Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET DIZİYAZI 16OCAK2000PAZAR înfaz hukuku önünde tüm suçlular eşittir. Suç dışarda, insan içerde kalmıştır Yenibir infazsistemiHaklann kullanımında ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da diğer görüşler, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum ya da diğer sosyal statüler ayınm nedeni olamaz. B u haklann kullanımında işlediğiniz suçun çeşidi dikkate alınmaz. Tutuklu ya da hükümlü olmak, temel haklann kullanılması için yeterlidir. Tutuklu ve hükümlü hakları Tutuklu ve hükümlüye sahip olduğu haklan hemen yazılı olarak bildirilir. Eğer hükümlü ya da tutuklu okur-yazar değilse bu bilgiler sözlü olarak verilir. //er tutuklunun kimlik bilgileri ve öncelikle ulaşmak istediği kişinin ad ve adresi kayıtlara geçilir. Haklann ihlalinde yargı yolu açıktır. T artışılmasını sağlamak amacı ıle minimum standartlan temel ala- rak Tutuklu ve Hükümlü Hakbt- n"nı ve "Yeni Bir İnfaz Sistemi İçin Üke- leri" aşağıda sunduğumuz biçımde sıra- lamak ısüyoruz. Barınma Haklan: Hükümlü, tutuklu, çocuk, kadın ve er- kek ayn cezaevlerinde banndınlır. Oda ya da koguş sistemı ile bannma- da sağlık koşullan, gerekli alan ve olanak- lar, asgari kurallara göre saptanır. Yaşam alanlannda ve özel odada pen- cereler, doğal ışıkla okuma yazmaya ve temiz hava almaya uygun olmalıdır. Özel odalar, gece kalmak amacıyla dü- zenlenir. Temlzllk haklan: - Haftada en az bırkez olmak üzete hij- yen şartlannda yıkanma olanaklan vardir. - Yıkanma ve kullanma suyu düzenli sağlaniT. Clylm haklan: - Tutuklu ve hükümlüler, istedikleri gıysilen gıyerler. Ancak yeterli giysilen olmayanlara, onur kıncı olmayan gaysiler verilir. - Herkese kendi başına kullanabilece- ğı yatak ve yatak takımı verilir. Beslenme haklan: - Tutuklu ve hükümlü istediği anda içe- bileceğı suya sahip olmalıdır. - Belirli saatlerde, iyi beslenmesini sağ- layacak yiyecek alma hakkına sahiptir. Maddi desteği olmayanlara uygun bir harçuk verilir. - Beslenme esas olarak ıdarenın sorum- luluğundadır. Sporhaktan: - Açık havaya cıkma, mevsim koşulla- nna göre içerde ya da dışarda spor yap- ma hakkına sahiptir. safilık haklan: - Her kurumda psikiyatr ve doktor bu- lunan revir bulunmalıdır. - Özel tedavi gerektiren hastalar, uz- man kuruluşlara gönderilebilmeli ve re- fakat olanağı sağlanmalıdır. - Hasta, doktoru ile yahıız kalabilecek- tir. - Doğum hastalanna özel olanaklar ya- ratümalıdır. - llaçlar esas olarak idarece temin edi- lir. tlaç getırtme olanaklan olanlann dı- şandan tlaç getirmesine engel olunmaz. - Giyecek, yiyecek ve doğal ortamın sağlık koşullanna uygun olup olmadığı doktorlar taranndan kontrol edilecektir. - Hastalık, sakatlanma ve ölüm hali, yakınlan ya da istediği kişılere hemen bildirilecektir. - Yakın akrabalannın ölümü ya da cid- di hastalığından hemen haberdar ohna ve yalnız ya da muhafiz ile onlan görme ola- nağı sağlanacaktır. Dlslpllne llişkln haMar - Disiplin kurallan ve yasal haklanndan hemen bilgılendinlmeleri gerekir. - Yasa ya da tÜZÜkte tanımlanmamış ceza verilemez. - Bedensel cezalandırma, hücre cezası ve bütün zaümce, insanlık dışı ya da onur kıncı cezalar, disıpün cezası olarak ya- saktır. - Hükümlü ve tutuklunun yazılı ve sözlü olarak şikâyet hakkı vardır. Şikâ- yet dılekçesi akndı belgesi ile teslim aknır. 7 gün içinde yanıtlanması zo- runludur. Aksi halde idare, görevini ih- mal etmiş sayıln". Şikâyet dilekçeleri sansüre tabı olamaz. Haberleşme haklari: - Ailesi ve yakın dostlan ile düzenli ara- lıklarla mektupla, ziyaretçi kabul etmek suretiyle iletişhnde bulunacaktır. Ulusal bayrainlarda açık görüş hakkı vardır. - Ziyaretlerde idare yalnızca güvenlik önlemleri alacak, özel yasama müdahale sayılacak girişimde bulunmayacakur. Haftada bır kez telefonla da ıletışım sağ- layacakür. Tutuklu ve hükümlü, kendisi gjbi tutuklu ve hükümlü olan yakınlan ile haftada birkez görüşme haklnna sahiptir. - Özgür ortamda yasaklanmarmş her türlü yaym ve görsel habeıieşme araç- lanndan kendi olanaklan ile yararlana- caklardır. - Sansür edilen haberleşmeden sanığa bilgi venlecekur. Dlnsel haklar - Dınsel ibadetleri için olanak sağlana- cak, ancak toplu ibadete izin verilmeye- cektir. Nakllde haMar - Tutuklanma ve nakıl, derhal yakınla- nndan binne haber verilecektir. - Nakil sırasında teşhir yasaktır. Nakil aracı, gerekli havalandırma ve ışıklandır- ma koşullan altında ve doğal bir aracın sa- hip olduğu konfora sahip olacaknr. Stan- dartlara uygun olmayan nakil aracım red- detme hakkı vardır. Nakil masran idare- ce karşüanacaktır. ;. ,»*^. Savunma haklan: - Avukatla görüşme yalnızdır. Toplu suçlarda tutuklu, ısterse toplu görüşme yapabilir. - Dava arkadaşlan ile savunma hazırlı- ğı yapabümek içın duruşmalardanbirgün önce görüşme hakkına sahıptır. - Tutuklu ve hükümlü, savunması ile ıl- gili her türlü yayına, bilgi ve belgeye ula- şabilir. - Daktılo ve bilgisayar ya da benzeri araçlardan yararlanabüir. - Tutuklu, duruşmaya çıkmaya zorlana- maz. Cezaevinde bulunan danışma avu- katlanndan yardım isteme hakkı vardır. Cezaevi idaresine özlük haklan yönünden bağlı olmayan bu avukat yardımı redde- demez. y Aranma: Inanlık onuruna aykrn üst ve eşya ara- ması yapılamaz, güvenükle suurlı olmak ve suçu önlemek dışında tedbır alınamaz. Arama mutlaka teknık araçla yapıltr. Yenl bir İnfaz slstcml Içln Hkelcr. 1 Tutuklu ve hükümlü önce insan- dır. (Avnıpa Cezaevi Kurallan, Madde. 1) 2) Suç, cezanın ınfazinı hiçbir biçim- de etkilemez, suç dışarda, suçlu (insan) içerde kalmıştır. Bu yönüyle ışledikleri suç ne olursa olsun, infaz hukuku önün- de tüm suçlular eşıttir. 3) Tutuklama ya da cezanın infazı, ta- mamen özgürlükten yoksunluk değıldır. Bireye bağb tüm özgürlüklerden (behrli alanda muhafaza dışında), tutuklu ve hü- kümlünün yararlanması bir zorunluluktur. 4) "Tretman" amaç değil, araçtır. Ana ilkeler a) Tutuklu ve hükümlüye sahip olduğu haklan hemen yazılı olarak bildirilir. Eğer hükümlü ya da tutukhı okur- yazar değilse bu bilgiler sözlü olarak verilir. b) Bu haklann kullanımında işlediğiniz suçun çeşidi dikkate alınmaz. Tutuklu ya da hükümlü olmak, temel haklann kullanılması için yeterlidir. c) Haklann kullanımında ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da diğer görüşler, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum ya da diğer sosyal statüler ayınm nedeni olamaz. Her tutuklunun kimlik bilgileri ve öncelikle ulaşmak istediği kişinin ad ve adresi kayıtlara geçilir. d) Haklann ihlalinde yargı yolu açıktır. Tretman yerine "genştirme" temel alın- malı, tutuklu ya da hükümlü, kendi ihti- yaçlan doğrultusunda kendısıni gelıştir- mek için tüm olanaklardan yararlanma- hdır. 5) Tutuklu ve hükümlü. "Irkçıhk, sa- vaş kışkırOatığı ve müstehcentik" alan- lannda fıkri ve bedenı gehşme talep ede- mez. tnsani olmayan bu üç alana ilişkin istemlere smır konulması zorunludur. 6) Infazın yasallığı ve hukuka uygun- luğunu denetleyecek merci, İnfaz Hâ- kimliği olmalıdır. Günlük yaşamın dü- zenlenmesi ve disıpline edilmesine iliş- kin her türlü karara tutuklu, Cezaevi Sav- cısı, temsilciler, cezaevi pedagogu, eği- timcisi, avukan ve cezaevi müdürü eşit koşullarda katümalıdır. 7) Her cezaevinde, Baro taranndan görevlendirilmiş ve fınanse edilmiş, ala- nında eğıtımlı (mahpuslann kışisel hak- lannı korumakla görevli) cezaevi danış- man avukatı görev yapar. 8) Cezaevi infaz kurumlan ve hizmet- lerinin denetimi resmi ve sivil gruplarca yapıhT. Bu gruplar Adalet Bakanlığı mü- fem'şleri, Barolar Birliği, infaz avukatla- n, TTB, TMMOB, insan haklan örgüt- leri ve konuyla doğrudan ilgili srvil ör- gütlerin hukuk kurumlan temsilcilerin- den oluşurlar. Sivil gruplann da cezaevi idaresi hakkında dava açma hakkı vardır. 9) Mahpuslar, geceleri bireysel odalar- da banndınlırlar. Gündüz kolektif ya- şam esastır. Tutuklu ve hükümlülerin sağlık ve beslenmeleri, uluslararası stan- dartlar ile geleneksel yapıya uygun ola- rak sağlarnr. 10) Öğrenme ve gelişmelerinin önü- ne 5. maddede behrtilen haller dışında engel konulamaz. 11) Savunma, tutuklu ve hükümlünün temel hakkıdrr. Hiçbir gerekçe bu hak- kın kullanımını sınırlayamaz. Sosyal ilişkUer (aile ve akraba görüş- mesi ve her türlü yazışma), haberleşme özgürlüğü engellenemez. 12) Kötü muamele ve teşhir yasaktır. Kötü muamele uygulayan kamu görev- lısı hakkında "meslekten çıkarma ceza- a" uygulanır. 13) Ceza İnfaz Kurumlan'nda eğrtil- miş personel kullanılması zorunludur. Personel için belirlenen standart kural- lar hizmet içi eğıtimle geliştırilir. Mah- pusun dış dünyaya hazırlanması bir zo- runluluktur. Bu İconuda infazın bitiş ta- rihinden 1 yü önce başlayan hazrrlama izinleri verilir. BİTTİ TEŞEKKÜR Sevgili eşim Avukat NECLÂ FERTAN ERTEL'İn vefatı dolayısıyla cenaze merasimine iştirak eden, telefonla arayan, telgraf çeken, ziyaretimize gelen tüm meslektaşlarına, arkadaşlarına, basın mensuplanna, akraba ve dostlanmıza teşekkür eder, şükranlanmı sunarım. CÜNEYTERTEL BAŞSAGLIGI Çalışma arkadaşımız GÜLSEV TOKSÖZ'ün babası, Sayin VEDAT TOKSÖZÜn ölümünü üzüntüyle öğrendik. Merhuma Tann'dan rahmet, arkadaşımıza ve yakınlanna başsağlığı dileriz. CUMHURİYET ÇALIŞANLARI YİTİRDİK Canımız, her şeyimiz, babamız VEDAT TOKSÖZ'Ü 14 Ocak 2000 günü bu dünyadan uğurtadık. Eşi Cennet ikbal, Kizi: Cülsev, Oğullari: Edip ve Nedim GÖRÜŞ ŞABAN ALİYAŞAROĞLU* Tüpizm Geleceğin Sektöpü miidüp? Türk turizmi, binli yıllann sonu olan 99'da şaşır- tıcı sayılabilecek gelişmeletie karşılaştı ve bunun karştlığını da çok ağır bir biçimde ödedi. Adeta kal- binden vurulmuş oldu. Bu ağır bedelin ödenmesine neden olan sürpriz gelişmelere peş peşe yeni halkalar eklenmesiyte 99 yılı turizm için "kayıp biryıl" oldu. • Ispanya'nın turizm sektöründeki KDV oranını yüzde 15'ten 5'e düşürmesi ve srfıriaması. • Komşumuz Yunanistan'da devalüasyon yaptl- ması ve fiyatlann yüzde 30 aşağıya çekilmesi. • Almanya'da işsizlik oranının yüzde 20'lere u- laşması ve vergilerin yüksettilmesi. • Güney Asya'daki ekonomik kriz nedeniyte tu- ristlere ftyat indirimi yapılması ve krizin Rusya'yı da vurması. • Avrupa Birliği ülkelerinin kendi aralannda tatil kredisi vererek vatandaşlannı Italya ve Ispanya'ya yönlendirmesi. • Fransa'da oynanan Dünya Kupası. • Körfez'de yeni bir savaşın çıkma olasılığının Avrupa'da bir korkunun yayılmasına neden olma- sı. • Yurtiçi ve yurtdışındaki irtica ve köktendincile- rin eylemlerinin tedirginlik ve ürküntü yaratmas). • Turistlerin trafik kazalannda ölmesi, yaralan- ması ve tecavüze uğrama haberterinin basın dün- yasında ağıriıklı olarak yer alması. • Balkanlar'da ortaya çıkan sıcak etnik savaş rüzgârlannın Avrupa-Asya karayolunda trafiği ak- satması. • Dönemin Alman Şansölyesi Helmut Kohl'ün Türkiye'ye karşı önyargılı olumsuz tutumunun, Türk-Alman ilişkilerinde yarattığı gerginlik ve poli- tik tartışmalara yol açması. • Özellikle, Alman basınında çıkan Türkiye ile il- gili olumsuz haberier sonucu, Almanlann Türki- ye'de tatil yapma fikrinin etkjlenmesi. • Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yurtdtşında yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi ile Avrupa ülkele- rindeki PKK'lilerin terör estirme ve gözdağı verme eylemlerine kalkışmalan. • Kimi ülkelerce Türkiye'nin tatil için en tehlikeli ve riskli ülkeler arasında gösterilmesi. • 99'un en büyük depreminin 17 AğustostaTür- kiye'de meydana gelmesi, göreceli olarak turizm sektörümüz için olumsuz dönüşümleri belirieyen etmenlerden en önemlileri olmuştur. Turizm sektörümüz, irademiz dışındaki bu olum- suz gelişmeler yanında kendi yanılgı ve yanlış po- litikalanmız da eklenince "dibe vurmuştur". ömeğin, Tün\ turizmine karşı açılan savaşta he- men karşı atağa geçip etkisiz hale getirilmede ye- tersiz kalınması. • Turizm Bakanlığı'nın tanıtım payının 14 milyon dolara düşürülmesi ve Türkiye'nin artılan ve imajı- nın dünyaya tanrtılmasında başan sağlanamama- sı. • Kumarhanelerin kapatılmasj, Laleli sektorünOn göz ardı edilmesi, medyada yer alan olumsuz ha- berierin doğal olarak insanlan etkilemesi, insan fak- törüne gerekli değer ve önemin verilmemesi, yatak kapasitesindeki kontrolsüz artış, çevreye karşı ge- rekli duyarlılığın gösterilmemesi özellikle güneyde- ki otellerimizi fena halde etkilemiş oldu. Turizm Bakanımız Sayın Ertcan Mumcu'nun "Tu- rizm Bakanlığı'nı lağvedeceğim" sözü duygusal inatçılıkla ve yetkısını aşarak söylenmiş bir görüş olarak algılanmalıdır. Turizm Bakanlığımızı kapat- mak değil, siyasetten anndırarak köklü bir değişim- le yeniden yapılandırmak gerekmektedir. Ancak öy- le bir çağdaş yapılandırma ile turizmdeki değerieri- mizi dünya turizm pazanna sunabiliriz. Ve dünyayı kucaklayan bir turizm anlayışını geliştirebiliriz. Işte o vakit turizm dünyasındaki "genel eğılımler ve de- ğişimler"\n izlenmesini daha rahat yapabıliriz. 2000'li yıllann iletişim gücü ve küresel yayılımı ile turizmde akıllan durduracak olası yeniliklerin ve çe- şitlenmelerin görijlebileceği, insanlann yalnız kara- daki türdeşJerinin değil, denizin dibindeki canlıla- nn, uzaydaki uçuşanlann da turist konuklan konu- muna gelebileceklerinin öngörüşü içinde olmalıyız. Çünkü her türlü değişime gebe olan yeni bir binyı- la girmiş bulunuyoruz. Orneğin, yüzyılın en büyük zirvesi sayılan AGlTin Istanbul'da herkesin takdirini kazanarak gerçek- leştirilmış olması, • ABD Başkanı Clinton'ın aJtı günlük resmi ve ai- lece turistik gezisi. • Abdullah Öcalan'ın hiçbir eleştiriye uğramayan adil yargılanışı. • Türk-Yunan ilişkilerinin yakınlaşması. • Türkiye'nin AB'ye aday ülke olmas». • PKK'nin yurtdışı faaliyetlerinde çözülmeler go- rülmesi. • Köktendincilerin frenlenmesi ve laiklikten ödün verilmemesi. • Bakû-Ceyhan ve "Mavi Akım Hatlan" ile ener- ji alanında yeni bir sayfanın açılması. • Galatasaray futbol takımının Avrupa kupasın- da ağıriığını koyması, Türk turizminin dönüşümle- rini belirieyecek ve tanıtımına önemli katkısı olacak faktörier olarak değeriendirilmelidir. 99'da kan kaybına uğrayan Türk turizmi 2000'e yeni bir umut ve önemli beklentilerle girmiştir. Bek- lentilerin gerçekleşmesi ve sektörümüzün bütünü- nün yeni yılda gülmesi diteğryle... (*) Türkiye Turizm Yazarion Yön. Krl. Üyesi, Turizm ve Çevre Komisyonu Başkanı VEFAT ve BAŞSAGLIGI Odamızın Şeref Üyelerinden Prof. Dr. RASİM BERKMEN vefat etmiştir Ailesine, yakınlanna ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Saffet Rona Sok. Şahin Apt. No. 12/6 Kozıltoprak/Kadıköy adresinde ikamet eden tlhami Aluıcak MK'nin 355. maddesi gereğüıce vesayet altına alınarak, kendisine 1336 doğumlu eşi Fatma Nüzhet Almcak vasi ta- yin edümiştir. Danolunur. 12. 11.1999 Basm: 1447 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yayınladtğj günlük B/Z/AT? Gazete Ülke sorunlanna ilişkin raporianyia, araştırmalanyla, köşe yazılanyia, tarafsız haberieriyie sivil toptumlann gazetesi. Düzenli okumak için abone olun. Tel: 0.212. 511 08 75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog