Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

. ,JSMTM»EHltfnP1EaM / / f SMT OYBk UNÜİ fj fc* SMT Ktitf StoWİŞ OLMUâ ^ V f SMTDUUtaf KtOPMnŞI Dıledigmız latahın aduıt. k.redı karünızın numaras] ve son kullanma tanhı ile boiıkte bıklınn, Itıtap evmızde olsun Adınrzı. soyadmızı ve telefon numaranızı da bıldıntwyı unutmayın Üye değılsenız, dılersenız üye de olun >a da ûyehğınızı yemleyın HER İŞLEM BtR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriye 2000*""lmrlyt Cumhuriyet Kitap Knlübü rgi Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDIBERG SpA -ttılyı TesdenKk ûreülmnar) Tûtecd CaMaa Na 3V41 (34334) CaUogiu I 12)514 01 96 Fate{212)514 01 96 76. YIL SAYI: 27129 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16OCAK2000PAZAJR u M H U R I I N K Ü Ü R M î EMILE ZOLA APARTMAN-III Fransızcadan çeviren: Bekir Karaoğlu Zola, doğalcı akımın öncüsü ve en önde gelen uygulayıcısıdır. 1880'de yayımladığı "Deneysel Roman" adlı yapıtı, akımın yazınsal bildirgesi sayılır. Zola'ya göre romancı, olanları anlatmakla yetinen bir izleyici değil, roman kişilerini, duygusal ve toplumsal olguları APARTMAN III bir dizi deneyden geçiren, bir kimyacının maddeyi işlediği gibi işleyen bir deneycidir. Zola, akımın öngördüğü bu yönteme, özellikle "Rougon-Macquart" dizisinde bilinçli ve titiz bir biçimde uymuş; diziyi oluşturan romanların her birinde İkinci İmparatorluk dönemi Fransız toplumunun ayrı bir kesimini ele alıp bu yöntemle didik didik etmiştir. Dizinin belli başlı romanlarından olan, dönemin Fransız orta tabakasının sergilendiği "Apartman", bu bakımdan çok iyi bir örnektir. Bu romanın ilginç bir özelliğiyse, yazarın kendisinin de apartmanın -oteki kiracıların nefret ettiği- bir kiracısı olarak, zaman zaman görünmesi... Dilimize ilk kez çevrilen "Apartman" bu hafta tamamlanıyor. Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Başsovcı Boyrazoğlu itirafetti 'Gardiyanlar sahte imzayla para çektyor' # Kartal Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu, cezaevine cep telefonu ve uyuşturucu sokulduğunu, gardiyanlann bazı ünlülerin hesabından imzalannı taklit ederek para çektiğini doğruladı. # Uyuşturucunun personel tarafından değil daha çok açık görûşe gelen kadınlar tarafından sokulduğunu savunan Boyrazoğlu, aralannda cezaevi müdürlerinin de bulunduğu bazı çalışanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. tstanbul Haber Servisi - Kartal Cumhuriyet Başsav- cısı Hfiseyin Boyrazoğlu, Kartal Cezaevi'ne cep tele- fonu sokulduğu, Erol Ev- cfl'ın hesabından imzası tak- lit edilerek para çekildiği id- Hialannı doğruladı. Cezaevine sokulan uyuş- turucunun personel tarafin- dan değil, yetersiz arama ne- deniyle kadınlar tarafından açık görüş sırasında sokula- büeceğini savunan Boyra- zoğlu, aralannda cezaevi müdûrlennin de bulunduğu bazı çalışanlann adli soruş- turma kapsamında Pendik Adliyesi'nde yargılanmakta olduklannı söyledi. Boyra- zoğlu, Alaattin ÇakKi'nın, kendisine yönelik bir saldın- ya karşı sürekli kamerayla gözetlendiğini, yemeklerinin kontrol edildiğini kaydetti. Boyrazoğlu, Karagümrük çe- tesinin elebaşısı olarak bili- nen "Nuriş" lakaplı NuriEr- gta'in 4 bin dolar rûşvet kar- şıhğında cezaevine cep tele- fonu soktuğu iddıasıyla ilgi- li olarak AA'ya yapüğı acık- lamada, yapılan aramalarda aralannda ünlûlerin de bu- lunduğu bazı tutuklularda te- lefon saptandığını doğruladı. Boyrazoğlu şöyle devam et- ti: "Nuri Ergin'de anumı m- rasmdabiı tcitfenbuhİBk,bi- rini de kendisi tesHm etti. Bir dönenı Kartal Cezaevi'ıtde kalan ülkücü mafya Hdcri Kürşat Yılmaz'm, başka ce- zaevine sevk edfldiğiııde, bn telefonu Alaattin Çakıcı'nm adamı olarak bflmenveadam öldûrmek suçundan tntukhı bulunan Mücahit Gözen'e bıraktığınıöğreııdik.llkönce inkâr edflmesme rağmen Gö- MArkasıSa.8,SiLl'de UİÂĞLAR: SUSURLUK'U ÇÖZERİM 'Failimeçhuüer Ergenekon 'un işV # Eski TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu üyesi, eskı CHP milletvekili Fikri Sağlar, faili meçhul cınayetlerin arkasında geçmışte NATO'nun komünizmle mücadele için Türkiye'de kurdurduğu "ilk illegal resmi örgüt" olan Ergenekon örgütü'nün bulunduğunu iddia etti. • Sağlar, geçmişte dönemin Başbakanı Bûlent Ecevit'e bu örgütünvarlığından söz eden bir rapor sunan savcı Doğan Öz'ün faili meçhul cinayete kurban gittiğını anımsatarak iktidarlann bu örgütûn ûzerine gidemediklerini ileri sürdü. Sağlar, yetki verilirse Susurluk olayını çözebileceğini söyledi. tstanbul Haber Servisi - Eski TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştınna Ko- misyonu üyesi, eski CHP milletvekili Fîkri Sağlar, fa- ili meçhul cinayetlerin arka- sında, geçmişte NATO'nun komünizmle mücadele için Tüıkiye'de kurdurduğu "ilk illegal resmi örgüt" olan Er- genekon örgütünün bulundu- ğunu ve iktidarlann bu örgü- tün üzerine gidemediklerini ileri sürdü. Sağlar, "Fırsatve- rflirse bn örgütûn üzerine gi- derim" dedi. Fikri Sağlar, tstanbul Yük- sek Ticaret ve Marmara Üni- versitesi Iktisadi ve İdari Bi- limler Fakültesi Mezunlan Derneği'nin 63. yıh etkinlik- leri kapsamında dernek loka- linde düzenlenen toplantıda, "Faffi meçhul cinayeöer, So- surtuk ve Tûrkiye'de demok- rasinin geleceği" konulu bir konuşma yaptı. Kendisinin bakanlığı döneminde Susur- luk bağlanülannı tam olarak bümediğini kaydeden Sağlar, mArkasıSa.8,Sû.3'te Türkiye ve Gürcistan, banş ve istikrara yönelik işbirliğine gidiyor Kaflms Pakb 9 na doğru> Türkiye ve Gürcistan, Kafkaslar'da banş ve istikrara yönelik "Kafkasya Istıkrar Paktı" kurulması önerisini dûnyaya ilan ettiler. Demirel, Kafkaslar ile Balkanlar bölgesinin büyük benzerükler gösterdiğini belirterek Balkanlar için oluşturulan tstikrar Paktı'nın bir benzerinin bu bölge için de gerekli olduğunu kaydetti. > Demirel, dünya liderlerine mektupla cağnda bulunacak. Çeçenistan'dâki olaylann yayümasından duyduğu kaygıyı ileten Demirel, Rusya'mn "bölgede yeniden nüfuz sağlamaya çalışmaması gerektiğinı" bildirdi. ı Gürcistan ile Türkiye arasında, Bakû-Ceyhan boru hattı konusunda ortaya çıkan dört sorundan üçü Demirel'in ziyaretinde halledildi. Geçiş ücreti konusunun 21-22 Ocak'ta Ankara'da yapılacak toplantıda çözülebileceği büdirildi. mUM BEiİrai'B İHtart • 4. Sayfada Sûleynum Demirel Eduard Şevardnadze ÎLDÎRÎNİNANA HATLARI Bölgede banş çağnsı # Taraflar, Abhazya sorunu dahil olmak üzere bölgedeki tüm ihtilaflann egemenlik, toprak bütûnlüğü ve sınırlann ihlal edilemezliği ilkeleri çerçevesinde banşçı yollardan çözüme kavuşturulmasınm öneminin bir kez daha altını çizdi. Türkiye, Gürcistan'ın karşılaştığı sorunlann ülkenin toprak bütûnlüğü ve siyasi birliği içerisinde çözümlenmesi yönünde Gürcistan'a verdiği kuvvetli desteği teyit etti. • 4. Sayfada Başbakan Ecevit terör ve öcalan konusunda uyarılarda bulundu 'Ocalankonuşmamalı'# Başbakan Ecevit, liderler zirvesinin ardından Öcalan ile onu destekleyenlerin ve PKK'ye yakm çevrelerin Tûrkiye'de rejimi yönlendirmeye çahştıklannı söyledi. Ecevit "Bunu kabul edecek durumda değiliz. Bunu kabul etmemiz söz konusu değıldir. Türkiye'de anayasa, rejim ve demokrasi bakımından birtakım değişiklikler yapılması gerekirse, bu konuda biz Öcalan veya PKK yöneticilerinin akıl vermesini kabul etmeyiz. Bu konularda susmalan kendi lehlerine olur" dedi. ANKARA(CumhuriyetBü- n)-Başbakan BülentEcevit, uderler zirvesınde aünan kara- nn doğru olduğunu ekonomi- deki etkileri çerçevesmde sa- vunurken, borsadaki artış ve mevduat faızlenndeki azalma- ya dikkat çekti. AbduDah Öca- lan ve destekçilerinin Tûrki- ye'de rejimi yönlendirme çaba- lan içinde olduklanm vurgula- yan Ecevit, "Bu konuda sus- malan kendueri lehlerine olur. PKK yönetidkriain akıl ver- mesini kabul etmeyiz. HA- DEP'inçokdfldartMdavramBa- s gerekiyor" dedi. Tûrkiye'ye bölücü telkinlerde bulunanlara "ayağuuzı denk ahn" uyansın- da bulunan Ecevit, "Tûrki- ye'deTSK'nin özel bir durumu varrtır 7jman zaman Müiif^fi- venlik Kurulu'nda (MGK) gündeme getirfliyor. Eğer Tür- kiye'de MGK olmasaydı kurul- ması gerekirdi" dedi. Ecevit dün gazetecilerin so- rulannı yanıtlarken, liderler zirvesinin ardından borsa en- deksinin 20 bine yaklaştığtnı, mevduat faizlerinin de yûzde 90'lardan yüzde 30'lara indı- ğinı söyledi. Yakın zamana ka- dar Tûrkiye'de en kârlı yatınm aracının para ve faiz olduğunu anımsatan Ecevit, "Şimdi en vermıfi, en kârh vam-nn, eğer deyim yerindeyse yatmma ya- tırnn Vani iirprtfpn alanlara y - DrniLTaMiıuOarbuseldldeül- ke yararma olabOecek yönde degeriendirflmeye başbuHfa" dedi. Ecevit, geçen yıl dışsaumda- ki düşüşün beklenenin altında olduğunu belirterek, iç piyasa- daki olası darahnaya karşı ön- lern olarak dışsatımın mutlaka artnnhnası gerektiğinı vurgu- ladı. Üretim ve ıstıhdamda dü- mArkasıSa.8,Sü.31e |VJi1|/~Ipı£Vf* otuştıırdng^bırgnıp,dnnCıııııhın^Me} 1 ^1 Lj-ivl W l santı^kıuTimıasma yönelik ghi?ınleriproWoettLÇe>Tekıu^ odabn ie sendîkalarm kabhmıyta oinştaralaB pbtformnn sözcösüEiektrikMühendisteriOdas g ç ç oâkkersantnfiankonaalaBİbrBimmvapdacağıîzn^Barosn'nakadsry^ fiJd^kii^kt^filöbib protesto ğ y , y ^ fayhattııımgectipüsöyk^Bue^ınaJdiflıakkoktuğunakayd^nUh^ rafinerikriDİno^deprembölgesiııdeyerakhğınaa^kkatçek^ YMENVEİNÖNÜ 'Türkiye'yi yeniden yapıhındıracağız' # Tûrkiye'de, öteki ûlkelerde olmayan birçok yapısal sorun bulunduğunun altını çizen CHP lideri Altan Öymen, adalet sisteminde yolsuzluk yapanlann cezalandınlmasının istısnai bir durum olduğunu, bankalann içini boşaltanlann kaybetmediğini, aksine kazandıklannı söyledi. Türkiye'nin yeniden Yapılandınlmaya gereksinim duyduğunu belirten Oymen, CHP'nin sosyal demokrat ılkeler ışığında bunu gerçekleştireceğini belirtti. # CHP Onursal Genel Başkanı Erdal lnönü de partilerini ve genel başkanlannı çok sevdiklerini vurgulayarak "Ama sevgi her şeye yetmiyor" dedi. lnönü, CHP'nin gelecek seçimlerde, bugünkü iktidann da gayretiyle TBMM'ye çok iyi bir noktada gireceğini söyledi. • 9. Sayfada 'Sorunlara çözüm üretiyoruz' # CHP PM üyesi Nurettin Sözen, TBMM'deki ve hükümetteki sağ parti egemenliğinin çalışanı ezen uygulamalar doğurduğunu belirterek "Bu düzenle mücadele görevimızdir" dedi. # Parti meclisince kurultay sonrasında "yeniden yapılanma" için alman kararlann 20'sinin 7 ayda hayata geçirildiğini belirten Sözen, "Tüzük ve program kurultayı sonrasmda CHP halkuı karşısına ülkenin pek çok temel sorunu konusunda çözüm önerileriyle çıkacak" dedi. • 9. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 6-19-31-36-40-45 'SIRP KASABI' ARKAN ÖLDÜRÜLDÜ M11. Sayfada GALATASARAY ALTAY'13-1 YENDİ MSpor'da ÇOCUKHAKLARI KONSEYÎ KURULDU • Arka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Oyunun Kuralı Liderler zirvesinin gerçek Kahramanı, gerçek yıldı- zı kimdir? Başbakan Bülent Ecevit mi? Hayııi Başbakan Yardımcısı "önce vatan, sonra parti" de- diği için övgülere layık görüien MHP lideri Devlet Bahçeli mi? Hayııi Zirveyi olumlu kılan kiştyi bizzat Başbakan Ecevit MArkasıSa.8,Sü.rde Cehenneme çeytek kala Nükleer reaktör ihalesi Türkiye'nin gündemindeki konulardan biri. Kapalı kapılar ardında pazarlıklar sürüyor. Greenpeace Akdeniz Ofisi Temsilcisi Melda Keskin ile nükleer reaktör pazarı ve sonuçları üzerine konuştuk... GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Türkiye flvrupa'ya Açılaii Kapıımzdır../ TİFÜS - Başlıktakj söz Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze'nin. Türkiye'nin Avrupa Birti- ği'ne aday üyeliğinin altını çizen Şevardnadze, şu noktayı da vurguladı: - Gürcistan da sizin Orta Asya'ya açılan kapınızdır. • Arkosı Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog