Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

1 7 OCAK 2000 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER KESK Başkanı Siyami Erdem, sermaye gruplannın dayatmasına karşı birleşme çağnsı yaptı 6 Kiiresefleşıne devlet pofitikası'Istanbul Haber Servisi - Kamu Emek- çileri Sendikalan Konfederasyonu Baş- kanı Siyanıi Erdem. küreselleşmenin Tür- kiye'dekı uygulamalannın anayasaya ve sosyal devlet olgusuna aykın olduğunu belîrterek küreselleşme çerçevesınde alı- nan kararlann halkın esenüğı değil, bü- yük sermaye gruplannın daha çok para tayüiimaiii için alındıgını söyledi. Erdem,u Bu ülkede işçiler mağdur edi- Byorsa, sosyal güvenlik kurumian tasfîye edüiyorsa. KTT'ler hızh bir şckilde sanh- yorsa, hükümetler IMFnin istekleri doğ- rultusuDda karariar abyorsa. bu kararhr- da kuresefleşen sermayenin arzulandoğ- ruttusundakizoriamavıgörmemizgerek'' dedi. Mannara Üniversitesi'nin 117'nci ku- ruluş yıldönümü nedeniyle dün lstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversite- si lktisadi ve Idari Bilımler Fakültesi Me- zunlar Demeği lstanbul Şubesi tarafın- dan Mannara Üniversitesi Rektörlü- ğû'nde dün "Gtoballeşen Dünyada Tûr- kiye'nin YerT konulu bır panel düzenlen- di. Panele, MÜ Rektörü Prof. Dr. Turay Yanbma, KESK Başkam Siyami Er- dem, lstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müsavuier Odası Başkanı Yahya Ankan, MÛ lktisadi ve Idari Bilımler Fakültesi Dekam Prof. Dr. Tunç Erem, lstanbul Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yıkünm. DSP lstanbul Milletvekili Ma- sum Türker \e lstanbul Üniversitesi Sı- yasi Bilımler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Şenatalar katıldı. Panelde konuşan KESK Başkam Siya- mi Erdem, küreselleşmenin bır sonucu olarak Türkiye bütçesımn rant bütçesi ol- duğunu, eğitime ve sağlığa aynlan büt- çenin süreklı düştüğünü ve halkçı bir büt- çe olmadığını belırttı. Globalleşmenin getirdıği sonuçlann, emekçileraçısından "Yağmurdan kaçarken doluya tutul- mak" olduğunu ıfade eden Erdem, "Özelleştirme uygulamalan Türldye'de- ki birçok parti tarafindan adeta bir dev- let politikası hatine getirttmiş, üstetik de halka 'reform' diye sunulmuştur" dıye konuştu. Sennayenin sınır tammaz bir atılım içinde olduğuna dikkat çeken Er- dem, Türkiye'de çıkan yasalann da bu MURektörlüğü'nde düzenlenen törene ise Devtet Bakanı Yüksel Yalova, Rektör Turay Yardımcu eski rektör Prof. Dr. Ömer Faruk BattreL üniversitenin kurucu rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz, öğretim üyeleri ve mezunlar katddı. Rektör Prof. Dr. Turay Yardımcı tarafindan eski rektör Baürel'e ve Bakan Yüksel Yalova'ya birer plaket verflen törende. üniversitede doktora eğrtimini tamamlamış mezunlara da diplomalan verfldL (İPEK YEZDANÎ) küreselleşmenin gereklerini yerine getir- mek için olduğunu bildirdi. Küreselleş- menin, yetki ve ıktıdann uluslararası te- kellenn eline geçmesı olduğunu belırten Erdem, emekçiler için de işsızlik ve ka- zanılmış haklann gasp edılmesi anlamı- na geldiğim vurguladı. Dünyada en zengin 358 kişinin, en fa- kir 2 miryar 300 milyon kişinin toplam yıllık gelirine eşit yıllık geliri olduğuna dikkat çeken Erdem, "Bu büyük ve de- netlenemez bir siyasi güçtür ve bu gücün karşısmda hükümetlerin karşı koyması mümkün olamamaktadır" dedi. Küreselleşmenin toplumun sosyal gü- venlik şemsiyesinden uzaklaştınlması, milyonlann birey olarak kaderine terk edilmesi olduğunu ifade eden Erdem şöyle devam etti: "Bu, emekçilerin asla kabul edemeye- ceği bir şeydir. Sermayenin bu saldırüa- nna karşı emeğin birîeşerek barikat ol- ması gerekiyor. Hedefimiz, sermaye kü- resefleşmesiııe karşı emek enternasvona- lizminin önûnü açmaknr, buna karşı an- tidemokratik yasalann çıkmasını engel- lemektir." İSMMMO Başkam Yahya Ankan da Türkiye 'nin milli gelınn artması konu- sunda 84'üncü, gelir eşitsizliğinde ise ilk 21 'inci sırada olduğunu söyledi. Türki- ye'nın dış borcunun 1994'te 65 miryar dolardan 104 mılyar dolara çıktığını an- latan Ankan, sosyal güvenlik harcama- lannda da OECD ülkeleri arasında son sırada yer aldığını bildirdi. Türkiye'de öğretmen sayısmm yetersiz, okullaşma oranmın da düşük olduğuna dikkat çeken Ankan, eğitime yapılan yatınmlann 1997 yılmdan 1998'e yüzde 9 oranında genlediğim vurguladı. MÜ'nün 117. kuruluş yılı Rektör Yardımcı: Atatürk devrimlerinin kalesiyiz lstanbul Haber Servisi - Marmara Üniversitesi'nin 117. kuruluş yıldönûmü dün törenlerle kutlandı. MÜ Rektörü Prof. Dr. Turay Yardımcı, "Biz, MÜ olarak Atatürk flke ve devrimlerinin kalelerinden biri olma konusunda tarafız \e taraf olmaya da devam edeceğiz" dedi. Üniversıte Rektörü Prof. Dr. Turay Yardımcı, MÜ lktisadi Idari Bilimler Fakültesi (1İBF) Dekam Prof. Dr. TunçErem, MÜ ÜBF Mezunlan Derneği Genel Başkam Yüksel Çengel ve demek üyeleri, sabah Taksim Cumhuriyet — Amtı'na çelenk bıraktı. MÜ Rektörlüğü'nde düzenlenen törene ise Devlet Bakanı Yüksel Yalova, Rektör Yardımcı. eski rektör Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel, üniversıtenin kurucu rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz, öğretim üyeleri ve mezunlar katıldı. Törende konuşan Rektör Yardımcı, 1982 yılında 10 fakülte, 2 yüksekokul ve 3 enstitüye sahip olan Marmara Üniversitesi'nin, 1999'da 14 fakülte, 8 yüksekokul, 11 enstitü, 3 araştırma merkezi ve 1 eğitim hastanesine sahip olduğunu söyledi. Üniversitenin şu anda 50 binin üzerinde öğrencisi, bin 92 öğretim üyesı bulunduğunu, tüm öğretim elemanlanmn sayısmm da 2 bin 634 olduğunu belirtti. Devlet Bakanı Yüksel Yalova ise konuşmasmda, bilime önem venneyen bir toplumun, bilgiye önem vermeyen bir siyasetçi gibi geleceksiz kalacağını söyledi. Rektör Prof. Dr. Turay Yardımcı tarafindan eski rektör Batırel'e ve Bakan Yüksel Yalova'ya birer plaket verilen törende, üniversitede doktora eğitirmni tamamlanuş mezunlara da dıplomalan verildi. CHPIi Mehmet Bölük 'İETT'nin pul sistenıi yeni yolsuzluk habercisi'tstanbul Haber Servisi - CHP lstanbul II Başkam Mehmet Bölük, lETT'nın, Akbıl yenne son ıki aydır uygulamaya koyduğu aylık pul sisteminin her türlü yolsuzluğa açık olduğunu söyledi. Bölük, 1994 yılın- da 1 marka 4 bilet alımrken günümüzde sadece 1 bi- let alınabildiğine dikkat çekti. CHP ll Başkam Mehmet Bölük, partisinin il örgü- tünde düzenlediği basm toplantısında, lETT'nin Ak- bil yolsuzluğuyla batınldığını, yeni pul sisteminin ise daha büyük yolsuzluklara açık olduğunu belirtti. 8 ve 16 milyon liraya satılan pullann üzerinde seri numa- rası bulunmadığını ve her matbaada kopyalannm ya- pılabileceğini anlatan Mehmet Bölük, bu pullann her ay kaç adet satıldığımn anlaşılamayacağını kaydetti. Merkezi bölgelerdekı İETT bilet gişelerinin danı- şıklı ihalelerle FP yandaşlanna ve- Şoförldfis mezarı başında anıldı Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyekrinden, mücadele arkadaşlan arasında Şoför Idris olarak tanınan tdris Erdinç, ölümünün 4. yıhnda dün Karacaahmet Mezarhğı'ndakî mezan başında anıkü. Sosyafist Iktidar Partisi yönetidleri yaptıklan konuşmalarda, örgütiü mücadeleye genç yaşlannda TKP'de başlayan Şoför fdris'in, 90 lı yülarda Uertenıiş yaşnıa karşın SİP saflannda yer aldığını beürterek "Idris Yoldaş inanç, azim, direnç örneği, eşitiik ve özgürlük mücadelesüıin sarsümaz çmandır" dediler. TKP'nin önde gelen isimkrinden Rasih Nuri 1leri ise Şoför ldris'in gözaltmda yoğun işkencelere karşın direnmeyi bfldiğuü ve ifade vermediğini aıüatn. A\ııkat Rasim Öz de Şoför tdris'in en önemli nheüğinin hep örgütiü mücadele içinde kalması olduğunu söyledi. Törende Grup Şehir Işüdan, Şoför tdris'in sevdiği marslân söylediler. Eski TKP'liler, StP'liler ve sosyalist gençlerin kaüküğı anma töreni sloganlardan sonra olaysız bir şeküde sona erdL (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) lstanbul DCMrildiğini öne sü- ren Mehmet Bö- lük, "Şimdi bu puDan,devlet me- muru sorumlulu- ğu olmayan insan- lar satacak. Du- rum vahimdir. Halkın parasııun bir yerlere hor- tumlanmasından endişe ediyoruz" dedi. İETT şoförleri- nin zor şartlar al- tmda görev yaptı- ğını ve lETT'nın, zararlann a2altıl- masıamacıyla ye- ni bir sistemle bi- letsiz yolculara şoför tarafından bilet satılmasını öngördüğünü kaydeden CHP tstanbul ll Başka- nı Mehmet Bö- lük, "Şoför,araba mı kuDanacak, bi- let mi satacak, bo- zuk parayla mı uğraşacak, yol- cuyla kavga mı edecek" dıye konuştu. 65 yaş karüannuı artüc sadece İO.OİTÎ ^ j ri arasında geçerlı olduğunu da anımsatan Bölük, lETT'deki zarann yurttaştan çıkanlmaya çalışıtdığını söyledi. Mehmet Bölük, getirilen saat sınırlamasıyla yaşh- lann zor duruma sokulduğunu belirtti. Avrupa'da en pahalı ulaşımm lstanbul'da olduğunu savunan CHP lstanbul ll Başkanı Bölük, 1994 yılın- da 1 marka 4 bilet alındığını, günümüzde ise sadece 1 bilet alınabildiğine dikkat çekti. İETT Genel Müdürü Nevzat PakdU'ın llahıyat Fa- kültesi mezunu olduğunu da belırten Mehmet Bölük, kurumun bilinçsiz kişilerin elinde bulunduğunu sa- vundu. Korkmaz cezaevinde tstanbul Haber Servisi-Uk- rayna'dan Turkıye'ye ıade edi- len çete başı Ayvaz Korkmaz, lstanbul Emniyet Müdürlü- ğü'ndeki sorgusunun tamam- lanmasının ardından dün sevk edıldiği lstanbul DGM'de tu- tuklandı. Sabah saatlerinde Emniyet Müdürlügü'nden çıkanlarak Haseki Hastanesı'nde sağlık kontrolünden geçınlen Kork- maz, getirildiği tstanbul DGM'de savcı Ayhan Gödek- merdan tarafindan uzun süre sorgulandı. Ukrayna'dan Tür- kiye'ye iade edilen organıze suç örgütü elebaşısı Ayvaz Korkmaz, lstanbul DGM Sav- cılığı 'ndaki sorgusunun ardın- dan çıkanldığı Nöbetçi 1 No'lu DGM tarafindan tutuk- lanarak Kartal Cezaevi'ne göndenldi. 'Hukuk Kurultayı 2000'in son gününde Türk yargısının sorunlan tartışıldı ^Hukuk siyasetm \esayeti ahmda9 KULTUR • SANAT (021 2) 2*3 S9 78 (3 HAT) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Hukuk 2000 Kurultayı'nın son gü- nünde hukuk-siyaset ilışkısi tartışıl- dı. Ankara Barosu avukatlanndan Semih Güner, Avukathk Yasası'nın barolara bağımsızlık tanımadığını belîrterek u Bugün hiç tardşmasız Türk barolan ve Türk Barolar Bnü- ği,AdaletBakanhğı"nııı\esav^- tiatandadu-"dedı tstanbul Ba- rosu Başkam Avukat Yücel Sayman, "Türkrve Barolar Bir- Bği gibi, barotaruı bir üstkuru- hışu olamaz. Bu. barotarm ba- ğnnsızlığı ile bağdaşmaz" der- ken TBB Başkanı Eralp Özgen bu görüşe karşı çıktı. Kurultay- da öğretim üyeleri, sıyasilerin müdahalelen sonucu hukuk eğiüminde kalitenin düşmesin- den yakındı. Ankara Barosu tarafindan düzenlenen hukuk kurultayı, dün gerçekleştirilen kapanış oturumu ile sona erdi. Avukat- hk mesleğınin sorunlan, hukuk alanında yem düzenlemeler ve hukuk eğitimi ile sorunlannın ele alındığı oturumda siyasiler eleştirildi. Avukatlık Hukuku başlıklı oturumda "Savunma Hakkı ve Barotarm Bağnnsıdığı'* konulu bıldm sunan avukat Semih Gü- ner, Barolar Bırliğı'nin karar ve işlemlerinin bakanlık onayı ol- madıkça geçerlilik kazanma- masının, barolar ve birliğin ba- ğımsızlığı ile bağdaşmayan bir durum olduğuna işaret etti. Ba- rolann bağımsız olmamasının avukatlann özgürlüğünün sı- nırlandınlması anlamına geldi- ğiru, bu nedenle barolann ba- lcanlıgın vesayetinden kurtanl- ması gerektiğini savunan Gü- ner, kamu hızmeti yapan avu- katlann, devletin görevUsi ol- madığını vurguladı. Güner, "Oncelikie TBMM gündeminde yer aian avukat- hk yasası değişiklik tasansmın özüne sadık kaunarak >-asalaş- mas >« meslek örgütünün Ada- let Bakanhğı'nın vesayetinden kurtanlması gereklidir. Daha uzun bir zaman dBKmi içinde avukat- lann npkı >argıç ve savcnar gibi ana- yasanın 'yargı' başhkh 3. iasmuyn 3. böhunünde yer alması gerekmekte- dir. Anayasanm 'yürütme' bölümün- dewr abn savunma örgütünün yar- gı' böhımüne ahnma<a bir zorunlu- luktur" görüşunü kaydetti. lstanbul Barosu avukatlanndan HaKJ tnakı. u Avukathk Mesleği ve Gekceği" başlıkla bıldınsınde, kü- reselleşme ile birlikte avukathk mes- leğinin ticarileştiğine, avukatın araç olarak kullanıldığı yem bır döneme ginlmekte olduğuna dikkat çekti. malcı, avukathk mesleğinde yeni çı- F P ' n i n k a p a n m a d a v a s ı Savaşyam açıklamayapacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP'nin kapatıhnası istemiyle açüan davada sona yaklaşılıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş FP'nin kapatılması istemiyle açtığı dava nedeniyle yann Anayasa Mahkemesi'nde sözlfl açıklarnada bulunacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, 7 Mayıs 1999'da FP'nin, "kapantan RFnm devannoktBğu" ve "laildikkarşıü eytemlerin odağı haMne gddiği'' gerekçesiyle kapatılması istemiyle dava açmıştı. FP'nin ön savunmasmm ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 6 Ekim 1999 tarihinde esas haklcmrfalc» göriisünü bildirmişti. Başsavcı Savaş, 105 sayfalıkesas hakkındaki görüşünde, FP'nin temelli kapatümasına karar verilmesini istedi. Laiklik, terör, telefon dinleme, sansür gibi konularda yerli-yabancı birçok düşünür ve hukukçunun görüşunü aktaran Savaş, 12 Agustos 1999 tarihinde kabul edilen 4445 sayılı yasanın 18. maddesiyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 103. maddesine eklenen ve parti kapatmayı güçleştiren ikinci fıkramn anayasaya aykın olduğu gerekçesiyle iptalini de istedi. Davantn yannki duruşmasmda Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı Savaş, Anayasa Mahkemesı üyelerine sözlü açıklamalarda bulunacak. Sözlü açıklamalan henüz ant içerek cüppe giymeyen Anayasa Mahkemesi'nin iki asıl üyesi de dınleyecek. Savaş'ın, FP'nin kapatıian Refah Partisi'nin devamı olduğu, laiklik karşıü eylemlerin odağı haline geldiğini kamtlanyla birÛkte ortaya koyması beklemyor. Savaş'ın sözhl açıklanialarının ardından FP yetkiüleri de 25 Ocak Salı günü sözlü savunma yapacaklar. Bütün bunlardan sonra davanın raportörü, raponmu hazırlamaya başlayacak. Raporun tamamlanmasuun ardından Anayasa Mahkemesi'nin 11 asıl üyesi. belirlenen bir günde toplanarak davayı görüşmeye başlayacak. Bu görüşmenin en az bu hafta sürmesi bekleniyor. Daha sonra verilen karar açıklanacak. Ancak Anayasa Mahkemesi. üpkı RP davasında olduğu gibi SPY'nin 103. maddesinin ikinci fikrasuım anayasaya aykmlık savmı ön sorun olarak kabul edip bu konuda bir karar verecek. Yüksek mahkeme, düzenlemenin anayasaya aykınlığı iddiasuıı ciddi bulursa yerel mahkeme gibi itiraz yohryla düzenlemenin iptalini isteyecek. Anayasa Mahkemesi heyetı daha sonra düzenlemenin iptal edilip edihneyeceğini karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi'nin bu sorunu çözdükten sonra FP'nin kapatma das'asını karara bağlayacağı öğrenıldı. Anayasa Mahkemesi. RP'nın kapatılması istemiyle açılan davada, SPY'nin eski 103. maddesinin ikinci fikrasım, kapatma davasını karara bağlamadan görüşmüstü. Yüksek mahkeme, düzenlemeyi anayasaya aykın bularak iptal etmışti. kan eğihmler sonucunda eskiden ya- sanın sözcüsü olan avukatın, artık her türlü değerden annarak salt mü- vekkiünin çıkannı düşünen bir söz- cü durumuna geldiğini söyledi. Milli Eğıtım Bakanı Metin Bos- tancıoğlu'nun başkanlığuıı yaptığı kapanış oturumunda, hukuk eğitimi ve sorunlan tartışıldı. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekam Prof. Dr. Turgut Akm- türk,ortaöğretım seviyesinde- ki kalitenin düşüklüğünden yakınarak "Bize gden öğrend- lere ünhersitej'e haarla>ıcı bü- giler vermek zonında kalıyo- ruz. Türkçe bügüeri bile yok. Söyledflderimizi anhumyoriar'' dıye konuştu. Öcalan'ı yargılayan Ankara 2 No'lu DGM Başkanı Turgut Okyay, çağdışı olarak niteledi- ğı 1982 Anayasası'nın tama- men değişmesı gerektiğini söyledi. TBB Başkam Eralp Özgen, devletin temel nitelik- leri dışında anayasada yapıla- cak değişiklikleri savundukla- nnı behrtirken Ankara Barosu Başkam Hakkı Suha Okay da, anayasanın insan eksenlı olma- sı gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türkde. gazetecılenn "anaya- sa değişiknği taslagı"na ıhşkın sorulan üzenne, taslağın ana- yasada yapılacak değışiklikler bakımından dikkate ahnması gereken ve üzerinde tartışıla- büecek bir çalışma olduğunu söyledi. Türk, Adalet Baka- nı'nın Hâkim ve Savcılar Yük- sek Kurulu toplantılanna. oy hakkı olmaksızın başkanlık et- mesinın de düşünülebıleceğini dıle getirdi. Türk, AB'ye tam üyeük sü- recinde ölüm cezasının kalkıp kalkmayacağının sonıhnası üzerine de, Avrupa'da, hukuk sistemınde ölüm cezasına yer veren başka bir ülkenin kalma- dığıru, ancak Türkiye'nin özel koşullanm da göz önünde bu- lundurmak durumunda olduk- lanru söyledi. SES-1885 ORTAOYUNCULARİSTİKUU. CAO. NO:140 TtL (0 212) 25118 65-66 FAX (0 212) 24443 27 ortaoyuncular com Ferfıan Sen$o/un ÇOK TUHAF SORÜŞTURMA Çarşamba / 20.00 FenSan Şensoy'un PARASIZ YAŞAMAK PAHAU Perşembe - Cuma / 20.00 Derya Baykal ŞU AN MUTFAKTAYIM YazarvYöneten Ferhan Şensoy Mûzık Rkret Kıalok Cumartesi 15.007Salı20.00 B»tonun İBEYOĞLU/ALKAZAR (2« 24 ii) I2.IS-I4.J0-Iİ.45-IS.45-2I.I5 Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Cunurtesi/20.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Panr 15.00 ve 18.00 Bilet Satış Yerleri: Ortaoyuncular Gişesi: 251 18 65 VAKKORAMALAR-Taksım. Suadiye. Akmerkez S ISTASYON Beyoğlu Karaca Tıyatrosu BİZİlTl (0.212) 245 24 90/C.tesi: 15 30 T İ v a t r O Çölde 1Ş Yazan yönetcn: Arslan Kacar Brecht'in İzdüşümlerınde bır Afrika söylencesmden esınlenerek oyunlastıran ve yöneten Zafer Diper ^3 Oynayanlar: Reha Bilgen - Arslan Kacar Ortaköy Kültür Merkezi Afife |ale Sahnesi Pazartesi - Salı: 20:30 Tei: 260 02 16 tJtt\ t\ t(\1 if\ t \ 293 89 78 ^ ^ \ ( j NİLÜFER AĞRIBOZERYağlıboya Resim Sergisi 17Ocak-6Şubat2000 Pazartesi harıç fiergûn 11.00-19.00 arası açıktır. H M j j ^ f e f t ^ ^ ^ H l Yazarlar Sk. No.5 SUADİYE • • ^ ^ • ^ • ^ ^ • 1 (0216)467 46 64
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog