Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç 9 Genel Yayın Koordınatörü Hikmet Çefmkaya 0 Yazuşlen Müdürir tbrahim Yıldız • Sorumlu Müdür Fikret İlkiz • Haber Merkezı Müdürir Hakan Kara • Görsel Yönetmen: Fikret Eser Isühbarat Cengiz Yıldınm # Ekonorru Öriem Yüzak • Kültûr Handan Şenköken • Spor. Abdülkadir Yücelman • Makaieler Sami Karaören # Düzeltme Abdnllah Yazıcı • Fotograf: Erdoğan Köseoğio • Bılgı-Belge. Edibe Buğra • Yurt Haberlen: Mehmet Faraç Yayın Kurulu: tlhan SeJçuk (Başkan), Orbao Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şâkran Soner,tbrahim Yıkta,Orhan Barsab, Mastafa BaJbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcisı. Mastafa Balbay Atatürk Bulvan No: 125, Kat 4, Bakanlıklar-Ankara Tel 4195020(7hat), Faks: 4195027 • Izmır Temsılcisı: Serdar Kızık, H Zıya Blv 1352 S.2/3Tel.4411220, Faks-4419117»AdanaTemafcısı: Çetin Yigenoğhı, Inönü Cd. 119 S. No:l Kat:l, Tel: 363 12 11, Faks 363 12 15 Müessese Müdürü: Üstnn Akmen 0 Koordinatör Ahmet Korulsan • Muhasebe Büknt Yener • ldare. Hûseyin Görer • Satış: Fazilet Koza MEDYA C: • Yönetım Kunılu Başkanı - Genel Müdür Gfilbin Erdurın • Koordınatör Reha Iptman • Genel MüdürYanhmcısı SevdaÇobaa Tel. 514 07 53 - 51395 80-513*t6(Wl,Faks. 5138463 YayullayaB ve Basan: Yent Gun Haber Ajansı, Basın ve Yayıncıltk A Ş Tûıkocagı Cad. 39,41 Cagaloglu 34334 tsonbul PK 246 - Sukecı 34435 tstanbu! Tel (0'212)512 05 05(20hat) Faks (0/212)513 85 95 www.cumhuriyet.com.tr 16 OCAK 2000 Imsak: 5.48 Güneş: 7.20 Öğle: 12.21 Ikindi: 14.45 Akşam: 17.07 Yatsı: 18.34 TÜBİ1AK hternefte sfte açtı • ANKARA (AA)- TÜBİTAK Bügi Teknolojıleri ve Araştırma Enstitûsû'nün (BÎLTEN), öğrencilerin düşünme ve yazma yeteneğini geliştirmek ûzere Internet'teki sitesinde açtığı öykû köşesinde her yaştan Internet gezgini, bir öyküyû baştan sona birükte yazryor, yeni öykû kahramanlan yaraüyor. BÎLTEN toplanan öykûleri, ilen aşamalarda bir kıtapta toplamayı, katılan öykû yazarlan arasında da ödüllü bir yanşma düzenlemeyi planhyor. Etkileşimli Oyküler Köşesi'ne http://bilten.metu.edu.tr/Int ernetTechnologies/OYKU1 html adresinden ulaşılabılıyor. Demans' hastabgı arüyor • ANKARA (AA)- Beyinde önemli hasara neden olan hastalıklar geçiren yaşlılarda görülen ve yeni belirlenen bir hastalık türü olan ' demans'ın, gelışmış ûlkelerde giderek arttığı bildirildı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölûmü Araş.tırma Görevlisi Ayşegûl Durak Batıgün, 'demans'ın geneUikle hafiza kaybı ile kendini gösterdığıni ıfade ederek şu bilgılen verdi: "Hastahğm diğer belirtileri, kişüik değişmesi, duygu bozukluğu, halüsinasyon görmedir. Davranış geneUikle bozuk, uygunsuz, rahatsız edici ve huzursuzluk verici; kişi ilgisLZ ve savruktur. Kişi kısıtlandıgını hıssettiği zaman, öfke ve diğer duygulannda da ani patlamalar görülebilir. Hastalığın ileri aşamalannda hastalar, kendılenne bakamaz hale geürler." Tarkan'dan depremzedelere dBStBK • Istanbul Haber Servisi - Ünlü pop müzık şarkıcısı Tarkan Tevetoğlu, Türkiye Eğıtim Gönüllüleri Vakfi'nın depremzedeler yaranna başlattığı projelere destek vermek amacıyla önceki akşam Yeşilköy'deki Mydonose Showland'de bir konser verdi. Tarkan, konser öncesinde sunulan deprem görüntülerinin yer aldığı barkovizyon gösterisinin bitimine doğru sahneye çıkarak, "Unutmamah" adlı parçasını seslendirdi. Sahneye, hayranlannın "En büyük asker bızun asker" sloganlanyla çıkan Tarkan, yaklaşık 2.5 saat sahnede kaldı. Tüm gelirinin deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfi'na bağışlandığı konserin sonunda Tarkan'a, katkılanndan dolayı valof yetküilerince bir plaket verildi. m H tetişim' semineri • Haber Merkezi - Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlûk Vakfi, bugün 'Etkili Üetişim' konulu bir seminer düzenliyor. Vakfin Kadıköy Rıhtım Caddesi, Yoğurtçu Şükrü Sokak No: 19'da bulunan binasında saat 14.00'te başlayacak olan seminerde sosyal hizmetler uzmanı Selmin Ergûden konuşacak. HERKESIŞAŞIRTANISIMLERDtş Haberler Servisi - Amenka'nın ünlü magazin dergilerinden haftalık People, 1999 yılının en "şaşuiKr 25 ünlüsünü seçti. Dergiye göre büyük gürültülerle ve 'aghmalarta' geçen 99 yıh, şaşırbcı, ılgı cekicı simalarla, siyah elbisesinin ûzerine fazlaca renklı bir şal atmış oldu. Porto Rıco'lu ünlü şarkıcı Rkky Martin, bu listenin başlannda yer ahyor. 27 yaşındaki sanatçuıın etkileyici bir performans sergileyerek sadece Amenka'nın değil, bütün dünyanın kalbine ve ruhuna seslenmeyi başardığı ifade ediliyor. Dergiye göre 12 yaşından ben sahnelerde olan Martin, sadece 'akılbca tasaıianmtş bir pazarlama şaheseri' değıl, gerçekten şaşırbcı bir yetenek. People dergisinin ön sıralarda yer verdiği bir isım de JuJia Roberts Roberts'la çalışan yönetmenler, kendisinin diğer sanatçılardan farkh olarak, hiç kapris yapmadığını, ağır çalışma koşullanna kulak asmadığuıı ve espn yeteneğinın olduğunu beürtıyorlar. Işini böylesine kaprissiz yapmasırun izleyiciye de yansıdığı ve bu durumun Roberts'ı şaşırtıcı bir başanya kavuşturduğu ıfade ediliyor. tlk sıralarda yer alan isimlerden biriyse Hütary CHnton Clinton için şöyle deniyor "Onun Lewinsky'den ve diğer skandalbvdan sonra parçalanıp ufataiKhgmı uu düşünüyorsunuz? Hayır. 52 yaşındaki Hflhry CKnton dündik ay-akta. Sonıniaria mûkemrod bir şddkk baş etti ve herfcea şaşntb." Jenniffer Lopez ve Bruce VVTffis ise "en şaşırtıcılar'" listesındeki diğer isimlerden. People'a göre Lopez, hayranlannı sıkmadan kendini sürekli ızlettirmeyi ve meraklannı ayakta tutmayı biliyor. Hatta elini attığı her işte başarüı olan Lopez kadar "şaşırtıa'' bir zekâya sahip bır sanatçı daha yok. Willis ıse şaşırncılar lıstesine "henı taş gibi sert, hem duygusaT profılini "6. hjs" füminde başarüı bir şekılde verebildıği ıçın ginniş. Tanıtım kampanyası süriiyor ÇocukHaklan DantşmaKonseyi kuruldu % • Cumhurbaşkanı Sûleyman Demirerin *••-•'. himayesinde 22 Kasım 1999 tarihinde başlatılan Çocuk Haklan Sözleşmesi tanıtım kampanyası Türkiye genelinde sürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ll Müdürlüğü öncülüğünde 'Istanbul Çocuk Haklan Danışma Konseyi' kuruldu. tstanbul Haber Servisi - lstanbul'da, Çocuk Hakla- n Sözleşmesi'nin işlerliğe kavuşmasını sağlamak amacıyla, Sosyal Hizmet- lerve Çocuk Esirgeme Ku- rumu (SHÇEK) fî Müdûr- lüğü öncülüğünde 'Istan- bul Çocuk Haklan Danış- ma Konseyi' kuruldu. SHÇEKGenel Müdüriü- ğü'nce yapılan yazılı açık- lamada, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hi- mayesinde 22 Kasım 1999 tarihinde başlatılan Çocuk Haklan Sözleşmesi tanı- tım kampanyasının Türki- ye genelinde sürdürüldü- ğü belirtildi. SHÇEK Is- tanbul tl Müdürlüğü'nün bu amaçla düzenledigi dör- düncü toplantının ll Mü- dürü Kahraman Eroğlu'nun başkanlığında dün gerçek- leştinldığı kaydedılen açık- lamada, toplantıya çocuk merkezli çalışmalar yapan kuruluşlann temsilcileri- nin katıldığı ifade edıldı Alman karar gereğince, Türkiye Çocuklara Yenı- den Ozgürlük Vakfi, Ço- cuğa özgürlûk Güvenlik ve Gelişimıni Destekleme Derneği, Anne ve Baba Sağhğı Vakfi, YÖRET, Ço- cuk Vakfi, Sokak Çocukla- n Gönüllüleri Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Is- tanbul Barosu Çocuk Hak- lan Komisyonu, ÇYDD, Istanbul Tabip Odası, Tür- kiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfi, Istanbul Emniyet Müdürlüğü Kü- çüklen Koruma Şubesi, Is- tanbul Milli Eğıtim Mü- dürlüğü, Istanbul Sağlık Müdürlüğü, Istanbul 1. ve 2. Çocuk Mahkemesi tem- silcilennden oluşan 'Istan- bui Çocuk Haklan Danış- ma Koüseyi'nin kurulduğu duyuruldu. Konsey bün- yesinde, çocuk haklan ala- nında lletışim Ağı, Eğıtim, Sağlık, Hukuk, Yaym-Bro- şür, Alo lmdat ve Medya ile ilişkıler adlı çalışma grup- lan oluşturulacak. Açıklamada, Çocuk Haklan Danışma Konseyi çahşma gruplannm 15 gün- de bır toplanarak yıl sonu- na kadargörevini sürdüre- ceği, çocuk haklan çalış- malanna kurum, kuruluş ve kişılerin kaülımını özen- direrek etkinlıklerde görcv almalanna yardım edeceği vurgulandı. GÖZÜM SEYREYLE / işa, ÖZGENTÜRK Akordeonu Mm çahyor? g- -s liiii, Allah Allah.. sabahın köründe bu akor- deon sesi nereden geliyor? Komşular- dan değil, altı yıllık komşulanm hiç de- ğişmedı. Sadece birinde gitar çalan genç bir adam var, o da bugünlerde yurtdışın- da. Ah evet yan tarafta mehtaplı geceler- de saksofon çalan Fransız komşumu az daha unutuyordum. Evet, altı yılda gitar ve saksofon dışında hiçbirmüzik aleti ya- kmlara uğramadı. Gerçekten bu akorde- on nereden çıktı? Üstelik sanınm iki ta- ne ve sürekli Balkan havalan çalıyorlar. Çare yok, giyinip sokağa çıkacağun. Akordeon şimdi çok hüzünlü ça- lıyor. Balkan- lar'm o ınsanın yüreğini titreten hüzünlü sesi bü- tûn sokağı dol- durdu. Hemen fırhyorum. Dış kapıdan uçar gi- bi geçip yokuşu miyorum. Akor- deon sesi daha da artıyor. Kuş- ku yok doğru yoldayım. Evet, işte oradalar. Kü- çücük iki oğlan çocuğu. On, on iki yaşında anca varlar. Ikisi de sanşın. Kulakla- n, elleri soğukta kızarmış, özel- likle de elleri. Amasankisogu- ğu hissetmiyor- lar, yağan yağ- muronlanıslat- mıyor; başlarmı hiç kaldırmadan, bir an bile soluk alma- dan bir Balkan şarkısından diğerine ge- çiyorlar. Durmadan. yorulmadan. Mahalleli toplanmış. Davulcular ve zurnacılar dışında sokaklarda müzik ya- pan insanlara milletçe pek alışık değiliz. Şu koskoca Beyoğlu'nda sokakta mü- zik yapan sadece iki kişi var. Biri Anza- vur Pasajı'mn önünde, güzelim valsler, tangolar çalan bir yaşlı adam; öteki genç- tir, arada sırada ortaya çıkar, Taksim'e ya- km mekân tutar ve gitar çalar. Nüfusu on milyonu geçen bir kent için ne kötü bir not. Sokaklannda ınsanlann müzik yapmadığı bir metropol. Durum ne New York'ta böyle.. ne Paris'te ne Prag'da. Nüfusu 1.5 milyon olan Ams- terdam'da bile bir müzik tutkusu, bir öz- gürlûk tutkusu insanı sarar. Cam isteyen keman çalar, cam isteyen grup halinde otantik müzik yapar, cam isteyen tef ça- lar. Ne çalarsa çalsın herkes kendini öz- gürce ifade eder ve cam isteyen de para verir. Bir kentin uygarhk düzeyi biraz da sokak çalgıcılannın sayısı ve kalitesiy- le ölçülür. Örneğin girmek için can attı- ğımız Avrupa Birliği'ne bağlı ûlkelerde 6 Haziran "Müzik Günü"dür. O gün Pa- ris'te olsun, Atina'da olsun bütün sokak müzisyenleri kentin çeşitli meydanlann- da kurulmuş platformlarda sabaha kadar müzik yaparlar. Ve bu kentler tam bir gün bir gece müzikle yatar, müzikle kal- kar. Biz bu konuda ne kadar yoksuluz. Evet, Caz Festivalimiz var, Gülhane Şen- lıklenmiz var. Her türlü müzık, üUcemiz topraklannda rahatlıkla ıcra edilebiliyor ama, sokaklan müziksiz. Düşünün Is- tanbul bile kendıliğınden su gibi akıp gi- den bır müzık kültürüne yabancı. Işte benim, iki akordeon sesi duyunca ken- dimi apar topar sokağa atmam bundan. Böyle bir kent düşlüyorum, sokaklann- da her türlü müziğin yapıldığı, inanlann her an müzik yaşadıklan bir kent. Nerede kalmış- nk... Mahalleli top- lanmış ıkı küçük müzisyeni dinliyo- ruz. Arka arkaya yedi sekiz Balkan parçası çalıyorlar. Elleri iyice morar- dı ama.. bırakmaya niyetleri yok. So- nunda biz izleyen- ler isyan edip u Ye- ter arük, yonıkhı- nuz.. ûşüdûnüz.. dnüenin" diyoruz. Utangaç susuyor- lar. Hani nerede şap- kalan.. Çok utan- gaçlar, çok amatör- ler. şöyle kallavi bir şapka çıkaramı- yorlar. Sonunda mahallenin gençle- rinden biri dayana- mıyor, kendi bere- sini para toplamak için kullanmaya başlıyor. Çocuklar, o para toplarken utangaç önlerine bakıyorlar. Yanlanna yaklaşıp "Siz kimsiniz.. bu işi vapmak nereden aklmıza geldi" diye soruyorum. Yüzüme bakıyorlar, tekrar so- ruyorum, bu kez btraz büyük olanı kötü bir Türkçeyle yanıt veriyor. "Kosova, Kosova." Tabii.. bu Balkan havalannı onlardan başka kim çalabilir ki... "Neyapryorsu- nuz burada?","Yaşryoruz" diyorlar. Bi- rinin adı Adil, öbürünün Manuel, Istan- bul'a geleli bir yıl olmuş. Anne oteldey- miş, hasta, karmnı gösteriyor, Manuel. "Çok sancısı var" diyor. Baba geceleri akordeon çalıyormuş, şeyde.. Çiçek Pa- sajı'nda. Onlar da sıkümışlar otelde otur- maktan, ellerinde bir zamanlar okulda çal- dıklan müzik aletleri, en kıymetli eşya- lan akordeonlar.. vurmuşlar yola. "Çok soğulc. üşümüyor musunuz?" diyorum. Başlarını sallıyorlar.. "Hayn-.'' Kosova daha soğuk olunnuş. Gene de özlüyor- larmış Kosova'yı. Çok bomba yağmış ama gûzel memleketmiş, onlann mem- leketiymiş. Paralannı ahp teşekkür etmek için bir parça daha çalıyorlar. sonra gü- lerek yokuştan aşağı koşmaya başlıyor- lar. Adlan Adil ve Manuel. Bugünlerde onlara herhangi bir köşebaşında rastla- manız mümkün. Sadece kulaklannız te- tikte olsun, yeter. isoz50(â hormaiLcom
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog