Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

16OCAK2000PAZAR CUMHURlYET SAYFA HABERLER Güzeffiğii bedei1 ağrf • ANKARA(AA)- Kadınlar gûzel ve bakımlı olmak uğruna, yılda 360 milyon lira ile 1 milyar 400 milyon arasında para ödüyor. Ciltbakım setlerinin fîyatı 15 milyon lıradan başhyor. Makyaj temizleme sütü, tonik ve nemJendınciden ohışan setlerin Fıyatlan 50 milyon liraya kadar vanyor. Bu setierden yılda yaklaşık olarak 3 tane kullanan kadınlar, cilt bakım ürünlerine yılda 45-150 milyon lira harcıyorlar. Kınşık önleyici ve cildi gerginleşririci yoğun bakım kremlerine ise 50-100 milyon arasında para ödeniyor. Yılda 10-12 şişe şampuan tûketen hanımlar, bu ûrüne yılda 10-96 milyon lira ödüyorlar. Saç kremlerinin fîyatlan da 1-10 milyon lira arasında değışiyor. Heraysaçını kendisi boyayan hanımlar, bu ûrûne yılda 36 milyon lira veriyor. DünyaKadmlar Konferansı • lsunbul Haber Servisi - Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfi, 17-19 Ocak 2000 tarihleri arasında lsvıçre'nın Cenevre kentinde toplanacak olan Dûnya Kadınlar Konferansı'na katüacak. Vakıf yapuğı yazılı açıklamada, konferansa Marmara Grubu'nu temsilen Müjgan Sever ile lnci Sökmen'in katılacağını ve insan haklanyla ilgili iki bildiri sunacaklannı bildirdi. Akgüncftiayetnte • İstanbul Haber Servisi- Işadamı Nihat Akgün'ün Ataköy'de, kendisine ait restoranda öldürülmesi olayına ilişkin açılan davada, olayda tetikçilik yapnğı ileri sürülen Şaban Akan hakkında idam cezası istendi. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Küçükince tarafından hazırlanan ıddianamede diğer 6 sanık hakkında ise 3 ile 24 yıl arasında degişen hapis cezaları istendi. Loti amkk • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosa) - Fransız aydın ve yazar Pierre Loti, doğumunun 150. yüdönümünde düzenlenen bir panelle anıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Kültür Bakanlığı Müsteşan Fikret Üçcan, Loti'nin 19. yüzyılda bütün Avrupa'nın saldırdığı Türkiye'yi savunduğunu belirtti. Panele Kültür Bakanı tstemihan Talay da katıldı. Hastalığın Türkiye'de birkaç yıl içinde ölüm nedenlerinin başında geleceğine dikkat çekildi Tüberküloz çözüm beldiyorIstanbul Haber Servisi - Düzenli ilaç kullanmayan tüberkülozlu hastalarda ilaçlann zamanla etkisiz hale geldiği, çok üaca dirençli tüberkülozun görüldüğü vurgulandı. Uzmanlar, üaca dirençli tüberkülozun tedavi süresini 18-24 ay, maliyetini ise 3-4 milyar arttırdığını belirterek, tedaviyi destekleyecek akciğer ameliyatlaruıı da gündeme getirdiği konusunda uyardı. Son 10 yılda çok ilaca dirençli tüberkülozlu hastalann arttığı, nefes alan her insanın risk taşunasına neden olan bulaşıcı hastalıktan korunmamn son derece zor olduğu vurgulandı. Sosyal boyutu çok fazla olan tüberkülozla ilgili olarak Sağlık BakanhğYnın özel düzenlemeler getirmesi gerektiği, tüberkülozlu insanlann sosyo- ekonomik durumlannın düzeltilmesi gerektiği belirtüdi. Hasta Yakını Haklan Demeği (HAYAD), Istanbul Sağlık Müdürlüğü Toplanü Salonu'nda 'Tüberkülozda yaşanan sorunlar, hasta haklan ve ödevferi' konulu panel düzenledi. İlaca dirençli tüberküloz hastası olan radyolog Dr. Cenk Deüküçük, Türkiye'de tam donarumlı bir laboratuvar bulunmadığını, bu nedenle hastalann hangı ilaca dirençli olduklannm anlaşılamadığını beürtti. Infeksiyon yoluyla ilaca dirençli tüberküloza yakalanan, tedavisi Türkiye'de gerçekleştirilemeyeceği için 8 yıl Londra'da tedavi gören Dr. Deliküçük, yurtdışmda hastalann negatif basınçlı odada izole edilrruş olarak tedavi edıldığinı söyledi. Deüküçük, her saat başı havanın değiştirildiği negatif basınçlı odalara karşılık Türkiye'de en az 4 hastanın aynı koğuşlarda kaldığını, bu nedenle de hepsinin çapraz olarak ilaca dirençli hale geldiğine dikkat çekti. Deliküçük, bulaşıcı hastahklar konusunda hastane çalışanlannın bile bilinçsiz olduğunu vurgulayarak "En basit olarak maske takmayı ihmal ediyorlar. Türki>e"de mikrop saçma potansiyali yüksek insanlar çok rahat sokatdarda dolaşabüryor, evlerde en sevdüderi yakınlanna hastalığı butaşürabOiyor*' dıye konuştu. Yedikule Göğüs Hastalıklan ve Cerrahisi Merkezi 5. Servis Şefi Dr. Emel Çağlar da, tüberküloz basılinin neden olduğu, akciğerlerde görülen hastalığın solunum yoluyla sağlıklı kişilere bulaştığını söyledi. Tüm ınfeksiyon hastalıklan içinde en fazla ölüme yol açan hastahğın tüberküloz olduğunu vurgulayan Çağlar, "Nefes alan her insan tüberküloz riski yaşamakta. Menenjh, cilt, testis, kemik de dahil olmak üzere vücudun tüm asteminde tüberküloz odaklan meydana getebilir'' diye konuştu. Hastalığın tedavisinin eksiksiz olarak sürdürulmesinin önemine değinen Çağlar, "KuDanchğı ilaçlann eddsryte 20 günde şikâyetfcri kahnadığı için iyüeştiğini sanan ve tedavisini yanm bırakan hastalann hastahklan tekraıiamakla kahnayıp ilaca dirençli hale gefiyor" dedi. Çocuklara doğumdan itibaren 0-3 ay, ilkokula girişte 6-7 yaş arası yüzde 0-80 arasında koruyuculuğu olan BCG aşısının yaptınlmasını isteyen Dr. Çağlar, tüberküloz ilaçlannın ise kesinlikle yeşil reçeteyle saülması gerektiğini vurguladı. Kocaeli Depremde ölenlerin anısına anıt vemüze Yurt Haberleri Servisi - Marmara Bölgesi'nde 17 Ağustos'ta meydana gelen depremde ölenlerin anısının ya- şatılması için Kocaeli 'nin Körfez ilçe- sinde anıt, Yalova'da ise müze inşa edi- lecek. Izmit'teki Mehmetçik Çadırken- ti'nde bannan depremzede kadınlann yeniden normal yaşama döndürülmesi için başlaülan etkinliklere aerobik ders- leri de eklendi. Körfez Belediye Başkam Erhan Ye- nflmez, Güney Mahallesi'nde yıkılan belediye bizmet binasımn yenne konu- lacak deprem anıtının, yaşamlannı yi- ttren ilçe halkım unutturmamak ve in- sanlann bu tür büyük felaketlere karşı hazır olmalan bilıncini yaratmak için yapürılacagını söyledi. Anıt tasanmı- nın, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Osman Aranbaş taranndan yapılacağı- nı belirten Yenilmez, çahşmalânn mart ayında başlayarak haziran ayında ta- • mamlanacağını bildirdi. Yalova sahiline dökülen deprem en- kazlanndan oluşan dolgu alan üzerine Yalova Belediyesi "Deprem MÜMST inşa edecek. Bine yakın binanın enka- zının döküldüğü alanın altında insan ce- setlerinin de bulunduğu öne sürülüyor. Tanm tşletmeleri (TlGEM) arazisinin yanından başlayarak kent merkezine doğru 1.5 kilometrelik dolgu alan üze- rinde yapılacak müzede, depremde ya- şamını yitiren 3 bin kışinin ısımleri de tablolara yazılacak. Lojistık Destek Koordinasyon Mer- kezi Komutanı Binbaşı Volkan Angm ise depremzede kadınlann psikolojisi- nın yeniden eski haline dönüşmesi için devam eden sportif ve kültürel aktivi- telerin çoğaltüacağuu bildirdi. Hollanda'da yaşayan Türkler ile ülke- de yaşayan diğer yabancılann oluştur- dugu Azınhklar ve Yabancdan Koruma Kuruluşu, Bolu'da 12 Kasım depremin- de hasar gören lnkılap, 60. Yıl ve Ana- dohı Ögretmen Lisesi ve yurdunun ona- nmını üstlendi. Güney Kore'de, dep- remzede vatandaşlara destek sağTamâk için toplanan 2 milyon dolan Türki- ye'ye getiren heyet, Afet Bölge Koor- dinatör Valisi Kırtluay Öktem'i ziyaret ederek deprembölgesinde inceleme ge- zisi yaptdar. Beşiktaş Belediyesi'nin Ortaköy'de yapürdığı Hayvan Kısuiaşürma ve Aşdama Merkezi dün törenle hizmete açıkn. İstanbul 'da aşı ve kısırlaştırma çalışmaları sürdürülüyor 'Hayvan haklanyasast çıkanlmah9 htanbul Uaber Servisi- tstanbul'un ba- zı belediyeleri, son günlerde ölümlere yol açan kuduz tehlikesine karşı sahipsiz hay- vanlann aşılanması ve kısırlaştınhnasına yönelik çalışmalannı sürdürüyor. Beşiktaş Belediyesi'nin Ortaköy'de yapürdığı Hayvan Ktarlaşürma ve Aşıla- ma Merkezi, dün açıldı. 2'sı veteriner he- kim 6 personelin görev yapnğı tesiste haf- tada 25 köpek kısırlaştınlıp numaralandı- nlacak. Açılış töreninde konuşan Beşiktaş Belediye Başkam Yusuf Narooğhı, 2OOO'lı yıllarda kuduz hastalığının günde- me oturmasmdan rahatsız olduğunu belirterek Hay- vanlan Koruma Kanunu Tasansı'nın dört yıldır TBMM'de görüşülmeyi bekiediğıne dikkat çekti. Namoğlu, her ilçede ya- pılacak bir hayvan hastanesinin kuduz teh- likesini ortadan kaldıracağını savundu. ANAP Istanbul Milletvekili Ediz Hıın da sahipsiz hayvanlara gönüllü kuruluş- larla işbırüğı içinde koruma parkı, ban- nak, klinik ve hastaneler kurulmasıru ön- gören yasa tasansının bir an önce Mec- lis'ten geçmesini beklediğini belirterek "AB'ye üyefik hazntğı v^pöğımız şu gün- lerde hsyvanlan korumav a yönelik çağdaş yasabınnıızın buhuunasıgerekir n diye ko- nuştu. tstanbul Valısı ErolÇakır, 3 ay için- de 10 bin hayvanın aşılandığını bildirerek Sahipsiz Hayvanlan Konıma Demeği'ne, bulacağı Hazine arazisinde yapılacak hay- van koruma merkezini işletmelerini teklif etti. Silivri'de de belediye yetkilileri, şündi- ye kadar kuduz hastalığina rastlanmama- sına karşın önlem almak amacıyla ilçede- kı tüm sokak köpeklerini aşılıyor. Beledı- • Beşiktaş Belediyesi'nin yaptırdığı Hayvan Kısırlaşürma ve Aşı Markezi, Belediye Başkam Yusuf Namoğlu taranndan dün açıldı. 2'si veteriner hekim 6 personelin görev yaptığı tesiste haftada 25 köpek kısırlaştinlıp numaralandınlacak. ye yetkilileri sokak hayvanlannı aşıladık- tan sonra işaretleyerek aldıklan yere geri bırakırken, hayvan sahipleri de belediye- ye başvurarak hayvanlannı aşılatabiliyor- lar. SUivri Belediye Başkam Selami De- ğjnnend, sabipli ya da sahipsiz tüm hay- vanlann aşılanması gerektiğini ifade etti. Birleşik Avcılık Merkezi Başkam Meta- met Emin Esenkova, biyolojik çeşitlılığı ve hayvan türlerini koruma ilkesine aykı- n olduğu ileri sürülen Kara Avcıbgı Yasa- sı'nın yenilenmesine yönelik yasa tasan- sının bir an önce çıkması gerektiğini vur- guladı. Esenkova, mevcut Kara Avcüiğı Kanu- nu'nda memeli hayvanlann, yüan ve kap- lumbağa gibi koruma altındaki sürüngen- lerin üreme ve çiftleşme dönemleri dikka- te ahnmaksızın her vakit avlanmasının ser- best bırakıldığını anımsatarak Türkiye'nin çağdaş bir kara avcüiğı yasasına gereksi- nimi olduğunu vurguladı. Evcil hayvan marketi çocuklann ılgisinı çekti Türkiye'nin Istanbul Mecidiyeköy'deki Fress- napt adlı tek evcil hayvan süpermaketi, birinci yıl- dönümü kutlamalannda çocuklara yönelik ceşitli yanşmalar düzenledi. Süpermarkette yapılan en hızlı hamster, en çok konuşan papağan ve en çok kelime bilen muhabbet kuşu yanşmalannı kazanan çocuklara çeşidi hayvan kafeslen hediye edildi. Yetkililer yakında tstan- bul'da 2. evcil hayvan marketini Anadolu yakasında açacaklannı beürttiler. Süper- markette bu gün de evcil kedi ve köpek- lenn muayenesi ve brnak kesimi ücretsiz gerçekleştirilecek. iVM'nin yan etkisi yok Tüpbebekte üaçsızyöntem dahaucuz SAADETUSLU Halk arasında kısırlık olarak adlandınlan "infertilite'' so- rununun çözümü olarak uygulanan ilaçsız tüp bebek yönte- mi Kanada'da bir Türk doktortarafından başanyla uygulanı- yor. McGill Üniversitesi Tıp Fakültesi Royal Victoria Hasta- nesi'nde yöntemi uygulayan Doç. Dr. Bülent Gülekli, IVM (In Vıtro Maturasyon) yönteminde ilaç kullanımı olmadığı için hem kadındaki bazı yan etkilerin önlenebüdığinı hem de ekonomik olduğunu söyledi. Gülekli, laboratuvar çahşmala- rmda yüzde 86 oranın- da başan sağlandığını söyledi. Ilk olarak 1978 yı- lında doğan Looise Brown'la tanıştıgmuz tüp bebek yönteminin daha ekonomik ve da- ha güvenli olması için çalışmalar sürüyor. Gülekli, IVM yön- temini şöyle anlattı: u Bİ2İm vapdğuııız IVM yöntemi özellikk poükistik meri olan hanımlar için UVgun- dnr. Boyöotemde has- tayaâdetinin2ve8'in- ci günlerinde iki kez ultrasoo yapmakbıyız. Ba2uMrasontetkikin- de nerfaangi bir anor- maffik tespit edilme- yen hastalara yumur- te topiama işleminden 36 saat önce 10 bin ünite koryonik gona- dotropin enjekte edft- mektedir (Bu ilaç hem tûp bebek hem dekla- sikkıfernlite teda\ism- de kuUanıhyor). Yu- murta topiama işlemi âdetin 10-14. güoiert arasmda herhangi bir gÛDde V«pılıı»ı»kf»Ar Hasta klasik IVF'de oldıığu gibi yumarta- hkbnnuyanbnasıiçm hiç bir ttaç ahnadığm- dan topianan yumur- talann olgunlaşması işlemi laboratuvarda gerçekleştirihnekte ve bu süre 2448 saat ara- smda defişmektedir. YBmurtalar oigunl»- jmca l"Hmm eşinin spenni le dölenmek- te ve gefişen embriyo- b r aynen klasik IVF'de olduğu gibi rahme yerieştirümek- tedir. Yöntem daha önce Avrupa ve ABD'de denendi. ba- şanhokm,ancaklabo- ratuvardaki maturas- yon oranımızyüzde 86 ile bugüne dek ekk edilen en yüksek ra- kanKhr." Gülekli, bugüne ka- dar yöntemle 4 bebe- ğin sağlıklı olarak dünyaya geldiğini de ifade etti. rlaç kullanı- mınm ohnaması nede- niyle yöntemin hem basit hem de ekonomik olduğuna dikkat çeken Gülekli, "Mcgü'de 1 sikhıs I\T üaçlar hariç 4 bin 250 Kanada Dola- n'dır.Bir sfldusta kuDamlan ilaçlar ise bin 500 ile 3 bin Kana- da Dotan ansmda tntmakta ve bir deneme 6 ile 7 bin 500 do- Ur ansmda değpşmektedir. Bir IMV1 siklusu için hastalann ödediğj miktar ise 2 bin 950 Kanada Dolan olup tfim masraf- tar ilebnükte malhet maksimum 3 bin 500doiardır" diye bil- gi verdi. Gülekli, bu aydan itibaren diğer hekimlere de IVM yöntemini öğretmekle görevlendirildiğini beürtti. Panel 'Kısırhk oranı arttyor' tstanbul Haber ServW-Ba- şan oranı yüzde 40'larda kalan tüp bebek yönteminde kanıta . dayaü tıp yönteminin kullanıl- ması gerektiği vurgulandı. Metropolitan Florance Nigh- tıngale Hastanesi'nden Prof. Dr. Teksen Çambbd, tıp uygu- lamalannın 2000'li yıllarda kanıta dayandınlarak uygula- cağını söyledi. 'Yeni Mifenyumda tnfertft- teye Yakiaşunlar' konulu top- lantı dün Ceylan Interconti- nental Oteli'nde yapıldı. Avustrah/a'da 1970 yılında ku- rulan Cochrane adlı merkezm Optakigelışmelen düzenli ola- rak toplayıp değerlendirdiğini belirten Teksen Çamhbel, "Tıp son yıüarda matematik hesap gibi ele alınıyor" dedi. Bu merkez sayesinde doğru olarak bilinen pek çok teknığin aslında geçerliliğinin kalmadı- ğının anlaşıldığını belirten Çamlıbel şöyle devam etti: "Örneğin erkek kısırhgında sperm sayısuını düşiktnğü üaç tedavisiyle gklerihneye çakşMı- yordu. Bugûn bo aonaraı iaç yadacenrahiyledâzeliieBMye- ceğikanıÜandı.Merkezdeekk edüen büpler sayesinde k$fe- re gereksiz ^kmİer yaprimaa- nuı da önnne geçüebiiyorr Çamhbel, 2-3 yıl klasik te- davi denendikten sonratüp be- beğe başvurulması gerektiği- ni söyledi. Çamlıbel, 6 dene- meden sonrasının yararlı ol- mayacağuu ifade etti. Toplumlarda kısırhk oranı- nın giderek arttığma da dikkat çeken Prof. Çamlıbel, bunun en önemü nedeninin erkek kı- sırhğındaki azalma olduğunu söyledi. Çamlıbel, "Erkekler- de sperm oranı son 100 ydda yizde 60 dvannda azakB. Bo- nsn Bedeni ise biMnmçtjr" di- ye konuştu. DEMOKRAT MAKİNA, ENDÜSTRİ, İŞLETME, UÇAK MÜHENDİSLERİ ODA'NIN LAİK, ÇAĞDAŞ, DEMOKRAT ve YURTSEVER ÇİZGİSİNİ KORUMAK İÇİN MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASIİSTANBUL ŞUBESİ SEÇİMLERİNE ÇAĞIRIYOR! UNUTMAYIN! BU GÖREV SİZİNDİR, BAŞKASINDAN BEKLEMEYİNİZ BİNLERCE OY TEK TEK SİZİN OYLARINIZDAN OLUŞMAKTADIR MMO İSTANBUL ŞUBE 24. DÖNEM GENEL KURUL TOPLANT1SI VE SEÇİMLERİ YER: YıkJız Teknik Ünivefsitesi Oditoryumu Yıldız/Beşiktaş ASIL Üzeyir ULUDAĞ Münür AYDIN Zeki ARSLAN llterÇEÜK Osman SEFfTER Zafer ANADOLU Bekir Birol ÖZDEMİR TARİH: 22 Ocak 2000 Genel Kurul TopJantıa 23 Ocak 2000 Seçimler YÖNETİM KURULU AOAYLARI YEDEK Alpaslan SAVAŞ SavaşSARI K. Behice ÇAĞLAR • - . HayatiCAN Nükhet ÖZKAN Ali BOYALI Faruk ECEvTT 9.00-17.00) 9.00-17.00) ODAMIZA SAHİP ÇIKALIM! Tevfik PEKER, Yavuz BAYÜLKEN, Hasan AKALJN, Ümit ÜLGEN, Muammer KOÇER, Mustafa ERHAN, Kemal ÖZELÇİ, Kayhan ÖCAL, Nurettin YALÇIN, Prof. Dr. Selçuk SOMER, Prof. Dr. Nurullah GÜLTCKİN, Doç. Dr. Olcay KINCAY, Doç. Dr. Eyöp AKARYtLDIZ, Prof. Dr. Haluk KARADOGAN, Prof. Dr. Emin YURCİ, Prd. Dr. Hasan HEPERKAN, Onur UYSAL, Hüseyin Cahit CENGİZ, Hasan CEBİROGLU, Sinan TUTAL, Sait EYİGÖZ, Ibrahim BELENÜOĞLU, Meftun GÜRDALLAR, Nezih YAŞAR, Gökhan KARABACAK, Alpaslan SAVAŞ, Savaş SARI, Behice Kemate ÇAĞLAR, Hayati CAN, Nûkhet ÖZKAN, Ali BOYALJ, Faruk ECEVTT, Ayşen İŞSEVER, Dr. Mustafa BİLGE, Murat IĞCİOGLU, Hayati ERTUĞRUL, Yahya Kemal TOKSÖZ, Hayri ÇAKIR, Ali Metin DURUK, Tûrker SAVAT, Atilla ÖNAL, Kani KORKMAZ, Hatice MERMER, Naci ÖZTÜRK, Hulkı TANRIYAR, Mustafa ASAR, Zeynep ARSLAN, Mesut AYABAKAN, Saim GÜR, Hayati SOYKAN, Ayşe Biret ULUDAĞ, Erdal TOPDEMİR, Kenan TAŞ, Harun DOĞAN, Kâmil KÖKGÖR, Kamer ÖZOGUL Mustafa Suphi ÖZPARLAK, Nejat ULUKURTLAR, Halil ERALP, Hasan SINAR, Uğur AY- KEN, Erdem BEYGİRET, Rıdvan MERTÛZ, IsaEJDEROĞLU, Hüseyin ERDEM, Onur DURSUN, Ibrahim KAHRAMAN, Ahmet GÖKŞİN, Oktay ÜRÜN, Gülsen ÖZAK- MAN, Battal KIUÇ, Zeynet Abidin ÇELEBİ, Serdar ÖZCAN, Serdar KIRCA, Can İSMAİLOĞLU, Allende TÜFEKÇI, Şükran ÇAVDIR, Devrim EFE, Cumali FIRAT, Ufuk AKDEMİR, Gülderen YAVUZBAŞ, Erkan CİVELEK, Murat SONAT, Gazi GÜNDOĞDU, Ümrt Nazlı TEMEL, Ayhan AYDIN, Tuncay DİLBER, Nuh AYDIN, Ahmet Feyzı OĞUZ, Adnan KILANER, Faruk SEVİM, Rıdvan ADSAN, Oğuz YAMAN, Taniu KOÇAK, Selçuk DİLŞEN, Barbaros DEMİRALP, Şaban ERDEM, Sergünhan TOPAL, Armağan ÖZTÛKSAVUL, Sinan ERYILMAZ, Ali GÖKGÖZ, Kirkor BOYACIOGLU, Setahattin YAĞCI, Fikret PALABIYIK, Fırat TÜRE, Firuzan AKKÖK, Ali Samim GÜ- LEÇ, ismet ARINEL, Süleyman SOLMAZ, Ozgür BARIŞ, Gafur ONUR, Recep ÇAKMAK, Veysel BOYALI, Yıldınm YILDIZ, AlpTUÇ, Ersan BUSAN, Bülent GÖKSU, Bülent Ümit DAŞ, Can HASANOĞLU, Ruşen KAHRAMAN, Sevım GOKÇE, Şecaattin AKYOL, Ramazan SEZGİN, Nurettin GÜNGÖR, Olcay GÜLŞEN, Erkut MER- CAN, Hasan İLKBAHAR, Ahmet ASENA, Aydın GENÇAY, Ahmet SİFOĞLU, Cevdet ER, llhan GÖRMEZ, Serhat BABAOĞLU, Ibrahim Murat SARAÇOĞLU, Gürkan TOPUZLAR, Halil KÖYBAŞl, Ayşe KOCABAŞ, Bayram BORA, Hayri KOZANOĞLU, Lütfü KARAKAŞ, Mustafa ÖZDEMİR, Hasan TOKDEMİR, Muzaffer CAM, Yaşar SAYKAL, Teoman ÇOLAKOĞLU, Nevzat ŞANLI, Metin ŞEN, Engın GÜNGÖRMÜŞ, llhan SARI, Tahsın AYIK, ismet MURA. Cumhuriyet Ajandası »YAYSAT B a y i l e r i n d e Cumhuriyet kitap kulübü Çağ Pazariama A.Ş. Tûritocağı Cad. No:39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 İLAN İSKENDERUN İCRA TETKÖC MERCtt MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1999/212 Davah: Mustafa Yıldız - Adresi meçhul. Davacı Yapı Kredi Bankası taranndan Üçler Mobirya ile aleyhinize açılan işnhkak iddiasının reddı davasunn duruşma gûnü için adınıza çıkanlan dave- tiye bila tebliğ gelmekle, bu kerre adınıza ilanen duruşma gûnünün tebliğine ve durusmarun 27.1.2000 gûnüne talik edilmiş olup mezkûr gün ve saatte maze- retsiz duruşrnaya şelmediğiniz takdirde gıyabınızda istihkak iddianıznı reddi- ne karar verileceğı tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 893 NAĞMELER TAHTIM OLSAYDI Derman Bayladı, Üçüncü Selim'in romanını yazdı. Bu kitapta Sultan 3. Selim'in kurgulanmış ve romanlaştınlmış yaşamını ülkeyi gerilik bataklığından çıkarma çabalannı, aşklannı, özellikle de musikiye olan tutkusunu beğeni ve ilgiyle okuyacaksınız. Say Yayınevi ve bütün krtapçılarda. FATİHl.ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN DosyaNo: 1999/503 Davacı Arda Kuş veküi tarafından, davalılar Fat- ma Seher Aslan \ r s. aleyh- lerine açılan kayıt tashihı davasında, Davalı Recep Bülent Kuş miıasçısı Ber- han Ahmet Kuş'a dava dı- lekçesinin ve duruşma gü- nünün ilanen tebliğine, duruşmanın 25.1.2000'de saat 10.00'da yapümasına karar venlmış bulundu- ğundan, muhatabın bizzat mahkememizde hazır bu- lunması veya kendisini bir vekil ile temsıl ettinnesi, gelmediği takdirde dunış- maya HUMK'nin 213/2. maddesi gereğince gıya- bında devam olunacağı, dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 14.1.2000 Basın: 1502
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog