Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

/ % JSMTKEStanttZHİZMET 1 M 8MT ADHOE KİtW» T E a l İ / / # sjur OYHJK MBULO A ft* 8AAT KtülP StMRİŞ OUUHAÛ ^ v f SMruiKsmf nraPMnşı Doledığmız kıabın admı. taedı karamzın numarası ve son kullanma tanhı i l e bırUcte bıldmn, kıtap mııızde olsun. Adının, soyadmızı ve telefon mnnannızı da bıldınneyı unutmayın Üye değılsenız, dılersenız üye de o!un ya da üyelığınızı >enıleyın. H E R İŞLEM BtR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriye Çumhuriyet Kitap Kulübü Sjdonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDİBERG SpA. -laly» Tcsıslmndc ürcülmrçOr) Türtocaü Caddea Na 3*41 04334) Cağafcğhj IstartıiTetpi 2)514 01 96 Fate:(212)514 01 95 7 6 . Y1L SAYI: 27130 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1: NADİR NADİ (1945-1991) 17 OCAK 2000 PAZARTESİ U M H U R î I N K Ü Ü R M I EMILE ZOLA APARTMAN-III Fransızcadan çeviren: Bekir Karaoğlu Zola, doğalcı akımın öncüsü ve en önde gelen uygulayıcısıdır. 1880'de yayımladığı "Deneysel Roman" adlı yapıtı, akımın yazınsal bildirgesi sayılır. Zola'ya göre romancı, olanları anlatmakla yetinen bir izleyici değil, roman kişilerini, duygusal ve toplumsal olguları bir dizi deneyden geçiren, bir kimyacının maddeyi işlediği gibi işleyen bir deneycidir. Zola, akımın öngördüğü bu yönteme, özellikle "Rougon-Macquart" dizisinde bilinçli ve titiz bir biçimde uymuş; diziyi oluşturan romanların her birinde İkinci İmparatorluk dönemi Fransız toplumunun ayrı bir kesimini ele alıp bu yöntemle didik didik etmiştir. Dizinin belli başlı romanlarından olan, dönemin Fransız orta tabakasmın sergilendiği "Apartman", bu bakımdan çok iyi bir örnektir. Bu romanın ilginç bir özelliğiyse, yazarın kendisinin de apartmanın -öteki kiracıların nefret ettiği- bir kiracısı olarak, zaman zaman görünmesi... Dilimize ilk kez çevrilen "Apartman" bu hafta tamamlanıyor. Yarın CumhuriyeCle birlikte... Hükümet, kabul görmeyen geriye dönük tahkimi öncelikli görüşülmek üzere yeniden TBMM'ye gönderdi Tahkim geçmişe işleyecek ÜKÜMETÎN BEKLENTÎSİ ı Hükümet, yabancı sermayeye ve yabancı fınans kuruluşlanndan kaynak sağlayacak özel şirketlere "geriye dönük tahkim" ödünü sağlayacak olan ayn bir yasa tasansını öncelikli olarak görüşülmek üzere TBMM'ye gönderdi. IMF ile yaptığı stand-by ile talebi kısıp dışsatıma teşvik vermeyen hükümet, büyüme beklentisini dışandan gelecek kaynağa bağladı. 'AVOS'TANÖNCE YASALAŞSIN' Üretim, istihdam gibi koşullarla yabancı sermayeyi Türkiye'nin kalkınmasına yönlendirmek yerine, yabancı sermayenin koşullannı yerine getirmeyi tercih eden hükümet, Adalet Komisyonu'nda ele alınacak tahkim tasansını, Ecevit Davos'a gitmeden önce yasalaştırmayı hedefliyor. îktidar partileri, komisyon üyelerini "tasanyı geçirin" diye uyardı. • 5. Sayfada BMM'NİN GÜNDEMİ YOĞUN 1 Bu haftadan itibaren yoğun bir çalışma dönemine girecek olan Meclis'te, kira artışım sınırlandıran tasan ve türban tartışmalanna yol açan TBMM Içtüzüğü değişıkliğı de görüşülecek. Hükümetin, af yasasını yeniden gündeme getirmesi bekleniyor. Genel kurul çalışmalanna Telekom'un özelleştirilmesine ilişkin yasa tasansını görüşerek başlayacak. • 5. Sayfada Başbakan Bülent Ecevit, Yalvarıyorum prefabrike evlere taşımn' dedl eçagrıTehlikeye atılmayın' # Başbakan Bülent Ecevit, iki buçuk ay gibi bir zamanda prefabrike konutlann bitirildiğinı, ancak yansuıın boş kaldığını söyledi. - Ecevit, depremzedelere seslenerek "Yalvanyorum, çoluğunuzu çocuğunuzu tehlikeye atarak çadırkentlerde kalmayın, prefabrike evlere taşının" uyansmı yaptı. 'Hoşgörü gösterilmez' # Öcalan'ın susması için uyarılannı sürdüren Başbakan Ecevit, "lmrah'daki cezaevini Öcalan'ın siyaset kürsüsü gibi kullanmasına hoşgörü ile bakmamız mümkün değildir. Bölücü akımlan siyasallaştırmalanna izin vermeyiz" dedi. Demlrel'in deneyiml önemli # Cumhurbaşkanhğı konusuna da değinen Ecevit, Demirerin bölgede "adeta bir manevi lider" konumuna geldiğini, bu nedenle bir süre daha görevde kalmasmı yararh bulduğunu vurguladı. • 4. Sayfada • İBDA-C ÜSTLENDİ ~ Hürriyet'e bombah salchrı lstanbul Haber Servisi - Hürriyet gazetesi- ne bombalı saldın düzenlendi. Maddi hasa- ra yol açan saldınyı şenatçı terör örgütü İBDA-C üstlendi. Ikitelli'deki Hürriyet Medya Tovvers'ın YAYSAT bölümünün yer aldıgı arka bahçe- sine dün saat 03.00 sıralannda kimliği henüz behrlenemeyen kişi veya kişilerce bomba atıldı. Bombanın patlaması sonucu ölenya da yaralanan olmazken bahçede bulunan iki kamyonette küçük çapta maddi hasar meyda- na geldi. Saldından sonra basın kuruluşlan- nı arayan bir kişi, saldınyı tBDA-C örgütû MArkasıSa.6,Sü.8'de Kız Kulesi'nin, içine "kaçak kat" yerieştirilen taş duvaıiannı sağlamlaştırmak için çelik putrellerie "kafesJedtter". Kute'nin kayatardan oluşan ada kıyımnı da betoniayarak orjinal peyzajını yok ettiler. ' Son günlerde "hizmete açılacagı" duyurulan Kız Kulesi'nin, Koruma Kurulu'nca verilen inşaatı durdurma karan dinlenmeden ve onayh projesine aykın uygulamalarla tahrip edildiği belirtiliyor. tstanbul Haber Servisi - Turizm Bakanlığı'nın 49 yıllık ışletme hakkıyla 1995 yılında Hamoğlu Holding'e tahsis ettıği Kız Kulesi'ndekı restoras- yon inşaatının "Koruma Kurulu kararlanna ve onavh projeye aykm" yapıldığı belirlendi. Hol- dingin sahıbi Anmet Hamoğlu nun son günlerde "Kız Kulesi yeni işleviyle açıhşa hazjr" şeklınde açıklama yapmasma karşın "hatah restorasyon" ve "proje dışı uygulamalar" nederuyle mşaatın "resmen durdurulduğu" öğrenıldı. Koruma Kurulu'nun 10 Kasım 1999 tarihinde aldıgı durdurma karanna rağmen inşaata devam MArkasıSa.6,Sü.l'de MHP atom bombası istiyor Nükleer ihalede düğüm # Milliyetçi Hareket Partisi, Akkuyu'ya yapılacak nükleer santral konusunda, kuracağı teknolojiden atom bombası yapılabileceğini vaat eden Kanadah AECL konsorsiyumnnu destekliyor. Prof. Dr. Tolga Yarman "Yurtta sulh cihanda suÖı" ilkesini benimseyen Türkiye'nin nükleer silahlanma yanşına gözünü kapatması gerektiğini vurguladı. • 3. Sayfada Yuzde 80'ini dolasacaklar CHP köylere gidecek # Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi tarafından hazırlanan proje, "Gitmediğin köy senin değildir" sloganıyla yaşama geçirilecek. CHP'liler Türkiye'deki yaklaşık 40 bin köyün en az yüzde 80'ini dolaşmaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, "Medyaya kızmak yerine halka gideceğiz" dedi. • 5. Sayfada <% Türkiye 'nin önerdiği istikrar paktı ileride askeri unsurla güçlenecek Yenibir I Kafkasya amytşı# ABD yönetiminin, Türkiye'nin önerdiği istikrar paktına sıcak baktığı, buna benzer : bir örgütlenmeyi 1997 yılında ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın gündeme getirdiği öğrenildi. # îstikrar paktının uygulanabilmesi durumunda Rusya'nın, "arka bahçesi" olarak gördüğü Kafkaslar ve Orta Asya'da yeniden nüfuz kuramayacağı hesaplanıyor. SERKANDEMtKIAŞ ANKARA - Türkiye'nm Kafkasya'da barış ve istıkra- nn sağlanmasına yönelik olarak önerdiği "Kafkasya lsökrar Pakü"nın uygulana- bilmesi için mutlaka "askeri bir nnsurta" desteklenmesi gerektiği bildirildi. Kafkas- lar için öngörülen istikrar programının, Karadeniz Ekonomik Işbirliği (KEÎ) ör- gütü ve Transkafkasya proje- lerinden ayn düşünülmeme- sı gerektiği belırtılırken as- keri unsur olarak KEt kapsa- mında oluşrurulan "CaBFor- ce-Çağn Gûcû"nün model olarak öngöriildüğü kayde- dildi. Cumhurbaşkanı Sükyımuı DemireTin Gürcistan'a res- mi ziyaretinde gündeme ge- len Kafkasya İstikrar Paktı, bağımsızlıklannı yeni kaza- nan Kafkas ülkelennın de- mokrasi ve ekonomik kal- kınma arayışlan açısından yeni bir umut oldu. SSCB'nin dağılmasınm ar- dından kurulan Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan bir yandan büyük ekonomik bunalım, diğer yandan iç ka- nşıklıklarla mücadele et- mekten ekonomik kalkınma- lannı gerçekleştiremediler ve Rusya Federasyonu'nun nüfuzundan kendilerini kur- taramadılar. Türkiye'nin önerdiği Kafkasya tşbirliği Paktı, hem bu ülkelenn ba- ğımsızlıklanmn pekişmesıni sağlayacak hem de aynı bas- kının Orta Asya ülkelennde de yaşanmasını engelleyebı- leceknitelikte. Hazarhavza- sındakı zengin petrol ve do- ğalgaz kaynaklanmn dünya pazarlanna Güney Kafkasya ve Türkiye üzerinden taşın- masuıı da güvenceye alabıle- cek olan istikrar paktının modeli Balkanlar'da denen- di. Bosna ve Kosova savaşın- dan sonra bölgenın yeniden yapılanması için 40 kadar ül- kenin 1999 'da bir araya gele- rek oluşturduklan pakt top- lantısmda, Balkanlar'ın ol- mazsa olmaz 3 koşulu "de- mokrasi ve insan haklan, ekonomik alanda yeniden ya- pdannuı ve gûvenük" olarak tanımlanrruştı. Toplantıda, bölgede insan haklan ve demokrasinin yer- leşmesi için bütün ülkelerin katılımı istenırken, alınan kararlann uygulanması için bölge masalan oluşturulma- sı benimsenmiştı. Balkan Paktı'nda öngörülen güven- lik unsuru, Balkan İstikrar Gücü adı verilen ve karargâ- hı Bulganstan'ın Filibe ken- MArkasıSa.6,Sü.l'de UHALEFETTEN SUÇLAMA Arkan suikasUnda devletparmağı # Insanlığa karşı suç işlemekten Uluslararası Savaş Suçlan Mahkemesi'nce aranan "Sırp Kasabı Arkan" lakaplı Zelyko Raznatoviç'in ölümü Sırbistan'da şok etkisi yaptı. Sırp muhalefeti, Arkan'nı katilinin bulunamayacağını öne sürdü. ABD ise Arkan'nı yargı önüne çıkanlamamasından üzüntü duyduğunu dile getırdi. • 10. Sayfada 'KÜRESELLEŞME DEVLET POLİTİKASI' • 7. Sayfada YAZARIMIZ ERGUN BALCI'YI ANIYORUZ - • _ . • 11. Sayfada YENÎ YILIN tLK DERBİSİNİ FENERBAHÇE KAZANDI • Spor'da ÖSS deneme smavı • 8. Sayfada Türkiye için kritik teknolojiler GUNDEM MUSTAFA BALBAY • TÜBlTAK'ın sekreterliğinde çok sayıda kurum ve kişi Türkiye'nin "en kritik" teknolojilerini belirleyerek öncelik sıralaması yapacak. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özgüven "Türkiye, kaynaklannı, çalışmada ortaya çıkacak öncelik suasına göre en kritik görülen teknolojilere yönlendirebilecek" dedi. ANKARA (AA) - Türkiye, yeni binyıla kendısi için hayati önem taşı- yan kritik teknolojıleri belirleme ve bu teknolojileri gelişnrebilmenin yol- lannı arama çalışmalanyla giriyor. Birçok kurum temsilcisi bir araya ge- lerek 2000'li yıllarda Türkiye için kritik önem taşıyan teknolojilen be- lirleyecek ve bu teknolojılerde önce- lik sıralaması yapacak. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Özgüven, yeni bin- yılda Türkiye'nin özellikle ulusal sa- vunmasında kendine yeterli olması- nı, uluslararası rekabette teknolojik üstünlük sağlayabilmesini, ekonomik gelışmesıne de hız kazandırmasını sağlayacak yüksek teknolojileri belir- leyeceklenni söyledi. "Kritik değer taşıyan" teknolojılerin önceliğimn herülke için farklı olduğunu ifade e- den Prof. Dr. Özgüven, bu çalışmada Türkiye için en kritik teknolojilerin belirleneceğinı, bunlann bir öncelik sıralamasına konularak yeni binyılda Türkiye'nin öncelikli olarak ele ala- cağı teknoloji alanlannın ortaya ko- nulacağını bildirdi. Prof. Dr. Özgüven, "KritikTekno- toji Tahmin Çahşnudan'' adı verilen bu çalışmaya, Genelkurmay Başkan- lığı, Milli Savunma Bakanlığı, Tür- kiye Atom Enerjisı Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Teknoloji mArkasıSa.6,Sü.4'te Olanaklar Soranlara Karşıı Soğuk kış günlerinde başkentte "sıcak" deyince ak- la ilk, siyasi gündem geliyor. TBMM yann yeniden ya- sabaşı yapıyor. Milletvekilleri üç haftadır Meclis'ten ayn kaldılar. Di- leriz bu sürenin bir bölümünü halkın nabzını tutmaya ayırmışlardır. Zira, Ankara'dakilerle "en /cara'dakilerin UArkasıSa.6,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog