Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumh / % ^SMTKEStofTMZIİZMET I yf 8A*TADRÖEKhW>TEaİİ / / | SAAIOYHK KABULO X v • * 8AAT KftM» gtWH OÜHM& M f SMT vuutaftinps/mşı Dıledığunz kıtabuı adını kredı kartınızın numarası \e !ıon kullanma tanhı ıle bırlıkte bıldınn, kıtap evmızde olsun Adınızı soyadmızı \t telefon nurnaranızı da bıldırmeyı unutmavın Lye değılseniT, dılersenız u>e de oiun >n da uselığınızı venılevm HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriyeİ76. Y1L SAYI: 27125 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Cumhurlyt ıuriyet Kitap Kulübü [onlannda ve Temsilciliklerinde "(HJBERG SfA -ltalya TraBİmndc ürrtılmıştır) Tj<DC^ CaJdeaNo: 3*41 (34334) C ^ o g k j 12 OCAK 2000 ÇARŞAMBA u M H U R I N K U U R H M İ ARNOLD J. TOYNBEE TURKIYE-III (Bir Devletin Yeniden Doğuşu) Çeviren: Kasım Yargıcı Ünlü İngiliz tarihçi Arnold J. Toynbee, Türk Devriminin geleceği konusundaki düşüncelerini Türkiye III -Bir Devletin Yeniden Doğuşu- adlı bilimsel çalışmasında şöyle dile getirmiştir: "Büyük olaylar, büyük adamlar ortaya çıkarır. Fakat barış içinde geçen sosyal hayatın ağır akışı içinde bir ulusun iç çekişmelere ve rekabetlere düştüğü ve bu yüzden ilerlemenin durduğu çok görülmüştür. İleride Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike de budur. Bugünkü önderler; eserlerini kendileri kadar heyecanla ve etkiyle yeni önderler yetiştirmedikleri takdirde, reformlar, hareketsizlik yüzünden reformcularla beraber ölmek tehlikesinde bulunmaktadırlar. Modern Türkiye'de harekette olan tarihsel güçler bu soruya bir 'istisna' tanımayacaklardır. Bu sorunun cevabını da yalnız zaman verecektir. Aynı zamanda Türkiye'de bilinçli ve hesaplı bir gericilik tehlikesi kalmamıştır. Ulus azimle Batının ilerleme yoluna koyulmuştur. Bu yoldan geri dönmesi için pek az ihtimal vardır." Unlü İngiliz tarihçi, bu değerlendirmesini 1926 yılında yapmıştır. Bugün için Türkiye'de tarihçinin bu sözlerine katılmak ve onu haklı bulmak biraz olanaksızdır. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... Hükümet, PKK liderinin ölüm cezası için bugün toplanıyor ÖÖÖCALAN ZİRVESİSP BEKLEYECEK Hükümet ortaklan, bugün bir araya gelerek Abdullah Öcalan'ın idam dosyasının kaderini belirleyecek. Başbakan Bülent Ecevit ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın, Avrupa Insan Haklan Mahkemesi karanna kadar idam dosyasının Başbakanlık'ta bekletilmesi yönünde göruş bildireceği vurgulanıyor. HP KARARLI Bahçeli'nin, liderler zirvesinde, " Başbakanhğın "paraf makamı" olduğunu vurgulayarak dosyanm TBMM'ye gönderilmesi gerektiğini söylemesi bekleniyor. DSP'li Adalet Komisyonu Başkanı Emin Karaa, dosyanın Meclis'e gönderilmesi durumunda tüm idam dosyalannı işleme sokacağını belirtti. NAP TEMKİNLÎ MHP'nin, sorumluluğun ortaklan tarafından üstlenilmesi durumunda dosyanın Başbakanlık'ta, bekletilmesini kabul edebileceği ifade ediliyor. MHP, ölüm cezasım hükümet sorunu yaparsa, ANAP dosyayı TBMM'de bekletecek. Mesut Yılmaz, zirvede, olağanüstü hal uygulamasının kaldınlmasını önerebilir. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Hükümet ortaklan, bugün bir araya gelerek Abdullah Öcalan'ın idam dos- yasının kaderini belirleyecek. Başba- kan Bülent Ecevit ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın AİHM ka- ranna kadar idam dosyasının Başba- kanlık'ta bekletilmesinden yana gö- riiş bildirmelen beklenirken MHP Ge- nel Başkanı Deviet BahceK, Başbakan- lıkğın "paraf makamı" olduğunu vur- Muhalefet 'Ocalan**.-* kıskacı'# Fazilet Partisi'nde Öcalan için verilen ölüm cezası hakkında farklı görüşler dile getiriliyor. FP'li Şener karan TBMM'nin vermesi gerektiğini söylerken Nazlı Ilıcak "MHP'yi köşeye sıkıştırarak seçim yatınmı düşünülmemeli" dedi. ', DYP'li Bedük ise Öcalan'ın idam edilmemesi halinde Mandela olacağını öne sürdü. . ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)-Muha- lefet partilen, bugün yapılacak zirvede ele alınacak olan Abdullah Ocalan dosyası ko- nusunda hükümeti sıkıştınyor. FP Grup Başkanvekılı Abdüllatif Şener, Öcalan ko- nusunda karan TBMM'nin vermesi gerek- tiğini behrterek "tktidar ortaklan TB- • Arkosı So. 19, Sü. 8'de Öcalan'ın idamı tartışması 'İnfaz banşı zora sokar' # Dıyarbakır'da bir araya gelen HADEP'li 37 belediye başkanı • "Öcalan asılmasın" çağnsında bulundu. ÖDP lıderi Ufuk Uras "Darağacı üzerine gelecek inşa -' edüemez" dedi. Haber Merkezi - PKK lideri Abdullah Ocalan'ın ıdamına ilişkm bugün yapılacak liderlerzırvesi öncesinde Diyarbakrr'dabir araya gelen 37 HADEP'li belediye başka- m, Öcalan'ın idam edilmemesini istedi. HADEP'li başkanlar adına açıklama ya- pan Dıyarbakır Büyükşehir Belediye Baş- kanı Feridun Çeük. muhalefet partilerinı • Arkası Sa. 19,Sü.3 'te gulayarak dosyanm TBMM'ye gön- derilmesi gerektiğini söyleyecek. MHP'nin sorumluluğun DSP ve ANAP taranndan üstlenilmesi duru- munda dosyanın Başbakanlık'ta, hü- kümet sorunu yapması durumunda da ANAP'ın dosyanın TBMM'de bekle- tilmesini kabul edebileceği ifade edıl- di. Son karar liderler zirvesinden son- raki süreçte toplanacak olan Bakanlar Kurulu taranndan verilecek. Af ko- nusunun zirvede ele alınması beklen- miyor. DSP'li Adalet Komisyonu Başkanı Emin Karaa ise dosyanın Meclis'e gönderilmesi durumunda bekleyen tüm idam dosyalannı işleme sokacağı tehdidinde bulundu. Hükümeti oluşturan sıyası partı li- derlennın "en kritikzirvesf olarak ni- telendırilen "Ocalan zirvesi'' bugün toplamyor. ToplanOya hükümet orta- ğı partilerin liderlennin yanı sıra Baş- bakan yardımcılan Hüsamertin Öz- kan ve Cumhur Ersümer, Adalet Ba- kanı Hikmet Sami Türk, Devlet Ba- kanı Mehmet Ali trtemçeük ıle Sana- yı ve Tıcaret Bakanı Ahmet Kenan Tannkulu nun kaölmalan beklenıyor. Liderler, Adalet Bakanlığı'nca Baş- bakanlığa göndenlen idam dosyasuıa yapılacak işlemın biçimi konusunda son karan verecekler. Başbakan Ece- vit, liderlere önce Türkiye'mn AİHM'mn ihtıyati tedbir karanna uyup uymaması konusundaki görüş- lerini soracak. Bu konuda görüşlerin netleşmesinin ardından sorunun aşıla- bıleceğini düşünen Ecevit, zirvede AİHM karanna kadar dosyanm Baş- bakanlık'ta bekletılmesının en sağlık- lı çözüm olacağını savunacak. m Arkası Sa. 19, Sü.3'te natKutlar\ andıkOnat Kutlar. ölümünön 5. yıldönümünde Aşiyan Mezarhğı'nda anıkü. 31 Aralık 1994te, The Marmara Oteli'nin kafesine yerleştirilen bombayla yaralanan ve 10 Ocak 1995'te hayatını kaybeden Onat Kutlar'ı anma törenine, aflesi ve sanatçı dostlan ile Müessese Müdürümüz Üstün Akmen • katddı. Törende gazetemiz adına Genel Yayın Yönetmenimiz Orhan Erinç bir konuşma yapû. Erinç, Onat Kutlar'ın asla unutulmayacağını ve onu kaybetmenin acısının çok büyük olduğunu belirterek törene kanlanlan 1 dakikahk saygı duruşuna davet etti. Orhan Erinç, Onat Kutlar'm davasının sonuçlanmasını dilediğini, aradan 5 yıl geçmesine rağmen katil veya katillerin henüz kesinleşmediğinin altmı çizdi. (Fotograf: UĞUR GÜNYÜZ) Ruhi Su'nun sazı çalındı # Ruhi Su'nun eşi Sıdıka Su, sazı yeniden vakfa getirene "kişisel olarak armağan" vereceğini söyledi. Haber Merkezi - Ruhi Su'nun 1942 yılında Kastano- mu'da dut ağacından yaptırdı- ğı sedef kakmalı sazı "Ruhi Su Kültürve SanatVakn"ndan ça- lındı. Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Sıdıka Su, sazı yenıden vakfa getirene "kişisel olarak armağan'' vereceğini söyledi. Şeker Bayramı nedeniyle kapalı olan Beyoğlu Ayhan Işık Sokak'taki Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfı binasına giren kimliği belirlenemeyen kişi ya dakişilerce.Ruhi Su'nun 1942 • Arkası Sa. 19,SiL 4'te Cezae\i .;, Türk infaz sisteminin sorunları Türkiye'de cezaevi gerçeğine bakmadan önce, "cezaevi"nin tarihsel süreç içindeki yapısını ve rolünü incelemek gerekir... Türkiye'de infaz uygulamalannın gelişimi. Hücre sistemi... 647 Sayılı Yasa ne getirdi?.. Suçlu içeride suç dışanda kalır ilkesi ihlal edildi... Ölümler ve açlık grevleri... Hukuksal yollara başvurulmuyor... Danıştay karan ile iptal edilen 1 Ağustos Genelgesi yasa ile diriltildi... Siyasi tutuklulara hükümlü statüsü... Tutuklu ve hükümlü haklan... TMY, 647 sayılı yasayı yok sayıyor... Şartlı sahverihnede doğan hukuksuzluk... Cezaevi adil yargılanma hakkımn güvencesi olmalıdır... Cezaevlerindeki çift başlılık sorunu çözühnelidir... Yeni bir infaz sistemi için ilkeler... Ş E N A L S A R I H A N ' ı n y ı z ı l l z l s l Yarın Cumhuriyet'te Tüı4dye'de grip vîrüsü alarmı0 lngiltere'de ölümlerle sonuçlanan grip salgını- na neden olan virüsün yapısal değişikliğe ugramış olmasmdan endişe ediliyor. Sağlık Bakanlığı Müs- teşan Haluk Tokuçoğlu, virüsün henüz Türkiye'de saptanmadığını, ancak bunun salgm yaşanmaya- cağı anlamına gelmeyeceğini söyledi. Piyasada- ki grip aşılanmn, kendisini değiştirmiş virüslere etki etmediği belırtıldı. • 3. Sayfada # 'Sydneygribi' Almanya'danAmerikaya,Make- donya'dan lsveç 'e tüm dünyayı tehdit ediyor. îngil- tere'de gripli hasta sayısınm son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. Grip salgını, bazı ül- kelerde ameliyatlann iptal edilmesine neden olur- ken Makedonya ve Çek Cumhuriyeti'nde hastane ziyaretlen yasaklandı. Salgm yüzünden bazı ülke- lerde personel sıkıntısı yaşanıyor. 1 3 . Sayfada • Enfeksiyon hastalıklan uzmanı Dr. Cengiz Uzun, solunum yoluna bağlı enfeksiyonlarm bulaşma ris- kinin kapalı ve toplu yaşam alam olan okullarda da- ha yüksek olduğunu belirtti. tlköğretimde hasta sa- yısınm yüksek olması durumunda, okullann tatil edilmesinin düşünülebileceğini belirten Uzun, "Ku- ru kuru öksüren ve kınkhk hisseden kişiler derhal hekıme başvurmair dedi. • 3. Sayfada Çeçenler Moskova'ya sert çıktı # Rus komutan Kazantsev, hafta - sonu Ruslann ağır , kayıplar vermesinin ! nedeninin Içişleri Bakanlığı güçlerinin . beceriksizliği olduğunu öne sürdü. • 11. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Senaryolar Şiyaset iki konuya kilitiendi. Öcalan'ın asılması ve Demirel'in görev süresinin uzatılması. öcalan sorununu sonuca bağlaması beklenen lider- ler zirvesi bugün toplanıyor. Başbakan Ecevit'in son açıklamasına göre; Demi- rel sorununa daha sonra sıra geliyor. Liderler zirvesine kuşkuyla, kaygıyla bakanlar ço- m Arkası Sa. 19, Sü. l'de Kadir Has F. Bahçe'de başkan adayı Sarı-Lacivertlilerin kongresine 4 gün kala başkan arayışiannı sürdüren gruplar, dün yeni bir isimde anlaştılar. Işadamı Kadir Has, Birieşik Grup Demeğı Başkanı Onur Kayador'la yaptığı görüşme sonrası baş- kanlığa adaylığını koydu. • Spor'da Şehit askerler toprağa verildi Tunceli'de teröristlerle girdikleri çatışma- da şehit olan 6 asker için Elazığ'da cena- ze töreni düzenledi. • 6. Sayfada • Rumlan yatıştırma ziyareti Yunanistan Dışişleri Bakanı, Rum liderier- le, Simitis'in Basın Danışmanı Pandea'nın konfederasyon tezini destekleyen maka- lesini ele aldı. • 10. Sayfada BORSA ODun 15.347 Öncekı 15.837 DOLAR ûDun 540.800 Öncekı 539.500 MARK ûDün 284.800 Öncekı 284.500 ALTIN ûDun 4.930.000 öncekı 4.910.000 Yılmaz Erdoğan: Mesleğim anlatmak "Samimiyetle kendi hıkâyemi anlatan bir insanım. Ben bir anlatıcıyım. Insanlar be- ni dinlemeye geldikleri sürece de anlat- maya devam edeceğim. Gelmeseler de anlatacağım. Anlatmadan yaşayan bir in- san değilim. Çünkü anlatmak benim mes- leğim. • 14. Sayfada Yolsuzluklann arkası kesilmiyor Almanya'da siyaset toz duman • CDU Genel Başkanı Schaeuble, silah tüccan Karlheinz Schreiber'den bağış aldığını ve bunu kayıtlara geçirnıediğini itiraf etmek zorunda kaldı. Kanada'da yaşayan ve Almanya'ya iadesi istenen Schreiber, Alman siyaset smıfmın içyüzûnün yakında ortaya çıkacağını belirterek "Bunlar daha başlangıç" diye konuşru. • 10. Styfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog