Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 OCAK 2000 PAZARTESİ 10 D1Ş H A B E K L E R dishab@cumhuriyet.com.tr Çeçen savaşında 'zamanlama faktörü' Çeçen savaşı neden çıktı? Savaş neden 1 yıl veya 6 ay önce ya da 6 ay sonra çıkmadı da geçen eylül ayında patlak vefdi? Şimdi Rusya'nın en popüler lideri ve müstakbel devlet başkanı sayılan Vladimir Putin, birkaç ay önce haberalma teşkilatının (Federal Güvenlik Servisi) şefi ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin sekreteri iken "Çeçen ve Arap radikal Islamcılann" silahlandığını ve Dağıstan'dan başlayarak Rusya'ya karşı atağa geçtiğini bilmiyor muydu? Bu yolda aylar boyu Dağıstan ve Inguşetya liderterinin Moskova'ya yaptıklan yazılı ve sözlü uyarılar neden dikkate alınmadı? Çeçenistan'ın yeni bir savaş meydanına döneceğini "kör kör parmağım gözüne" misali açıkça gösteren gelişmelere neden göz yumuldu? Daha sonra Moskova'da ve bazı Rusya kentlerinde yüzlerce Rusya yurttaşının ölümüne neden olan patlamaların soaımlulan neden ortaya çıkanlamadı? Kremlin'le içli dışlı olduğu bilinen ve çeşitli dönemlerde resmi mevkilerde bulunan "ülkenin en etkili işadamı", Yahudi kökenli Boris Berezovski'nin, Şamil Basayev, Movladi Udugov gibi Çeçen komutanlarta sıkı ilişki içinde olduğu kanıtlanmışken, bu liderlerin önderliğindeki Çeçen biriiklenyle savaş halindeki Rusya yönetimi neden Berezovski'yi bölgedeki faaliyetleri, petrolle ilgili planlan ve Çeçenlere gönderdiği artık ayyuka çıkan yardımlan üzerine sorgüya çekmiyor?.. Bu sorulann cevaplanması değil, ortaya konması bile Kremlin'i kızdırıyor. Ama bu kızgınlık, kelimenin tam anlamryla "korkunç" iddiaların dile getirilmesine engel olamıyor. Bunların başında gelen, Kremlin'in savaşı Putin'in popülaritesini güçlendirmek için çıkardığı, böylece on binlerce insanı kolaylıkla feda ettiği, üstelik Duma seçimlerinin de gösterdiği gibi bu planında -şimdilik!- başanlı olduğu, planın bundan sonraki aşamalannı (Çeçenistan'da askeri zafer ve/veya siyasi çözüm aşamasına geçiş) başkanlık seçimleri takvimine bağlı olarak uygulayacağı iddiası! Gerçekten de korkunç değil mi? Hele geçen (1994-1996) Çeçen savaşında 100 bin kişinin öldüğü düşünülürse!.. Tarihi gerginlik bitmiyor Rus-Çeçen kavgası 120 yılı aşkın bir süre içinde 4. kez ortaya çıkıyor. Ama "Çeçen sorvnu"nu ne Yermolov, ne Stalin, ne Yettsin ne de Putin çözdü/çözebiliyor. 1944 yılında Stalin'in Çeçenleri Orta Asya'ya sürdüğü sıralarda dağlara çıkarak direnen Çeçenlerle mücadelenin 1974'te (!) sona erdiği uzun süre saklanmaya çalışılmıştı. Son haftalarda Rusya siyasi ve askeri liderleri Çeçenistan harekâtının ne zaman bitirileceği üzerine çeşitli dönemlerde farklı öngöruler dile getirdiler: Kasım 1999, yıl sonu, Şubat 2000, mart... Oysa savaşın "son aşaması" olarak gösterilen "Grozni'nin düşürülmesi"r\dıer\ sonra gelen ve yıllar, hatta on yıllar sürebilecek bir aşama daha olduğu biliniyor Öngörülemeyecek kadar büyük kayıplara yol açabilecek olan, dağlardaki gerilla savaşı!.. Şu anda da kayıp sayısı az değil. Resmi rakamlara göre bile. Rusya Savunma Bakanlığı'nın ocak ayı ortaları verilerine göre, Rusya ordusunun kayıplan 600 kişi civannda, yani günde aşağı yukan 5 kayıp. Bu resmi rakam -doğruysa bile- Afganistan savaşryla kıyaslandığında daha fazla. Savunma Bakanlığı'nın aynı açıklamasında savaşın başında Çeçenistan'da toplam sayılan 15-18 bin kişi olduğu söylenen Çeçen savaşçilann ve yabancı gerillalann 4 bin 500'ünün öldürüldüğü bilgisi vardı (Çeçenıstan'daki Rus birliklerindeki insan sayısının ise 100 bini geçtiğı bildiriliyor). Bazı yorumcular genellikle savaşlarda vurulan her bir doğru askeri hedefe karşılık 5-10 sivilin kurban edildiğini savunan bazı insan haklan savunculan, şimdiye dek binlerce sivil Çeçenin yaşamını kaybettiğini vurguluyor. Çoğu Inguşetya'da insanlık dışı koşullarda yaşayan mültecilerin trajedisinin yanı sıra Grozni'de sığınaklarda kalıp dışan çıkamayan ve hem Ruslardan hem de Çeçenlerden korkarak ölümü bekleyen sivillerin durumu da ayn konu... Sırp muhalefet liderleri, Arkan'ın öldürülmesini 'devlet terörü' olarak yorumladi: Sırikastta devlet parmağı Arkan 47 yaşındaydı. Dış Haberler Servisi - tnsanlığa karşı suç işlemekten Uluslararası Sa- vaş Suçlan Mahkemesi'nce (USSM) aranan ve önceki gece silahlı bir sal- dın sonucu hayatını kaybeden "Sırp Kasabı Arkan" lakaplı Zetyko Raz- natayiç'in ölümü, Sırbistan'da şok etkdsi yaptı. Muhalefet Arkan'ın ka- tilinin bulunamayacağını öne sürdü. Bağımsız Beta ajansına demeç ve- ren Demokratik Parti Başkanı Zoran Cmdç, "Cinayetinişleniştarzısonde- rece endişe verici. Dava büyük ihti- maUeçözümJenemeyecek"' dedı. Mu- halefet grubu koordınatörii Vladan Batiç de "Yasal devletin işlemediği, klasik diktaCörlüğün biitün özellik- • ABD, Arkan'ın mahkemeye çıkanlmamasından üzüntü duyduğunu dile getirirken Sırp muhalefeti, katilin asla bulunamayacağını öne sürdü. terinin bulunduğu bir ülkede yaşı- yoruz. Suçun yükseimesi normal" dedi ve katillerin bulunamayacağı- nı öne sürdü. Muhalefet liderlerin- den Viık Draskoviç de milis lideri- nin öldürülmesinin *<ie\1etterorünün işi olduğunu ve korku yaratmayı amaçladığmT söyledi. Arkan (47). önceki gece Belg- rad'daki Intercontinental Oteli'nin lobisinde otururken maskeli saldır- ganlar tarafından açılan ateş sonu- cu korumasıyla beraber öldürülmüş- tü. Gözünden vurulan Arkan'ın has- taneye götürülürken yolda öldüğü bildirildi. 'Adalet önüne çıkmalıydı' ABD ve tngiltere, Arkan'ın ani ve bu şekildeki ölümüyle Sırp etnik temizlikçilerinin en kötüsünün ada- letönüne çıkanlamamasından üzün- tü duyduğunu açıkladı. ABD Dışiş- leri Bakanı Maddeine Albright Pa- nama ziyareti sırasında yaptığı açık- lamada,a Arkan'ın öklürüİmesirjden memnuniyet duymadık ve suçlan için mahkeme önüne çıkanlmasıru is- tiyorduk. ABD, bütün savaş suclula- nnın gönüllü olarak teslim olmalan çağnsında bulunuvor. Hepsi adil bir mahkemeye çıkanlacakür" dedi. USSM tarafından 97'de hakkın- da tutukiama karan çıkanlan, 91 'de Hırvatistan'da, 92-95 arasında da Bosna-Hersek'teki mezalimlerde önemli parmağı ohnakla suçlanan Arkan. İnterpol tarafından da Batı Avrupa'da l970ve 1980'lerdekibir dizi banka soygunuyla bağlantısı olduğu suçlamasıyla aranıyordu. Filistin den sert tepki İsrail yine çekilmeyi erteledi • Başbakan Barak, Batı Şeria'dan çekilmeden önce Arafat-Clinton görüşmesinin sonuçlannı bekleyecek. KUDÜS (Ajanslar) - İsrail, Batı Şe- ria'dan 20 Ocak 2000 tarihindeki çekil- mesini ertelemeye karar verdiğini açık- ladı. Karara tepki gösteren Filistin yöne- timi, ertelemenin, anlaşmalann ihlali an- lamına geldiğıni bildirdi. israil Başba- kanlığı'ndanbiryetkili, Başbakan Ehud Barak'ın israil ordusunun hangı bölge- den çekileceğine kararvermeden önce, Fi- listin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ABD Başkanı BillClinton'a söyleyecek- lerini öğrenmek istediğini belirtti. lsrail- li yetkıli, Şarm El Şeyh Antlaşması uya- rınca Israil'in çekilmeyi 3 haftaerteleme olanağı bulunduğunu savundu. FilistınliyetkiliSaibErakatise tsrail'in karannın anlaşmalara aykın olduğunu öne sürerek, karan reddettiklerini açık- ladı. Erakat, " Karan medya aracılığıyla öğrendik. Çekilmeyi erteieme karan, .Ara- fat'ın YVashington ziyaretine yönelik bir mesaj aniamı taşıyor" dedi. Arafat'ın 20 Öcak'ta Clinton ile bir arayagelecegjbelirtüauşü.. . r Pinochet'nin döniişü yaklaşırken, kurban yakınlannın protestolan sürüyor. (REUTERS) Pinochetgölgesinde seçim MIAMI Dış HaberlerServisi -Şili'de devlet başkan- lığı seçimlerinin ikinci turu için halk dün san- dık başına girri. İkinci tur, yakında Ingiltere "den ülkesine dönmeye hazırlanan eski Şili Dikta- törü Augusto Pinochet'nin danışmanı ile sos- yalist aday arasında geçti. Yaklaşık 8 milyon seçmen, ilk turda gerek- li çoğunluğu alamayan sosyalist aday Rfcar- do Lagos (61) ile eski Şili Diktatörü Pinoc- Jjet'nin desieklediğisağct$ili.Birliği 'nin ada-. yı Jaoquin Lavin (46) arasında seçim yaptı. 12 Aralık'ta yapılan iık tur seçimlerde Lagos oylann yüzde 47.96'sını alarak oylann yüz- de 47.52'sini alan Pinochet'nin eski danış- manı Lavin'i az farkla geçmişti. Seçimin, demokrasi ile diktatörlük arasında olduğu yönünde görüşlerin hâkim olduğu ül- kede Lagos seçilirse, 1973 darbesiyle devrilen sosyalist Salvador ADende'den sonra iktidara , geleu ikinci sosyalist devlet başkanj placak. , Çohacopulos: S-300'ler faaliyete geçecek ATfcVA(AA)-Yunanistan Sa- vunma Bakanı Akis Çohacopu- los, Rumlann Kıbns'a konuşlan- dırmak üzere Rusya'dan sann al- dıklan. ancak Türkiye'nin itiraz- lan üzerine Girit Adası'na yer- leştirilen S-300 füzelerinin bir- kaç ay içinde ülkenin savunma sistemine tamamen adapte edi- lerek faaliyete geçirileceğini açıkladı. Çohacopulos, Girit'teki ba- sın toplantısında S-300'lerin, ülkenin diğer uçaksavar savun- ma sistemleriyle adapte edile- rek faaliyete geçirilmeleriyle Girit Adası ile Kıbns arasında- ki bölgenin yüzde 40'ının kont- rol altına alınacağını belirtti. ABD'den alınan ve gelecek yıl teslim edilmesi beklenen Patri- ot'lann da eklenmesiyle Yunan milli hava sahasının tamamının kontrol altına alınacağını belir- ten Çohacopulos, gelecek yıl- dan itibaren Yunanistan'ın gü- venlik ve savunmasının daha büyük bir güvenilirlik kazana- cağmı Havalimanı vergileri Hiner Tunzm Ekonomik Uçak Bileti Uzmanı Aksaray 513 13 97, Bakırköy. 572 40 82. Fbrya: 663 95 41. Kadıkoy. 346 64 65,Kızıltoprak: 346 67 11,Kozyatağı. 369 76 51 Levenf 283 71 37, Mecıdiyeköy: 274 95 08, Sırkecı: 514 00 04, Taksim: 256 55 56, Lütfen Diğer Hııtlnnmızı Sorunıız. Kıyaslgyınız! 17 Ocak 2000 Bugün depremin .günü Profesyonel gönüllülerimiz hâlâ depremzedelerin vanında 17 Ağustos depreminin hemen ardından evlerinden. işlerinden, tatilinden kopup bizlerle | deprem bölgesindeki çalışmalara katılan... Yardım dağıtmak için araçlarını kullanmamızı | sağlayan... Depremzedelerimizin en zor günlerinde bile yanlarında olan, onların acılarını paylaşan ÇYDD gönüllüleri. Sizi, 22 Ocak Cumartesi günü, saat 11:00-16:00 arasında, Ihlamur-Beşiktaş| Evlendirme Dairesı'nin altında. Beşiktaş Belediyesi-ÇYDD Kültür Merkezi'nde, bir gün | boyu birlıkte olmak. anıları ve gelecektekı projelerimizi paylaşmak için bekliyoruz. Yardımlannc ıçın (0212) 292 87 27 - 292 08 01 (Iş günleri saat 10.00/17.00 arası) Smi* Gthok Gtvmcni NAĞMELER TAHTIM OLSAYDI Derman Bayiadı, Üçüncü Selim'in romanını yazdı. Bu kitapta Sultan 3. Selim'in kurgulanmış ve romanlaştınlmış yaşamını ülkeyi gerilik bataklığından çıkarma çabalannı, aşklannı, özellikle de musikiye olan tutkusunu beğeni ve ilgiyle okuyacaksınız. Say Yayınevi ve bütün kitapçılarda. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yayınladığı günlük Bizim Cazete Ülke sorunlanna ilişkin raporlanyla, araştırmalanyla, köşe yazılanyla, tarafsız haberieriyle sivil toplumlann gazetesi. Düzenli okumak için abone olun. Tel: 0.212. 511 08 75 BÜLENT DtKMENER HABER ÖDÜLÜ YARIŞMASI Gazeteci Bfllent Dikmener'in anısını yaşatmak ve Türk gazetecıligıne olan katkılannı rnanevı yönden sürdürmeyı sağlamak amacıyla, adına 1980 yılmda konulan "Haber Ödüiü" 1999-2000 dönemmde de sûr- dürülmektedir. Ödül koşullan şöyledir: 1. Ödüle her Türk gazeteci aday olabüir. 2. Adaylık, gazetecinin kendi ya da Ödül Komitesi'nin önerisi ile ger- çekleşir. 3. Ödüle aday gösterilecek haberlerin I Nisan 1999 ile 31 Mart 2000 tarihleri arasında günlük gazeteler ya da süreli yayınlardan birinde yayımlanmış olması gereklidir. 4. Ödüle aday olabilmek için nitelikleri 3. maddede belirtüen haberlerin yayımlandıgı gazete ya da sürekli yayınlann bir sayısının 12 Nisan 2000 günü akşamına kadar Bülent Dikmener Ha- ber ÖdöİD PK: 246/lsUnbol adresine taahhütlü olarak ulaşunlması zorunludur. 5. ÖdüUer: a) Haber Ödülü, b) Mansiyon, c) Jüri Özel Ödülü olarak belirlenmiştir. Kazananlara, ödûlü simgeleyen bırer plaket ile armağanlar verilecektir. Ödül Komitesi: Müfıt Alaçalı, Yalçın Bayer, Fikret Dağlıoğlu, Orhan Erinç, Yalçın Eryalçın, Doğan Kahrcıoğlu, Ergin Konuksever, Turgay Olcayto, Erkan Ozmen, Deniz Som, Yılmaz Tunç- kol, Ulvi Yanardağ, Orhan Apaydın (1926-1986), Etem Ürtk (1925-1989), Ayhan Başoğlu (1928-1993), Kayhao Edip Sakarya (1948-1994), Sooer Girgin (1937-1995) Çetin Özbayrak (1939-1995), Erhan Akyüdız (1947-1998), Oktay Knrtböke (1936-1999) Cumhuriyet Ajandası ?YAYSAT B a y i l e r i n d e Cuml . krtapk Çağ Pazartama A.Ş. Tûrkocağı Cad. No:39/41 (34334)Cağaloğiu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 KADIKÖY 3. ASIİYE TtCARET MAHKEMESİ BAŞKANUĞI'NDAN BİLDİRİLMİŞTİR DosyaNo: 1999/1078 Davacı T.C. Ziraat Bankası Kadıkoy Şenesenevler Şub. veküi Av. Nuran Çiçekdağ tarafından mahkememızde hasımsu olarak açılan zayi nederuyle çek iptali davasıyla iJ- güi olarak verilen ara karar gereğince; Davacı tarafından zayi edüdiği bildirilen aşağı- da dökümü yazıhnış bulunan çekler ile ilgili olarak mahkememizce ödemekten men ka- ran verilmiş olduğundan, Türk Ticaret Kanunu'nun 730/20 maddesı delaletiyle, aynı kanunun 690,669,674 ve 676 maddelerinin hükümlen gereğince aşağıda yazıh çekle- ri bulan veya herhangı bir nedenle ellerine geçirenlerin ilk ilan tarihinden itibaren üç ay- hk süre içinde mahkememize ibraz etmelerini veya bir bildirimde bulunmalan, aksi tak- dirde söz konusu bu çeklerin iptallerine karar verileceğî hususu ilanen tebliğ olunur. 11.1.2000. Senet Dökümü: Borçlusu Polat Ticaret Iş Merkezi Ltd. Şti. lehtan Volkan Ertan olan 31.8.1999 vade tarihh1300.000.000 TL tutariı. Basın: 1315 ANKARA25.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İCRAEMRİtLANI DosyaNo: 1998/6727 Alacaklı: T. Vakıflar Bankası TAO Borçlu: Levent Altun, Emre Akgül, Mesut Karamanlı Borç miktarı: 609.667.907.- TL masrafsız A) Alacaklı T. Vakıflar Bankası TAO vaki masraflan ha- nç 609.667.907.- TL borcunuzdan dolayı adına çıkartılan 7 günlük icra emri bila tebliğ ıade edilmiş, yapılan adres tahkiki sonunda adresinizin meçhul olduğu anlaşıldığın- dan icra emnnin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukanda yazılı borçlu (teminat) işbu icra emrinin tebli- ği tarihinden itibaren yedi gün içinde ödemeniz (verme- niz), Ic. lf. K.nun 32. maddesi gereğince bu süre içinde borcu (teminatı ödemez) (vermez)seniz, tetkik merciinden veya Yargıtay'dan veya mahkemenin iadesi yolu ile ait ol- duğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir ka- rar getirmedığinız takdirde cebri icra yapılacaği, yine bu müddet içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulun- manız, beyanda bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunursanız 337. madde gereğince hapıs ile cezalandın- lacağımz. B) Yukanda yazılı işi işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 güne 15 gün ilavesi ile 22 gün süre içinde yapmanız. aksi halde 30. madde gereğince ilan hük- münün icraen yerine getirileceği, ış yalnız tarafinızdan ya- pılmasına dair ise bu süre içinde yapılmaması halınde 343. maddedeki cezayı gerektıreceği. C) Yukanda yazılı işin 7 güne 15 gün ilavesi ile 22 süre içinde yapılmaması, aksi halde 343. maddedeki cezayı gerektıreceği, D) Yukanda yazılı irtıfak hakkını ıcra emrinin tebliği tarihinden itiba- ren yedi gün içinde yüklenmeniz (kaldırmanız), aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilam hükmüne muhalefetin aynca lcra ve Iflas K.nun 343. maddesindeki cezayı gerektireceği ihbar olunur. 08.12.1999 Basın: 1595 EYÜP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN BİLDİRİLiMİŞTİR EsasNo: 1998,597 Davacı: Celal Şahin Vekili: Av. Recep Doğan, Sofular Mah. Aliemiri Sok. 5'34Fatih-lst. Davalı: Medine Şahin, Çamlık Mah. Çavuşbaşı köyü no: 75 Kavacık-Beykoz-lst. Dava: Boşanma. Cevap süresi: 15 gündür. Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan boşanma davasının ara karan gereğince: Davalıya belirtilen adreste dava dilekçesinin tebliğ edi- lemediği, adres araştınnasında da adı geçenin elverişli ad- resinin bulunamadığı anlaşılmakla, 7201 sayılı kanunun 29/28 maddeleri hükümlerine binaen dava dilekçesinin ila- nen tebliğine karar verilmiştir. Davalının 17.02.2000 günü saat: 09.30'da hazır olması, belli olunan gün ve saatte gelmeniz veya kendinizi bir ve- kil ile temsıl ettirmeniz ve delillerinizi ıbraz etmeniz, gel- medifiniz veya mazeret bildinnediğiniz ve delillerinizi de ıbraz etmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda ya- pılıp hakkınızda hüküm kunılacağı hususu dava dilekçesi- nin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. tş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacaktır. tlan olunur. 12.01.2000 Basın: 1464 ANKARA 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999 124 Karar No: 1999 792 Davacı Hacı Aytekin vekilı tarafından davalı Aydın Mühendislik Doğalgaz Malzeme Paz. San. ve Tıc. Ltd. Ştı aleyhine açılan alacak davasının yapılan yargılaması sonunda: Sabıt olan 679.000.000 TL. alacağın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine. hükmedılen bu ala- caktan 450.000.000.- TL için 20.5.1998 tanhınden \v 229.000.000.- TL için 16.6.1998 tanhınden itibaren deği- şen oranlarda reeskont faızı yüriitülmesine, Almması ge- rekli 18.333.000 TL. karar harcının davalıdan tahsiline. Hesap ve takdir olunan 51.160.000 TL. vekalet ücretı ile 47.431.000 TL. vargılama gıderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesıne, karar verilmiştir. İşbu ilanın yayım- landığı tanhten itibaren 15 gün sonra tebliğ etmiş sayıla- cağınızdan ilandan itibaren 15 günlük yasal süre içinde adı geçen karan temyız etmediğiniz takdirde hükmün ke- sinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 4.1.2000 İlan olunacak davalı: Aydın Mühendislik Doğalgaz Malzeme Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Basın: 1360 BÜYÜKÇEKMECE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1992723 Davacı Botaş Genel Müdürlüğü vekili tarafından dava- lılar Orhan Yükseloğlu vs. aleyhine açılan tescil davası- nın yapılan yargılaması sonunda, davalılar Orhan Yükse- loğlu, Ihsan Yükseloğlu, Salim Yükseloğlu. Kazım Yük- seloğlu, Halim Yükseloğlu. Sahure Aktaş, Hafıze Bire- cikîi, Selma Şengüder, Fatma Dunc. Aynişah Yükseloğlu, Sabahat Şen, Gülizar Yükseloğlu. Ismet Yükseloğlu. Necmettin Yükseloğlu, Muradiye Aydın. Yadiye Hacıoğ- lu, Türkan özcan, Şadan Yükseloğlu. Haynye Yükseloğ- lu, Oktay Yükseloğlu, Koray Yüksel, Şennur Yüksel. Mehmet Salih Tatlıcı yönünden davanın kabulüne, Bü- yükçekmece Yakuplu k ö ^ 220 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma karanna ekh krokıde belirtilen 1931 m2'lik kısmının bu davalılar adına olan tapusunun iptali ile dava- cı adına tapuya tescilıne, diğer davalılar yönünden dava- nın reddıne karar verilmiş ve karar davacı vekili tarafın- dan temyiz edilmiş olup, karann ve temyız dilekçesinin davalılar Mustafa Ezber. Hüseyin Ezber. Ahmet Ezber'e ilanen tebliği gerekmekle, karann gazetede ilanından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 15 günlük temyiz süresinin bulunduğu ilanen olunur. 16.12.1999 Basın: 1414 ANKARA DÖRDÜNCÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1998 247 Davacı Mehmet Köksal ve Fazlı Köksal vekili Av. Ce- lal Kaşak tarafından davalı Malıye Hazinesi ve Ballı Ku- yumcu köyü tüzel kişiliği aleyhine açılan tapu tescilı da- vasının yapılan yargılamasuıda verilen ara karan gereğin- ce; Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ballı Kuyumcu köyü, 369 nolu parselin etrafinda yeralan kuzeyi 376 ve 377 no- lu tapulama parsellen ile doğusu, güneyi ve batısı ekile- mez arazi ile çevrili yaklaşık 45 dönüm miktanndaki ta- şınmazın davacı adına tescili istemi ile dava açılmıştır. Bahse konu dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edebilecek şahıslann mahkememize işbu ilanın ilan tari- hinden itibaren 3 ay içerisinde müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 04.1.2000 Basın: 1357 ANKARA 3. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1999/768 Davacılar: Fendun Ekşioğlu vs Vekıllen: Av. Çetin Ekşioğlu Davalılar: Ismet Hayta- 2 Naciye Hayta, adresleri raeçhul Dava: Mûdahalenın men'ı Mahkeraemızce verilen i 2.5.1999 tarihli kararla davalılar aleyhine açılan müdahalenin men'ı davasının kabulüne karar verildıği. ancak bu karar Yargıtay'ca bozularak mahkememizın ycnı- den esas numarası aldığından: 23.2.2000 günü saat 10.40'da davalılar sıfatıyla bizzat duruşmaya gelmeniz veya kendinizi temsilen bir avukat göndermeniz, aksi halde yokluğunuzda karar verileceği davalı Ismet Hayta ve Naciye Hayta'ya bozma ilamı ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur. Basın: 1353 SATILIK OTO 1990model Citroen TEL: 0532 6744756
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog