Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

1COCAK2000PAZAR CUMHURİYET SAYFA dishab@cumhuriyetcom.tr 11 ÇHfdeiki deprem: 4 ötü • PEKİN(AA)-Çin'de, dün sabaha karşı Richter ölçeğine göre 6 ve 6.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ük beliriemelere göre, depremde 4 kişi öldü, 400'den fazla kişi yaralandı.Güneydeki Yunnan bölgesinde bulunan Yao'an kentinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki ilk depremi, 1.5 saat sonra 6.5 büyüklüğûnde ikinci bir deprem izledi. Kentte 447 ev yıkıldı. Iran'da bebeğe tecavüze idam • TAHRAN (AA) - Iran'da 18 aylık bebeğe tecavüz eden 17 yaşındaki genç, balkın önünde idam edildi. Cumhur-ı lslami gazetesinin habenne göre, Casem tbrahimi, ölüm cezası yüksek mahkeme tarafindan onaylandıktan sonra Gonave kentinde asıldı. lran'da tecavüz suçu idamla cezalandınlıyor. Cezayir'de iç ICEZAYtR(AA)- Cezayir'de köktendinci Dava ve Cihad örgütû mılitahlannın, hükümetle af görüşmeleri yapan bir örgût yetkilisini öldürdükleri bıldınldı. Hükümetle af görüşmeleri yapan Hasan Hattab'uı İideri olduğu örgütten üç rrulıtan, Hattab'm yardımcısı Avcid Burgiba'yı öldürdü. Dava ve Cihad ile Sılahlı lslarru Grup (GIA), Devlet Başkanı Abdûlaziz Buteflika'mn af önerisini henüz kabul etmedi. Bu arada ülkede son 3 gûn içinde 7 kişi öldürüldü. Knenz'in koğuş arkadaşlan Tırk • ALMANYA (AA) - Eski Demokratik Almanya Devlet Başkanı Egon Krenz, başkent Berlin'deki Hakenfelde Cezaevi'nde 2 Türk mahkûmla aynı koğuşu paylaşıyor. Bild gazetesinin haberinde, Krenz'in sabah 06.00'da kalknğı, 09.00'da gazetelerini okuduğu bildirildi. Gazete, Krenz'in bir Türk mahkûmla cezaevi bahçesinde gezerken çekilmiş fotoğrafına da yer verdi. Krenz, eski Demokratik Almanya Devlet Başkanlığı sırasında, sının geçmek isteyenlere ateş açdması emri vermekten suçlu bulunarak 6.5 yıl hapis cezasına çarptınlıruştı. Başkan adayı Talat, KKTC'deki yasadışı olayların birliğe girerek önleneceğini söyledi 6 AB üyeüği tek seçenek' REŞATAKAR LEFKDŞA - Kuzey Kıbns Türk Cum- huriyeti'nde(KKTC) löNisan'dayapdacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İide- ri Mehmet Ali Talat Kıbns Türk'ünün Av- rupa Birliği (AB) üyehği dışında bir seçe- neği bulunmadığını söyledi. KKTC'nin tanınmamış bir devlet oldu- gunu ve uluslararası hukuk kurallannın bu ülkede geçerli olmadığmı Mehmet AJi Ta- lat, off-shore (kıyı bankası) adı altında et- kinlik gösteren bazı TC kökenli bankala- nn KKTC 'de kara para aklamasının bun- dan kaynaklandığını savundu. Kadıköy 1. Asliye Hukuk Mahkeme- KLERİDES SUCLADI Kipriyanu'nun gözü koltukta • Meclis Başkanı Kipriyanu, Türkiye'nin AB üyeliğine karşılık Kıbns konıısunda Ankara'dan 'ödün' istenmemesi için Simitis'le Klerides'in anlaştıklannı öne sürdü. LEFKOŞA (AA) - Gü ney Kıbns Rum Yönetimi (GKRY) Mechs Başka- nı Spiros Kiprryanu'nun Rum kesimi İi- deri Glafkos Klerides'in istifa etmesi ve seçimlere gidihnesi gerektiği yönünde- ki açıklaması, Rum kesımini kanştırdı. Klerides, Kipriyanu'nun, kendisinin yerini almak için partilerle gizli görüş- meler yaptığını açıkladı. Klerides, Rum yönetimi Sözcüsü Mfludis Papapetrn aracılığıyla yaptığı açıklamada, istifa etmesi durumunda Kipriyanu'nun gö- rev süresinin dolacağı 2003 yılına ka- dar bu göreve vekâlet etmek için parti- lerin görüşlerini aldığını beürtti. Kipri- yanu'nun gerilim içinde olduğunu ve Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis'in tehükeli siyaset izlediği konusunda sa- bit fikirleri olduğunu behrten Klerides, Kipriyanu'ya sakinleşmesini öğütledi- gmisöylediğuıikaydem. Hükümette bu- lunan Birieşik Demokrat Partisi (EDİ) kanadından sözcü Papapetru, Tanm ve ÇevTeBakanı Kostas Themostokleusve Rum yönetıminin Avrupa Birljgj (AB) ile müzakere heyeü başkanı ve EDİ İi- deri YorgoVasflhı'nun da görevden alın- masını isteyen Kipriyanu, bu kişilerin Klerides'in Simitis yanhsı politika iz- lemesinde etkili olduğunu savunuyor. Sûrpriz açıklama Kipriyanu, Türkiye'nin AB üyeliği- ne karşüık Kıbns konusunda Ankara'dan "ödûn" istenmemesi için Simitis'le Kle- rides'in Helsinki'den önce anlaştıklan- m da öne sürdü. Vasiliu, Kipriyanu'nun açıklamalarmı "smpriz" olarak nıtelen- direrek Atına ile Rum kesiminin Helsin- ki'de zaferden söz ettiklerini, yahıızca Kipriyanu'nunböyle düşündüğünü söy- ledi. • CTP İideri Mehmet Ali Talat, Kuzey Kıbns'taki kara para aklanması ve uyuşturucu kaçakçılığının önûne geçilebilmesi için Avrupa Birliği'ne üye olmaktan başka çare olmadığını bildirdi. si'nin, 1983 yılı sonunda KKTC'de kuru- lan First Merchant Bank'm 4 yetkilisini 2'şer yü hapse mahkûm etmesini değer- lendiren CTP İideri Talat "Bu daha baş- tangıçtır. Bakahm sırada Idmler vardır. Zaman içinde onlan da göreceğiz'' dedi. Talat kara para, uyuşturucu kaçakçüığı gibi olaylann ortadan kalkması için, ulus- lararası hukuk kurallannın adanın her iki kesiminde de geçerli olması gerektiğine dikkat çekerek bunun yolunun AB üyeli- ğinden geçtiğini söyledi. Talat şöyle dedi: Arük poütikalar değjşti "Geçmiş yülarda Kıbns'm Türkrye fle eşzamanda AB üyesi olacağı söyleniyordu. Bu üzerindeısrar edikn bir potnlkaydı. Fa- kat Hdsmki zirvesi sonrasmda pothika de- ğiştL Kıbns'm çözüınden sonra,fakat Tür- krye'denönceABüytsiolabüeceğibeBrtfl- dL Ben dıyorum Id, Kıbns mnmnnıın çö- zümünü beklemeden, Kıbns Türkleri de Rumlaria birfikte AB ûyeBk müzakerete- rikanhnabdır. Hemenşmıdi,hiçzaman yi- tirmeden." Kıbns Türk'ünün, bugünkü liderlerle AB'ye giremeyeceğirii, zihniyerin mut- laka değişmesi gerektiğini söyleyen CTP İideri Mehmet Ali Talat, nisan ayında ya- pılacak cumhurbaşkanlığı seçünlerini "değişünnekiçin'' bir fırsat olduğunu id- diaetti. CTP İideri Mehmet Ali Talat, Helsinki zirvesi sonrasmda Türk-Yunan Uişkile- rinde görülen yumuşamanm, Kıbns'a da yansıması ve taraflar arasındakı temasla- nn artrınlmasını istedi. Başkent Grozni'yi çevreleyen dağjarda konuşlanan Rus askerieri, kenti topa tutuyor. (Fotoğraf: REUTERS) însan Hakları Izleme Komitesi, sivillere şiddet uygulandığını öne sürdü 'ÇeçenlerRusları kışkırtıyor' Dış Haberler Servisi - Rus savaş uçak- lan Çeçenistan'm başkenti Grozni'yi dün de bombalarken tnsan Haklan Izleme Ko- mitesi, Çeçen militanlan, Ruslan sivil böl- gelere saldırmaya kışkırtmakla suçladı. Kuruluş tarafından New York'ta yapı- lan açıklamada, "Çeçen uvaşçdan, kfiy- V»rihhı yatıynahrrian ıırak k»hna<anı kte- yensMDereşiddet uvgutayoriar, Ruslan si- vfljçrieîtobölgeterinesaldırmalaniçinktş- UıılıyiBfarhnyİM-pâv-iMpriny'ayımlanıııtph- Hkeye atryorlar" ifadesi kullamldı. Interfaks ajansmm verdiği haberde, Rus askerlerinin kentte topçu saldınsına devam ettiği, bir konserve fabrikasında ve ken- tin bazı kesimlerinde şiddetli caoşmalar çık- üğı belirtildi. Bombardımanda ana rafine- ridekı bir yakıt deposu da yandı. Rus uçak- lanmn son 24 saatte Grozni, Argun ve Ve- deno kentlerinde toplam 180 sorti yaptı- ğı kaydedildi. Grozni'deki Çeçen savaşçı- lann komutam Isa Monayev de dün sabah 28 Rus askerini öldürdüklerini iddia eder- ken Rusya, önceki gece Grozni'den güney- deki dağhk bölgelerde bulunan üslere git- meye çalışan 58 Çeçen savaşçının öldü- rüldüğünü öne sürdü. Bu arada, Çeçenistan'da Rus subaylann rüşvet karşılığı köyleri bombalamaktan vazgeçtikleri öne sürüldü. The Moscow Timcs gazetesinde dün jfkus askerlerinin rüşvet karşıhğı Çeçen köylerini bombalamaktan vazgeçtikleri iddia edildi. yer alan habere göre, rüşvetçiler arasında generaller de var. Haberde yer alan bazı örnekler şöyle: Kater-Yurt'ta köylülerin 5 bin 555 dolar karşılığı ruble ve büyük ek- ran bir televizyon vermeleri sayesinde, 20 sıvılın ölümüne yol açan bombardıman durdu. Kulari'de köylüler, rüşveti şeker, et ve un şeklinde verdiler. Açkoy-Martan'da ise bombardıman başladı, ancak rüşvet verildikten sonra durdu. Açkoy-Martanh bir köylüye göre Rus askerieri, köylerin kıyısına geliyor ve ateşe başlayarak panik çıkmasına yol açıyorlar. Bunun sonucun- da köyün ileri gelenlennin rüşvet pazar- lığına başlayacağuu bılıyorter Rusya \st iddialan yalanladı. ABD'yle yapüan anlaşma iptal Rusya'nın, 1995 yılmda ABD ile ımza- ladığı, "1999 yıh sonrasmda tran'a sflah sabşının kesDmesiyle" ılgili protokolün uygulanmasından vazgeçtiği bıldirildi. Rusya'nın Kommersant gazetesi, dün, Sa- vunma Bakanı tgor Sergeye\- ve Iran Yük- sek Güvenlik Konseyi Sekreteri Hasan Rnhani'nin önceki gün Moskova'da yap- tıklan görüşmeyi yorumlarken "Mosto- va, ABD ve Rusya arasmdaki iüşkikrin pariak dönemlerine ait silah protokolünü nygulanuuun arük bir anlamı oimadığı kararma vanfa" ifadesini kullandı. Arkan gözünden vuruldu 'Sırp Kasabı' öldürüldü • Belgrad'daki Intercontinental Oteli'nin lobisinde otururken silahlı saldırganlar tarafindan sol gözünden vurulan Arkan hastane yolnnda yaşamını yitirdi. D«ş Haberler ServU - Uluslararası Savaş Suçla- n Mahkemesı (USSM) ta- rafından aranan ve "Sırp Kasabı A r k u " olarak bi- linen Zdyko Razaatoviç dün Belgrad'da vurularak öldürüldü. Arkan ve berabenndeki- ler, hıtercontmental Ote- li'nin lobisinde otururken kimliğı beurlenemeyen sal- dırganlar tarafından ateş açıldığı, Arkan'la birlikte, koruması ve arkadaşı Man- da ile kimliği beürleneme- yen bir kişinın de öldflğü bıldirildi. Manda olay ye- rinde, diğer yaraü hasta- nede yaşarmnı yitirdi. Ar- kan'm sol gözünden vu- rulduğubelirtUdi. Saldın- da otelin önunden geçen btn kadın iki kişi de yara- landı Arkan, hastanayc götü- rülürken yolda öldü. USSM tarafindan 1997'de ınsanlık suçu ışlemekten hakkmda tutuklama kara- n çıkanlan 47 yaşındaki Arkan, 1991'de Huratis- tan'da, 1992-95 yıllan ara- sında da Bosna-Hersek'te- ki Snp kıynnlannda önem- li parmağı olmakla suçla- nıyordu. Hırvatistan ve Bosna'daki savaşlarda Ar- kan Uderliğindeki milis ör- gütü "Kaplanlar" binler- ce kişinin ölümünden so- rumhı tutuluyor. Kaplanlar, Kosova'da da çok sayıda Arnavut'u öldürmekle suç- lanıyor. Banka da sovdu Arkan, Interpol tarafin- dan da Batı Avrupa'da bir dizi banka soygunuyla bağ- lanusı olduğu suçlamasıy- la aranıyordu. Sırp parlamentosunda 1992 yıhnda miHetvekilli- ği yapan Arkan, daha son- ra poliukayı bırakarak rut- bol takımı Belgrad Obi- lıc'ı satm ahnıstı. Devlet başkanlığı seçimi Şili'de halk sandık başında IHş Haberler ScrvU- Ingiltere'nin, eski dikta- tör General Auguto Pt- nochet'nin sağlüc neden- leriyle serbest bırakıhna- sını istediğini açıklama- sının ortalıgı kanştırdı- ğı Şili'de 8 miryon seçmen bugün devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gidi- yor. Seçimlerde, sagcı Şili tttifakı'nın Pinochet'yi desteklediği bilinen ada- yı JoaqimLafvtn ile ikti- dardaki merkez sol De- mokrasi îçin Partiler Bir- liği koalisyonunun ılım- h solcu adayı Rfcardo La- gDsbasabaşyanşıyor. 17 yıllık Pinochet yönetimi- nin devrihnesinde önem- li rol oynayan LagosTa Pinochet destekçisi La- vin, iki ayn ucu temsil ediyor. Seçimler, halkm Pmochet'yi ne kadar des- teklediğınin göstergesi olacak. Ük turda Lagos oylarm yüzde 47 9'unu, Lavin 47.5'ini almışü. EDIP bir yumruk ağnsı taşıyarak ya da taşarak kentin buğulu camlanndan gidilirse hangi adrese gidilir, kalınır elbet kopanlmış bir çınar yaprağı gibi ince, kınlgan, saydam belki de... AYSEL EYÜP 3. ASIİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN BİLDtRİLJVltŞTtR . EsasNo: 1998/597 Davacı: Celal Şahın Vekili: Av. Recep Doğan, Sorular Mah. Aliemiri Sok. 5/34 Fatih-lst. Davalı: Medine Şahın, Çamlık Mah. Çavuşbaşı köyü no: 75 Kavacık-Beykoz-lst. Dava: Boşanma. Cevap süresı: 15 gündûr. Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan boşanma davasımn ara karan gereğince: Davaüya beliıtilen adreste dava dilekçesinin tefolig edile- mediğı, adres araşnrmasında da adı geçenin elverişli adresi- nin bulunamadığı anlaşılmakla, 7201 sayılı kanunun 29/28 maddeleri hükümlerine binaen dava dilekçesinin ilanen tebli- ğine karar verünıiştir. Davahnın 17.02.2000 günü saat: 09.30'da haztr olması, belli olunan gûn ve saatte gelmeniz veya kendinizi bir vekü ile temsil etürmenız ve delillerinizi ibraz etmenız, gelmediği- niz veya mazeret bildirmediğiniz ve delillerinizi de ibraz et- raedığınız takdırde yargılamanın yoklugunuzda yapılıp hak- kuuzda hüküm kurulacağı hususu dava dilekçesinin teblığı yenne geçerli olmak ûzere ilan olunuı. tş bu ilan yayımlandığı tanhten ıübaren 15 gün sonra ya- pılmış sayüacaktır. İlan olunur. 12.01.2000 Basm: 1464 Evde çocuklannıza bakılır. 0-12Yaş. 612 37 78 - Bayrampaşa TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASIİSTANBULŞUBESİ 37. GENEL KURULU Çoğunluklu olarak 29 ve 30 Ocak 2000 (09.00- 17.00)'de Neşet Ömer Sok. 17/3 Kadıköy; Çoğunluksuz olarak 5 Şubat 2000 (10.00- 17.00)'de Kadıköy Evlendirme Dairesi Üst Salon, Hasanpaşa/Kadıköy ve 6 Şubat 2000 (09.00-17.00)'de Neşet Ömer Sok. 17/3 Kadıköy adreslerindeki aşağıda gündemle yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur. TMMOB KMO Istanbul Şubesi 36. Dönem Yönetim Kurulu GÜNDEM: ) ç ş 2) Başkanlık Divanı Seçimi 3) Saygı Duruşu, 4)AçışKonuşmalan 5)Ça)ışma, Mali RaporveTahmini Bütçenin Okunması ve Değerlendirilmesi, 6) Yönetim Kurulu ve Merkez Delegeleri asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve tutanağa bağlanarak duyunjlmasi 7) Dilek ve öneriler 8)Kapanış :'• " 2. Gün: Seçimler BEYKOZ1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLÎĞl'NDEN Dosya No: 999/284 Serpü Barian taraftndan Mustafa Barkrn aleyhine açı- lan boşanma davasımn yargılaması sırasında: Davalı Mustafa Barkm'ın Beykoz Öğümce köyünde ıkamet ettığı bıldınldığı balde teblıgatın kendisine yapılamadığından davalı Mustafa Barian'ın 31.1.2000 günü saat 10.30'damahkememizdehazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil etürmesi, aksı takdırde yokluğnnda karar verileceği ilanen tebüğ olunur. 10.12.1999. Basın:1169 Nürus cüzdanımı kaybettim hükûmsüzdür. TANER DEM.Lt Kimligimi kaybettim hükûmsüzdür. HÜSEYtN BtLDİK FATİH1. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No. 1999/503 Davacı Arda Kuş vekili tarafindan, davalılar Fatma Se- her Aslan vs. aleyhlerine açılan kayıt tashihı davasında, Davalı Recep Bülent Kuş mirasçısı Bethan Ahmet Kuş'a dava dilekçesinin ve dunışma günOnün ilanen tebliğine, dunışmanın 25.1. 2000'de saat 10 00'da yapılmasına ka- rar verilmiş bulunduğundan, muhatabın bızzat mahkeme- mızde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, gelmediği takdırde dunışmaya HUMK'nin 213/2. maddesi geregınce gıyabında devam olunacağı, da- va dilekçesinin teblıgı yenne kaim olmak üzere ilan olu- nur. 14.1.2000 Basm: 1502 ZEYTİNBURNU BİRİNCt İCRA DAtRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIKAKTTIRMA ÎLANI Dosya No: 1998/733 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedı. evsafı: Kazlıçeşme 2589 ada 79 parselde kayıtlı kat irtifakma ayrı^an bodnım kat 34/216 arsa payh 1 nolu dükkân olup, tasdikli projesine göre 105.85 m2 alanlı yapuun dış cep- hesi betebe kaph olup, temiz ve bakımlıdır. Zemini dökme mozaik duvarlar plastik badana doğramalar demir doğra- madır. tmar durumuna göre ana gayrimenkule H-15.50 m irti- fasmda konut yapılabileceği bildirilmiştir. Mezkûr gayri- menkulün bulunduğu yer ıtiban ile muhammen kıymeti 14.840.000.000. TL'sıdır. Satışşarilan: 1- Sahş, 13/3/2000 günü saat 11.00'den 11.20'e kadar Zeytinburnu 1. lcra Dairesi'nde açık arttınna surctiyle ya- pılacak. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'mi ve rüçhanlı alacaklılar vaısa alacaklan mecmuunu ve saüş masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedel- le alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 23/3/2000 günü günü aynı yerde aynı saatte ikinci aıiuııuaya çıkanlacaktır. Bu arrümıada da bu mıktar elde edılememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü sak- h kalmak uzere arttınna ilanında gösterilen müddet sonun- da en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttuma bedehnin malm tahmin edilen kıymetmin yüzde 40'ını bul- ması ve satış ısteyenin alacagına rüçhanı olan alacaklann toplanundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır. Böyle £azla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttınnaya ıştirak edeceklerin, tahmin edilen kayme- tin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu mıktar kadar mılİı bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı ıstediğinde 20 günü geçme- mek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, ta- pu harç ve masraflan alıcıya aittir. Bırikmış vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgüilerin (*) bu gay- rimenkul üzenndeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanagı belgeleri ile on beş gün için- de dairemize bıldirmeleri lazımdır. Aksi takdırde haklan tapu sicilı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakıla- caklardır. KDV alıcıya aittir. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yaurmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm ahcüar ve kefil- leri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt fa- izi aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsil olu- nacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alına- caktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren heıkesin görebil- mesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde iste- yen alıcıya bir örneği gönderilebihr. 6- Satışa ıştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün- derecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bügı almak isteyenlerin 1998/733 E. sayüı dosya numarasıyla müdür- lüğümüze başvurmalan ilan olunur. 05/01/2000 (*) llgililer tabirine utıfak hakkı sahipleri de dahildir. Basm. 1387 Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı türsak SİNEMA SEMINERLERI 22 Ocak 2000 -15 Nisan 2000 Cumartesi Günleri 1. Gnıp (Saat: 09.30 -13.30) 2. Grup (Saat: 14.30 -18.30) Dünya Sinema Tarihi • Senaryo Yazımı • Film Yönetiminin İlkeleri • Oyunculuk • Objektifler ve Kompozisyon • Kurgu • Aydınlatma İlkeleri • Fılm Kuramları ve Çöziimlemesi • Sanat Yönetimi • Fılm Yapım Süreci • Seslendirme • Video Kameralan • Sinema Kameraian • Film Grameri Adres: (Ju/ttıti l.ınl D ı n u k Sok. N<>: II IM<mlu - Isianbul lel: ((»212ı 25! 67 7» - 244 52 51 - 251 S4 XI SUŞEHRİ İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIKAKTITRMAİLANI Dosya No: 1999/665 Satılmasına karar venlen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: Suşehri ılçesı, Camıorta Mai. 351 ada, 11 parselde tapuya kayıüı 84 m2 yüzölçümündeki kat no: l.Bağ. bölümno' 2, 8/14arsapayhmesken nıtelıgmdeki taşınmazm Umhissesı Imarduru- mu: Suşehn Belediye Başkanlığı'nın 11.10.1999 tarih ve 1074 sayılı yazısına göre, ıskân alanı olarak adlandınlmıştır. Halıhazır dunımu: Mesken; üç oda, koridor, mutfak, wc ve banyodan mü- teşekkil, çaüsı olmayıp, duvarlar renklı kırec badana, odalar tahta döşemeli, ıslak mahaller yan- sma kadar fayans kaplîdır. Kıymeti: Tüm müDdyeüne 6.116.575.992.-TL. krymet takdir edılmış- tir. Satış ilanı Ugililerin adresine tebhğe gönderilmiş olup, tebliğ yjpılamaması ve adresleri bilin- meyenler için de ilanen tebliğ yerine kaım olacağı ilan olunur. Sıöş ;artlan: 1- Saüş, 21/02/2000 Pazartesi günü saat 10.00'dan 10/ 20'ye kadar Suşehri lcra Müdürlü- ğü'nde açık arttınna suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masnflannı geçmek şartı ile ihale olu- nur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 02/03/2000 Perşembe günü aynı yerde aynı saatte ikinci arttınnaya cıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu mık- tar elde edılememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttınna ilanın- da göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar kı arttırma bedelınin malın tahmın edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve sarjş isteyenın alacagına rüçhanı olan alacaklann toplanundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masrafla- nnı geçmesı lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttirmaya iş- tirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetrn yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar ka- dar mılli bir bankamn teminat mektubunu venneleri lazımdır. Satış, peşrn para iledir, alıcı iste- dıgınde 20 günü geçmemek üzere mehıl venlebıhr. Tellaliyeresmi,ihale pulu, tapu harç ve mas- raflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler sahş bedelinden ödenir. KDV alıcıya aittir. 3- tpotek sahı- bi alacaklılarla diğer ilgüilerin (*) bu gayrimenkul üzenndeki haklannı hususiyle faız ve masra- fa dair olan iddialannı dayanagı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildırmeten lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu skıli ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- tha- leye katılıp daha sonra ihale bedelini yaünnamak suretıyle ıhalenın feshine sebep olan tûm alı- cüar ve kefillen, teklif ettıklen bedel üe son ihale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelin- den alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesın görebılmesi için daırede açık olup masrafi verildiği takdirde isteyen ahcıya bir örneği göndenlebılir. 6- Satışa ıştirak edenlenn şart- nameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bügı almak isteyenlerin 1999/665 sayüı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 03/01/2000 (*) 11- gıhler tabirine ırtifak hakkı sahıpteri de dahildir Basın: 67472
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog