Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

I T OCAK 2000 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA D I Ş H A B E R L E R dıshab@cumhuriyetcom.tr 11 Kardesi Nükte canal Gazeteleri kitapları ve kedisL. Kelimenin tam anlamıyla "kann- cayı bile incitmezdi ErgunT Alçak- gönüllüydü. Başkalanndan bir şey is- temekten hoşlanmazdı. Kapıcıya kendisi sipariş veremezdi. Genelde bana gelir, "Ya, bana eczaneden şu ilacı almasını söyler misin_ Ha faz- ladan para vermevi unutmazsın de- ğil mi" derdi. Para ilişkilerinin hiç- bir türlüsüne girmek istemezdi. Fa- turalanyla eşim ve ben ilgilenirdik. Okumayı çok severdi. Evden çı- kamadığı günler, Herald Tribune gazetesini ben alırdım. Hastanede de Herald Tribune'ler ve kitaplan başucundaydı. Bana, "Nükte, bazK lannı kesemedim. Evde, üzerinde bastane yazılı ayn bir torbaya koy bu gszeteJeri" demişti. Telev izyonda haberleri, hava du- rumunu hiç kaçırmaz, tarüşmaprog- ramlannı da takip ederdi. Dalgındı. Benzin bitmeden ara- bayı doldurmaz, anahtarlannı sık sık kaybederdi. Hep başkalannın sorunlanyla il- gilenirdi. Marmara Üniveısitesi Has- tanesi'ne son yatışında, doktorlara gazeteci olduğunu söylediğim için kızmıştı bana, "Sana mesleğimi so- ran mı oldu" demişti. Doktorlar- dan birisi, kendisiyle tamşmaktan ötûrü onur duyduğunu söyleyince. "Baya baya Cumhuriyet okuyor bu çocuklar. Memleketin yükünü omuz- lannda taşıvoriar. atna ayda birkaç yüz miryona merdiven inip çıkıyor- lar" demişti. Onlann maaşlannı dert ediyordu. Hastahğının duyulmasmı iste- medi. Trombosit için kan arandığın- da kızdı. Trombositin başka türlü bulunamadığına ikna ettik. Bu se- fer, gazetenin sağlık işlerini üstle- nen Doğan Katircıoğlu'na söyledı- ğimize kızdı. "Şimdi herkes duy- muştur" diye. Farkh göriişten kişilerle tartış- maya bayıhrdı. Siyasi görûşlerini kimseye dayatmıyordu. Büyük ağa- beyimiz tbrahim Çanüı ile çok tar- tışırlardı. Çocuklan çok severdi. Benim çocuklanmla sevgisi karşı- hklıydı. Torunlanmı da "torunla- n " olarak kabul etmişti. Ötekj evlatlan öteki evlatlan da yetiştirdigi ga- zetecilerdi. "Pınlpınlgençler'' di- ye söz ederdi onlardan. Kedimiz Pamuğa çok bağlanmış- tı. Akşamlan onunla koridorlarda oynardı hep. Sonra Pamuk hastalan- dı. Ağırlaştığı bir gün kapımı çahp "Pamuk ölüyor geT" dedi. Beraber hüngür hûngür a^ğladık ölümüne. Anneme çokbağlıydı. Resmi, sa- londaki kütüphanenin ba§ köşesin- de dururdu hep. Her anneler günü ve bayramda muhakkak Zincirli- kuyu'ya gider çiçek bırakırdı. Ge- çen bayram annemizin yaruna çiçek gibi kendisi gitti. Yüreğimizde yaşıyor... Geçen yıl aramızdan ayrılan Ergun Balcı'yı özlemle anıyoruz ErgımAbfsiz bir yıl13 Kasım 1998 Cuma Tûrkiye-ABD, Bir Garip Kader Ortaklığı Bakû-Ceyhan boru hattı pro- jesini dûnyada Türkiye'den bi- le fazla isteyen belki tek ülke var. Kim bıliyor musunuz? ABD... Türkiye'nin kara gözle- ri için değil elbette. Washing- ton'ın temel hedefı Avrasya'yı dışandan kontrol etmektir. (...) Rusya'nın Orta Asya ve Kaf- kasya'yı tekrar egemenliği altı- na alma emellerini iyi bilen, tran'a da güvenemeyen ABD için Batı'ya akıtılacak petrol ve doğalgazın güvenli biçimde ge- çebileceği tek dost ülke Türki- ye'dir. (...) Türkiye ABD'nin • "Babıâli'nin Dışişleri Bakanı" Ergun Balcı aramızdan aynlalı bir yıl oldu. Ağabeyliginin, dostluğunun, öğretmenliğinin eksikliğini derinden hissediyoruz... Dış politika yorumlannın da... bölgedeki kalesidir. (...) ABD'nin Türkiye'ye bu büyük aşkı (!)tümüyle Washington'm çıkarlanndan kaynaklandığın- dan, bunlar değiştiği anda ABD Türkiye'yi bırakıverir. 20 Kasım 1998 Cuma Apo, Suriye'de Kabaydı DahanuıyiOhırdu? Türkiye Apo'yu ele geçirmiş ya da öldürmüş olsaydı siyasi mücadeleyi de kazanmış mı ola- caktı? (...) Siyasi mücadalenin artık Apo ile bir ilgisi yok. (...) Siyasi zafer Italya'da, Avrupa'da kazanılmayacak. Ya nerede ka- zarulacak? Türkiye'de, Güney- doğu'da. Türkiye Apo'yu yok etseydi bile Güneydoğu'yukalkındıra- madığı, demokrasiyi geliştire- mediği sürece, askeri zafer faz- la anlam ifade etmez. Güneydo- gu'da birkaç yıl sonra başka bir Apo çıkardı. HAraltkl998 AB Türkiye'yi tstiyor mu? (...) lnsanlann fikirlerinden dolayı hapse atıldığı, karakol- larda işkencenin devam ettiği, ba- zı çağdışı yasalann hâlâ kaldı- nlrnadığı bir ülke AB'ye gire- mez. Ama, AB'nin son zaman- larda Türkiye'ye karşısergiledi- ği tutum, iyi niyetli uyan ve tel- kinlerin çok ötesinde, onur kı- ncı ve dayatmacı bir nitelik ta- şıyor. (...) Demokrasi ve insan hak- lan konulanndaki eksiklikleri- mizi vurgularken Avrupa'run da sütten çıkmış ak kaşık olmadı- ğını anımsamakta yarar var. Ak- si halde tahlillerimizde yanıla- biliriz. 27Aratık 1998 ABD'nin Irak Politikası ve Türkiye'nin Ikilemi Türkiye, ABD ile ilişkilerini son derece dikkatli ve akılcı bi- çimde yürütmek zorundadır. (...) ABD bir süper güç. Glo- bal stratejisinin bir bacağının Avrasya'nın enerji yollan ve Türkiye olmasma karşılık, öte- ki bacağı Körfez ve İrak. Işte bu noktada da ABD'nin politi- kası, Türkiye'nin çıkarlanna ters düşüyor. Neden? Çünkü ABD' nin İrak konusunda tutar- h bir politikası yok. Kaşkollu ve kasketli o uzun adamı özlüyoruzDış Haberter Servisi - "Ergun Balcı okuhı kapandı" diye yazmıştı Moskova muhabirimiz Hakan Aksay bundan tam bir koca yıl önce. Zaman geçtikçe daha çok hissediyoruz, o okulun yokluğunun ne demeye geldiğini... Ona soramadığımız sorulann yükûnü, odasınm o alışılmadık boşluğunu... Sevgili Ergun Ağabeyimizin eksikliğini... Ergun Ağabey, uzun süre dış haberler şefliği yaptığı halde odasını çokaz Şevki Adalı: Ergun'suz yaşamayı ister istemez öğreniyorum Dosthığu eıı güzel armağandıErgun Bakı'yla, Istanbul Hukuk Fakülte- si'nde tanıştık. Ergun kendisi için fazla an- lam taşımaz hale gelen fakülteyi, üçüncü sı- mftaterkediplngiİtea">cgitti.Sonrao Cum- huriyetgazetesinde işe başladı. Bir teklif üze- rine Cumhuriyet'in Dış Haberler Strvisi'ne transfer ohınca Ergun'la yine bir ara>a gel- dik. O, servisin sorumlusu idi. Altı >ıl süren meslek birtikteliğjmiz sırusında, çahşma ya- şamımın en güzel yıllannı geçird^bni söyle- mefiyinı. Çok farklı kişiükte insanlardık. Başta siyasigörüşleriıniz, hemen hiçbir or- tak yanımız yoktu. Ben Hürriyet gazetesine dönüp çauşma>^ başladıktan sonra da Er- gun'la ilişkilerimiz hiç kesilmedi. Hemen her gece saat 22.00'\"e dognı tele- fon eder veönce hava raporunu alırdı. Benim etektronik barometrelerimden benden fazla yararlandıguıı söyleyebilirim. Ha\anın k>do- sa çevireceğmi sö> lememden rahatsa olur, kendisiniçok etkileyen lodosa lanetier yağdı- nrdı. Baa dosttanm telefonumun hep meş- gul olmasına sinirtenir ve u Gene Ergun Baİ- cı'yla mı konuşuyordun" diye sitem edeıier- kullandı. Hep aramızdaydı.. serviste, sayfada, pikajda.. hep yanımızda. Ne zaman ki adını hiç koymadığı o hastahğa yakalanıp şefliği bıraktı, işte o zaman sırf köşe yazılannı yazmak için kullanmaya başladı o odayı... Ama başımızı kaldırdığımızda hep karşımızdaydı, her zaman yardıma hazır... Keyifliyse ya yazısını yazarken bir yandan o bildik şarkılanndan birini söyler ya da ıslık çala çala gazetenin koridorlannı turlardı. En keyifli olduğu anlar, yazısını bitirip dizgiye teslim ettikten sonra (Ergun Abi, teknolojiyle arası hoş olmayan o insanlardandı işte) ıslık çala çala masasına dönüp bacaklannı uzattığı anlardı.Ondan sonra her tûr tartışmaya açıktı. Hatta baktı olmuyor, errafa şöyle bir bakar, ağız tadıyla tartışabileceği birileri varsa kendisi takıhrdı. En ufak bir eleştiride bulunacağı zaman bile mutlaka övgüyle başlardı söze, araya bir yere de bir "ama" sıkıştınverirdi. Yine Hakan'm yazdığı gibi "kalabalıkla çok iyi kaynaşmasmı bilen yalnız bir adamdı" Ergun Balcı. Dokuz yıl kendisiyle aynı servisi paylaşan Barlas Özankça'nın sözleriyle, ayağını yere vurarak, herkesin ortasında kendi kendisiyle yapayalnız konusmasını, söndürmediği sigaralan tekrar yakarak, gazetenin koridorlannda, elinde bukle bukle ajans haberleri, görmez ve görünmez adam misali o uzun boyuyla dolaşmasım çok özlüyoruz. Boynuna sardığı kaşkolu, kasketiyle, bir sabahın erken saatinde gene çıkıp gelsin koridorlardan istiyoruz... dL Ergun'un en büyük derdi beni biraz sola çekebilmektL "Sana söz veriyonun birader, iktklar oMuğumuz zaman, sadece senin ya- bancı basını takip etmene ve BBC dinleme- ne kanşma\Bcağiz~ derdL Ben de kendisine, "Ergun'cuğum, olacakduaya amin denir. Ne sizin iktklar olacağuuzxar ne de bana güven- ce vermenjze gerek.J" derdim. Aradan bir yıl geçti~ Ergun'suz yaşama- yı ister istemez öğreniyorum. Dostluğu,yaşa- mın en güzel armağanlanndan biriydL Anı- suun önünde sevgiyle, saygıyla eğUiyorum. Bçe-Mah. .MacıGünhan •MaaGünlıan AlacaGünhan MacaGönhan .Maca/Gûnhan AlaaGünhan AlacaGûnhan AlaaGûnhan Cins Tek Utlı brgır düt Tek btlı brar dük Tek katlı kargir dûk. Tekkatlıkargıtdük TektatlıkHgirdük Tdkaılıkamrdûk .toa Miktan 0760.30 m2 0081.04 m2. 0016.41 m2. 0059.49 m2. 0064.35 m2 0063.20 m2. 0096.84 m2. U62.38m2. Hissesi Tam Tam Tasn Tam Tım Tam Tam Tam Parsdı 6 16 17 18 19 20 21 2 Kıymen ll.4O4.500.000.TL 5.628.976.648 5.307 380.376 4.132.130.069 4.469701.955 4.389.823.841 6.726.432.607 15.148.560.000 ALACA tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK AKTTIRMA İLANI Sayı: 1999/100 Tal. Alaca lcra Müdürlüğü'nce 27.12.1999 tarihinde sahlmasına karar verilen ve Alaca Tapu Sicil Müdûrlüğü'nden Halim Coşkun, Aysel Coşkun, Mustafa Coşkun, Burhan Murat Coşkun adlanna kayıtlı taşınmazlann cinsi, mevkisi, parseli, miktan, hissesi ve tahmin edilen kıymeti aşağıda belirtilmiştir. Motisi YozgatCad. YozgatCaA YozgatCaA Yozgat Csd. YozgatCal YozgjtCad. Yozgat Cad YozgaCad. olarak satışa arz edilmiştir. Satış peşin parayla olup KDV, damga vergisi, tellaliye, tapu harçlan ve eğ. kat. payı ahcıya aittir. 1- Sanş 6 nolu parsel için 29.02.2000 günü saat 14.00-14.05 Saüş 16 nolu parsel için 29.02.2000 günü saat 14.05-14./10 Saüş 17 nolu parsel için 29.02.2000 günü saat 14.10-14.15 Satış 18 nolu parsel için 29.02.2000 günü saat 14.15-14.20 Satış 19 nolu parsel için 29.02.2000 günü saat 14.20-14.25 Saöş 20 nolu parsel için 29.02.2000 günü saat 14.25-14.30 Satış 21 nolu parsel için 29.02.2000 günü saat 14.30-14./35 2 nolu parsel için 29.02.2000 günü saat 14.35-14.40 Alaca îcra Müdürlüğü'nde açık arttırma sureti ile yapılacaktır. Bu artnrmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve sa- tış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 10/03/2000 günü aynı yer ve aynı saatlerde ikin- ci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artnrma ilamnda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tel- laliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be- delinden ödenir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgihlerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olniadıkçapay- laşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine se- bep olan tüm alıcılar ve kefüleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark- tan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızm dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden almacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup mas- rafı verildiği takdirde isteyen ahcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/100 Tal. sayıh dosya numarasıyla müdür- lüğümüze başvurmalan ilan olunur. 27'12/1999 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 1135 İSTANBULIO.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 1999/113 Tal. Beşiktaş, Rumelihısan Mah. Eüler Uçaksavar Semtinde ka- in, 12 pafta, 1072 ada, 147 parsel sayılı 1 bodrum kat, 16 no- lu meskenin 1/4 hissesi dosya borcundan dolayı açık arttırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. Saüş. ilaru ilgüilerin adresine tebliğe gönterilmiş olup. ad- reste tebligat yapümaması veya adresleri bilınmeyenler için de işbu satış ilanının tlanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. tmar durumu: Beşıktaş. Beld. Başk. lmar Müdürlüğü'nûn 09.11.1999 tarih ve 99/4314 sayüı yaasına göre 147 parsel sa- yıh yeı, 18.06.1993 tasdik tarihli 1/ 5000 ölçekli Boğaziçi na- zanı ımar planı ve 26.04.1995 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ga- ranti Mah. ımar planlannda konut alanında kalmakta olup, H: 15.50 mt. irtifaında aynk insaat nizamında yapılanma hakkı al- makta, Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı"nın 99/6 sayılı genelge- si esaslannda yapılacak jeoteknik incelemelere göre plan sart- lannda değişiklik yapılabileceği belirtilmektedir. Halihazır durumu: Satışa konu taşınmaz 147 parsel sayı- lı 13/15 kapı nolu kargir Pirelli sitesinde 15 kapı nolu B Blok 1. bodrum katta 16 bagımsız bölüm nolu yerin 1/4 hissesi gi- rişte antre (L koridor) üzerinde ön cephede salon, aydınlığa cepheli mutfak, banyo WC ile arka cephede balkonlu 2 yatak odasmdan ibaret, ıslak hacimleri seramik, salon ve oda zemin- leri marley döşemeli, kapı ve pencere doğramalan ahşap, pen- cereleri demir pannaklıklı, elektrik, su ve kalorifer tesisatı bu- lunan daire takribi 70.50 m2 sahalıdır. Kıymeti: 1/4 hissesine 7.500.000.000.- TL kıvmet takdir edilmiştir. İhale, damga pulu bedeli. tapuda alım harcı. KDV, tahliye ve teslim masraflan alıcıya aittir. Arttırma zamanı ve yeri: llk açık arttırması 24.03.2000 Cuma günü, saat U.OO'den 11.15'e kadar, lstanbul AdliyeSa- rayı Onuncu lcra Müdürlüğü'nde yapılacaktır. îlk açık arttır- madateklif edilen bedel rnuhammen kıymetin %75'ini ve var- sa rüçhanlı alacaklılann bu gayrimenkul ile temin edilmiş ala- caklan mecmuunu aşmadıgı takdirde en çok arttıranın taahhü- dü bakı kalmak üzere arttırma on gün daha uzatılarak 03.04.2000 Pazartesi günü saat 11,00'den 11.15'e kadar yine lstanbul Adliye Sarayı Onuncu lcra Müdürlüğü'nde yapıla- cak. tkinci açık arttırmada muhammen kıymetin %40'mı bul- ması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann top- lamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflanru geçmesi şartıyla en çok arttırana iha- lesi yapılacaktır. Gayrimenkul kendisine ihale olunan alıcı, verilen mehil içinde ihale bedelini ödemezse namına yapılan ihale fesholunarak ÜK'nun 133. maddesi hükmü tatbik olu- nur. Iki ihale arasındaki fark ve geçen günlerin %50'den he- saplanacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmak- sızm alıcıdan tahsil olunur. tpotek sahibi alacaklılarla diğer ıl- gililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklannı, faiz ve masra- fa dair olan iddialannı dayanağı belgelerle 15 gün içinde lcra Dairesi'ne bildirmelen icap eder. Aksi halde haklan tapu sici- liyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasuıdan hariç kalırlar. Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 24.02.2000 tarihinden itibaren müdürlüğümüzde açık bulun- durulacaktır. Talep edildigi ve 1.000.000- TL'lık posta pulu gönderildiğinde şartnamenin bir ömeği gönderilir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin arttırma şartnamesini okumuş ve münderecannı aynen kabul etmiş ad ve itibar olunacaklardır. lhaleye iştirak etmek isteyenlerin muhammen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi (TL olarak) veya o miktar milli bir bankanın teminat mektubunun tevdii mecburi olup, alıcı binde 4.5 damga resmini ihaleyi müteakip ödemeye mecbur- dur. Fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1999/113 Tal. dosya nu- marası ile müdürlüğümüze müracaatlan ilan olunur. Basın: 1699 SARIYER İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No. 1999 952 Tal. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, ev- safı: Tapu kaydı: tstanbul Sanyer Mah. Gazihasanpaşa ve Orta Çeşme Caddesi'nde kain 109 pafta, 707 ada, 37 parsel sayılı 618 m2 miktarlı kargir sınemanın 1/2 payı. lmar darumu: 22.7.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi ön- görûnüm uygulama imar planında. konut alanında, 2960 sayılı yasanın geçici 4. maddesine göre insaat hakkı olmadığı anlaşıl- mıştır. MahaUi durumu: Parsel, Sanyer'de, Ortaçeşme Caddesi ile Gazihasanpaşa Sokak'ta düz bir arsa olup. içinde 80 m2 oturum- lu bir salon, bir ruvalet, bit mutfak, bir pide finnı mahalli olan tek katlı bir bina, aynca arka bölümünde de etrafi biriket duvar- larla çevrili (eski açık hava sineması) bu mahal içinde, üstü eter- nit kaplanmış çelik konstrüksiyon insaat depo mahalli, 300 m2 açık alan ile 200 m2 kapalı alan olmak üzere toplam 80 m2 dük- kânla birlikte 580 m2'dir. Dükkânın ön kısmında da takriben 38 m2 teras olduğu tespit edilmiştir. Kıymet takdiri: Belirtilen parselin 1 2 ve satışı yapılacak paya"l8.06.1999 tarihi itibariyle 60.000.000.000.-TL muham- men kıymet takdir edilmiştir. Satı? şartlan: 1- Satış, 28.02.2000 günü saat H.OO'den 11.15*e kadar Sanyer İcra Dairesi'nde açık arttırma suretiyle yapılacak. Bu arttırmada lahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış mas- raflannı geçmek şartıyla ihale olunuı. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 09.03.2000 günü Sanyer lcra Dairesi'nde saat 11.00-11.15'te ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kal- mak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymerinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirrne ve paylaştırma masrafianm geç- mesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi dü- şecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin pa- ra iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil veri- lebilir. Tellaliye resmi. ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcı- ya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Katma değer vergisi ve tahliye masraflan alıcıya aittir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer ügililerin (*) bu gayrimen- kul üzerindeki haklannı, hususiyle faiz ve masraftara dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ol- madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- îhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sure- tiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen. teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer za- rarlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ola- caklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kal- maksızın dairemizce tahsil olunacak. bu fark. varsa öncelikle te- minat bedelinden aiınacaktiT. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masraft verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündereca- tını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/952 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 13.01.2000 (*) îlgililer tabirine irtifak hakta sahipleri de dahildir. Basın: 1552 POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI ,__ S-300 Oyımu S-300 füzeleri Kıbns Rum lideri Glafkos Kte- rides'in başına bela oldu. Sadece Kterides'in mi? Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis de füze- ler yüzünden çok güç durumda kaldı. Klerides için evdeki hesap çarşıya uymadı. Rum tideri S-300'leri Türkiye'ye karşı pazariık unsuru ola- rak kullanmayı tasartıyordu. Füzeter adaya konuş- landınldıktan sonraTürkiye'ye "Sen adadan asker- lerini çek, ben de füzeleri kaldınnm" diyecekti. Ne var ki Türkiye'nin karariı tutumu Klerides'in hesaplannı bozdu. Türkiye füzeleri vurrnakta ka- rariı okJuğunu kesin biçimde ifade etti. S-300'te- re Avrupa ve ABD'den de Klerides'tn beklediği destek gelmedi. Neden? • • ' Zira Rum askerieri S-300'leri kullanmayı öğre- ninceye kadar en az bir yıl bu füzeler Rus subay ve uzmanlan tarafından kullanılacaktı. Bu da Rus- ya'nın Kıbns'a iyiden iyiye yerieşmesi anlamına geliyordu ki NATO böyle bir geüşmeyi hoş karşria- yamazdı. Daha da önemlisi 160 km. menzilli S- 300'ler son derece güçlü radar ststemirte sahip- ler. Füzeler Kıbns'a konuslandınldığı takdirde, bun- lan kullanan Rus subaylan NATO uçaklannın uçuş sahasını da denetleme olanağına sahip olacaktı. Türkiye'nin karariı tutumuna, NATO ülkelerinin de baskısı eklenince Klerides, füzelerin Kıbns'a geti- rilmesinden vazgeçmek zorunda kaldı. ••• Ancak Kıbns Rum lideri, Atina'yı S-300'leri Girit'e konuşlandınlması için ikna edince, bu kez Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis'in başını yaktı. Gerek Kıbns Rum kesiminde gerekse Yuna- nistan'da muhatefet kıyameti kopanyor. Kterides'ın başında bulunduğu koalisyon çatırdıyor. Yuna- nistan'da ise muhalefetten ve iktidar partisi PA- SOK'tan Başbakan Simitis'e yönettilen eleştiri- ler giderek sertleşiyor. Bu arada Girit halkı da S- 300'lerin adaya yerieştirilecegi açıklamalan üze- rine ayaklandı. Giritliler böyte bir gelişmenin hem adayı tehlikeye sokacağını hem de turizme ağır darbe vuracağtnı belirtiyoriar. ••• Türkiye açısından S-300 olayı bitmiş sayıl- maz. Tam tersine daha geniş boyutlara ulaşma eğilimi gösteriyor. Gerçi Türkiye'nin dediği oldu ve füzeler Kıbns'a gönderilmedi. Ama Girit'e konuşlandınlmalan Ak- deniz'de ctddi bir krize yol açacak. Kriz bu kez doğ- rudan iki NATO ülkesi Türkiye ile Yunanistan ara- sında olacak. Rus uzmanlan ve subaylan, NATO üyesi Yunanistan'a gelerek S-300'leri kullanacak. ••• Dışişleri Bakanı Ismail Cem de geçen hafta NTV televizyonundaki programda bu konuyu vurgula- dı. Cem şöyle dedi: "Rus subaylan bir NATO üye- si olan Yunanısfan 'a gelerek diğer bir NATO üye- si Türkiye 'ye karşı S-300 füzelerini kuracak ve kul- lanacak. Hem de NATO'nun bumu dfbJnde. Budoj}- rudan NATO'yu ilgilendiren anormal bir durum-. dur. Türkiye, S-300'lerin Girit'e yeıieştirilmesi ke- sin/eşırse, sorunu NATO'ya götürecektır." Cem, S-300'lerin Girit'e konuşlandınlması ha- linde Türk-Yunan ilişkilerinin tehlikeli biçimde gerginleşebilecegini de belirtti. • • • Türk-Yunan ilişkileri başka biçimde de gergin- leşebilir. ABD ve Batı Avrupa, füzelerin Kıbns'a yerieştirilmesinden vazgeçilmesine karşılık, Tür- kiye'nin de bir jest yapmasını, sozgelişi adanın yabancı biriiklerden anndınlmasını isteyebilirier. Türkiye'ntn bu baskılar karşısında sertteşmesi, kuş- kusuz Yunanistan'la ilişkileri de gerginleştirir. Sadece Yunanistan degil. Türk tarafının Kıbns'ta konfederasyon tezini, hiçbir Batılı ülke kabul etmedi. Güvenlik Konse- yi geçen hafta aldığı kararda, Kıbns'ta federas- yon kurulması gerektiğini bir kez daha vurgula- dı. Oysa Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, Cum- huriyet'e verdiği demeçte, konfederasyon te- zinde karariı olduklannı açıkladı. Sonuç olarak Ankara S-300'ler konusunda NA- TO'nun desteğini sağlayabilir ama konfederas- yon tezini Bat'ya kabul ettirebftmesi zor görünüyor. Son yazısf 5 Ocak 1999 GAZİpSMANPAŞA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI 1999/783 Talimat Birinci derece ipotek borcundan dolayı, tstanbul îli, Gazios- manpaşa ılçesı. SO. Yıl Mahallesı'nde kain ve tapunun 2/14 pafta, 2093 ada, 10 parsclınde kayıtlı bulunan arsa vasıflı taşınmazuı 207226 hissesi açık armrmayla satışa çvkanlmıştır. lmar durnmo: Gaziosmanpaşa lmar Müdürlügü yazılanna göre taşınmazın 14.2.1996 tasdik tarihli ve 1 1000 ölçekli imar planında bıtışık ni- zam 4 kath (H: 12.50 m) konut alanmda olduğu belırtıbmştır. Gay- rimenkulkrin hali hazır durumu: Gazıosmanpasa ilçesı, 2/14 paf- ta, 2093 ada, 10 parsel, 2051 sokak, no: 13 kapı sayılı yerde ma- hallmde yapılan ıncelemede; Halen taşınmaz üzerinde betonarmc karkas sistemle ınsa edilmiş iki bodrum, zemın kat ve dört normal katlı bir bina olduğu anlaşılmıştır. Bınanın kullanılmaku olduğu, ıkıncı bodrumunda bir miktar kömûrlük ve sığınak, bınnci bod- rum sokaktan ayn merdivenle mışli ve tek hacimli konfeksiyon atölyesi olarak kullanılmaku olduğu, dösemesinin paledyen. du- varlanmn kıreç badanah olduğu anlaşılmıştır. Zemın kat iki ayn dûkkan olup boş olduğu, döşemeltrinin paledyen ve duvarlannın kıreç badanah olduğu, arka bant pencereleri ve ön alûminyum doframa pencereleri camsız ve ağ kepenklı olduğu anlaşılmıştır. Bınanın üst normal katlannda ıkişer daire olup, iki daıre ahşap pencereli, dığer altı dairenın alümın>"um pencerelı olduğu, dış ka- pılannın çelık kapı olduğu. ıslak hacımlermm fayans kaplı olduğu ve tüm bınanın insaat alarumn 1030.68 m2 olduğu anlaşılmıştır. Kıymeti: Bilirkişice; Taşmmazın satışa konu 20226 hi&sesine toplam 5.744.610.619.- TL'sı kıymet takdir edilmışnr. Saft? }«rt- lan-yeri ve zamanı: 1 - Birinci açık arttırma, Gazıosmanpasa 1. lc- ra Müdürlüğu'nde 13.03 2000 günü, saat 11.00'den 11.15'e kadar- du. Bu arttırmada lakdıı edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile en çok arttırana ihale edilecektir. Böyle bir bedelle alıcı ve talıp çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla sa- tış 10 gün uzatılarak yine Gazıosmanpasa 1. tcra Müdürlügü'nde 23.03.2000 günü aynı saat ve yerde ikinci açık arttırması yapıla- cak Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış mas- raflannı. takdir edilen kıymetinin %40'mı geçmek şartı ile en çok arttırana ıhalcsı yapılacaktır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn, tak- dir edilen kıymetin yüzde 20'sı nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la- nmdır. Satış peşin para iledir, alıcıya istendiğinde 20 günü geç- memek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu alım harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergi borcu satış be- delinden ödenir. KDV alıcıya aıttir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer hak sahibi ilgılılerın (•) bu gayrimenkul üzerindeki haklan- nı. hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belge- len ile 15 gün içinde datremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdir- de haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bıra- kılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya venlen mûhlet içinde ödenmezse lcra ve lflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince iha- le feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve %50 faizden alıcı ve kefılleri mesul tutulacak ve hiçbvr hükme hacetkalmadan kendile- rinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tanhınden itibaren her- kesin görebvlmes» için dairede açık olup masraf senldığı takdirde isteyen alıcıya bir örneği göndenlebilir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş. ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999^83 Tal. sayılı dosya mıma- ' rasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 7- İşbu ilan tüm ilgililere ve tebliğ edilemeyen alakadarlara teblığ yerine kaim ol- duğu ilan olunur. 12.01.2000 (•) tlgililer tabtnne irtifak hakkı sa- hipleri de dahildir. Basın: 1678
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog