Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 OCAK 2000 PAZARTESİ HABERLERÎN DEVAMI TURKIYE btanbul Edime Kocaeli Çanakkale Izmir Manisa Aydın Denizli Y PB Y PB PB PB Y Y 8 6 7 7 10 10 10 7 Sinop 6 Adana B 12 Samsun PB 6 Mersin B 12 Trabzon PB 6 Diyarbakır B Giresun PB 5 Şanlıurfa Ankara PB -2 Mardin B Eskişehir PB -2 Siirt Konya PB -2 Hakkâri Sıvas Zonguldak Y 2 Antalya PB -2 Van Y 14 Kars K -9 Marmara'nın doğusu Batı Karadentz kıyılan. Güney Ege ıle Batı Ak- deniz yağışlı, ötekı yer- ler parçalı bulutlu ge- çecek. Yağışlar yağ- mur, Göller Bölge- sı'nde karta kanşık yagmur ve kar şeklinde olacak Yurdun ıç ve dogu kesımlerinde yer yersısgorulecek Hava sıcaklığında onemlı tnr değişıkhk olmayacak. S MERKEZLER Oslo Helsinkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Münih PB PB PB B B B PB PB PB ü 0 1 9 7 6 6 4 3 Berlın Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atina PB PB Y K B K Y Y 2 0 9 -1 -1 0 15 12 Zürih K -2 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek "Trflis Kahire K K B B B B B PB -4 -1 -8 1 4 -3 0 19 PB 10 Parçalı bulutlu Bulutlu t Çok bulutlu ı Yağmurlu Kartı Sulukar k Gok gürültulü Yeııi bir Kafkasya arayışı• Baştarafi 1. Sayfada tinde kurulan bir askeri unsurla destek- lendi. Diplomatik kaynaklar, Kafkaslar için de benzer bir askeri yapılanmanın Tiirk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) geçen yıl- larda önenldığinı anımsatıyorlar. Kaf- kaslar için öngörülen askeri yapılanma- nın KEİ kapsamında kurulan "Cafl For- ce-Çağn Gücü" benzerinde olabilece- ği belirtiliyor. Çağn Gücü, örgütün ilgisi içinde bu- lunan bölgelerde yaşanabilecek çatış- malara müdahale etmeye yönelık olarak kurulmakta elan bir unsur. Ancak bu gücün, henüz uygulama aşamasına gel- mediği, ekonomik ağırhklı bir örgüt olan KEl'nin bu alanda aceleci davran- mak istemediği kaydediliyor. Aynı kap- samda, NATO'nun oluşturduğu Banş İçin Ortaklık (BlO) programırun uygu- lanmasının da öngörüldüğü belirtiliyor. Türkiye, BtO programı çerçevesinde * Gürcistan ve Azerbaycan'la yakın aske- ri işbirliği yapıyor. Her iki ülkenin su- baylannı eğiten Türkiye, Gürcistan'ın Rusya ile olan sınırlaruıı gözlemlemek için iki subayını görevlendirdi. .Demirel'in son ziyaretinde de askeri havacılık alanında eğıtım anlaşması im- zalandı. Diplomatik kaynaklar, bölge- nin yeniden yapılandınlması programı kapsamında Transkaikasya projesının bırlikte düşünülmesi gerektığını kayde- diyorlar. İpek Yolu'nun yeniden canlandınl- ması ve bölge ülkelerinin Avrupa'ya da- ha kolay açılabilmelerini sağlamaya yö- nelik olarak öngörülen proje, yeni de- mir ve karayollannın yapılmasım, böl- ge ülkelen arasındaki enterkonnekte R u s y a D ı ş i ş l e r i B a k a n Y a r d ı m c ı s ı A n k a r a ' y a g e l d i îvanov: Kafkas Paktı'na katılmayı arzuluyoruz ANKARA (Cumhuriyct Bürosu) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ivan Îvanov, Cumhurbaşkanı Sfiley- man Demirel tarafından önenlen Kaf- kasya Istikrar Paktı'nda yer almayı ar- zuladıklannı söyledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Îvanov dün temaslarda bulunmak üze- re Ankara'ya geldi. Ivanov'un ziyare- ti, Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rerin Kafkaslar'da tstikrar Paktı ku- rulması önerisini açıkladığı Gürcistan ziyaretinın hemen ardından gerçekleş- mesi ile ayn bir önem kazamyor. îva- nov, Esenboğa Havaalaru'nda gazete- cilerin Kafkasya tstikrar Paktı ile ilgi- li sorulan üzerine, böyle bir paktta yer almak istediklerini, ancak bu pakt için bir mekanızma kurulması gerek- nğini belirtti. îvanov'un Türk yeticilileri ile görüş- enerji hatlannın kurulmasuu da içeri- yor. Kafkaslar için 3. deneme Cumhurbaşkanı Demirel'in, 18 Ka- sım'da yapılan Avrupa Güvenlik ve iş- birliği Teşkiları (AGtT) zırvesinin genel kurulunda kurulması önerisinde bulun- duğu Kafkâsya İşbirliği Paktı için ilk gi- rişimler 1995 yılında başlamıştı. Gür- cistan Cumhurbaşkanı Eduard Şevard- melerinde pakta ilişkin Rusya'run tu- tumunu iletmesi bekleniyor. Rusya'run ekonomik ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı îvanov'a ziyareti sırasında Mavi Akım'ı gerçekleştirecek şirketlerden Gazprom ile Rusya'run enerji sistem- leri şirketi Raoes yetkililerinden ohı- şan bir heyet eşlik ediyor. Ivanov'un, ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Is- mafl Cem ile Enerjı ve Tabii Kaynak- lar Bakanı Cumhur Ersümer tarafın- dan kabul edılmesi bekleniyor. Ivanov'un Ankara'daki temaslann- da ana gündem maddelerini iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ile do- ğalgaz ve petrol boru hatlan konulan oluşturacak. Türk ve Rus heyetleri arasındaki gö- rüşmelerde, Türkiye'nin Avrupa Brr- liği (AB) adaylığını almasıyla birlik- nadze, ülkesindeki ıç kanşıklığın sona ermesının ardından bir açılun yaparak bölge ülkelerinin bir araya gelrnelerini sağlamaya çalışrruştı. Şevardnadze'nin girişimi, Rusya Fe- derasyonu'nun devreye girmesi ve gi- rişimın sulandınlması sonucunda başa- nya ulaşmamıştı. Bölgesel istikrann sağlanmasma yönelik ikinci ginşim ABD tarafindan 1997 yılında yapılmış- tı. ABD Dışişleri Bakanı Albright, böl- te gerçekleştireceği uyum çalışmalan kapsamında iki ülke arasındaki ticare- tin nasıl etkileneceği ele aJınacak. Rusya, Türkiye'nin bu süreçte kali- tesi uluslararası standartlara ulasma- yan Rus mallan yerine Avrupa pazar- larma yönelimini arrarmasından kay- gı duyuyor. AB, her ürün için belli standartlann sağlanmasında ısrar ederken üye ülkelenn yapacaklan alış- verişlerde bu kurallann uygulanması- nı zorunlu kılryor. Ivanov'un ziyaretinde, Rusya'da ya- şanan ekonomik bunahm nedeniyle azalan dış ticaret hacmının yeniden canlanduTİmasına yönelik önlemler de gündeme gelecek. Görüşmelerin bir diğer önemli gün- dem maddesini de Mavi Akım ve pet- rol boru hatlan konulan oluşturuyor. Ivanov'un heyetinde Rusya'run en bü- ge ülkelerinin dışişleri bakanlanru bir araya getirerek, Kafkaslar için ortak bir hareket sağlamak istemiş, ancak siyasi ortamın uygun olmaması nedeniyle bu plan gerçekleşememişti. Üçüncü ve son deneme ise Türkiye-Gürcistan ve Azer- baycan'ın bırlikte gelıştirdikleri pakt önerisiyle yapıldı. Diplomatik kaynaklar, Kafkâsya Is- tüorar Paktı girişiminin bölgesel banşrn sağlanması açısmdan da olumlu sonuç- yük şirketierinden olan Gazprom'un yetkilileri ve Rusya'run enerii sistem- lerinin oluşturulmasıyla ilgili şirketi Raoes Başkanı Anatofi Çubais de yer alıyor. Gazprom heyetinin, BOTAŞ ve Enerji Bakanlığı yetkilileri ile Mavi Akrm doğalgaz boru hattı projesi ve diğer işleyen sistemler üzerinde görüş alışverişinde bulunacağı belirtiliyor. Mavi Akım'uı gerçekleştirilmesi için Italyan ENI frrmasıyla konsorsi- yum kuran Gazprom şirketi, projeye finansman bulmaya çalışıyor. Gazp- rom'un projenın Samsun'a kadar olan kısmında vanlan nokta hakkında Tür- kiye'ye bilgi vereceği kaydedildi. Çubais ve heyetinin ise Türkiye'ye Gürcistan üzerinden satılan Rus elekt- riği konusunda görüşmelerde bulu- nacağı belirtiliyor. lar verebileceği görüşündeler. Paktin şe- killenmesi ve ABD, Ingiltere, Fransa gibi ülkelerin destek vermeleri duru- munda Erivan yönetiminin Yukan Ka- rabağ sorununun çözümüne daha he- vesli olabileceği kaydediliyor. Çözüm aşamasına gelen Abhazya ve Çeçenis- tan çatışmalanrun da sona ermesi duru- munda, istikrar programlanmn, tüm bölgeyi kapsayacak şekilde gelişmesi öngörülüyor. Kız Kulesi'ne kaçak restorasyon • Baştarafi 1. Sayfada eden ve onaylı projeye ay- kın restorasyonu "tamam- lama" aşamasına getiren Ahmet Hamoğlu'nun, eski eserde izinsiz tahribat yap- ma nedeniyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varuklan- nı Koruma Yasası'na göre "suç" işlediği öne sürülü- yor. Kunıl karanna rağmen projeye aykın ınşaatı dur- durmayan, kültür mirası- nın tahribatına göz yuman Üsküdar Bdediyesi'nın de denetımden sorumlu mi- nıarla birlikte aynı yasa karşısında "suçlu'' olduğu- nu belirten Mimarlar Oda- sı lstanbul Şube Sekreteri Eyüp Muhçu, inşaatta sap- tanan hatalann "ÇED Ra- poru" düzenlenerek ilgili tüm kurumlara bildirildiği- ni söyledi. Ada bttyütüMû Kız Kulesi'nde Mimar- lar Odası ÇED Komisyo- mı'nca yapılan saptamala- ra göre kulenin bulunduğu adarun, "denizin doldurnl- ması" yöntemiyle ve ardın- dan "betonarme nhtun" yapılarak 500 metrekare büyütüldüğü saptandı. Onaylı projede olmayan bu büyütme ile elde edüen açık alanlann ise "kafeter- ya" ve "tekne yanaşma yerfcri" olarak kullanılma- sı öngörülüyor. Denizin doldurulması sonucunda Kız Kulesi ada- sını çe\Teleyen ve sanatçı- lara göre kulenin "pito- resk" göriintüsünü tamam- layan "kayahk kryı doku- su" da betonlama ve "dû- zettme" nedeniyle ^ k edflmiş" durumda. Projeye aykın restoras- yonda aynca "orijinal iç mekânlann" da bozuldu- ğu, kat yuksekliklen değış- tınlerek "kapalı kullanım alanını artOncıyeni katiar" elde edıldıği ve "depreme karşı önlem" gerekçesi al- tında da kulenin yine izin- siz ve onaysız olarak "qK)ksi" denilen çelik ve metal çerçeve ile sarmalan- dığı belirtildi. ICOMOS'unitirazı Kız Kulesi'ndeki resto- rasyonun, projesine aykın olmasırun ötesinde "tjırih- sel Idmliğine'' de ters düşe- cek şekilde yapıldığmı öne süren ICOMOS (Uluslara- rası Anıtlar ve SlT'ler Konseyi) Türkiye Milli Komitesi Baskanı ve tTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay da komi- tenin görüşlerini bir rapor- la Koruma Kurulu'na bil- dirdi. IÖ 4. yüzyıldan bu yana varlığı belgeli olan ve tarih içindeki dunımu hakkında sayısız gravür, resim ve fo- toğrafın bulunduğu Kız Kulesi gibi birinci derece- de ve "smıge" niteliğinde- kı bir eserin restorasyonun- da geçmişin göz ardı edil- mesinin kabul edilmeyece- ği savunulan ICOMOS ra- porunda, Mehmet Tahir Ağa'nın dönemin "mimar- başı'' olarak, 1764 yılında- ki onanm keşfiyle ilgili ay- nntdı bilgilerin bile mev- cut obnasma rağmen bun- dan yararlamlmadığı vur- gulamyor. ICOMOS raporunda ay- nca, "acekye getirflen bir aygnlamayla'' restorasyon yerine özgünlüğün bozul- duğu bir inşaat yapıldığma dikkat çekilerek, projede ve uygulamadaki "malze- roe seçuninde" de tarihsel bilgi ve belgelere aykın davramldığı belirtiİerek "yanlışın durdurulması" isteniyor. Yasal durum nedir? Bu gelişmeler içerisin- de, Kız Kulesi'nin "yasal olarak" hizmete girmesi bu aşamada mümkün gö- rünmüyor. Ahmet Hamoğlu'nun, "Projeye aykın uygulama- lan gerekü-se dfizertirim'' şeklmdeki sözünü ise Mi- marlar Odası Sekreteri Eyüp Muhçu şöyle değer- lendiriyor "Bu, bütün restorasyonu yeniden yapmak demek. Birmdaki izinsiz uygulama- lar düzerblse bOe, dolduru- lan denizkryıa bir daha na- sıl eski özgün haüne gethi- lebflir? tşlenen suç çok bü- yûk." Hamoğlu'nun, "Açıhşa C umhurbaşkanı ve Başba- kan'ı da davet edeceğjm" şeklindeki açıklamalannı ise "Son yıDarda moda ol- du, yasadışı inşaatlan dev- let büyüklerine açönp knr- tuluyoriar" diyerek yo- rumlayan Eyüp Muhçu, bu kadar değerli bir eseri tah- rip edenlerin cezalandrnl- malan yerine ödüllendiri- leceklerini ise artık düşün- mek bile istemediğini vur- guluyor. Portekk Devlet Sekreteri Costa, insan hakian örgütierinin temsOciIerini kabul ettL (Fotoğraf: AA) 'tdama karşı olmamız Öcalan ile ilgili değil' ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - AB'nin yeni dönem başkanı Portekiz' in Devlet Sekreteri Sehas de Costa. ülkesinde ölüm cezasırun 19. yüzyüda kalduıldığına dikkat çekerek ölüm cezasına karşı olmalannın AbduBah Ocalan ile ilgili olmadığuu, bunun genel görüşleri olduğunu söyledi. Portekiz Devlet Sekreteri Seixas de Costa, Türkiye"deki te- maslanna, insan hakian örgütierinin temsilcılennı kabul ederek başladı. Eski İnsan Hakian Derneği (İHD) Başkanı Akm BirdaL ÎHD Başkanı Hüsnü Öndül ve Türkiye İn- san Hakian Vakfi (TİHV) Başkanı Yavm Önen ile 1 saate yakm görüşen Costa, insan hakian sorun- lan konusunda bilgi aldı. Costa, örgüt temsilcilerine, hükümetin bu alan- da attığı adunlan nasıl değerlendirdiklerini sordu. Resmi temaslanna bugün başlayacak olan Costa, Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve ardından AB ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı MehmetAülr- temçeük tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde ana gündem maddesini Türkiye'nin AB'ye tam üyelik yolunda atması gereken adımlar oluşturacak. îran Dışişleri Bakanı Harrazi, Türkiye'ye geliyor Tahran'a PKK uyarısıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Iran Dışişleri Bakanı Ke- malHarrazi, Dışişleri Bakanı ts- mafl Cem'in resmi davetlisi ola- rak bugün Türkiye'ye geliyor. Programında Anıticabır ziyareti bulunmayan Harrazi'nin, Türki- ye ziyaretinin ikinci gününde Konya'ya gideceği belirtildi. Türk ve Iran heyetleri arasında yapılacak görüşmelerde Iran'ın PKK'ye verdiği destek başta ol- mak üzere, bölgesel sorunlar ve suur güvenliği konulan ele alına- cak. Türkiye, istihbarat birimle- rinin raporlanru gündeme geti- rerek Iran'ı PKK'ye verdiği des- tek konusunda bir kez daha uya- racak. Türk istihbarat birimlerinin hazırladığı raporlara göre tran'ın PKK'ye verdiği destek artarak sürüyor. Iran'ın Türkiye sınınna yakın bölgelerinde PKK hasta- neleri varhğuu korurken bu ülke- deki Kürt kökenlilerin örgüte ka- nlmalan yönünde teşvik edildık- leri kaydediliyor. PKK militanla- n bu ülkede faah'yetlerini bir en- gelleme ile karşüaşmaksızın sür- dürüyor. Tahran yönetimi, Türk tarafırun uyanlanna ve gündeme getırdıği somut kanıtlanna kar- şuı ülkesindeki PKK varhğuu kabul etmiyor. Bugün yapılacak görüşmeler- de Türkiye, istihbarat birimleri- nin hazırladığı Iran topraklann- da PKK'ye ait kamplannve hüc- re evlerinin adreslerini içeren ay- nntılı bir dosyayı lran tarafına iletecek. Türkiye aynca, iki ülke arasın- da ağustos ayında yapılan Yük- sek Güverdik Komisyonu toplan- tısında kabul edilen terörist kamplanna karşı "eşzamanh operas^onveortakdenetim" me- kanizmasına işlerlik kazandınl- masını isteyecek. Iran'ın ise görüşmelerde, ge- çen sene gerçekleşen bombala- ma olayrnda Türk uçaklannın kendi topraklannda 5 kişinin ölümüne yol açnğı iddialannı yi- neleyerek resmi özürve tazminat istemini tekrar gündeme getir- mesi bekleniyor. Türkiye, bom- balama olayuun Irak topraklan içerisinde gerçekleştiğini behr- tirken burada ölmüş olabilecek lranlılann yakınlan için insanı nedenlerle yardımda bulunabile- ceğini açıklamıştı. Harrazi bugün Başbakan Bü- lent Ecevit tarafından da kabul edilecek. tran Dışişleri Bakanı Harrazi, ziyaretinin son gününde îstanbul'da bir grup işadamı ile görüşecek ve ardından Türki- ye'den aynlacak. Türkiye için kritik teknolojüer • Baştarafi 1. Sayfada Geliştirme Vakfi, Milli Pro- düktivite Merkezi ve Teknolo- ji Yönetim Derneği temsilcüe- rinin yanı sıra uzman kişilerin de katkıdabulunacağını, bunun içinbirortak çahşmaplatformu ohışturulacağını ifade etti. Çalışmanın çok katıhmlı ol- ması nedeniyle bukonuda "söz söylejıecek'' herkesin görüşü- nün alınacağını vurgulayan Prof. Dr. Özgüven, Türkiye'nin kaynaklanm, çauşmada ortaya çıkacak öncelik sırasına göre en kritik görülen teknolojüere yönlendirebileceğini kaydetti. Özgüven, "Her kurum, ça- hsmamn sonucuna göre kendi- mügiendiraıatanda kritiktek- nolojiieri edinebtlme ve geSşti- rebflmenm yoOannı arayacak. Turkh?, bö)1ecekendiaaçBm- daa kritik oian teknoiojüenk yetenek kazanacak" dedi. Yunanistan'a uyarı Cem: Kıbns'ta iki devlet olduğu unutulmamalı MURATtLEM ATtNA - Türkiye ile Yunanistan ara- smda bu hafta içinde yeni gelişmeler beklenırken Dışişleri Bakanı İsmail Cem, banş yolunda önemli uyanlarda bulundu. Türk-Yunan ilişkileri ile ilgili olarak Yunanistan'da yayımlanan To Vuna ga- zetesine özel bir demeç veren Dışişleri Bakanı Cem, iki ülke arasında olumlu yönde gelişen ilişkilerin sadece maziye dönülmesı halınde bozulacağım ıfade et- ti. "Dosthığumuz arük sağlam temeller üzerineoturtulmahdır' 1 dıyen Cem, Hel- sinki sonuçlannı da değerlendirdi. Cem, "Görüşmeterimiz, Hetsinki çerçevesinde iyiniyetii olarak yapılmalıdır" dedi. Türkiye ıle Yunamstan arasında geçen aylarda kurulan ve halen çalışmalannı sürdüren karma ikili komitelerin çalış- malannın olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çeken İsmail Cem, bugüne kadar sorun olarak kabul edilen altı önemli ko- nuda, anlaşma metinleri hazırlandığını söyledi. Cem, "Bu durum, karşınkh iyi- niyetii pobtikalar ödendiğj zaman olum- lu sonuçlar aundığını gösternıektedir. Bundan sonra daha samimi görüşmeler yaparak inşkfleri geüştinneByiz" diye ko- nuştu. Yunanistan Dışişleri Bakanı YorgoPa- pandreudan övgü ile söz eden Bakan Cem, Papandreu'yu saygıdeğer bir şah- siyet olarak değerlendrrdi. Papandreu'nun bu hafta içinde Anka- ra'ya yapacağı ziyaret sırasuıda bugüne kadar gelinen nokta ile bundan sonra atı- lacak adımlar konusunda bir değerlen- dirme yapacaklannı anlatan Cem, "Bu çahşmalar sonunda birtakım kararlar alar«ği7 Papandreu ile aramızdaki dü- rüsdük ve açıkhk, zor durumlan kolay- laşanmşar. Bu durumun devam eönesi gereldr'' dedi. Açıklamalannda Ege sorununa da de- ğinen Dışişleri Bakaru Cem, bu konuda önemli sorunlar olduğunu söyledi. Cem, Ege konusunda banşçı bir çözüm bulun- ması için bugüne kadar sürekli olarak Yunanistan'a diyalog tekh'f edilmesine dikkat çekti. Kanna komitelerin yaptığı çalışmala- nn iki tarafi da tatmin ettiğini belirten Cem, bu çerçevede önemli sorunlar çö- zülme aşamasma gelirken önemsiz gö- rünen ancak problem yaratan konular için Ankara'da çeşitli anlaşmalar imza- lanabileceğini söyledi. AB'nin Kıbns denilince hangı Kıb- ns'tan söz ettiğine açıkhk getirmesi ge- rektiğini söyleyen Cem. "Kıbns'ta ild ayn devfct vanhr. Bu durum kesinlikle in- kâr edilemez ve kabul edilmesi gereken gerçekrir. Rum tarafimn AB'ye üye ol- mak için yapügı başvuru KKTC'yi bağ- lamaz. Adada taraflar arasında yapılan göriişmeler, BM şemsiyesi altında sür- mektedir. Yapılan bu göriişmeler ve ça- uşmalann anlaşmayla sonuçlanması halinde Kıbns AB'ye üye olabüir" dedi. G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada . . . olup bitenlere bakışı farklı. ' ' Ocakayının ikinci yansında, ekonomiden siyas©- te birçok konuda yeni gelişmeler bekleniyor. Cum- hurbaşkanlığı tartışmasını bir başka yazıya bırakıp, gündemin satır başlarını, beklentilerimizle kanşık maddeleyelim: 1- TBMM gündeminde medeniyet var. Medeni Kanun'da yapılması planlanan temel değişiklikler toplumsal yaşamın hemen her alanını ilgilendiriyor. Ancak "erkek egemen" Meclis'te bu yasanın tırpan- lanması söz konusu. Şimdilik, "bu yasanın da çok maddesi var" gerekçesiyle ikinci planda! 2- Türk Ceza Kanunu'na ilişkin değişiklik uzun sü- redirtartışılıyor. Oltan Sungurlu'nun Adalet Bakan- lığı döneminde değişiklik önerisi kocaman bir "ka- ra kitap" haline getirilip kamuoyuna sunulmuştu. Hazırlık bizde (T)ürk ceza kanunu izlenimi doğur- muştu. Şimdi yeni bir hazırlık başlıyor. Adalet Baka- nı Hikmet Sami Türk, kurulan komisyonun bugün toplanacağını açıkladı. 3- Tahkimle ilgili anayasa değişikliğinin ardından uyum yasalan da TBMM'ye geliyor. Bu hafta tahki- min geriye doğru da ışlemesine ilişkin değişiklik gün- deme gelecek. Bu "uyum yasalannın" anayasaya mı, yoksa daha önce ihale alanlara uyum mu oldu- ğu adım adım görülüyor. Koalisyon ortağı liderierin özel girişimiyle öne alınan bu uyumun bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor. 4- Öcalan dosyasının Başbakanlık'ta bekletilme- si karannın ardından bekletilmemesi gereken konu- lann başında Güneydoğu'nun normalleştirilmesi ge- liyor. Güneydoğu'yla ilgili paket açılır, içındekıleri ki- min kullanacağı belli olmaz... Güneydoğu'daki ya- tınmlar için sınırsız kredi açılır, paralar Güneybatı sa- hillerine gider... Güneydoğu illerinın özel olarak kal- kındınlması için yasa hazırlanır, her milletvekili içine kendi ilini de koymak ister, iş sulanır... Artık bütün bunlann dışında, terör belasıyia bir daha karşı karşıya gelmeyeceğimiz bir ortam yarat- mak gerekiyor. Meclis bu durumu "ulusal sorun" olarak görmeli, Güneydoğu insanının bahardayay- lalanna çıkabileceği bir iklim yaratılmalı... 5- Siyasiler yılbaşı-bayram tatilinde halkın nabzını tutmuşsa, ön planda enflasyonun düşüp düşmeye- ceği merakının olduğunu görmüşlerdir. Başbakan Bülent Ecevit, iki-üç ay süre istiyor. Süre vere vere kalmadı, ama bu son süre isteyişse, katlanılabilir. Türkiye'de fedakârlık sözcüğü hep eşit paylaşıldı, "feda"sı çalışana "kârlık" kısmı sermayeye düştü. Hükümet bu kez iddialı, "eşitpaylaşılacak" diyor. Fa- izlerdeki düşüş iyimserliği arttınyor. Önümüzdeki iki- üç ay güven verici kullanılamazsa, hükümetin bun- dan sonra atacağıadımlanninandıncılığıdakalmaz... Dış gündem ı 6- Ankara'nın üç dış konuğu var. Iran Dışişleri Ba- kanı Kemal Harrazi ve Israil Genelkurmay Başkan Yardımcısı Uzi Dayan bugün Ankara'ya geliyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ivan îvanov da dün başkente geldi. Harrazi, geçen hafta Avrupa'daydı. Avrupa Iran'a ısınıyor. Rusya da Iran'a silah satışına yeniden baş- lıyor. Bu ortamda Türkiye de Iran'la iyi komşuluk arayışı içinde. Harrazi'nin gelişi öncesi Ecevit iki kez, "Terör örgütünün silahlı elemanlannın bir bölümü Iran'da" değerlendirmesi yaptı! Iran'la ilişkiler Kaf- kaslar açısmdan da önemli. Zira Iran, Ermenistan'la da ilişkilerini özel olarak ısıtıyor. Neydi o söz? Düş- manımın düşmanı dostumdur! Israil'in gündeminde Manavgat suyu var... Israil- Suriye banş görüşmeleri de ziyaretin konusu... îvanov da ayağının tozuyla, "Kafkaslar istikrar paktı Rusya ile daha güzel olur" dedi! Görüşmelerden çok ileri sonuçlar beklenmiyor, a- ma şunu da unutmamak gerekiyor ki, komşulanyla kötü olup, iyi kalkınan bir ülke yok! 7- Ocak sonundaki Davos zirvesine Türkiye, bir- kaç koldan hazırianıyor. GAP uluslararası görücü- ye çıkacak... Alınan ekonomik önlemlerin ardından yabancı sermayeye davetiye çıkanlacak... Yaban- cı devlet başkanlanyla çok sayıda ikili görüşme yapılacak... Türkiye'nin salt sorunlannın değil, aynı zaman- da önündeki olanaklann da konuşulduğu bir süre- cegiriyoruz... Hürriyet gazetesine bombalı saldın • Baştarafi 1. Sayfada adına üstlendi. 15 Ocak tarihli Hürn- yet gazetesinde yayımla- nan bir haberde tBDA'C lideri Sahh Mizrabeyoğ- lu'nun yasaklanmış 6 ciltlik kitabmdan bölüm- ler aktarılmışrı. Haberde, Mirzabeyoğ- lu'nun günlüğünde, evli bir kadınla zına yaptığı, aynı anda birçok kadınla birlikte olduğu ve çek-se- net tahsilatı ile sigara ka- çakçılığı girişiminde bu- lunduğu yönündeki anla- tımlanna yer verihnişti. Cumhurbaşkam Süley- man Demirel Hürriyet Gazetesi Sahibi Aydın Doğan ve Genel Yaym Yönetmeni Ertuğrul Oz- kök'e gönderdiği telgraf- la saldmyı kınadı ve geç- miş olsun dileklerini ilet- ti. Vahit Genç, ÖDP lstanbul İl Başkanı lstanbul Haber Servia -Özgürlük ve Dayanışma Par- tisı (ÖDP) îstanbul U Örgütü 2. Olağan Kongresi dün sona erdi. Zeytinburnu Spor Kompleksi'nde gerçek- leştirilen kongreye 467 delege katıldı. Kongrede yapılan oylamada Vahit Genç, 2000 oydan 1100'ünü alarak ÖDP lstanbul İl Başkanı seçildi. Edip Sakarya 'yı andık lstanbul Haber Servisi - Gazetemiz editörlerin- den Kayhan Edip Sakarya ölümünün 6. yılında Zincirlikuyu'daki mezan başında anıldı. 1968 ku- şağuun önde gelen isimlerinden Edip Sakarya'nın mezan başına önce eşi Aysel Sakarya geldi. Edip Sakarya, öğleden sonn> da mezan başında bulu- şan meslektaşlan ve dostlannca anıldı. Sakarya'yı 6 yıl önce 46 yaşında yitirmiştik.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog