Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 OCAK 2000 PAZARTESİ 4 HABERLER 'Anayasa taslağı Yargıtay'ın ortak İANKARA(AA)- Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, yazılı bir açıklama yaparak basmdâ yer alan "Yargıtay'da Anayasa taslağı"na ilişkin haberlerin kamuoyuna yanlış ve eksik yansıhldığını belirtti. Selçuk, "Hazırlanan taslağın basında Yargıtay Başkanı'na mal edılmesi, • hem yanhştır ve hem de artan zamanlannı taslagın hazırlanmasına ayıran değerli meslektaşlanma karşı yapılmış bir haksızlıktır. Yargıtay Başkanı'nın katkısı. son oturumda kimi yönlerine kaölmadığı taslağın özüne dokunulmaksızın, yalnızca kimi kurullardaki sayılarla taslakta kullanılan sözcükler ve anlatım biçimleri konulannda görüşlerini açıklamak olmuştur." hsan haklan savunuculanna dava • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde öldürülen DHKP-C davasından hükümlü Nevzat Çiftçi'nin cenazesinin toprağa verilmesi sırasında çıkan olaylarda aralannda Türkiye lnsan Haklan Vakfi (TlHV) üyeleri, sendikacılar ve çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de bulunduğu 14'ü tutuklu 70 kişinin yargılanmasına Yargıtay 5. Ceza Dairesi karanyla Aliağa Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. TATdeilk hettopter • ANKARA (AA)- Kontratı 13 Şubat 1997 tarihinde imzalanan Phoenix-1 programı çerçevesinde, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklannın ihtiyacı için üretimi öngörülen "CougarAS-532"modeli genel amaçlı helikopterlerin imalat ve montaj çalışmalannın büyük kısmı tamamlandı. Tiirk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tesislerinde üretilecek ilk helikopterin mayıs ayı içinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi programlandı. TAI yetkilileri, Fransız firması ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 28 Cougar helikopterin ilkinm, mayısa kadar üretim hattından çıkanlarak deneme test uçuşlarından sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceğini bildirdı. Adalet Komisyonu toplanıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tiirk Ceza Yasasf nda yapılacak değişiklikler-için oluşturulan komisyon bugün toplanıyor. Komisyon toplantısının açılış konuşması Adalet Bakanı Hikrnet Sami Tiirk tarafindan yapılacak. Ord. Prof. Dr. Sulhi'Dönmezer başkanlığında toplanacak olan komisyon, TBMM gündemindeyken milletvekili seçimleri nedeniyle kadük olan Tiirk Ceza Yasası tasansını, bu konudaki eleştiri ve önerileri değerlendirerek yeniden düzenlemeyi amaçhyor. Komisyon, Adalet Bakanlığı, yargı çevreleri ve üniversitelerden çagnlan 20 hukuk uzmanından oluşuyor. 'Öcalan kararı Imkuka aykırı' • ANKARA <AA)- DYP'nin gençlik kollanndan sorumlu Genel Başkan Yarduncısı Hacı Filiz, "Öcalan ile ilgili karann Başbakanlık'ta bekletilmesi, ne ahlak ne de hukuk kurallanna uygundur" dedi. Filiz, Deniz Gezmiş ile Abdullah Öcalan'ın mukayese edilmesinin de yanlış olduğunu söyledi. Doğnı Yol Partisi (DYP) Genel Başkan Yardımcısı Hayri Kozakçıoğlu da yaptığı açıklamada, PKK Iideri Abdullah Öcalan'm idam karan ile ilgili dosyanın Meclis'e gönderilmemesi karannın keyfı bir karar olduğunu belirtti. Başbakan Ecevit, Öcalan'ı yine uyardı: İmralı siyaset kürsüsü değil 6 PKKflepazarhk yok'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Baş- bakan Bülent Ecevit. Abdullah Öcalan'ın susması yönündeki uyanlannı sürdürürken "îmralTdaki cezaevi siyaset kürsüsü değildir. Orayı Öcalan'm siyaset kürsüsü olarak kul- laıunasma müsamahaile bakmak mümkün değüdir" dedi. PKK ile pazarlık yapıldığı değerlendirmelerine karşı çıkan Ecevit, "Te- rörü sona erdirmenin bedeli olarak bölücü akımı siyasallaştırma eğilimieri var. Bunaas- la firsat >ermeyeceğiz. Bölücü terörün hızı kesilirse diğer Ulerde de OHAL kalkabilir" dedi. Ecevit. şehit aılelenne de "Neden ya- kmdan ilgililer bu konularla? Milliyetçi ve va- tansever insanlar olduklan için. Eğer infaz- da acele edüirse çıkabilecek Türkiye aley- hindeki gelişmeler onlan da kaygdandınr. Kamuoyuna bunlan daha etkili açıklama- mız gerekiyor" diye seslendi. Ecevit, "TBMMiçuıdencumhurbaşkan- hğı görevini etkin biçimde yerine getirebile- cek birçok kimseler \ar ve olabttir" derken, Cumhurbaşkanı Sükyman Demirei'in böl- gede "adeta bir mane\i lider" konumuna geldiğini. bu nedenle bir süre daha görevde kalmasını yararlı bulduğunu vurguladı. Ece- vit, "Hep Demirel ve Ecevit sahnede, eleşti- 7li Sivil İnisiyatif Ekonomik ve Sosyal Konsey teklifi hazır • Başkanlar Konseyi'nin yannki toplantısında, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in kurumsallaşması değerlendirilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk- Iş, Hak-Iş, DİSK, TİSK, TOBB, TESK ve TZOB'un oluşturduğu U 7'H Sivil tnisiya- tiP, gündemine aldığı "Ekonomik Sosyal Konsey 'in kurumsallaşması. sivil olması ve bürokrasiden anndınlmasr yönündeki çalışmalannı tamamladı. Türk-lş Genel Başkanı BajTam Meral, Hak-lş Genel Başkanı Salim" Islu, DlSK Genel Başkanı Vahdettin Karabay, TİSK Başkanı ReflkBaydur, TOBB Başkanı Fu- at Miras, TESK Başkanı Derviş Günday ve TZOB Başkanı Faruk Yücel'den oluşan "7'H Sivil inisıyatiT' başkanlar kurulu ya- nn bir araya gelecek. Toplanada, Ekonomik ve Sosyal Kon- sey'in (ESK) kurumsallaşmasına ilişkin taraflann görüşleri değerlendirilirken sivil inisiyatif teknik alt komitesinin ESK'ye ilişkin hazırladığı yasa teklifi taslağına son şekli verilecek. Taslak, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in yasal bir statüye kavuşturularak hükümet- lerin müdahalelerinin dışına çıkanlması ve memurlann da konseye katılımmı ön- görüyor. Türkiye'de sorunlann diyalog eksikli- ğindan kaynaklandığı, bu anlamda oluşru- rulacak sivil bir ESK'nin ülke için önem- li olacağı görüşünün benimsendiği taslak- ta şu istemler sıralanıyor: " • ESK, karmaşık yapılar yerine pra- tik, hızlı ve bürokrasiye boğulmuş yapıdan kurtarümaİMİır. • Konsevde memuriar da temsil edilme- Udir. • ESK hükümetterin keyfi müdabateie- rinden anndırılmalı. • Konseyin şekli yasalaria düzenlenme- İL • Bakanlar Kurulu'nun kabul ettiği ka- nun tasarılanna beürli ilgi alaniannda 7'li Sivil İnisiyatif, ESK de görüşlerini sunabil- melidir. • ESK, kendi inisiyatifl ileçalışmalar ya- pabilmelidir. • Konsey de memurlar da yer almabdu-. • ESK, toplumsal gelişmelere bağh ola- rak düzenleme yapabilmeli." rileri sizi üzüyor mu" sorusuna da "Siyaset sahnesinden siUnmemiz için yalnız siyasal anlamda değil silahsal anlamda da her ted- bir alındı. Ama ben de, Sayın Demirel de ha- len siyasette olmaya devam ediyoruz. Bunda bir kasümız yok" yanıtını \ erdi. Başbakan Bülent Ecevit dün sabah TRT'de yayımlanan "Pazar Panorama" programında kendisine yöneltilen çeşitli so- rulan yamtladı. Ecevit'in bu sorulara verdi- ği yanıtlar ana başlıklanyla şöyle: İmralı siyaset kürsüsü değil Ce- zaevinden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamalar. beni de rahatsız ediyor. Ceza- evi bir siyaset kürsüsü gibi kullanılamaz. tkide bir avukatlan aracılığıyla kendi ağzın- dan mı çıkıyor, onu da bilmiyoruz Türki- ye'yebazımesajlarvermeyekalkışıyor. Bu- nu hoşgörüyle karşılayamayacağımızı be- lirtmek istenm. Hükümet krizine tahammülü- mÜZ yok Zırvede gelmen noktada, bütün liderlerin katkısı var. Kişisel zaferim olarak görmüyorum. Bütün ortaklann uzlaşma ça- bası ile sonuç alındı. Üç ortak da Türki- ye'nin şu aşamada hükümet krizine taham- mülü olmadığı. haklanrun olmadığı bilin- cindeydi. ZİrVeye dlS İlgi Türkiye'de hükümet krizi çıkacağından birçok başka devlet kay- gı duyuyordu. Davos toplantısı da çok önemlidir. Türkiye ağırlıklı bir gündem ha- zırlandı. Bir Apo, PKK yüzünden bunalım çıkarsa kaygısındalardı. Yoksa, Apo'ya özel bir değer verdiklerinden değil. Onlar yüzün- den yeni bir bunalım ortaya çıkarsa, istikrar ortadan kalkarsa hassas dengeler bozula- caktı. O nedenle kaygılıydılar. O nedenle uzlaşmadan olumlu söz ettıler. infaz süreci ko$ulları BÖIÜCÜ te- rörde hayli gerileme oldu, ancak tamamen ortadan kalkmış değil. Silahlannı teslim et- miş değiller. Terörön yeniden canlandınl- ması olasılığma karşı dikkatli olmamız ge- rekiyor. Bu arada terorizmi sona erdirmenin bedeli olarak bölücü akımı siyasallaştırma eğilimieri var. Asıl tehlikeli olan bu. Buna asla firsat vermeyeceğiz. Gerek avukatları, gerekse Öcalan'm ağzından bazı demeçler çıkıyor. Siyasallaştırmaya ağırlık veren. re- jim konusunda Türkiye'ye akıl vermeye kal- kışan nitelikte demeçler, açıklamalar yer alıyor. Bunlan müsamaha ile karşılayama- yız. Açıklamada bunlan kastettık. Önemli Ankara Çankaya Izci Gnıbu'aun LordBaden PtmeDÖdülü törenine katilan Cumhurbaskanı Demirel, konuşmasuıdan önce kendisine bediye edilen izci fulan ve şapkasuiı takarakizci seiamı verdl (Fotoğraf: AA) DemireVden izci seiamı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Çankaya Izci Grubu'nun "Yılın Devlet Adamı" Ödülü, törenle Cumhurbaşkanı Söleyman DemireTe verildi. Ankara Çankaya tzci Gnıbu'nun "Lord Baden Powe0 Ödülü" töreni dün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Demirel, törende konuşmasına başlamadan önce izci şapkası takarak izci selamı verdi. 21. yüzyılın en önemli hedefinin banş olduğunu vurgulayan Demirel, ülkeler ve insanlann yaşama kavga için değil, birlik, beraberlik ve mutluluk yaratmak için geldiklerine inanıyorlarsa bu hedefe varmanın zor olmayacağını söyledi. Küreyi koruma ve doğayla banş içinde olma gibi hedeflerin çocukluktan başlayarak verilmesi gerektiğini anlatan Demirel, yalnızca öğretmenin de yetmeyeceğini, bunlann yaşam biçimi haline getirilmesinin gerekli olduğunu kaydetti. Demirel, "Izcilik insanlan, doğayi sevmektir. Bir arada yaşamak. dürüstlük, dayanışma, yardımdn". tzci ateşi sizlerin gönhınüzde ve zihninizde yanan bir ateştir. Hem me\ dan ateşiniz. hem içinizdeld ateşiniz sönmesin" dedi. Daha sonra aralannda Milli Eğırırn Bakanı Metin Bostancıoğlu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün de bulunduğu çok sayıda kişiye ödül verildi. Demirel de "Yılın Devtet Adanu" Ödülü'nü törenle aldı. olan iki unsur var: Birincisi, bölücü terörün yeniden canlandınlmaması, ikincisi ise bö- lücü akımı siyasallaştırma yolunda gayret- ler. Bunlan kabul edemeyiz. Şehit alleleri Türkiyeyi düsün- SÜn Gelişmelen şehit ailelerine anlatmam gerekiyor. Bu yönde bazı girişimlerimiz ola- cak. Bu terörün yeniden canlanması duru- munda yeni acılar yaşanacak, Allah esirge- sin yeni şehitler verilecektir. Eğer AlHM'nin, 'Bir süre infazı bekleyin', iste- ğine uymasaydık, infaz sürecine girilseydi bazı çevreler bunu terörün yeniden canlan- dınlması için derhal istismar edecekti. Bö- lücü akımın etkisinde kalmış küçük de olsa birkesim var, PKK'yi gözlerinde büyütmüş- ler. Infazda acele edilmesi durumunda, o çevrelerden de bazı tepkiler gelecekti. Bun- lar Türkiye'de güvenliğin yeniden gerileme sürecine geçmesine neden olacaktı, Türkiye ekonomik bakımdan çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaktı. Şehit aılelen, neden yaknıdan ilgililerbu konularla, milliyetçi ve vatansever insanlar. Eğer infazda acele edi- lirse çıkabilecek Türkiye aleyhındeki geliş- meler onlan da kaygılandınr. Kamuoyuna bunlan daha etkili açıklamamız gerekiyor. Cumhurbaskanlığı SeÇİmi Sayın Demirei'in deneyimi son derece önem- li. Anayasa değişikliği için nabız yoklama sürecini baş- lattım. Tabii, TBMM içinde cumhurbaşkanlığı görevini yeterli ve etkin bir şekilde yenne getirebilecek birçok kimse var ve olabilir. Ancak, Sayuı Demirei'in bence çok önemli bir özelliği var. Böl- gede adeta ortak bir manevi lider konumuna gelmiş du- rumda. Bu Türkiye'ye de, bölgemize de çok büyük ola- naklar sağlıyor. Onun için Sayın Demirei'in birkaç yıl daha görevde kalmasında yarar görüyorum. Memuru enflasyona eZdirmeyiZ Memurun enflasvona oranla çok düşük maaş artışı aldığını biliyo- rum. Ama memuru enflas- yon karşısında ezdirmeyece- Depremzedelere yalvanyorum Deprem- den zarar gören girişimcilere maddı yardım yapılmaya başlandı. Çocuklara eğitim olanağı sağlandı. İki buçuk ay gibi bir zamanda prefab- nke konutlar tamamlandı. A- ma şimdi görüyoruz ki bu ko- nutlann yansı boş. Kaunak- ta ısrar ettikleri çadırkentler- de birçok olanaksızlıklar var. Aynca Türkiye'nin sahil şe- ridinde depremzedeler için hazırlanan 30 bin yataktan yalnız 6 bini dolu. Yalvardım kendilerine, buralara gidin diye. sahil şeridine taşuıan depremzedelerde hemşerile- rine çağn yaptılar, ama gelen olmadı. Yalvanyorum, çolu- ğunuzu çocuğunuzu tehlike- ye atarak çadırkentlerde kal- maya devam etmeyin. Afsürüncemedeka- lamaz Af konusunu kesin- likle bir sonuca bağlamalı- yız. Bunu sürüncemede bıra- kamayız. Hükümet olarak en kısa zamanda af tasansı ile ilgili çalışmalanmıza yeni- den başlayacağız. Kıslalı cınayetinde gellsme yOkAhmet Taner Kışlalı cinayeti soruşturma- sında herhangi bir ilerleme sağlanamadı. Soruşturmada güçlüklerle karşılaştık ve bunlan aşamıyoruz. Öte yan- dan cinayetin yurtdışı bağ- lantılannı da araştınyoruz. SÎFIR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@yahoo.com TUNCELİ - Sabah saatin 7'si. Tunceli'deki otelin pen- ceresinden şehri keşfetmeye çalışıyorum. Sokağın karşısın- da, siyasi partilerin tabelalan görünüyor. Sokakta ise cam- lan buz tutmuş taksiler. Aşağı paralel sokakta gazete bayii açılmış. Üstünde makineli tü- fek olan bir jeep (askeri) dük- kâna yanaştı, bir şeyler alıp devam etti. Ardından bir polis otomobili. Aslında önceki gece Malat- ya Havaalanı'ndan Tunceli'ye doğru gelirken asker ve polis- le sık sık yüz yüze geldik. Çe- şitli kritik noktalarda durdurul- duk. Isimlerimiz soruldu, ba- zen kimliklerimiz alındı. Benim geçmişle bir karşılaştırma yapma olanağım yok. Bölge- nin gerilimli döneminde bura- da bulunmadım. Bizi davet eden CHP'liler ise durumun olumlu yönde değiş- tiğini, geçmişe göre önemli bir rahatlama olduğunu söyledi- ler. Bu bölgenin en ciddi so- runlanndan "gıda ambargo- suH nun büyük ölçüde kalktığı- nı anlattılar. Bu konuda arala- nnda tam bir fikir birliği olma- Tunceli'de Bir Pazar Sabahı sa da önemli değişimler ya- şandığı kabul gördü. Yeni ata- nan Vali Mehmet Ali Türker ve Bölge Komutanı Tümgene- ral Dursun Bak'ın da duru- mun rahatlaması konusunda olumlu katkılarda bulundukla- n hemen herkesin ortak dü- şüncesi. Aralannda kurmay binbaşı- nın da bulunduğu 6 subay ve askerin öldürülmesi, bölge in- sanını çok üzmüş ve kaygılan- dırmış. Her şey olumlu yönde ilerlerken ve bolgede yeni ye- ni rahat nefes alınırken bir as- keri birliğin -muhtemelen TİK- KO'cular tarafindan- pusuya düşürülmesi herkesin yüregi- ni ağzına getirmiş. Yine de iyi niyet ve umut sürüyor. Tunceli'de nelerin değiştiği- ni yolda bizi getiren Tuncelili- lerin anlattıklanndan çıkarmak mümkün. Yolda durduruldu- ğumuzda, "Şimdi çok iyi, ge- cenin bu saatinde bu yollar- dan geçilmesi mümkün değil- di. Hem askerler izin vermez- di, hem de PKK her adım ba- şında araçlan durdurur arama yapardı" diyorlardı. Tunceli'nin hemen yakınındaki baraj inşa- atı defalarca baskına uğramış- tı. Çeşitli geçiş noktalarını, PKK'nin baskın yaptığı yerler olarak işaret ediyorlardı. Bölge halkının nelerçektiği- ni anlamak zor değildi. PKK'ye destek vermesin diye birçok köy boşaltılmıştı. Köylerde ve hatta Tunceli'nin içinde bile yıllarca gıda ambargosu uy- gulanmıştı. Bu arada bölgeyi kontrol altında tutabilmek amacıylayol üstündeki birçok kahve ve lokanta yıllarca ka- palı kalmıştı. Bazılarının açıl- dığını gördük. Giderek diğer- lerinin de açılacağı söyleniyor. Sabahın 7'sinde bu yazıyı yazmamın nedeni, burada sa- at 10'da başlayacak bir top- lantıya katılacak olmam. Tun- celi CHP il örgütünün düzen- lediği "Cumhuriyet Demokra- si ve lnsan Haklan" konulu pa- nel için gazeteci arkadaşlarım Duygu Asena ve Celal Baş- langıç, sinema sanatçısı ve CHP Parti Meclisi üyesi Ber- han Şimşek'le biriikte buraya geldik. Eski CHP Milletvekili ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi Orhan Veli Yıldınm pa- neli yürütecek. Tunceli sol partilerin güçlü olduğu bir kent. Ancak son seçimlerde baraj engeli nede- niyle DYP'li bir milletvekili, bir de bağımsız milletvekili Mec- lis'e girebildi. Belediye Başka- nı CHP'Iİ Hasan Korkmaz. Tunceli CHP İl Başkanı kadın: Sevilir Yeşil. Sevilir Yeşil'in ikinci kadın başkan olduğunu söylediler. Siz bu yazıyı okuduğunuz- da, panel bitmiş olacak. Tun- celililer panel nedeniyle çok heyecanlılar. Çünkü çok uzun bir aradan sonra ilk kez bu tür- den birtoplantı yapılıyordedi- ler. Söylediklerine göre 20 yıl- dan bu yana ilk kez böylesine bir panel düzenleniyor. Yerel yöneticiler, durumun olumlu yönde degişmesine katkıda butunacağını umarak, böyle bir toplantıya engel olmamış- lar. Toplantıda ilin soldaki bü- tün partilerinin temsilcileri de kısa birer konuşma yapmış olacaklar. Aynca meslek oda- lan temsilcileri ve biz konuk- lar.. CHP'liler, sağdaki ve sol- daki tüm partileri çağırmışlar, olumlu yanrt yalnızca soldaki partilerden gelmiş. Tunceli, dağlann ortasında bir çanağın içine yerteşmiş kü- çük bir kent. Tarihi acılaria ve hüzünle dolu. Şehrin ortasın- dan geçen Munzur ve Havçik çayları nelere tanık olduîar kimbilir? Tunceli, şimdi geçirdiği ağır birtravmanın ardından kendi- ne gelmeye çalışıyor. Sanki her şey burada çok kınlgan gi- bi geliyor. Yoksul, fakat onur- lu bir kent Tunceli. Yemek ye- diğimiz lokantanın alt katında canlı müzik eşliğinde, bölge- deki yeni durumu açıklayan bir hareket vardı. "Muhabbet Ga- zinosu'ndan gelen şarkıcının ağır aksak, hüzünlü sesi Tun- celi'yi anlatıyor gibiydi. Çevredeki dağlann tepeleri karlı. Tunceli, soğuk ve güneş- li bir pazar sabahı, yeni birgü- ne hazırlanıyor. BİZBİZE. ERDAL ATABEK Kendinizden Ne Bekliyopsunuz? Böyle bir soruyu hiç duymadım. Insanlara "beklentilehyle ilişkili sorular" hep ken- di dışındaki alanlara yönelik olarak sorulur: - 2000 yılından ne bekliyorsunuz? - Politikadan ne bekliyorsunuz? *• - Ailenizden ne bekliyorsunuz? - Eğitimden ne bekliyorsunuz? - Devletten ne bekliyorsunuz? - Gelecekten ne bekliyorsunuz? - Çocuklannızdan ne bekliyorsunuz? - Eşinizden ne bekliyorsunuz? Bu soru listesi istediğimiz ölçüde uzar gider. Ge- leceğiniz, kaderiniz, şansınız, yıldızınız, daha ne ka- dar olasılık varsa hepsi bu soru listesine eklenir. Ama asıl sorulması gereken soru hiçbirzaman so- rulmaz: - Kendinizden ne bekliyorsunuz? Çünkü bu soru, insanlan kendisiyle yüz yüze geti- rir ve rahatsız eder. "Ben ve kendim", böyle bir so- ruyla karşı karşıya geliriz ve birbirimize bakanz. Böyle bir karşı karşıya gelişte artık kendimizden ka- çamayız, başkalarının arkasına saklanamayız. Bu karşılaşma bir hesaplaşmadır. Eğer bu hesaplaşmayı dürüstçe yapacak kadar gücümüz varsa, -çünkü tam da burada dürüstlüğün gücü zorunludur- görürüz ki: - 2000 yılı da biziz. - Politika da kendimiziz. - Ailemiz de bizim yanrtımızdır. - Eğitim de bizden ibarettir. - Devlet kendimizden başka bir şey değildir. - Gelecek kendi yaptıklarımızdır. - Çocuklanmız kendi beklentilerimizdir. - Eşimizden kendimizi beklemekteyiz. Kendimizden başka herkese ve her şeye yöneltti- ğimiz "beklentilerimiz" aslında "kendimizden beklen- tilerimiz"dir. Bu beklentileri kendi dışımıza aktarmamızın temel nedeni de "kendi sorumluluğumuzu alamamak"l\r. Sorumluluk almaktan kaçınarak, yaşamanın getir- diği yükümlülükleri taşımamak için bencilliğimizi kur- nazlıkla gizleyerek, tembelliğin taşlanyta döşenmiş bir rahatJığın gevşekliğinde kendimizden kaçanz. Onun için de bu soruyu hiçbir zaman sormayız: - Sahi, kendimden ne bekliyorum? Böyle bir soru -kazara- sorulsa da çok yönlü ya- nrtiar hazırdır •. • - Ben mi? Ne bekleyebtlirim ki? - Ben, tek başıma, ne yapabilirim? ' •' - Hayatta hiç firsat bulmadım ki... - Şans yüzüme ne zaman güldü? - Insanda talih olmalı, geri yanı boş. - Devlet yapmalı, neden ben yapacakmışım ki? - Her şey belirlenmiş, benim ne yapacağım bile... Bu yanrt listesi de istendiği kadar uzayabilir. Sade yanıtlar, ezik yakınmalar, iniltili eleştiriler, sofistike açıklamalar, tepeden bakışlı yorumlar hep "kendi- mizden kaçmanın" örtüsünü oluşturur. Oysa, soru çok sadelikli, çok açıktır: - Kendinizden ne bekliyorsunuz? Arkadan gelen soru da aynı derecede nettir: - Neden kendi beklentilerinizi başkalanna yüklüyor- sunuz? En yakınınızdan en uzağınıza kadar herkese ve her şeye yüklediğiniz beklentiler, aslında "kendi beklen- tilerinizdir". Bilinçlenme dediğimiz olgu, olaylar hakkında bilgi edinme değildir, hatta bu bilgileri yorumlayabilme düzeyi de değildir. Bilinçlenme, olaylar karşısında kendimizi, kendi durumumuzu, kendi görevimizi, kendi rolümüzü fark edebilmedir. Bilinçli olma, kendi sorumluluğumuzu görebilme, bu sorumluluğun gereğini yapmak isteme ve yapa- bilmedir. Bunu kavramanın yolu da "beklentilerin çözümlen- mes/"nden geçmektedir. Beklentilerimize bakalım. "Kendimizden ne beklediğimizi" soralım. Sonra da dürüstçe yanıtlayalım. Karşımızda "kendimız"'\ göreceğiz. . \h em.erdalata « cumhuriyet.com.tr. Faks:0212 513 Muhalifler konusmamayı yeğliyor MHP'de Abdullah Öcalan sessizliği EMİNE KAPL4N ANKARA - Abdullah Öcalan'ın idam dosyasının Başbakanlık'ta bekletilme- sine ilişkin karann ardın- dan tabanından yoğun tep- kiler alan MHP, sessizliğe büründü. MHP Genel Baş- kanı ve Başbakan Yardım- cısı Devlet Bahçeli'nin açıklamalannı yeterli bu- lan MHP yöneticileri, alı- nan karann akılcı ve man- tıklı olduğunu savunurken karara tepki duyanlar ses- siz kalmayı yeğliyor. Dev- let Bakanı Şuayip Üşen- mez, Bahçeli'nin aldığı ka- rara herkesin uyacağını be- lirtirken Öcalan'm affedil- mesinin söz konusu olma- dığını söyledi. Karara sert tepki göste- ren milletvekili ve bakan- lar şimdi konusmamayı yeğliyor. Karann açıklan- dığı anlarda "Genel baş- kan, başkanhk divanında alınan karara uymadı. Ecevit ikna olacağı yerde kendisi iknaoldu. Şimdi bi- zi ikna etmeli. Bu karan benimsemivürum" dıyen Devlet Bakanı Sadi So- muncuoğlu. hasta olduğu için Bakanlar Kurulu ile Bahçeli'nin bakanlanyla yaptığı değerlendirme top- lantısına katılamadı. So- muncuoğlu dün yaptığı ya- zılı açıklamada şunlan de- di: "Liderler zirvesinden sonra genel başkanımız ve Başbakan Vardımeımız Sayın Bahçeli, partili ba- kanlanmız ile bir toplann >apmamışlar. bakanlan- mızm katıldığı bir başkan- hk divanı toplantısı da ol- mannşor. İddia edildiği gi- bi sayın genel başkammız- la herhangi bir telefon gö- rüşmesi gerçekleşmemiş, iddia edildiği gibi telefonla- ra çıkmama şeklinde bir hadise eereyan etmemiştir.'' Bahçeli'nin, dosyanın Başbakanlık'ta bekletil- mesi gerekçelenyle ilgili açıklamalannı yeterli bu- lan MHP yöneticileri, ka- rann akılcı ve mantıklı ol- duğunu savunuyor. Bahçe- li'nin Öcalan karanndaki tavnna tepki gösteren MHP'li yöneticiler, millet- vekili ve bakanlar ise ken- di aralannda değerlendir- me yaparken partiye zarar gelmemesi için tepkilerini kamuoyuna yansıtmamaya özen gösteriyorlar. Devlet Bakanı Üşen- mez, MHP"nin bölünme- sinin söz konusu olmadı- ğını belirterek "Genel baş- kan karar vcrmiş, liderler karar vermiş. Onun ötesin- de herhangi bir partinin il- kelerine ters düşülen ya da ilkeleri doğrultusunda ha- reket erme\ ici bir davranı- şı kimse beklemesin" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog