanmayınbuna o haten oerçetdon kendnennı begenmelennden degıl ukalalıklarmdan geir Kandilenne güvenlerı yoktur Olsa baskalarından Oflrendsdanyle yellrmez, kendı kendienne da arartar Bartsr brbaalannakaldıldan zaman anlayamayacaklannı guzMgı saoameyeceklonnı Iç goztennm kör oUuğunun kondieıı de «arkmdadr Yazara gore yenryt kuç0me«yip de eaklyi begenen- lafin bu tutumlannın tamel neideni "T'OırfT^f'TTtrn hangisidir? A) Kendinıbsğenme ovünme B) Oanenm^ı yegleme D) BagiçaVtaslamavegcıverısizK. E) TutucUuk eskıy» ıMem 36. Dahayuzyılâncevepyansayilan yertesrraçdOsunoelerden bOsbulun baska ouugu ıçm zrırtfen sasırtan sozkv bugOn bızebesbel herkesm kendı kendinede bulabiecegıbrar gerçek dıye gozOkOyor \A«are n OlrJarornunktapiannıaçn. donyayı sarsmı» butanbr duzeravegmfoaMoyazılanla sizın de kendl kendınm» Mdidannizden baaka br sey YukandaM paragrafta aaıl aoylenmek httanen aaa- AKlaMlerden hangisıdlr? A) Çagını aşamayan düsuncater uzun sure otk* olamaz. B) yjotan ve DOerot degetiı brer sanatçı ve Msefeadr C) GeiyaklsnnertaMkendlçabaarylabubrakcağnasmatdr D) YOzyıl Once o çagı sarsan yepyenı gorus ve dosonoaler vardı halegerrastr 37. Kajacumle gölgevuruHıamışbrreamgtjıd» kariyıgerlyı bsa1mez,duniduzdr^AmauzuricarrBBlarleyaanakairndan gernedı, baknm kı hem alua otnuyor hemdeharyanıkafankk ıçjndekabyor bıraktm Yazann uzun cumteyte yazmaktan vaıgeyaı nedenl aaagıdakllerden hangMoV? A)Maksadı uzuncorrietefteaç*tlarnaktanb.kması B) Uzuncümtenn azoanlakn • elvenssı O) Ubun cûmletftnn kjeagne aykm oknası E) Uzun cûmlelenn dusüncemn oncesinl sonrasını 38. Okuma yazma guoQmQzu basleyen kaynaldardan bndır Baskalannın gozJem ve kaynaklannı paylasma kısisel dûnyamızın sımnanrtı zorlama okumayla geroaklesjr Her sevdenonce fc^ndebukınougLrrıuzzarnanıasmaolarıagrıı saglayerakbızrrı.dunyavıanlarnagucumazcarlırr Yukardakl parçaya gore aavgnfcıkllankMi hangtsl A) Inaanuiıyıyazmasıbnzda okumayla B) Okumak rnanlnn brbnne yaktesrjnr C) Okuma Insana dûnyanın tarirtnı ogrettr O) Insan ker*Sni»ba»ka»4rı. okuma vokıylaogrenr E) Okuma kisannklaaoinlgaaıarlr 39 Yaşryorolmaklasevınenbırşaırdıo Herseyı tcmeceken koklayan tatmak »leyen duşleyen bır şatr Soluğu hep oksandaalan g^ytlugubrguzeagı.solukarrıadanbaskalanna yebştırmeye çalışan bır sau* Otum karşıdan gelseydı onun da tadına bakacaktı belkı KımbKır belkı de ommü Me sasınacaktı Bu parçada tanıtılan sair tçln asa&dakı nı*e(ıkl«rd«n hangısl uygun duamez? A) Yasama sevına tasıyan B) Her şeyı ögrenmeye aniamaya çalışan ^ C) Paylasımaolan D) Otumu arzutayan E) Zonuklardan korkmayan 40 Insan OnceıçndeKısıkıntıyıdaamnaoa yer deg^tııııekdarıa fazla bunaltır onu nasıl kı yenne oturmu; yukler daha az engelolurgemnngıd^ne Br hastava ıvıBtten çok kotuluk edersırnz yennı deglstırTnekle nasıl kıkazıklar daha denne aidrj sağiamlaşır sarsıp sallamakta Onun ıçın kalabakktan kar?nak yeknez, bır yerden baska br yere g«mekJe 4 bamaz; Içvnızdekı kalabalık hallenrneden kurtulmamız kendmon 41 Paıagıafla vurgulanan doşonca asagKtakilerden han- gtaıdtr? A) Yerdeğ^nrme raan sıkmllannıda yanında goturmejse yararlıolur B) Kalabakktan uzaklaşmak nsan njhunu dnlendrr Q Insan degşfcajı kendnde dega dısında aramakjr D) Yfcrtasmç sdantriar nsanı olgunlasbnr E) OegajMk lusryı sıkırtnlanndan kurtaran en ryı aaçtr Butûn buluslann yaratmalann azü sevgıdır Sevmeyen sevmeyı bıtmeyen btr kısı ne yaratıct olabılıf ne de yarariı vermk Insandakı yaratıa gucü besleven venmft yarartı kılan sevgrJr Insaı dışınd taşan sevgrye tutku denr Un lulkusu para tutkusu gıbı Bu parçada sevgıyK ilgili olarak asagtdakilerden han- gislne deainllmemlstlr? A) Sevgnm karştfıki oTnasına B) Her yenı seyın sevgıyle ortaya çtkmasına C) Sevgnın yarabo okısuna 0) Yarartı ornanm sevgıye baglı olduguna E) Tuvcunun sevgıyle agiı okjuguna 42. Camus ye gore ınsan srneye yanasmadıgı surece yasa- mayıseclyordemekir Bu nedenle nsan rtayab ne yaptıgırH basrek tairtın butun kötulukJenn karşısına alarak bos düsünoBtoTB kapılmayı leperek seçmeidır Paragrafta asıl anlablmak istenen aşagıdakilenlen hangiaMlr? A) Yasam bıinçt bır seçmdr B) Yasam brahskardıkdegickT Q Yasam ûkmdenkapshr O) Yasam olanlarasırtçevırmemeklr E) Yaşam sansa kadere narmamakbr 43 Toprak daml Kavruk yuzlü yık* kSyun ortasında kırmızı kremd çamiahtat yenyapıbi-avı,dagrrneraBnnhaklundan çahnıp yaz kış gurul gürOI akan sulann leynyte ftskrmı» gur agaçlarta dolu bır bahcesı vardı Evmın önunün bir taran x tamamıytaaçıktı BoytjboyurMkocab»suno\jrmayap»rrn«ja Burası yaz gecelennde yıldızlann ışıgı böceklenn sesıyle oolduğu zaman ne guzel olurdu Bu parçanın anlatımında asagıdaklleftn hangMnden A) Işlme duyusundan B) varaMam lasiestrlrnasınden , Q Koklama duyusundan Ol GOrme duyusundan E) Bflamlamedsn 44. Br GOn TekBasınayı yernde kudum vedal Türkaf ran bu romanı çekıolıgını gerçek kjsdenn yasamına gerçek daytara dayanmasından arnaktadtr Anılardan yota ç*ar»k geçmıstekı donyamızın dlkkat çekıo bır gorontosono canlandırmıstır Yazara gore sozH edllen yapMın begenllme nedenl •fagıdalulerden hanglsldlr? A) Gerçegı anlatyor ornası B) Çetoa ornası C) Geçm^ıanlatıyorornast O) Topkmsal konufcj ornası E) Amlara seslenıyor ornası 4 6 arolayn tanhıoiaytayılması «?nyenr*ı vezamarwtmbe« ornas garekr Tarth btllmi yer ve zaman açıkiamaunda rıangl utlm- lerden yararlamlır? A) Cografya - Kronok)ji B) Arkaotaa-Antropolojı Q Paiaografya-NürrazmaaV , O> Eplgralva-Arkeok), E) Antropoloı-Flolof 46 Tarth rK»ledigtkonuyagorebolumlereaynkr AaagıdaMlerden hangisi "sryası tanrı' konulan Içlne glrer? A) ka^rjpluluklarırengeçrd^evrelBnbulürtlylercelBmak B) Bır toplumun dutuncs egıtlm blım fetoeie alanlannda yaraagı degerten araştırmak Q Bır devMa hukuk kuraMannın komırna nedenlennı uygulamatannı inoelemak D> TopktrnlannünMrnfaary«enr>tare»»rmak E) Paıı»»Bararasıi^kıtenveoıiskılereyon veran ıçolaylan dagertandrmek 4 7 ihntıflncesıdonemlerdenCılalıTasOevn nsandk tarlhna onemf uygarhk hnmeinde bulurmusiur Bu donemde baslayan tanmsal Oretlm asagıdaki g»lışm«lerd«n hangısinin ortaya çıkmasında etkill olmamıstır? A) Koytonn olusturulması B) Topkj yasam düzennn baslaması Q Karasaoar»nca(eo*nest O) KMankaplar yapırnaaı E) IMres>Tisana*ranbastarnası 48 49 Tanh devırlennden Ortaçag M m ve tekr>oto)i alanında geksmenrıornadıgı duraklama çagı darak oanr Asagıdakılertien hangisi bu durumun en onemll nedenldir? A) Drıseibaskılann arrnası B) Feodal sıyasal yapmn olusması C) Ekonomnn bozuk ornası Dt SavasHinn yogun vasanması E) HalrtantezlavergıaBrması Br tanh arastırmaosı kesın sonuç alabırnek ıçın btrçok faktorden yarartanır Bu yargı asagıdakl faktonerden hangM Içln gaçaril A)Belgeler 8) Antlasma metnlen > Q Seyahatnameter O) Efsaneler E) Anıoar Geçebetoplumlann asagıdaki alanlardan hanglslnde gelişma goaterdiklert »Ovlenemaz? A)rıcaret B) Hukuk C)Yanatm O) Mran E)HayvanaM< Atagıdakllerden hangisi tarihl olayların nttelik lerlnden bırl oiam^z? A) Zaman yer \m kışıter bakımından br kere yasanır B) Tanhı olaylarda kjsiem rokj vardır Q Tanhı olaylarda bır oiayın sonucu br baska otayın 60 51 0) TartııotaytorsaoBOgoeçrnajeoeği getecBğedetş* tutar E) Tanhı olaylardeney vegfizlemleaçadanır S2. Asağıdakllarden hangisi dlğerlerıne göre tarih btllmlne daha az katkısı oian bır bllım dalKhr? A) Cografya B)Arkeok))i C)Ps*olcş D) Epıgrafya E)KronotO)i 53 Eski paraian Inceleyen numtzmatik. «sagKJakl konu- tardan hangisryle Ugıll bılgl «aaiamaz? A) EkonorrâV durumun nasıt oldugu B) HangımBdenlennkulanıldığı C) YonetıcriennsıksıkdeğiB(>cleg«meda> D) Savaslam hangi nedenlerden kaynaklandığı E) rıcaria^klenngebfrnşigt 54. L EskıMBirMaraVtaKvrnıburnustur sonra Julyenvedaha sonra daPapa XIII Gregorbu takvmıgel^trerek bugun kullantlan takvmı olusturmuşlardır 1 FenkeUeraXal)abeyıbulmuşlar sonra Yunanhtarvedaha sonra da Romalılar bu aKabayı gelstjrerek bugun kutan- dıgmız Latrı atfabestnı olusturmuslardır Bu bügller bugun kullandıgımız takvim ve alfabenin nasıl grtişdnlmts oldugunu gOstennektedlr? A) Dm ve devtet adamlannın yardımlanyta B) SavaşlarsırasındakıkulKlralışvenslerryle Q DegBj*ka)ivelopkmlannka»:ılanyta D> Yenı bukjstann odoaBndrarıevyto E) L»u»tonnbrbriytayansmalanyla 55. Aj%aooktdaKızıtırmakyayınınıçırıdeyasadılar "Pankuş" denien 11 lecfeJen vard' Birçok tannya nanrtardı Buyuzdan ufttelenne "Bln Tannlı II" denerdı Yukanda betlrtılen medeniyet asagtdakilerden han- ghlMlr? A)Truva BJUdya C)lyonya D) HB E) Fngya 56 Anadokı nun çeşKlı bolgelen eskı çağlarda degıs* smiene soylernrdı "Kapadokya sozcügü asagıdakilerden neresl Içln kul- lamlırdı? A) Nevşehır- Nıgcle -Göreme - Urgup 8) Adana ve Çukurova Q BatKaradenız D) Antalya ve GOIIer Yöresı E) GöneyMarmara 57 lsıçaâAnadolusur«tekurulanuygarUdardanFngveHMerrı tanmda Urartularm nayvancılıkta ryonyaktann da dencoavâe daha çok len grttfclen gorurnektedr Anadolu uygarlıklannın farklı alanlarda gellf me- ktrlnde baalıca etfcen asagıdakilerden hangteldlr? A) Urartu HHıtve lyonlann brbınemden o*Jonmeten B) FarktMmbolgBtomdeornalan Q YOre şarHannın uygartvJann geaşmesmde etk* ornası D) Bırbrteme yakm bokjeierde kururnalan E) AskenbakrndangelsfTieyşlen 58 YapılanarastırmalartanhoncesındeXI yuzyıla kadar Orta Asya dan çesrtlı yönlere büyük goçlenn yapıktıjını gostsrmeklBdr Bu goçlerin yapılmaeındakl temel naden asagıda- klierden hangtetdlr? A) Nurusun arrnası B) Çnbaskısı C) Ekonorr* zoDuklar ' O) Topkmiararası anlasmazkMar E) Hayvan hastalıklannın artması 59 Orta Asya daghk ve soguk br Mrnesahrjlır Bolgenin bu ozeMklerintn Turkler Ozertnde yapdgı en anemll otkl asagıdakHerden hangiskJlr? A) Goçebe yasamalanna neden ornustur B) Cesur aekjan sert karaklerlı topkm ornusurdır C) ÇmMerte sık stk savaşmak zorunda karmslardır D) TıcareUe ugrasmıslardır E) Tarm ve madendaVle uğrasmışlardır 60 AsagıdakUarden hang» Türkierte. çmiiler arasınds yapılan savBşujnn nedenlertnden birl olaıak ofla- terllmez? A) Çratem Türk boylan arasnda sOreki huzursuzluk çsıar- ması B) TurMem bagmsız yasama bjfaaan C) Tûrklem Çn ekonomsnden yararlanma steMeri O) IpekYoliJdenetmnıefeoeçrmeBJegı E) Türtdem goçebe bır hayat yaşamalan 61 biamryet oncssl Orta Asya Türk devteOerlnln afcs sl- yasetlnln ternellnl asagıdakllerden hanglsl olua- turur? A) Tarm ve hayvanaagı gehstrmek B) TıcaretBonemvermek Q Baska küturterrı e(tas«ıden kurturnak D) <^sMDoy(»nbrb«vrakalbnoatoptomak E) Çnbastasmdonkunurnak 62. l aV«agsonaerma> ortaçag basiamışbr II AvrupanınsqnsıyapaMkokiandagK)rrastr III DarebayaViBjrnraıtaa^aTiaamaneoienornuatur Yukandakl gaHameler hangiainin sonuçlandır? A) KavmlerGoçü O IstanbufunFethı B)Haç.Seferten D)CografiKesMer 63. Turk Stlahlı Kuvvettvri-ni temedl eden simge • kılerden hangısidir? A) Fors B) Rozet C)Ftama D) Msnalys E)Sancak Yukandafcl TOrklye harttaag Me NgiH olarak aşagıdaM fir? A) Yaz saatı uygulamasında en buyuk yaad saat tarkı besma yOre üe aoaenir oysa kış en buyûk yerel saat fartıı idnd yore aı goHartr B) 3len 1 edogrugıdsdikçeyerçakMartarfskatçtzgısel donme hczı yavaslar O Doıduncoyofera^atya^BatnaaıaBaikanununabagkdır D) 3Tekıkıyılaroadaoa«uyutrWı*»>rıun1d«*jkıyılarOan 66 EJ Besma ve iana yoneya açlariadusmasktaratmar t 15-Dogu II 2S*Bal III 50-Dogu IV «TDogu v es-DoOu vt SO-Baa •tnan y« içrıda farklı konumk«ıbemBiu« A)lverV »iverV 86 TQrUyer*ienkuasyl yarel saamndan 2 a Buna gere K ne D l h B)«veV orvvevı E)Mvel s>mMan3330km kuzeyndaolanK bassıngı; mendyenındekı bır yem ogr I koordlnatlan asa- A)06*Ku»y-42*Batı B)75-Ku«*y-3e-Dogu O 72"Kuzey-3<rB« D) «F Kuzay - 36* Bat E) 72"KuZB>-38"Batı 67. TûrkJye detaşmevahnl 1 «sagıd>kl •ardan hanglalnde dalmlerln gotge boyu en uzun oiur? A)23-27 l Guney B) 23~ZV Kuzey C)50-Guney D)62"Kurey E)6S*Güney M . hkbanar aklnofcsu tarthinde TOrktye'nln en güney enlemlne GOnee ısjnlan kaç derecaHk açı lle due- mektedlr? A) 54- 8)36- C)48* D)42" E)52* 69 «»apKl»»/ enlemlertJen hangtelnde «00 km doguya gidMrse yarel saat farkı en az oiur? A)rr 8)2tr c)40- Dierr E)8cr 70 Asagıdakılefden hangisi aadece enleme baglı olarak deglsmektedlr? A) Sıcakl*-BlBDor1usQ B) Iktm-Toprak«plen O Yerlesme-Konutaplen D) 1»roakmı - Çızgaal hn E) NUajsdafl^-Tsnmurürteri 71 AaagıdaMlerden hanglsl akamu. gOI ve denizleri , Inceleyen bir blltm dalıdır? A) Joomork*» B) Kanografya C) Nidrograrya ^ ,/ D)Oamogra« E) Bucsgrafya ı v , 72. Evren ve GOnaf Slstsfni lle itgin asagıdaki açıklama- lardan hanglsl dognt sjyjlms? A) Uzayda gena) alan kaplayan y ıdız kumelenne Oalaksı denr GOnaş Sıstemt Samanyoiu galaksOM ıçmde yer aar B) BOUngsaagenlsrGoneseBaAndBbabdan doguya dogru dOnerler ve hepsrın yorongesı esps sekkndedır C) Arnoslem ornaması ve geoe gunduz surelennn uzun ornast ^yda scsM* larksJkarrırı yuksek ornasna sebep ornusmjr O) D0nya,Qunef ssAyarasınaglrerekAyınbutDnOyada br bsrjmunun kararaka karnasra Gunes tHurnası der* E) UydussysılazlaolanJupaBrveSatomdıtgezeganlere omokoOetBrteMr 73. X • X s I * * X X X . X X Yukanda boylamlan venlmls oian bir Oikede hangi saat dlHml ver almaz? A) 5 6 ) 7 C)10 0 ) 8 E)4 74 «taflırlakl neden sonuç sılsamalerlndsn hangisi doarudur? A) EksenegMgı - Yorunge hızıntrı degajmesı B) rXryanrigun>>hareketı-MevsrnıOı«a«rind^gajrnaal Q DOnya nın geoıd seklı - Ekvator yançapının kutup yançapmdan kısa ornası D) Kı» gûndönOmû - Türkıye de asmierrı en uzun gsige boyuna utesmesı E) DünyamnyılıkharBket-Okyanusakıntıiannınhafcaiar oiusturması 75. 23eyrjldeıl saaloümtnm osas alındıflı boytamcuj Gune» 6 20*dedogmuskir 10- Bab boyiamında aynı gun OOnss saat kaçta bat- ması gereklr? A) 21 00 B)20 00 C)2040 O)2Z00 E)2120 76 Asagıdakılerden hangisi sksen egikHgtnin sonuçla- nndan blrl deOlldir? A) Mevsmtem okjşması B) Geos-gunduz esıtsızigı Q Donenos ve kutup darelennn betrtenmesı D) Guneş ışınlannın dOşme acttının yıl lendedagajmeıı E) Yerel saat farklannın ortaya çtkmast 77 TOrklye'de tanm OrOnlen ve bitki SrtuaunOn çesltli asnaamHi tamalsabatıi asagtdakilerden hangisidir? A) YersekaBrtnn çesM ornası B) »drnaplertnrıcesiBornast q YDksettı ve toprak çesttlikgı D) Efcensi matemaaV konum E) OkarrdzriOçtarafınmoerazlensoavnl ornası CtnMz d n a (ıtmt)78. 1 2 3 Yukandakl graf*tetarrjuTdabr yıl boyunca ızBnen gunduz sûresı uzunkıgunu gostermeldBdr Buna gore 2 He gosterlten kısım hangi ayda gozJan- mia oiabiiir? A)Arauk B)EyU OHazran D)Mart E)Agustos 7 9 PsikolO)i de olay*ann önemiı bır kısmı (sevmmek uzornek, korkmak ofketenmekgbî) zrtınde meydana gelen bravum ıçsel yasanblardır Bu duyus ve duşunceler ktsmen bsdene yansır Fakat bır nsan soğuktan da aaıedende korkudan da titrevebılr Bunun gjbı sevnçten de uzuntuden de agtayabar Bu görus» dayanarafc. asagıdaM yargılardan hangisi Herl «ûrOlemez? A) Yalnızca bedene yansryan davranıslara bakılarak ıçsel yasanblar moslenebıiir B) Içsel yasantılar gozleneMen davranıslara baktlarak her zaman dogru tarmm edssmez. C) Dısgozlemieoznelyassntılarrtakkında dogru Hgtore ulaMarnayab* D) Fartdı duygutar bedende gszlenabıien aynı davranısa yoiaçab» E) k^eiya^atitriaraVıgruo^ndogruyaoyJzlanarnez. 80. Çocugunu uyuknakta olan bır anneye bır araoanın korna sesı yannk matemank sınavına hazınanmaku olan bir öğrencrye se saatn bkırbsı her zamankmden daha yuksek ve rahatsız edıa geiebaj Yukandakl ornakJer, algılama lle Rglll ozeMiklerden hangati He açıfclanabakr? A) Ger^a)ya»rtHaıtlaner*«»>mızdar«vlrnlar algMnrrazı 81 Q kavoa yaralama anayet ışteme ve ıntjhara lesebbus g*» şktdete yonelık davranışlann temelınde çocuklann ve gençlenn televizyonda zled^ı çızgı firn sınema ve rtaber prograımaıındakı sdoet sahnelennn yatBgrıı ıddB errıeldBdr Bu oorusü asagıdaki duauncelenlen hangisi detak- lemez? A) Brey kendmı gucü bukjugu modese azdeslesbnr B) Brey ızted^ıkahramanianlakiteder C) Insamar srJdeteyonelkoavranıslannıAjguslaTiojelınr D) Btrey sıkça tekrananan şıddet «ahnetenmn normal bır davraraa gri algdamaya başlar E) Brey cdjermsanönn davT3nrşl3nndare*s9nr 82. ÇocugunasureUldayakatanbiroabanın-aaoamdan dayakyaıııees/oln benbuajilajramazveadamrjiamazdrn' Jyerek davrarusını yarariı bubnası asagıdaki savun- ma mekantzroalanndan hangisi ile açıklanabiHr7 A) tepkiyi baska nesnetere veya loslere yone«me B) Olumsuzdurumlanakla uygun hale getrme Q Btr atandaki eksıklıgı baska tur alandakı basan a» 0) I W»laiııwısorurr*uajgunubaaka»ınayuldBrne E) Olurrısuzdurumlarkarsıstrıo^ö«keduyduguhatdebunu •Dogu ının az gelısmıslıgı cemaatçdik ben Bab 86 87 mHaBartnın o6*sm#«Bi ıse 1)ireyaaX lenıienaernektedr" dlyen bh- arasormacı, bu açıklamasında topluntsai oMylatin hangi ozaMğini gfixardı etnMsttrY A) Brden fazla neoene baglı olarak meydana gerne B) Topkxrs>rara»ırrJa1ar1dn*gosa9rrne Q TopfarnaalyaaarrunfjrûnOorna D) Breyler Ozemde baskı yapma E) KoseknTyasarma . Toplumsal brvarlık olan nsan loplurrtsad yapıda devteSn yurttaşı ojrenatem ogretmenı anne babasının kızı bankanın müsteraı demegln baskanı ve apartmanın Yuk»r^klörT>ek,"loplurnsalsta«ı"nOnhar<gloze»>glnl gostermektadır? A) Besri kuraaara dayarrnasnı B) Statuteroen brmnanahtarttatuornasrn O Statutenn kultuner arası farkhlık gOskjrmesrıi D) Aynı anda bırden çok statüye »ahp oknablmesnı E) Statulem brbmyle *şk* ornasını Yertes»: köy yasamında pazar yen çevre koyter ıçr\ en e^ens* olan kOydeveb»* bır yerdabulunuyordu Bukoy pazannda koyto baslangıçta OrOnOnû br baska koyttnun QrQnOledaga> jokusyapıyordu Bugıiarıılıı dahaaonra sadeoa urün dega) - tokuşunu yapan bır toccar sınrhnm ve degaj küojsun gs»çekJes»rtlr*9ı pazar yen olan kauMlann crtayaç»unasını»eglarn<şor Buparçay»day«nar»k,tuccarsınmnınveka«aba»ann ııHıi 1 ılıımııı ıııfllsıi'ı I m l i n Itlnr nıftıımıHır den hangisldlr? A) Insamar arası •sklaııı yaygınlasması B) AniûrOnûn ortaya c*ması Q r>gisrnaraaolsnpanawbukınması D) Nüfüs yogunkJgunun arrnası E) LHasm agınn tfttlaıııuuı XX yuzyıl mozıgın yaygınlasması açısından urtıta oörürnermşbratılmatank ornustur Radyo pstap tsyp, Msveyon vıdeovekompaMoaAgi^arar^amngetarnesı "Caz" ve "Popûler mOzlk* gtn yenı muz* tortannn butun aunyada dntenmesne ve tanınma»na yd açmısbr Bu parçada sdzo edllen kûltore! yaygınlasmaya, asagıdakilerden hanglsl neden oknustur? A) Toplumsal gereksnm B) Nufusarbsı C) TeknotıkgBajme D) Manevikulur OgetorrıdeMoBSşme E) ralBttt henuzbynbS3isartoornao>a»T«kotma»ıdaltt»guya basvurmaktır GenelHebarn raba^orsakodurMaalade bdmedlgma Bu yuzden her an Mssfi sonaanntn b*m stanna aktanbıgır» gOrmaktaye. B Russei ın bu gorusOne deyanarak, atsflırlekl yar- güardan hangislne " f l t ı l i t l T ^ A) rasıetu Mme yenı ufukiar açar B) rsamı ı^zürrıerT^sorunlarQze<%iedusunrneclr C) Fatssle bamak ve açndamak amaanı guden dOsOnoa kuramsal arastrmsdır D) Febefe MmneklBoOıgısonuçianeleştınr E) KoraisnvesonuçlBnbakrmriaııba^velMssfearamrıda fark vardır Gur<rnuzııı»iBiıı»n\vegeuııelı»rwilBrıietrat lı*ıını«aııı ya ve Maıra dayandıgı gozlenmektodf Omegn Mawda Nl nehnyılın beSmevsmtenndetasıyor brsOresonra çslo- lıyordu Su çekidıgınoe ıse kalan topnklar nehm oetrcfcgı ao*>adu r^nehrtnrbuozeegı alanhesatNren oelemestnenedenoluyordu ÇOnkuaraz» suaknda ltalançAy«teno^naçokvergıalınryordu Toprak l«nn atanr» heaapkrnsk ıçm tarta geomeMt sekasre boTjnü- yordu Pıı rtaoıarafa ıta/snaıaiı. hHlmlerln nrrsya rarmaeıncla asagMtekllerden hangisi etkill eanaktadır? A) Fodkı çevre kosuüan B) TeKnotojfcgeiernelsr ! I 0) KûlureleMasrn E) OaUııu^ın Cevap anahtarı SÖZEL BÖLÜM l.B,2.A,3.D,4.C,5.E,6.E, 7.8,8.8, 9. B, 10. D, 11. D, 12. D, 13. A, 14. E, 15. B, 16. D, 17. C, 18. B, 19. E, 20. C, 21.8,22. C, 23. E, 24.8,25. D, 26. D, 27. E, 28. C, 29. D, 30. A, 31. C, 32. A, 33. B, 34. E, 35. D, 36. E, 37. C, 38. C, 39. D, 40. A, 41. A, 42.A,43.C, 44.A,45.A,46.E,47.E, 48. A, 49. D, 50. D, 51. E, 52. C, 53. D, 54. C, 55. D, 56. A, 57. C, 58. C, 59. B, 60. E, 61. D, 62. A, 63. E, 64. E, 65. D, 66. C, 67. D, 68. A, 69. A, 70. D, 71. C, 72. D, 73. C, 74. D, 75. A, 76. E, 77.8,78. C, 79. A, 80. D, 81. C, 82. B, 83. A, 84. D, 85. B, 86. C, 87. D, 88. A T.C. EYÜP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Cemıl Öztürk Vekılı Ferhat Akkaya - Yusufpaşa Mah Mu- ratpaşa Sok No 25 Kat 1 Aksaray - lstanbul Davalı Sadık Aygır (Doğan) - Barbaros Hay- rettınpaşa Mah 11107 Sokak No 22/11 Gazıos- manpaşa - Istanbul Dava Sozleşmenın feshı Cevap suresı 15 gündür Davacı vekılınce davalı aleyhıne açılan sozleş- menın feshı da\asında venlen ara karar gereğın- ce Davalıya belırtılen adreste dava dılekçesının teblığ edılemedığı, adres araştırmasında da adı geçenın ehenşlı adresmın bulunmadığı anlaşıl- makla, 7201 sajılı kanunun 29 28 maddelen hü- kümlenne bınaen dava dılekçesının ılanen teblı- ğıne karar venlmıştır Davalının 02 03 2000 günü saat 10 45'te hazır olması, bellı olunan gun ve saatte gehnenız veya kendınızı bır vekıl ıle temsıl ettırmenız, gelmedı- ğınız veya mazeret bıldırmedığınız ve delıllennı ıbraz etmedığınız takdırde HUMK'nın 213 ve 375 maddelen gereğınce yargılamanın yokluğu- nuzda yapılıp. hakkınızda huküm kurulacağı hu- susu dava dılekçesının teblığı yenne geçerlı ol- mak üzere ılan olunur Işbu ılan yayımlandığı tanhten ıtıbaren 15 gün sonra yapılmış sayılacaktu Ilan olunur Basın 1276 B) Bır nasneye duyulan ilgi o nesnenin aigılanmasını koteytastnr Q Uysnonın sıddeb algaalseçmieodler D) Bruyanantnalgılanmasında akjılayann pnslk dururraı etdiolur E) BreyrııcrKtoyasao^kulluralgılamasruetkıiar Çelenk bağışlannız için TEMA Sevdiklerinizi Fidanla Yaşatın (0212)284 80 OO (0212)268 39 94 Cumhuriyet-Çağdaş Dershane işbirligiyle hazırlanımştır - ÇAĞDAŞ DERSHANE tneırlı Cad. No: 8 Bakırkoy / İST4NBUL Tel - Fax: (0212) 660 51 52 pbx
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog