Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

1 -7 OCAK 2000 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER tHküciileri CIAeğittr • KONYMCumhumet)- Bilım ve Ütopya dergisi ıle Çalı kültür dergisi tarafından Konya'da düzerüenen "Ahmet Taner Kışlah suikastı bağlamında Türkiye'deki faili meçhul cinayetler" konulu panelde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, 1980 öncesı ve sonrası faili meçhul cinayetlerin ülkücüler tarafından işlendığini belırterek Türkiye'de bu suçlan işleyen örgüfün CIA tarafından eğitildiğini ifade etti Bayrampaşa Cezaevi'nde cinayet • tstanbul Haber Servisi - Bayrampaşa Cezaevi'nde, çete davasından tstanbul DGM'de yargılanan Ali Er ile aynı davadan yargılanan Levent Kuleberoğlu arasında belirlenemeyen bır nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, sakladığı tabancayı çeken Kuleberoğlu, Er'ı kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun çeşıtli yerlerine 8 kurşun isabet eden Er, olay yerinde öldü. 'Sosyal Demokrat Betetiyecifik' • tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)-CHP ve Alman Fnedrich Ebert Vakfi'nın bırliktc düzenledikleri, "Sosyal Demokrat Belediyecilik" adlı seminerin son gününde "Avrupa Komisyonu'nun Helsınki Toplantısı'ndan Sonra Türk-Alman llişkikri" ve SPD'nin Helsinki kararlanna ilişkin görüşleri tartışıldı. CHP ve Alman SPD üyeleri. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği sürecinde ortak hareket etme karan aldılar. EğitimekatkJ çağnsı • tstanbul Haber Servisi - Fuhya Lions Kulübü Başkanı Gönül Ertemsir, Beyoğlu- Cihangir Ilköğretim Okulu'na bilgisayar laboratuvan kazandırmak için çahştıklannı belırterek ellerinde kullanım ömrünü tamamlamış ve teknoloji dışı kalmış her türlü bılgisayar malzemesı bulunanlan bu malzemelerini bağışlamaya çağırdı. Ertemsir. kullanılmış bilgisayarlannı bağışlamak isteyenlerin(0212)243 29 38 No'lu telefondan kendılenne ulaşabileceklerini bildirdi. Becerikli öldiî • Kültür Servisi - Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolan emekli sanatçılanndan Nezihe Becerikli 83 yaşında yaşama veda etti. Emekli olduğu güne kadar 100'ün üzerinde eserde önemlı roller üstlenen sanatçının rol aldığı önemü oyunlar arasında. 'On Ydın Destanı", 'Deli Dolu', 'Bulunmaz Uşak', 'Ipekçi Merhum' bulunuyor. "Ceplep susacak* kampanyası • tstanbul Haber Servisi - Cep telefonu tarifelerine uygulanan ek \ ergi ve zamlann geriye alınması amacıyla başlatılan '15-16- 17 Ocak - Cepler Susacak' kampanyasının sözcüsü Avukat M. Biilent Deniz, kampanyaya katılımm iki buçuk milyon dolayında olduğunu tahmın ettiklerini söyledi. Dame de Skm'un 144. kupufcış y* • tstanbul Haber Servisi - 1856'da Sultan Abdülmecit döneminde kurulan ve mezunlan arasında Atatürk'ün üç manevi kızı ile Bedia Muvahhit, Aliye Berger, Füreyya Koral gibi pek çok önemli ismin yer aldığı Notre Dame de Sion Lisesi'nin 144. kuruluş yıldönûmü kutlandı. Ecevit'in katılacağı Davos zirvesi öncesinde, tahkimin geriye doğru işletilmesine ilişkin yasa çıkanlacak Yabancı sermayeyejet ödünANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ya- bancı finans kuruluşlannın Türk özel şir- ketlerine kaynak sağlamak ıçm koşul ola- rak öne sürdükleri uluslararası tahkimi ge- riye dönûk olarak işletme istemi TBMM'de onay görmemesine karşın hükümet bu dü- zenlemeyi ivedüikle çıkarma karan aldı. Geriye dönûk tahkimle ilgili tasanyı TB- MM'ye gönderen hükümet, Başbakan Bü- lent Ecevit'in katılacağı ve Türkiye özel gündemli ohnası beklenen 27 Ocak 2000'deki Davos zirvesi öncesinde, yaban- cı sermayeye geriye dönük tahkim ödünü- nü çıkarma kararlılığinı ortaya koydu. Ta- san, TBMM tatüinın sona ereceği yarın hemen Adalet Komisyonu'nda ele alına- cak. Hükümet, yabancı sermayeye ve yaban- cı finans kuruluşlanndan kaynak sağlaya- cak özel şirketlere "geriye dönük tahknn" ödünü sağlayacak olan ayn bir yasa tasan- suıı öncelikli olarak görüşülmek üzere TB- MM'ye gönderdi. Uluslararası Para Fo- nu'yla (IMF) yaptığı stand-by anlaşmasıy- la içeride talebi kısıp, dışsatıma teşvik ver- meyen hükümet, büyüme beklentisini ta- mamen dışandan gelecek kaynağa bağla- dı. "Üretim, istihdam" gibi koşullarla ya- • Hükümet, yabancı sermayeye ve yabancı finans kuruluşlanndan kaynak sağlayacak özel şirketlere "geriye dönük tahkim" ödünü sağlayacak olan ayn bir yasa tasansını öncelikli olarak görüşülmek üzere TBMM'ye gönderdi. bancı sermayeyi Türkiye'nin kalkınması- na yönlendirmek yerine. yabancı sermaye- nin koşullannı yerinegetiren hükümet, TB- MM Adalet Komisyonu'nda yarın ele alı- nacak tahkim tasansını. Başbakan Ecevit Davos'a gitmeden önce yasalaştırmayı he- defliyor. Iktidar partisi gruplann yönetici- leri, görüşme öncesinde Adalet Komisyo- nu'ndaki üyelerini "bu tasanyı geçirin" di- ye uyardı. Danıştay ve Idari Yargılama Usul yasa- lan ile Yap-Işlet-Devret yasa değişiklikle- rinde geriye dönük tahkim düzenlemesi MHP ve DSP'lilerin direnişi üzerine yaşa- ma geçirilemedi. TBMM'deki görüşmeler sırasında, bu yöndeki düzenlemenin redde- dileceğı anlaşıluıca madde metınden çıka- nldı. Ancak, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in uyan yazısı üzerine Başbakan Ecevit, geriye dönük tahkimin olmayaca- ğı konusunda kimsenin kaygıya kapılma- masını isteyen açıklamasını yaptı. 3 lide- rin Öcalan zirvesinde tasannın öncelikli olarak çıkanlması konusunda anlaşmasıy- la da "Kamu Hizmederi ile İlgili Imtiyaz Şartiaşma ve Sözkşmekrinde Bunlardan Doğan Uyuşmazuklarda Tahkim Yoluna Gidilmesi Halinde U>ıüması Gereken llke- lereDair Kanun Tasansı" TBMM'ye gön- derildi. Tasanda, tahkime ilişkin anayasa deği- şikliğinde yer alan "vabancıhk unsuru" ifa- desi genişletılerek şöyle tanımlandı: "Sözleşmeye taraf olanlarda ya da taraf olan kunılu veya kurulacak şirket ortakla- nndan en az birinin yabancı menşeli olma- st, sözieşmenin uygulanabilmesi için yurt- dışı kaynakh sermav e veya kredi veya temi- nat veya sigorta sözkşmelerinin akdedilme- sinüı gerekli ohnası veya ifa yerinin Türki- ye dtşında bulunması hallerinden biri." Bu tanımla, elektrik dağıtım şebekeleri- nin ihalelerini kazanmalanna karşın yaban- cı finans kuruluşlannın uluslararası tah- Sosyal demokrat belediyeler toplandı Sosyal demokrat belediyeler toplannsına kablan CHP Genel Başkanı Altan Öymen ile Alman Federal Çahşma Bakanuğı Müsteşan ve Alman Sosyal Demokrat Parti Millervekili Gerd Andres bir süre sohbet ettfler. (Fotoğraf: AA) Selvi'nin 'Gitmediğin köy senin değildir' projesi yaşama geçiyor CHP'den 'köye ulaşma'projesi kım koşulu nedeniyle bu kuruluşlardan kaynak sağlayamadıklan için devir işlem- lerini yapamayan özel şirketlerin istemi ye- rine getirilmiş oldu. Tasanda, uyuşmazlıklann "Türkiye'de toplanarak Türk hukukuna ya da yabancı hukuka göre karar verecek hakemveya ha- kem kurulunda; yabancı bir ülkede topla- narak Türk hukukuna ya da yabaocı hu- kuka göre karar verecek hakem veya ha- kem kurulunda; kendi tahkim usulü bulu- nan mülerJerarası tahkim kuruluşunda" çözülmesı öngörülüyor. Böylece, kamu hizmetleri Türkiye'de henüz olmayan bir tahkim oluşumuna, yabancı ülkelerdeki tahkim çözümlerine ve Dünya Ticaret Ör- gütü, Uluslararası Yatınm Uyuşmazlıklan için Çözüm Merkezi (ICSID) gibi kuru- luşlann kararlanna bırakıhyor. Tahkim sonucu verilecek kararlara itira- zın Yargıtay'a yapılması öngörülen tasan- da, hakemın vereceği karann tamnması ve tenfizi (Türkiye'de işlerlik kazanması) ko- nusunda ise asliye hukuk mahkemelen yet- kıli küımyor. Burada kamu hizmetleri söz konusu olmasına karşın, Danıştay yetkisiz bırakıhyor. Zaten yaklaşık 1 ay önce yapı- lan yasa değişiklikleriyle kamu hizmetleri özel hukuk hükümlerine ta- bi kılındı. Tasanda, 22 Aralık 1999 tanhınde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gi- ren Yap-lşlet-Devret Yasa- sı'ndaki değışiklığın üzerın- den bir ay geçmeden bu ya- sanın geçici birinci madde- si değiştiriliyor. Bu düzenle- me genye dönük tahkimin yolunu açıyor. Tasanyla, Yap-Işlet-Dev- ret Yasası'nın değiştirilme- sine ilişkin yasanın, idare- nin yabancı-yerli aynmı gö- zetihneksizin şirketlerle ya- pacağı sözleşmeleri özel hu- kuk hükümlenne tabi kılan maddesi, 3096 ve 3465 sayı- lı yasalar için de geçerli kı- lınıyor. Yani, elektrik üre- tim, dağıtun, iletim ve tica- retinin işletme hakkı devriy- le satılması ile Karayollan Genel Müdürlüğü dışında şirketlerin otoyol yapun, ba- kım ve işletmesiyle görev- lendirilmesi alanlan da özel hukuk hükümleri kapsamı- na alınabilecek. Bunun için şirketlerin ve idarenin yasanm yayımlan- dığı tarihten itibaren bir ay içinde başvurmalan duru- munda Bakanlar Kuru- lu'nca karar verilecek. Ta- sanda "Bu durumda, idare ilegörevti şirket arasuıda ya- pılmış olan sözleşme, özel hukuk hükümlerine göre Bakanlar Kunılu karannın • Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi tarafından hazırlanan proje, "Gitmediğin köy senin değildir" sloganıyla yaşama geçirilecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, "Medyaya kızmak yerine halka gideceğiz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yeniden yapılanma çahşmalannı sürdüren CHP, "Git- mediğin köy senin değüdir" sloganıyla. Tûr- kiye'deki yaklaşık 40 bin köyün en az yüzde 80'ıni dolaşmaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi tarafından hazırlanan ve henüz taslak aşamasmda olan "köye ulaşma" projesi, kırsal kesime öncelik vererek halkla yüz yüze gehneyi, CHP'nin çahşmalannı anlatmayı ve güven tazelemeyi hedefliyor. Selvi, "CHP'ye yer verümiyordiye medya- ya kızmak yerine, biz halkm ayağma giderek kendimizi anlatacağız" dedı. 2000'i "atüım >ih" ilan eden ve partinin et- kinliklerim arttırma, halka ulaşma yöntemle- rini çeşitlendirme ve uygulama hedefini be- nimseyen CHP yönetımi, bu kapsamda "Git- mediğin köy senin değildir" projesini yaşama geçirmeye hazırlamyor. Merkez Yönetim Ku- rulu'nun (MYK) geçen haftaki toplantısında ana hatlanyla görüşülen proje, bu haftaki top- lantıda ise aynntılanna kavuşturulacak. Pro- jeye göre, her birinde 1 MYK üyesi, 2 parti meclisi (PM) üyesi ve eski bölge miHetvekil- lerinin yer alacağı 19 grup oluşturulacak. Tür- kiye'deki 40 bin köyün en az yüzde 80'ini zi- yaret etmesi hedeflenen bu gruplar, ziyaret- lerinin sonuçlannı raporlaştıracaklar. Ziya- retlerin birkaç saat ya da bir günle sınırlı ol- maması, olabildiğüıce geniş tutulması; gidi- len yerlerde partinin çalışmalannm anlatıl- masınm yam sıra yerel sorunlann da payla- şıhnası hedefleniyor. Proje kapsamında ilk olarak Ankara'da CHP'li il ve belediye başkanlanyla iki ayn toplantı gerçekleştirilecek. CHP'nin 22 Ma- yıs ve 26 Haziran 1999 tarihlerinde gerçek- Ieştirilen9. ve 10. olağanüstükunıltaylanara- sında PM'nin oluşmaması nedeniyle parti yö- netimini üstlenen ve o tarihten bu yana bir araya gehneyen 80 ilin başkanı, projeyle ilgi- li aynntılan görüşmek üzere Ankara'ya ge- lecekler. Şubat ayı içinde yapılması tasarla- nan toplantımn iki gün sürmesi planlamyor. Buna göre, toplantımn ilk gününde Türki- ye'de 18 Nisan'dan bu yana yaşanan siyasi gelışmeler ve bu bağlamda CHP'nin yaptığı çalışmalar değerlendirilecek. tkinci gününde ise proje ile ilgili olarak il başkanlanna veri- len görevler anlatılacak. tl başkanlanndan, projenin yaşama geçirileceği tarihe kadar ge- rekli hazu"lıklan yapmalan istenecek. Belediye başkanlan toplantısına ise CHP'li tüm il, ilçe, belde belediye başkanlan kaüla- cak. Toplantımn ilk gününde, yerel yönerim- lerde belediyelerin karşılaştığı sorunlar ile Hazine'den ve Maliye Bakanlığı'ndan yapı- lan ödemelerde iktidar partili beîediyelere ya- pılan ayncahklar değerlendirilecek. Ikinci gü- nünde ise projeyle ilgili olarak belediye baş- kanlannın göruşleri, önerilen ahnacak ve böl- gelere göre gruplar oluşturulacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Sel- vi, "CHP'ye yeterince yer verilmiyor diye medyaya kızmak yerine, halkla yüz yüze gel- meyi" amaçladıklannı söyledi. TlRMIKI yayunından itibaren 3 ay içinde yeniden düzenienir. Bu süre, taraflann mutaba- kab ile en çok3 ay daha uza- nlabüir" deniliyor. Bu maddeyle zaten yapı- labilir hale gelen geriye dö- nük tahkim işletmesi, geçi- ci maddeyle de garanti altı- na alınıyor. Geçici maddede şöyle deniliyor: "Bu kanunun yürürlüğe ginnesinden önce kamu hiz- metleri ile ugSi imtiyaz şart- laşma ve sözfcşmelerine gö- re baştahlnuş proje ve işİer, tabi olduklan usul ve esasb- ra göre sonuçlandınhr. An- cak, birinci ûkrada betirti- ien proje ve işlere de bu ka- nun hükümlerinin uygulan- masuıa. görevli şirketin bu kanunun yayımı tarihmden itibaren bir ay içinde başvu- rusu ile Ugih idarenin müra- caaü üzerine Bakanlar Ku- rulu'nca karar verüir.'' AYDIN ENGÎN aengin(Sdoruk.net.tr Başlıktan da belli, "bir ie- şekkür yazısı" yazmak niye- tindeyim. Can Yücel'e ve Can Yücel'in şiirlerinden bir seçki yapıp, tek kişilik bir oyunla seyircinin karşısına çı- kan Genco Erkal'a teşekkür eden biryazı... Oyunun adı: Can. IsterCan Yücel diye anlayın, ister "ö/üm"ün karşıtı olarak. Ben- ce hem öyle, hem öyle anla- yın. Tümüyle Can Yücel'in şiir- lerinden, söyleşilerinden, kınk dökük notlanndan, kimi yazı- lanndan bir... Bir... Bir ne? Tiyatrocular böylesi düzen- lemeler için "kolaj" terimini kullanır. Ben kullanmayaca- ğım. Kolaj, bende art arda, yan yana, üst üste "yapıştınl- mış" çağnşımı yapıyor. Oysa iki saate yaklaşan oyun, birbi- rine "yapıştınlmış" değil, bir- birinin içine geçmiş, birbirini bütünleyen ve tamamlayan "Can Vücerierle örülmüş. Baştan söyledik, bu bir ti- yatro yazısı değil. Tiyatro eleş- tirisi hiç değil. Yoksa babası- Can Canlandı, Sağ Ol Genco! nın sözcüklerie kurduğu o ha- rikulade "rengâhenk" evreni, renkler, ışıklarla kuran Su Yü- cel'in başlı başına bir seyir lezzeti taşıyan dekoruna pa- ragraflar ayınrdık. Keza "Can Vüce/"leri hü- nerle örüp bir şiir tiyatrosu üreten "yazar" Genco Erkal'ın oyununa bedeniyle, sesiyle can veren "oyuncu" Genco Erkal ve onun olgunluk döne- minde ulaştığı düzey üstüne sayfalar yazardık. Ama hayır, bir tiyatro eleşti- risi yazmak değil; bir pazar akşamı, Istanbul'da, bir koca salon dolusu seyirciyle ortak- laştığımız bir sevinci bölüş- mek istiyoruz, o kadar. Sahnede bir yaşamöyküsü var. "Devrinin en güzel gözjü maarif müfettişi" Hasan Âli Yücel'in, ikiz çocuklarından oğlan olanının, şair Can Yü- cel'in yaşamöyküsü. Kendi dilinden ve kendi şiirinden sahneye taşınmış bir yaşa- möyküsü... Sahnede Can Yücel'in han- gi şiirinin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini; ona hangi bir başka şiirin eklemlendiği- nin ayırdına varmıyorsunuz. Buna gerek de duymuyorsu- nuz. Şiiri salt yazmakla yetin- memiş, aynı zamanda yaşa- mış bir şairin, şiire kesmiş ya- şamıyla birliktesiniz hep. Âra- da bildik bir şiir fışkınverdiğin- de, çok eski, çok "can" bir dosta rastlamışlığın kederli sevinci var: "Ikindiyin saat beşte I baş- gardiyan Rıza başta..." ile gü- lümserken, darağacında is- kemleyi kendi tekmeleyen bir "çocuk" için fısıltıya dönüş- müş bir acı çığlığını, "aşk ol- sun sana çocuk'u siz de içi- nizden fısıldıyorsunuz. Siz de ve çığlık çığlığa... Eğer yazıcılığı meslek seç- mişseniz, anadiliyle böylesi- ne keyifli oynayan o "kopuk", o küfürbaz şairin, sözcükleri eğip büküp, ezip, kırıp, an- lamlarına yeni renk cümbüş- leri ekleyip "can değirmenin- den" şiir öğütmesini keyifli bir kıskançlıkla izliyorsunuz. Ağacının daliannı şiirine do- ladığı "badem"den bademci- ğe geçip, oradan yakayı kap- tırdığı bademcik kanserine at- layıp, "kanser"\ "konser"\e değiş-tokuş edip, yaşamın son diliminde "Bir konser ol- dum ben I bitmemiş senfoni- yi bitiriyorum" dediğinde... "An, bu hüner, kıskanılama- yacak kadar ustaca" deyip, yanşı terk edip, kendinizi Genco Erkal'ın sesinde ve be- deninde "can"lanmış şiirin gürbüz akıntısına bırakıveri- yorsunuz. ••• Nafile, ne kadar "firaklı" cümleler düzülse, Can Yücel şiirini, Dostlar Tiyatrosu sah- nesinde Genco Erkal'la ete kemiğe bürünüp yeniden "canlanmış" bu doludizgin sahne gösterisini aktarmak, tanımlamak, okuyucuyla bö- lüşmek olanaksız. Nâzım Hikmet'ten bu yana sürüp giden bir acı zincirinin son halkası Can Yücel'di. Bu ülkenin en iyi evlatlannın, en delikanlı şairlerinin kahredili- şi, yok sayılışı, yok edilişi, bu- nun neredeyse bir devlet po- litikasına dönüşmüşlüğü, her şey bittikten sonra, rastlaştığı kurbanından yılışık bir sırıt- mayla özür dilemeye kalkan işkenceci örneği, son günler- de ha bire kahrettikleri şairie- rin şiirlerini okuyup duran devlet katlannın tepelerinde- ki ikiyüzlülügü bir kez daha bi- lince çıkarmak isterseniz, fır- sat bulun, Genco Erkal'ın "Can" oyununu seyredin. Gördük ve tanık olduk: Şa- ir, kanseri şitrte yendi. Kanser- den öldü, ama ölürken kanse- ri de yendi. Şiir hep yener. TBMM yarın açılıyor Kiraya sınır ve tahkim görüşülecekANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM, 18 günlük tatilin ardından yann açılıyor. Bu haftadan itibaren yoğun bir çahşma dönemine girececek olan Meclis'te, kira artışını sıaırlandıran tasan ile uluslararası tahkimin geriye dönük işlemesine ilişkin yasa tasansı ve türban tarnşmalanna yol açan TBMM İçtüzük değişikliği görüşülecek. 2000 Mali Yüı Bütçesi'ni kabul ettikten sonra 18 günlük bir tatil yapan Meclis, yann çalışmalanna yeniden başlıyor. TBMM yeni yılm ilk çalışma haftasına, hükümetin enflasyonla mücadele programı çerçevesinde gündeme getirdiği kira artışlanm bu yıl için yüzde 25,2001 yıh için yüzde 10 ile sınırlayan yasa tasansını görüşerek başlayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yann ele alınacak tasannın, öncelikli olarak Meclis Genel Kurul gündemine getirileceği kaydedildi. Koalisyon ortaklan arasında vanlan uzlaşma gereğince TBMM Içtüzüğü'ne "MecHs çahşmalanna başı açık kanlma zorunluluğu"' getiren bır hükmün konulması için Anayasa Komisyonu'nun bu hafta toplantıya çağnlması bekleniyor. Daha önce komisyonda görüşülerek kabul edilen giyimle ilgili madde için "Tekrir-4 müzakere" isteneceği ve bu maddenin vanlan uzlaşma doğruftusunda yeniden düzenleneceği kaydedildi. Geriye dönük tahkimle ilgili tasan da yann Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Hükümet ortaklanmn, ilerleyen günlerde af yasasun yeniden gündeme getirmesi bekleniyor. Cezaevlerinde oluşan beklenti nedeniyle yasanm mutlaka çıkması gerektiğini belirten Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün ginşımlenne MHP'den olumsuz yanıt gelmiştı. MHP, ülkücü katil . . Haluk Kıra'nın kapsamı içinde olmayacaği';'' bir afFa karşı çıkıyor. TBMM'ye göndenlen " medeni kanun tasansı için de partiler ' J "" arasında komisyon oluşturulacak. TBMM Genel Kunılu ise çalışmalanna gündeminin ilk sıralannda bulunan Telekom'un özelleştirilmesme ilişkin yasa tasansuu görüşerek başlayacak. Kamuoyunda "kryak emekhTik" olarak nitelendınlen ve görüşühneyi bekleyen yasa önerisinin de vanlacak bir uzlaşma doğrulrusunda değiştirihnesi durumunda ele almacağı bıldirildi. Dünya Bankası 'Tanm reformu hızlandınlsın'ANKARA (AA) - Dünya Bankası'ndan bir heyet, tanm reformu konusunda görüşmelerde bulunmak üzere bugün Ankara'ya gelecek. Ankara'da yaklaşık 15 gün kalacak heyet, Tanm ve Köyişleri Bakanhğı başta olmak üzere ilgili kurumlarla çalışmalar yapacak. E>ünya Bankası yetkilileri, tanm reformuna ilişkin çahşmalann hızlandınlmasını ve Mart ayında pilot böTge uygulamasına geçilmesini istiyor. Dünya Bankası ile görüşmeler sjrasmda, 3 yıl sürmesi beklenen proje kapsamında, ilk aşamada en az 1 milyar dolarhk mali kaynak alınması planlamyor. Yetkililer, reform çerçevesinde oluşturulacak "Tanmsal Yeniden Yapüandırma ve DesteklemeKunüu"na ihşkin üyelerin, ilgili kurumlarca belirlenerek, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'na bUdirihneye başlandığını belirtiyor. Doğrudan gelir desteğine dayalı olan reformun daha hızh yüriitühnesi gerektiğini belirten yetkililer, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) gönderilen Niyet Mektubu çerçevesinde, Kurul'un, Dünya Bankası'nm ziyaretinden önce toplantı yapması gerekirken, henüz böyle bir hazırlık toplantısımn yapılamadığım vurguluyor. Tanm reformunu yürütecek Kurul, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşan koordinasyonunda, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilan (DPT), Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların temsilcilerinden oluşuyor. Kurul, tanmda doğrudan gebr desteğine geçilmesi amacıyla çalışmalar yürüterek, 1 ile 3 yıl arasında, Türkiye'de destekleme alımlannm tamamıyla bVakılarak, çiftçiye doğrudan bütçeden gelir desteğinin sağlanmasını gerçekleştirecek. Bu kurul, tanm sektöründe sürdüriilebilirlik ilkeleri çerçevesinde üretimi artırmak, tanm-sanayi entegrasyommu gerçekleştirmek, tanmsal ihracatı artırmak, kurumsal düzenlemeleri organize etmeyi üstlenecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog