Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

16OCAK2000PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sosyal Demokrat Değişim'in gecesine CHP lideri Öymen ve Onursal Başkan Inötıü'nün yanı sıra çok sayıda bilim adamı da katıldı 'Türkiye'yi yehiden yapdatkhrâcağız'İstanbul Haber Senia - CHP Genel Baş- kanı Attan Öymen, Turkı>e'nın yenıden ya- pılandınlmaya gereksınım duyduğunu belır- terek CHPrun sosyal demokrat dkeler ışığın- da gerçekleştıreceğını soyledı CHP Onursal Genel Başkanı Erdal İnönü de partılennı ve genel başkarüannı çok sevdıklennı vurgula- dı ve "Ama sevgi her şeye yetmi>or" dedı Sosyal Demokrat Değışım dergısının 4 yı- hna gırmesı nederuyle Armada Otel'de once- kı akşam düzenlenen ve çok sayıda CHP yo- netıcısı ve bıkm aHaminm kaüldığı toplantı- da konuşan Altan Oymen, sosyal demokra- sının akla seslendığrnı, bu nedenle de sosyal demokratlann okumakla, yazmakla daha çok ılgılendıklennı soyledı Hem gazetecı, bem okur, hem de CHP Ge- nel Başkanı sıfaöyla dergıyı çok beğendığı- nı belırten Oymen, "Sağ, oiayiann yalnızca ekonomik yönüyle UgUenir. Biz ise olaylan i- Id tarafiyla birtikte ete alınz. Hem ekonomik getişmeyi hem de ınsanlann refahmı duşunü- rûz. Sağ iktidar değişmdi. sos\al demokrasi de çağm gerekkrine gore değışmeli" dedı Dûnyadakı sosj al demokrat partılenn, ye- nı gehşmelere nasıl ayak uyduracaklannı du- şündüklennı, Inonu ıle bıriıkte katıldıklan son Sosyahst Enternasyonal toplantısında da bunu bır kez daha saptadıklannı anlatan Oy- men, sosyal demokratlar arasındakı y orum % e anlayış farklarına da dıkkat çetı "İngüiz Başbakanı Blair, daha Bberal gete- nekten gelıjor ve politikalannda bunun etki- sı var. Fransız so4culan ise işsiziik \e tam is- tihdama daha çok kafa yoruj orlar. Biz deken- dı şartlannua goz onune alnıalnız" dıyen Oymen, CHP'nrn gerek araştırma burosu, gerekse de çalışma gruplan ıle dunyayı ızle- dığını \e çözumler uretmeye çalıştığinı ıfa- de ettı Turkıye'de, otekı ulkelerde olmayan bırçok yapısal sorun bulunduğunun altını çı- zen Öymen, mevcut adalet sıstemınde. yol- suzluk yapanlann cezalandınlmasının ıstıs- naı bır durum olduğunu, bankalann ıçını bo- şaltanlann kaybetmedığını, aksıne kazandık- lannı soyledı Oymen "\dakt mekanizmasuıdaki aksak- bk ve baslaian sadece biz değiL arka arkaya Yargıtay başkanlan söylüvor. tçişkri Bakan- hğı'nm yurtdışutda samhğı bir sanık Türki- C H P d e y a p ı s a l d e ğ i ş i m p a n e l i 'Temelsonınlam çözüm önerileriüretiyoruz' ÇHP tl Merkeâ'nde dün "Tûrkiye'nin Sorunton ve Halkçı Çözûm Önerikri" konferanslar dizisi kapsamında "TophımsaJ Yapıdaki Değişmeler ve CHP'nin Bu değişimlere Yamt Verecek PölMkalan" koouhı Wr panel gerçekkştirildl (Fotoğraf: HATÎCE TUNCER) İstanbul Haber Servi» - CHP Partı Meclısı üyesı Ntırettin Sözen, TBMM'dekı ve htikıimertela sağ partı egemerdığının çalışanı ezen uygulamalar sonucunu doğurduğunu belırterek "Ça- hşanlan ezen bu dözenie mıkadde göre- vimztfir" dedı CHP tl MerkezTnde dün "Tfirkiye'ım Soraalan ve Halkçı Çözüm Önerileri'' konferanslar dızısı kapsamında "Top- hımsal Yapıdaki Değişmeler ve CHP'nin BudeğMmkreYanıt Verecek Politikala- n" konulu bır panel gerçekleşnrıldı On- cekı gûn öldürülen eskı SHP Hakkân Mılletvekılı Cmnhur Keskin ıçın saygı duruşunda bulunulmasının ardından pa- nelın açılış konuşmasını yapan CHP PM üyesı Sozen, kureselleşmenın ıyı değer- lendınlmesı gereğını vurgula> arak "Sos- yal demokratlar küreseUeşmenin tam karştsında otmadığı gibi tam vanında da değfldir. Değerler ve ükeler değiştirilme- den yeni politikalar uretilmelidir. Ortak çahşmaalanlan\ezenginnğirıyaradima- smda berkesin ver abnası gereldr" dedı Sozen, CHP'nın kendı kurduğu TB- MM'ye gıremedığını ve genel seçım son- rası, genel seçım yemlgısı sonrası parla- mentoya sağ partılenn hâkım olmasınm sonucunun 8 yıUık kesınüsız eğıtımden tavız, Sosyal Güvenlık Yasası, IMF an- laşmalan olduğunu kaydettı Sözen "Tüm ekonomiksüontdarmyükÜBÜn iş- çiye,memura, köylüye yüktenmesi uygu- faunalan egemendir. Çafaşaaian ezen bu düzenkmücadekgörevinıizdir"diyeko- nuştu Partı mechsının kurultay sonra- sında 26 başbkta toplanan kararlann 20'sının yedı ayda hayata geçtığını belır- ten Sozen, "Tuzük ve program kundta- yı sonrasmda CHP halİun karştsraa idke- nin pek çoktemd sorantı konusunda ç»- znm önerierrvle çıkacak" dedı. Srvıl Toplum Kuruluşlan Platformu Temsılcısı BüJenf Berkarda. sıyasal par- ülenn ve STK'lenn bıriıkte çalışmalan- nın gereğının artık anlaşıldığını belırttı DPT'run eskı uzmanlanndan Hasaa KaracaL demokratıkleşme taleplen, AB adayhğı beklentısı ve yasam standardın- da çıtanın yükselmesını bekleyen Turkı- ye'de demokratıkJeşmenın sağianması zorunluluğunu ıfade etü Şaban AH Yaşaroğta da yenı bınyılda CHP'nin uye kayıtlannı yenılemekle ka- lınmaTnasını istpA ye'de çıkıj or ve bulunduğu şehirde. şehrin va- lisi ve emniyet müdürünce hima> e edildığı an- laşıhyor" dedı Sağlık Bakanı'nın deprem sonrasında ettığı sozlen ve kadrolaşma çaba- lannı da anımsatan Oymen, 18 yaşında par- tıye gırmış bırpartüı olarak, CHP'nin 18 Nı- san seçımlen sonrasında TBMM dışında kal- masına alışamadığını vurguladı Oymen. "18 Nisan otsa da olmasa da önümüzdeki seçün- lerde herhakk TBMM ye gireceğiz. Lstetik iddiah oiarak, birinci par- ti olarak, iktidar adayı olarak gireceğiz'' dı> e ko- nuştu CHP'nin TBMM'de olmamasının yarattığı sa- kıncalann genış kıtleler- ce de anlaşıldığını, TB- MM'de pek çok >asanın ıtırazsız çıktığını, halkın ve çalışanlann hakkını kımsenın aramadığını be- lırten Oymen, kendılen- nın de çok çalışarak ıktı- dara hazırlandıklaruıı kaydettı Inönu ise Susurluk ka- zası nedenıyle Susurluk- lulara haksızlık edıldığı- nı, bu kaza ıle ügılı olarak "Çadı", "Kam>on", "Çete" gıbı başka ısım- ler bulunmasını onerdı KULTUR • SANAT 2*3 «• T (3HATİ SINEMA TURSAK BEŞİKTAŞ KELEMYESİ LEVENT KIİTÜR MERKEZİ Çalıkıışıı Sokak No:IO 1. Loenl Ti'l:iO.212l 325 43 31 FlFS \\II)F SHI T klKKK k|\ \MII IKIHN I IkUUM \K ...'.' " " • " * • v<l\S\HIMKHİIIII l.cıKkMIIIIM IIIMU GOZITAMAMEN K APALI I()M (Rl ISE-NR()LE KIDM * N \ ıınctıncn: s~ smLKYklRRKK BEYOGLU/ALKAZAR (2M 24 M) 12 15-14 30-K 45-IMS-2I IS § AKADEMİ İSTANBUL SİNEMASI üknurIOZKURT Gani Rüzgar ŞAVATA EyiuiDENIZ - •— ilanlarınız için perareklam@superonline.com.tr 0.2122938978 sıN mR >->ar (>l\f R - Lm« V[SI\ • Urhncl (mın IRf \ Vurfttı Ansjrı KLKTI/ - ffcrraı IHhlR - Mnur 4tD4N \rm K\*\\Ç Ot - llhM KtSKI% • Uufr>>rr ÇMI>ıUS Xrm ft\( \h\U • Uı^ftr Ü>unıu Lrtrnl (,AMR \t BFIJI/ I h l l l l I SES-1885 ORTAOYUNCULARİSTİKLAL CAD NO14« T€L (0 212) 25118 65-66 FAX. (0 212) 244 43 27 www ortooyuncular com Şensoy un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Çarşamba / 20.00 Ferhon Şensoy'un PARASIZ YAŞAMAK PAHALI Perşembe - Cuma / 20.00 Derya Baykal ŞU AN MUTFAKTAYIM Yazan/Yoneten Fertnn Şensoy Mûzık Fikret Kıalok 5.00 / Sall 20 00 f t o nun Kaftılorrykı., Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Cumartesı / 20 00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Pazar 15.00 ve 18 00 S e a n s l a r . : 1 2 . 0 0 / 1 4 . 1 5 / 1 6 . 3 0 / 1 8 . 4 5 / 2 1 . 1 % ^ ^ S a , ^ Y e r | e r | : 0 r t a o y u n c u | a r G [ s e s | : 2 5 1 1 8 6 5 lr« 3 CaS Ba^ce'ı Ha^ar Sk 3 Eevoâ •Jel:(0.212) 251 74 84151İ VAKKORAMALAR-Taksim. Suadiye. Akmerkez CSÜNÜ EFES PUseil'in kullur ve sinitj kjlküarı ırlarik süıecek. "*" A INAPINA İŞ^V INSAN uya-'.yar-'crKe" M«"Baay I i ' i aian-Ycr.6Kr.!vfe:ı-Baay Dekor-'Hakan Djr-dar I Oenor-ûysı. Menı Denız Muzık Kema! GunOç f M u Z l k Di.zen;em« Kema Gur.: Cuna: 20.30 ff Cumartesı:'8 30 Pazar 15.30 ANKARA SANAr TİYATROSU Izmır Cad Ihlamur Sok. 7 A Ktzılay Gişe (0-312)417 76 76 ÂOO.O* Eşber Yagmurderelı RCJI Rutkay Azız Mûzik: Kemal GCnûç YASAiv'ıAt|CYazar-Yoneter Met*r Ba^a.1 Pazar: 18.30 E FZ S Pilse n 'in knltüı yt saıuta kıtküan ırtuık sürecek. ] -ı T.C. Kultür Bakanlığı 1 İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ | ATATURK KULTUR MERKEZİ | Gioacchino Rossini İTALYA'DA BİR TÜRKOpera 2 Perde Orkestra Şefi Fabrizio VENTURA Sahneye Ko/an Beppe de TOMASI Dekor SelçukTOLLU Kostüm ŞandaZIPÇI KoroŞefı Yıldız KÜNUTKU Işık. Bülent DARCAN Sanatçılar; Suat ARIKAN, Gulgez ALTINDAĞ, Mesut İKTU, Jaklın ÇARKÇI, Huseyın LİKOS. Alı Ihsan ONAT, Nursel ONCUL Kenan DAĞAŞAN, Özlem SOYDAN, Şamıl GÖKBERK, Aylın ATEŞ, Burak BİLGİLİ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ ORKESTRA VE KOROSU Türkiye'de ilk oynanış 22 Ocak Cumartesi saat: 15.30 25 Ocak Salı saat: 20.00 (Gala) 3 Şubat Perşembe saat: 20.00 l5Şubat Sah saat: 20.00 BORUSAN KULTUR VE SANAT MERKEZİ ETKİNLİKLERİ 18 Ocak 19 Ocak 20 Ocak 21 Ocak 22 Ocak Kon«r 19 00 l^tanbul Boğazıçı Orkestrasj "Oans Muzıöı" Yer lalytıt Kultür MMted Vıdeo Belgesel 1 2 * 3 6 (î 1 7 3 6 ff "Kjnsas Oty of iazz" ftobert Artman 1934 un Kansas Crty Swing hat rlatıyor (SS dk ) Söykşt 18 3 6 FuatErman "Futurıst Muzık ve Futurıst 5ın«ma* ÇocukAtotyesı 10 0 0 - 1 2 3 0 "MuzıŞın Rcngı 3* Atötyeler 10 30-11 30 •ÇocuklarİaMuzîk" (5-6 yaş 1 grup) 12.00-13 00 PnvBafbuğ "ÇocuklarU Mur*" (7 9 ya; 1 grup) 14 00-16 00 "Muzığın Reng 3" (6-IOyaj grubu) 14 00-17 00 U4ur D«4ınnencK4lu "Kontakt Doğarjama Ses vg Hareket Atatyesı* Etkfnbkler Bofvsan Isanbut Fılarmonı OHcestrast konserien hanç ucrctsııdt T.C. Kultür Bakanlığı • DARIO FO İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ I • ATATÛRK KÛLTÛR MERKEZİ'NDE J.Offenbach HOFFMANN'IN MASALLARI fantastık opera 3 perde OmstnŞefı htan AMGUH.0V / Sahneye Koyan YektaKARA 15 Ocak Cumartesı 15 30 / 27 Ocak Perşembe 20 00 5 Şubat Cumartesı 15 30 /10 Şubat Perşembe 20 00 C. Ortf CARMINA BURANA bale 1 perde Koreograf ve Sahneye Koyan Yo«n VAMOS / Ortcestra Şefı Senlar YALÇIN 26 Ocak Çarşamba 20 00 / 2 Şubat Çarşamba 20 00 / 8 Şubat Salı 20 00 12 Şubat Cumartesı 15 30 /17 Şubat Perşembe 20 00 • • P.l. Çaykoyski KUĞU GÖLÜ bale 4 perde Koreogrtı ve Sahneye Koyaı Derek DEAHE / Orttestra Şefi Eljad BAGIROV 29 Ocak Cumartesı 15 30 TIYATRO F 0 R A N.Simon / C.Coleman TATLI CHARITY müzıkal 2 perde Koreogralı * Srtneye Koyan Tony STEVtHS / Orkestra Şefı EKşad BAGIROV 1 Şubat Salı 20 00 VİYANA ESİNTİLERİ operet akşamı Muak rofietmenı S*fltarYJU.ÇIN/SahneyeKayan Sümtfay ARIMAN 14-28 Ocak Cuma 19 00 /18 Şubat Cuma 19 00 J.Bock BENİ SEVİYOR muzıkal 2 perde Muzık YOoetmenı HiUtyınKAYA / Sahneye Koyan Önder GÖKSEVEN 21 Ocak Cuma 19 00 / 4-11 Şubat Cuma 19 00 Bileiler Atatürk Kultür Merkezi gişelerinde satılmaktadır. I Biletler Atatürk Kultür Merkezi giselerinde satılmaktadır. A.K.Mgisetel: (0212) 251 10 23 251 56 00 (7 hat) 254 I A.K.M gıse tel: (0212) 251 10 23 251 56 00 (7 hat) 254 Komedi, 2 Perde Çeviren Füsun Oemirel Yöneten Tufan Karabulut Her Çarşamba 20.30 Rozay oynayan AyfagDI Onsd, W Antonio w RaTm prtoou AonriryiyrtHkv*Mbkdmc«ık«<d«anTulwıKntnkıl,Kcnl Anfa Kvnkhofiki w Doktor C m n ÇÜM. olsöanûslO «tUİ Ur oyun , «MBİSfariv. („) Gktp bu oyunu gOKtt. Oario Fo'nun ffcaai <Sk w~* y t » ı t ^ j y B <m*l ÇAI Wl AB / HIMIHff KADIKÖY- BARIŞ MANÇO KULTÜR MERKEZİ GİŞE (0216) 418 95 49 wwwtiy>trofora com Beyoğlu Karaca Tiyatrosu (0.212) 245 24 90/C.tesi: I5.3O Bizim Tiyatro Çölde Brecht'in İzdüsümlerinde bir Afrika söylencesînden esmlenerek oyunlastıran ve yönsten Zafer Diper T C Kultür Bakanlığı TRABZON DEVLET TİYATROSU Zühtü Erkan Oyun günleri: 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30 Ocak Aziz Nesin YOyun günleri: 6,7, 8, 13, 14, 15, 16 Ocak Oyun saatleri: Perşembe: 20.00, Cuma: 20.00 Cumartesi: 15.00-20.00 Pazar: 15.00 Atapark Haluk Ongan Sahnesi Gişe Tel: (0-462) 230 21 95 EFES Pilsen ınkultüıve sanata katkıluı utarak suıecfk. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ J Şehir Tiyatroları; HARtlYE MUHSIN ERTUCRUL SAHNESİ 0.212 240 77 20 DERYA GULU Yonelm. Nedret DENIZHAN U-15-16 OCAK FATIH HSATNUItl SAHNESİ 0.212 526 53 10 BULUNMAZ KULTUR MERKEZİ HUSEYIN HIIMI BULUNMAZ Yonehmınde itNIMA/TV/TtYAftO »YUNCULU6U idHrİMİ bhldalCd 212/8 Tel 2518523 Nazm Htkmet Sahneu MISYON 1 R KVHM ANMAK' Turkcos. £rj»n ISIDAJI Yonoten MUL PUJMPa 12-I3-14-15-16OCAK 15-16-22-23-29-30OCAK DANS OKULU "Ânı Dansla Başka Bir Dünyada Yapayahm" • VALS •CHA-CHA •SAMBA •BOLERO •RUMBA • TANGO ADRES Halaskaıgazı Cd Osmanbey Iş Hant 1SZ/2 Osmaıtey Tel (0212)2194548 USKUDAR MUSAHIPZADE CILAL SAHNESİ 0.216 333 03 «7 PEMBE KONAĞINGEÜNLERİ OYUNCAKTAKİ SIR (Ç.O)|S YCr»-,ı Engın GUKMEN 12-13-14-15-lıi OCAK » m v Şevkcl AVŞAK 15-16-22-23 29-30 OCAK STiLiST MODELİSTÖSS'ye Hazıriık İNGİLİZCEKursKayıflanmızBa^lamt^r 24SaarDmpiH<jpK»J2241 8! 32 349 04 90-34918 67 KADIKÖY 583 58 54 • 543 82 92 BAKJRKÖY 241 75 S5 • 247 97 88 NIŞANTAŞ) 2319805-2319812 ANKARA 446 2998-446 2999 BMR 230 84 57-230 2156 ESKIŞEHR TIYATRO İlanlarınız ıçın 293 89 78 KADIKOY HAIOUN TANEI SAHNESİ 0.216 3 4 * 04 63 ONCEINSAN Yongten SSbÛ TÖ«B4 12-1314-15-1<SOOU( MXn«(VEÇOCUK(Ç.O) 15-1&22-23-29-30 OCAK CAZIOSMANPASA SAHNESİ 0.212 571 60 67 KADIN ILE MEMURT .'...-.:. Muhıltm YIIMAZ - , „ • . „ Moılum KirEK 12-I3U-1516OCAK ALAAOD'IN SIHIRU LAMBASt [Ç.O 'c ı - f Nomık AGAYEV 15)6 22-23-29-30 OCAK HAK1ITE ttt riYATDOSU 0.212 240 77 20 Ayla ALGAN •YUNUS EMR£ SÖYLÜYOR* I114-15OOUC OYUN OÛHiak İAU 15 OO-3O 3O/HR9CMK CUMA 15 < C1» 11 00tC.CflS0O-J0.30/HUAI. 11 00»ÇOH5 00-19001 BILETLCR S£HIR TIYATHOLARI GISELtRlNDE SATISA SUNULMUSTUR Ado : ICANf 5 -CANYÜCELd i uyarlaVarti yörteten Ve^öv | GEMCÖ EB&ÂL î Sahne donatımı: Su Yücel / ^ F E S ^ N "- Muammer Karaca Tiyatrosu'nda I Pilsen j ." Cuma: 20.30 Cumarlesı: 18.00 Pazar: 1500 v ^ , : Tel: (0-212)252 59 35 ^ EFES Pilsen 'in kultür ve sanata katkıları artaıak süıecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog