Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

/ % JSMrKESfcfliSİZhiZMET ' f > f SMT ADAESE KfUU> TEaM / / f SMIT ÜYHk KJUULÜ A • • SAATtfDU»SİntRİŞ OUNAâ Mm f SMT nKtfnf KTOÜ» SJOIŞI Düe&ğîmz kılabın adını kre<4\ kaıtıman numarası \e son kuUanma tanhı ı k jıriıkte bıkiınn. kıtap evınızde olsım Adınızı soyadınızı ve lelefon nunaranızı da bıldırmeyı unutmayın C>e değılsenız. dılersenız ûye de olun ya da üyelığınızı yemleyın HER İŞLEM BÎR TELEFONLA:Q212 514 01 96 Cu mhuriye76. YIL SAYI: 27127 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) H R H î K i Cumhuriyet Kitap Kulübü prgi Salonlarında ve Temsilcüiklerinde ı i (LEDtBERG spA -Italya TcsısİCTmde ûrmhnışnr) ' r « CÛSihürSSTıjteıcaaCaJdeaNlo 39/41 (34334) Caflatoğkj ! ^ . ^ g r a t o b t a n b ı i T e t ( 2 1 2 ) 5 1 4 01 96F*s:(212)514 01 95 V-A 14 OCAK 2000 CUMA ARNOLD J. TOYNBEE TURKIYE-III (Bir Devletin Yeniden Doğuşu) Çeviren: Kasım Yargıcı Ünlü İngiliz tarihçinin bu değerlendirmesine (1926), bugün çok iyi ve nesnel bir açıdan bakmak zorundayız. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... EMILE ZOLA APARTMAN-III Fransızcadan çeviren: Bekir Karaoğlu İkinci İmparatorluk dönemi Fransız orta tabakası bu apartmanda yaşıyor.. Rougon-Macquart dizisinin en güzel romanlarından biri.. tamamlanıyor. Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Tansu Çiller'den liderler turu Çankaya kutislerihız kamndıBaşbakan Bülent Ecevit, Tansu Çiller'in getirdiği 5 artı 5 formülünün kendileri için de uygun olduğunu belirtti. ANAP lideri Mesut Yılmaz ise ilke olarak 5 artı 5'e olumlu baktıklannı, ancak cumhurbaşkanının "yetki ve sorumluluklan düzeyinde de düzenleme yapılması" gerektiğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - DYP Genel Başka- nı Tansu Çffler'in liderler tu- runda, cumhurbaşkanının TBMM tarafindan 5'er yülı- ğına iki kez seçilebılmesine ilişkin anayasa değişikliği önerileri tartışmaya açıldı. Başbakan Bülent Ecevit, öne- rinin kendılen ıçın '"uygun" olduğunu söylerken; MHP Genel Başkaîu ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, "Anayasa değişikliğiyapacak çoğunluk göremiyorum" di- yerek öneriye mesafeli yak- laşü. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz da, ılke olarak 5+5'e olumlu baktıklannı, ancak cumhurbaşkanının "yetki ve sorumluluklan dü- zeyinde de düzenleme yapü- ması'' gerektığını söyledi. DYP liden Çiller, dün sıra- sıyla Başbakan Bülent Ece- vit, Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, ANAP lide- ri Mesut Yılmaz ve FP lideri Recai Kutan'ı ziyaret etti. Çiller, partilerin üye kayıtla- nnda seçim kunıllannın yet- kili olması, adaylann tercih sistemiyle belirlenmesi, har- camalann şefTaflaşması, yar- gı çahşanlanmn koşullaruun düzeltümesı konularmdaki önenlerini lıderlere ıletti. Başbakan Ecevit, Çil- ler'in, seçim sisteminın de- ğiştirilerek "tercih sstemi- nin" getirilmesi önerisine karşı çıktı. Ecevit, "Tercih iyiriir ınw Tnman MHMII par- ti içinderekabeteyol açabînf, dışa dönûk çahşmalar zarar görebüir. Aynca, çok imkânı olan adaylar öne çıkabibr" kaygısuıı iletirken, Çiller kendisine "Doğrudur.Ancak bu kişikri dışarda bmüarsa- \ ArkasıSa. 8, Sü. 3*te 20 bin militanı var Hizbullahçüann 4 binisilahlı # Diyarbakır'da düzenlenen Hizbullah zirvesinde hazırlanan raporda, şeriatçı terör örgütüne Iran desteğinin halen sürdüğü vurgulandı. Raporda, 4 bini silahlı militan ve tetikçi olmak üzere yaklaşık 20 bin Hizbullahçırun ülke geneline yayıldığına dikkat çekildi. YurtHaberleriServisi-Dı- yarbakır'da geçen yıl 12 ilin güvenlik yetkililerinin katüı- mıyla düzenlenen "Hizbul- faıh zirvesi''nın sonuç bildir- gesinde, örgütün 4bini silah- lı 20 bin militanı olduğu ve bunlann ülke geneline yayıl- dığına dikkat çekildi. Rapor, MGK Genel Sekreterliği ve Içışleri Bakanhğı'na gönde- rildi. Diyarbakır Valisi CemD Serhadh, Hizbullah tarafin- dan kaçınldığı öne sürülen işadamlan ve vakıfyönetici- lerininbulunması için Diyar- babr Terörle Mücadele Şu- besi uzmanlannın tstanbul'a göndenldiğinı açıkladı. Geçen yılın son günlerinde OHAL kapsamındaki 5, mü- cavir il statüsündekı 6 il Ue Hizbullah faaliyetlerinin yo- ğun olarakyaşandığı Şanlıur- fa'daki emniyet ve jandarma uzmanlannın katıkmıyla Di- yarbakır'da toplanan ''Hiz- bullah arvesTnde, Diyarba- kn" Emniyet Müdürlüğü Te- rörle Mücadele Şubesı, "baş- ta Güneydoğu olmak üzere tûm Tûrİdye'de gerçekfcştiri- lecekHizbullah operasyoola- nnı koordine etmekle" gö- revlendirildi. Diyarbakır Em- niyet Müdürlüğü'nde oluştu- UArkasıSa.8,Sü.3'te PİŞMANLIK MEKTUBU • & Sayfada Dev medya şirketlerinin birleşmesi, halkın haber alma özgürlüğünü tehlikeye atıyor Kultür emperyalizmi 'Evllliğin* etkileri tartışılıyor Kanada korkuyor Avrupa bekliyor ) Kanada'da, dey Intemet servisi American Online ile Time-Wamer kurumunun birleşmesi, dış bağımlılığı pekiştiren yeni bir kültürel tehlike olarak değerlendirildi. Kanadalüar Konseyi adlı eylem örgütünden yapılan açıklamada, " Yığuüann ne seyredeceği ve ne duyacağı sorularmı, bir avuçluk bir gûç odağı saptayacak" denildi. • 13. Sayfada »Amerika'da yeni kurulan dev şirketin Avrupa stratejisi merakla bekleniyor. firi şirketin Avrupa'daki ortaklıklan nedeniyle bu birleşmenin AB rekabet yasalanna uygun olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Birleşmenin Internet üzerinden yapılan satışlarda ve özellikle bu alandaki müzik pazannda da etkisini hissettirmesi bekleniyor. • 13. Sayfada ABD'de, American Online ile Time Warner'ın birleşerek kurduklan 350 milyar dolar değerindeki yeni şirket dünya gündemini sarstı. Anadolu Ünıversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Demiray "Bu şirketin sektörde tekelleşmeyi doğurabileceği açıkrır" dedi. Demiray, tekelleşmenin medya çalışanlarına da halkın haber alma özgürlüğüne de çok zaran dokunacağını söyledi. Türkiye'de de büyük medya holdingleri ; Internet'e yatınm yapmaya başladı. Bu yıl : yürürlüğe girmesi planlanan ve tnternet'ten televizyon, faks, bilgisayar ve telefon hattına kadar tüm iletişimi tek hat üzerinden sağlayacak sistem, Telekom'un satışıyla yabancı sermayenin de içinde olacağı bir grubun eline geçmiş olacak. • 13. Sayfada Başbakan Ecevit, Ocalan'la ilgili yapılan zirveyi Cumhuriyet 'e değerlendirdi 'GERÇEKÇt KARAR') Başbakan Bülent Ecevit, hükümetin Ocalan'la ilgili verdiği kararın kendisini çok rahatlattığını söyledi. MHP'nin hükümetin bozulmasmdan yana olmadığını belirten Başbakan Ecevit, "MHP baskı altında. Sadece partinin içinden gelen baskı değil bu. Parlamentodan baskı var, muhalefet partileri baskı yapıyor. Ancak biz uygarca tartıştık ve bu sonucu aldık" diye konuştu. AHÇELİGÜÇLÜKLEİKNA EDİLDİ Zorlu pazarlık Cergln tOPİantl Abdullah Öcaian'm idam dosyasunn kaderini belirlemek üzere toplanan liderler zirvesi gergin ve taröşmalı geçti. Toplantı boyunca dosyanın Başbakanlık'ta bekletilmesi önerisine direnen ve "bu koşullarda hükümette kalamayacağını" dile getiren Bahçeli, Yılmaz ile makammda yaptığı iki görüşmenin ardından ıkna oldu. • 5. Sayfada Demlrel: Karar dOğrudur Öcaian karannı "büyük ve zor" diye niteleyen Demirel, bekletilmesi karannm "doğnı" olduğunu ve "ûlkeyi rabatlattığını" belirtirken yurttaşlara "tahrike kapılmamalan" çağnsnıda bulundu. Demirel, "Böyle bir karar, ülkedeki istikrarın devamının değerini bilme bakımından önemli" dedi. • 4. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Bülent Ecevit, Öcaian dosyasunn Başbakanhk'ta bekletılmesı karannın gerçekçi ve akılcı olduğu- nu belırterek "Uzlaşmaküttürüyerieşiyor. Ahnan kararia uluslararası >ükümlülüklerimizi yerine getiıiyoruzvettslimolmuyoruz" dedi. MHP'nin de "hfilmmgtm ho/ıılmaqnrian kaydeden Ecevit, terörün tüm etkileriyle birlik- te sona erdinlmesı için önümüzdeki günlerde bir çabşma grubu oluşturulacağinı açıkladı. Ecevit, öncekı gün yapılan zirveye ilişkin Cumhuriyet'ın sorulannı yarutladı. Ecevit'e yö- nelttığımiz sorular ve yamtlan şöyle: - Sizin öngördüğünüz biçimde karar ahndı. Ancakzirvenin uzun sürmesi değişjk yorumlara yol açta. Neter hissediyorsunuz? - Çok rahatladım. Aslında umutsuz değildim. MHP'li arkadaşlanmız da hükümetin bozulma- smdan yana değildi. Onlar da konuya ülke açı- sından baktılar. Geldiğimiz nokta memnuniyet verici. - MHP*yi Ocna etmek zor okhı mu? UArkasıSa.8,Sü.l'de • . 1 AABANDAN SERT TEPKİ Öcaian MHP'yi kanştırdı # Önceki günkü liderîer zirvesinden Öcalan'm idam dosyasunn Başbakanhk'ta bekletilmesi yönünde karar çıkrnası, hükümetin MHP kanadını kanşnrdı. MHP Genel Merkezi'ne örgütler ve partüilerden tepki yağarken bakan ve milletvekilleri de ateş püskürüyor. Devlet Bakanı Abdulhaluk Çay, karann, devletin egemenlik haklanndan taviz anlamuıa geldiğini belirterek "Bu karann MHP'nin içine sinmesi mümkün değildir" dedi. • 5. Sayfada y y y ğ ra £lanUn<krexpostdadhbirkitaptato(>- landL Dunyanm çeşitfi bölgekrinden de- ğişik foto muhabirieri tarafindan çekflen 192 fotoğrafin yer akfağı kitap değişik başhklar al- tında toplanmış. Tarihe tanıkhk eden karekrin toplandığı khabm "Bir Muhabirin Otûmû" başhklı böhunünde vazanmız Uğur Mumcu'nun katiedflmesinden sonra yapılan protesto yürüyüşlerinden birinde çekflen bir kare fotoğraf da yer akn. Beyin gocu Araştırma görevlisi azaliyor # Beyin göçünün ülkede yarattığı ' ekonomik, bilimsel ve teknolojik kaybı dikkate alan devlet, Yükseköğretim Kurulu eşgüdümünde Türkiye Bilimler Akademisi, TÜBÎTAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu temsilcilerinin kaühmıyla "Çalışma Grubu" oluşturulmasma karar verdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Türkiye, bilim ve teknoloji alanmda önemli çalışmalar yapan bilim adamlannın yurtdışına yö- nehk beyuı göçünü durdu- ramıyor. Beyin göçünün ülkede yarattığı ekonomik, bilimsel ve teknolojik kay- bı dikkate alan devlet, Yük- seköğretim Kurulu ÇYÖK) eşgüdümünde Türkiye Bi- limler Akademisi (TUBA), TÜBİTAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu temsilci- lerinin katılımıyla "Çahş- ma Grubu" oluşturulması- na karar verdi. YÖK Baş- kanı Prof. Dr. Kemal Gü- rüz, "Komik ücreder alan öğretimüyesi maaşlanma- knl düzeye getirilmedikçe beyin göçü sürer" dedi. Gü- rüz, öğretim üyesi maaşla- nnm en az 2 bin dolar dü- zeyine getirilmesi gerekti- ğini söyledi. Öğretim üyesi maaşla- rındakı düşük düzey, yurti- çinde araşnrma görevlisi sayısını azalnrken değerli çalışmalar yapan bilim adamlannın da yurtdışına MArkasıSa.8,Sü.3te Gözler Şili'de # tngiliz basmı, Pinochet'nin 'bunadığı' ve bu nedenle birkaç gün içinde ülkesine gönderilmesinin kaçmılmaz olduğunda birleşiyor. Pmochet kurbanlannm aıleleri Şili'nin başkenti Smtiago'da protesto gösterisı yaptı. • 11. Sayfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK İşte Manzara Kurulduğunu bir gazete haberinden öğrendiğim "Demirel'i Sevenler Demeği"n\o medya şubesinde- ki kjmi yazariar, Öcaian dosyastnın askıya alındığı ge- cenin sabahı Cumhurbaşkanımızın görev süresinin uzatılması için kollan sıvadılar. "Demirel'i sevenlere", Başbakan Ecevit'in konuya her değinişinde yinelediği gerekçe yol gösteriyor MArkasıSa.8,Sü.rde Demirel'den kritik ziyaret Demirel'in iki günlük Gürcistan gezisinde Kafkaslar'ın güvenliği, Çeçen sığınmacıiara yardım ve Bakû-Ceyhan projesinin önündeki engeller ele alınacak. • 10. Sayfada Denktaş bu kez zorlanacak KKTC'de nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şimdilik 6 aday yanşacak. Denktaş'ın en güçlü rakibi Başbakan Derviş Eroğlu. • 11. Sayfada Tütüne karşı uluslararası yasa VVHO'nun Yeni Delhi'deki toplantsında Güneydoğu Asya Sigara ve Sağlık Kampanyası başlatıldı. Stadyumda toplanan 4 bini aşkın öğrenci, sigara içmemeye yemin etti. • Arka Sayfada BORSA ODun 18.138 Öncekı 16.934 DOLAR ûDün 541.000 Öncekı 540.800 MARK Dün 284.500 Öncekı 285.200 ALTIN ÛDun 4.940.000 Önceki 4.935.000 YÖK atama toplantısı YÖK Genel Kurulu, Kemal Gürüz'ün başkanlığında toplandı. Toplantıda 10 fakülteye dekan ataması yapıldı. • 3. Sayfada Beşiktaş'ı korku sardı Pazar günkü maç öncesi Beşiktaş, Fenerbahçe'nin oyun sisteminin değişecek olmasından çekiniyor. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY •Banş, Akıllı Insanlann İŞİCÜP../ Başlık bir atasözü. Atalanmız asırlann sırnnı birkaç sözcükle özetleyip bize sunmuşlar. Atalanmız savaşın ve banşın toplumsal yaşama ge- tirdiklerini de bir tümceyle özetlernişler: Savaşta, babalar oğullannı gömer; banşta, oğullar mArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog