Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

r l M SMT ADRESE KlttP TESLM / / f SMT ÜYHJK KABULÜ A a#r SJUr KtHIP SİPARİS OUMâ ^ v f SAAT mcsmf Ktnp umşı ENÎedığınız kıtabın aJını kredı kartmızın numirasi ve son kiillanma tarihı i l e bırlıkte bıldırın k.ıtap e\ınızde oKun Adınızı, ^adınızı \e telefon Dianaranızi dabıldırmevı unucmavtn Lyedeğıisenız. dılersemz ûye de oiun \a da ü\elıÖmızı yenıleyın HER tŞLEM BİR T£LEFONLA;0212 514 01 96 Cumhuriy76. YIL SAYI: 27124/ 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) H R H İ K î kCumhurlyt ) A]«nd«»ı Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDtBERG SpA •ttatylTesıstermdc ürıütaııştır) jCaddBSiNo- 3^41 (34334) Caflato» Tel:(21Z)Sl4 01 96 Fi*s:(212)514 01 95 11 OCAK2000SALI EMILE ZOLA APARTMAN-II Fransızcadan çeviren: Bekir Karaoğlu Zola'nın, İkinci imparatorluk Dönemi Fransız oıta tabakasını anlattığı "Apartman", Rougon-Macquart dizisinin en güzel romanlarından biri... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... ZOLA APARTMAN II ARNOLD J. TOYNBEE TURKIYE-III (Bir Devletin Yeniden Doğuşu) Çeviren: Kasım Yargıcı Ünlü İngiliz tarihçinin bu değerlendirmesine (1926), bugün çok iyi ve nesnel bir açıdan bakmak zorundayız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Şirket taze para toplayamayınca iç çatışmalar baş gösterdi Jet-Pa'da kavga başladı Celirleri azaldı Oğretmen yoksulluk sınınnda # oğretmen maaşlan 1980'den bu yana süreklı olarak geriledi. Son 21 yılda kıtaplardaki fıyat artışı, oğretmen maaşlannın artış oranının çok üzerinde gerçekleşti. # Daha az okuyan öğretmenlerin, eğitimdeki üretkenliği düştü, saygınlığı azaldı. 1931'de maaşıyla ayda 164 kilo koyun eti satın alan öğretmenler artık ayda 55 kilo et alabilir hale geldi. BRUTOnuralıaftBri • 3. Sayfada ı Jet-Pa'nın Frankfurt merkezinde, şirket çalışanlan arasında yumruklu kavgalar yaşanıyor. îbrahim Görgülü isimli bir kişinin burada çalışma arkadaşlanndan birisini hastanelik ettiği belirtiliyor. Jet- Pa'dan son gûnlerde aynlanlann ya da işine son verilenlerin söylediklerine göre şirketin Almanya ve Avrupa temsilciliklerinde ciddi bir panık yaşanıyor. FadüAkgündüz Bugüne dek yaklaşık 200 milyon mark toplayan ve Fethullahçı olduğu kaydedilen Jet-Pa'nın Stuttgart ve yöresi koordinatörü Mesut Kundak'ın da işinden aynldığı belirtiliyor. Almanya'da üslenen şeriatçı örgütler de Jet-Pa'nın para musluklannın kesilmesi ve para yatıranlann hareketlenmeye başladığını görünce desteklenni çekmeye başladılar. METtNGÜR FRANKFURT - Almanya'da hak- kında sürdürülen soruşturmalann, açılan davalann duyulniası; kâr or- takJığı adı altında yıllardır, çogunlu- ğu cami cemaatleıinden toplanan mil- yonlarca markın akıbetınin bılınme- raesi, hak sahiplerine paralanmn ge- h ödenmeyeceğı konusunda söylen- tılenn artması nedeniyle taze para toplayamayan Jet-Pa'nın kendi içinde çatışmalann başladığı kaydedıliyor. Paralannı geri almak isteyenlerin sa- yısının son gûnlerde artış gösterdiği Jet-Pa'nın Frankfurt merkezinde, Nur cemaatinden oldugu söylenen büro sorumlusu tbrahim Görgülü'nün, önemlı görevi olan çalışma arkadaş- lanndan bır kişiyi döverek hastanelik ettjğı, dövülen bu uzmanın bır hafta rapor aldığı belirtiliyor. Jet-Pa'dan son gûnlerde aynlanla- nn ya da işine son verilenlerin söyle- diklenne göre Jet-Pa'nm Almanya ve Avrupa temsilciliklerinde ciddi bır panık yaşanıyor. Jet-Pa'ya para kap- tıranlann paralannı kurtarmak için çabaladıklan, çaresizlik içinde olan kımilerinin konsolosluklara başvur- duklan söylenıyor. Bazı temsilcilikle- nn kapatıldığı, görevlilerin işine son venldiğı ılen sürülürken, Jet-Pa'nın Frankfurt merkezı avukatı A. Mende- res Enü ise görevinden aynlıyor. M Arkası Sa. 19, Sû.3İe Tûrkiye'de cezaevi gerçeğine bakmadan önce, "cezaevi"nin tarihsel süreç için- deki yapısını ve rolünü incelemek gerekir... Tûrkiye'de infaz uygulamalarının gelişimi. Hücre sistemi... 647 sayılı yasa ne getirdi?.. Suçlu içeride suç dışanda kalu- ilkesi ihlal edildi... ölümler ve açlık grevleri... Hukuksal yollara başvurul- muyor... Damştay karan ile iptal edılen 1 Ağustos Genelgesi yasa ile diriltildi... Siyasi tutukJulara hükümlü statüsü... Tutuklu ve bükûmlü haklan... Yeni bır in- faz sistemi için ilkeler... f E N A L S A R I H A N ' l l y i z ı I l z l s l Perşembe günü Cumhuriyet'te Onat Kutlar'ı anıyoruz 'Çark döner tamamlar şiirimizi' • Onat Kutlar, ölümûnün 5. yıldönümünde bugün saat 12.00'de Aşiyan MezarlığYnda anılacak. 30 Arahk 1994'te The Marmara Oteli'run pastanesine konulan bombanın patlaması nedeniyle agır yaralanan yazarunız Onat Kutlar'ı 10 Ocak 1995'te Amerikan Hastanesi'nde yitirmiştik. KültnrServisi-Türk Sinematek Der- neği'nin kuruculan arasında yer alan, Uluslararası tstanbul Film Festivali Dû- zenleme Kurulu, tKSV Yönetim ve tc- ra Kurulu üyesi olan Kutlar, gazetemiz- de ölümüne dek 'Gündemdeki Konu' ve 'Gündemdeki Sanatçı' köşesini sûr- dürmüştû. 1952'deçeşitlidergılerdeçı- kan şürleri ve hikâyeleriyle tanmmaya başlayan Onat Kutlar, edebiyattaki öz- gün yerini, 1960 Türk Dil Kurumu Öy- kû Ödülü"nü kazanan 'tshak' kitabıyla almışti Geçen yıl 'tshak' ile 'Unutuünuş Kent ve Çeviri Şiirler'i Yapı Kredi Ya- yınlan'ndan yeniden yayırnlandı. Enis Batur, şiirkitabının başmda yeralan su- nuda, "Simsiyah denizin ortasmda, te- kin olmayan bir adanın üzerinde deniz feneri: Durmadan yanıp sönüyor" diye tanımlıyor. M 15. Sayfada Hükümet ortaklan yarın bir araya gelerek idam dosyası hakkında karar verecek Ocalan için son söz Hdeıierde Bir bayramtn kısa öyküsü Uludağ, Kartalkaya gibi kış turizminin önemU merkezkri ve gü- ne> deki oteller 3 günlükbayram tatiti nedeniyle dolarken, bir çok yurttaş da bayram tatilini memkkederinde geçirdL Depremze- deJer bayramı çadırlannda geçirirken, büyük kentier de kısmen boşaldL Başbakan Bülent Ecevü'in Ankara'da kalmayı yeğledi- ği bayram süresince soğuk hava etkili oldu. (Fotoğraflar: AA) ı Hükümet ortağı partilerin liderleri, yann gerçekleştirecekleri zirvede Abdullah Öcalan'm idamı konusundaki siyasi tavnnı netleştirecek. Zirvede, Avrupa însan Haklan Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir karan doğrultusunda cezanm infazının bir süre ertelenmesi ya da dosyanın hemen TBMM'ye sevkine karar verilecek. DSP, AİHM'nin karan kesinleşinceye kadar dosyanın Başbakanlık'ta bekletilmesini isterken MHP lideri Devlet Bahçeli, dosyanın hemen TBMM'ye sevki istemiyle masaya oturacak. Bölünmelerin yaşandığı ANAP'ta ise Mesut Yılmaz'ın verdiği karara uyulacak. maz'ın verdiği karara uyulacak. Adalet Bakanlıgı'nın Öcalan dosyasını Başbakanlığa göndermesinin ardından ya- nn liderler zirvesinın toplanması kararlaş- tınlırken, bayram süresince hükümet ortak- lan açıklamalanyla birbirlerinin nabzını yokladılar. Başbakan Büknt Ecevtt, AİHM karanrun beklenmesi gerektığini belirtir- ken, MHP'yi kast ederek bazı partilerin zor- luklannın olabüeceğini, ancak devlet so- nımluluğunu üstlenenlerin zorluklan da gö- ğüslemesi gerektiğini söylemişti. MHP li- deri Bahçeli ise seçim bölgesi Osmaniye'de, duygusalhktan uzak olarak hareket edilme- ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Hükü- met ortaklan, yann gerçekleştirilecek li- derler zirvesınde AbduDah Öcalan'ın ida- mı konusundaki siyasi tavnnı nedeştirecek. Liderler, Avrupa tnsan Haklan Mahkeme- si'nin (AlHM) ihtiyati tedbir karan doğ- rultusunda cezanın infazının bir süre erte- lenmesi ya da dosyanın hemen TBMM'ye sevkine karar verecekler. DSP, AİHM'nin karan kesinleşinceye kadar dosyanın Baş- bakanlık'ta bekletihnesini isterken, MHP lideri Devlet Bahçeli, dosyanın hemen TB- MM'ye sevki istemiyle masaya oturacak. Bu konuda bölünmelerin yaşandığı ANAP'ta ise başkanhk dıvanmdan tam yet- ki alması beklenen ANAP hderi Mesut Yıl- \ArkasıSa.l9,Sü.3'te 1 binbaşı, 1 yüzbası ve 4 uzman asker şehit oldu Tunceli'de PKK saldınsı ' Tunceli'de iki askeri şehit eden teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonda dağlık alana indirme yapan heükoptere PKK'liler ateş açtı. Operasyonda 6 PKK'li öldürüldü. FERİTDEMtR TUNCELİ - PKK Dersim Eyalet Komutam "Ka- zun" kod adlı HamiK Yıldmm'm örgütten aynldığı- m açıklamasının ardmdan teröristler Tunceli bölge- sindeki saldrnlannı artürdı. Önceki gün 2 askerin şe- hit edilmesinin ardmdan teTöristler dün de dağhk ala- • Arkası Sa. 19, SiL S'te ŞAM SEVÎNDÎ, tSRAlL KARIŞTI • 10. Sayfada NÜKLEER SANTRALDAN HIZLI KAÇIŞ SBtMRKDK'nlnliMi • 4. Sayfada ÖSS DENEME SINAVT CEVAP ANAHTAR1 • 19. Sayfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Akla Gelen Sorular Eski şeker bayramlannda siyasal kadrolann uygu- ladığı ağza tat veren bir gelenek vardı. Bayram, parti liderlerinin umut verici mesajlan ile başlar, siyaset adamlan politikadan uzak kalmaya özen gösterirlerdi. Toplum, siyasetsiz eski günlere hasret! Başbakan Ecevit'le MHP lideri Bahçeli arasında- ki sözlü çatışma, bayram günleri olabildiğincetırman- M Arkası Sa. 19, SiLl'de Grozni yeniden ateş altında • Ruslann hava saldınlanna verdiği 3 günlük aradan yararlanan Çeçenlerin yeni saldınlannda Rus ordusunun ağu- kayıplar verdiği bildıriliyor. • 11. Sayfada Çalışanı zor günler bekliyor ı Kazanılmış haklannı 2000'li yıllarda yitirme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan çalışanlara, işverenler de kıdem tazminatının kaldınlmasını dayatıyor. • 7. Sayfada 'Gece ile Gündüz Arasında' Hasret # Sıvas'ta yobazlann yaküğı Hasret Gültekin'in 11 yıl » önceki kaseti yenflbn çıktı. Rahmf Sa^fc, Hasret'in çalışmasuıa' hiç dokunmadunffinı söyledi. UArka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY MHP'de Sa-kinleşme! Yann yapılacak liderlerzirvesinde alınacak karar, ya- kın gelecekteki siyasi-sosyal gündemin belirleyicisi olacak. Parti liderleri ve partileri adına konuşanlar, Öcalan olayının öneminin ayırdındalar, akortsuz de- meç vermemeye çalışıyoriar. Gorünümü maddeleyelim: 1 - Gelişmelerin odağında MHP var. Bu partinin gö- rünümünü, dilimizin anlam zenginliğinden de yarar- • Arkası Sa. 19,SH8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog