Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

10 OCAK 2000 PA2ARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Susurluk Araştırma Komisyonu Başkanı Elkatmış: Konuşturulsa çok şeyler biliyordu - 6 Susuıluk 9 u Çakıcı çözer'SELAHATTtN ŞAHİN NEVŞEHİR - Görevinı tamamlayan TBMM Susurluk Araştırma Komisyo- nu Başkanı ve Fazılet Partisi Nevşehir Mılletvekili Mehmet Elkatmış, ülke ıçindekı ve dışındakı bırçok olayın ya- nında, özelleştirmeden faili meçhul ba- zı olaylara kadar başrolde olan yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaattin Çakı- cTnın hükümetten kaynaklanan ihmal- ler sonrasında konuşturulamadıgını öne sürerek. "Susurluk'un düğümü Çakı- cı'da idi, konuşrurulmuş olsa idi, birçok gizli kalnuş olay aydınlanabilirdi" dedı. FP Nevşehir Milletvekıli Elkatmış, seçım bölgesı olan Nevşehir'de gazete- cılerin çeşitli sorulannı cevaplandırdı. FP Nevşehir II Örgütü'nün düzenledi- ği bayramlaşmaya da katılan Elkatmış, Çakıcı'nın Türkiye'ye getırilişinden sonra sorgulanması gerektiğini vurgu- layarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Ça- kıcı eğer konuşturuimuş olsaydu Susur- luk olaylannın düğümleri birer birer çözülürdü. Keza Çakıcu çok önemli bir isim. Özelleştirmeden tutun da dışarda- ki birtakım olaylara, yurtiçindeki çeşit- li faili meçhuUere, kırmızj pasaporttan, adını getiremeyeceğim çeşitli olaylara 6 kişi gözaltına alındı Almanya PKK'ye göz açtırmıyor BERLİN(AA)- Almanya, faalıyetlerini yasakladığı PKK'ye göz açtırmıyor. Terör örgütünün Münih'te bir festivalde stand açmasına izin vermeyen Alman polisi direnen 6 kişiyi gözaltına aldı. Münih'te düzenlenen bir festivalde PKK'nin yan kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğı öne sürülen Mezopotamya Yayınevi'nde çalışan bir grup stand açtı. Terör 'otğİhürftfaitldtâp, kaset, rozet ve Abdullah Ocalan'ın posterlerinin satılması üzerine, Alman polisi, "PKK'nin Almanya'da yasaklT olduğu gerekçesiyle standı kaldırttı. Polisin tüm uyan ve engellemelerine rağmen propaganda malzemelenni gizlice • FP Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış, yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı'nın sorgulanması konusunda hükümetin ihmalkâr davrandığmı söyledi. Elkatmış, "Bu konuda hükümet ihmalkâr davrandı. Bu konuda duyarsız kaldı, sebebi nedir bilemiyorum... Acaba birileri Alaattin Çakıcı'nın konuşmasından korkuyor, rahatsız mı oluyor diye bizde bir endişe var, doğrusu bu tüm kamuoyunda var" dedi. varana kadar birçok olayın içerisinde- dir. O bakımdan konuşsa idi, birçok şey aydınlığa kavuşurdu. Bu konuda hükü- met ihmalkâr davrandı. Bu konuda du- yarsız kakfa, sebebi nedir buemiyorum_ Acaba birileri Alaattin Çakıcı'nın ko- nuşmasından korkuyor, rahatsız mı olu- yor diyebizde bir endişevar,doğrusu bu tüm kamuoyunda var. Bir yerde ona tü- yo verildi gibi geliyor bana. Sanki 'Bız yargılayamayız. bız konuşturamayız' gibi sözler onu cesaretlendirdi, o da ta- biaüyla konuşmadı, birçok olay da ha- len gizliliğini koruyor." Elkatmış, Çakıcı'nın yakalanması ve öncesindekı olaylann araştırılması ıçin TBMM tarafından araştırma komisyo- nu kurulması önerisınin Şeker Bayra- mı sonrasında Meclis Genel Kuru- lu'nda ele alınmasını bekledığini de be- hrterek. u Şu ortamda bu önergemizin ele aknacağmı tahmin etmhorum. An- cak grup önerileri veya danışma kunı- lunda onay çıkarsa, önergemiz öne ab- nabilir. Ramazan Bayramı sonrasında bunu sağlamaya çahşacağız" dedı. 'Yeşil, yaşıyor' FP Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış, son günlerde Türkiye'de ga- np olaylann yaşanma>a başlandığını ıfade ederek, buna son l ay ıçensınde Istanbul'da kendılerinı resmi görevlıler olarak tanıtarak, aralarında Zehra Eği- tım ve Kiiltür Vakfı Başkanı'nın da bu- lunduğu 10 kişının kaçınlmış olması- nın en büyük delıl olduğunu kaydettı. Elkatmış. şunları söyledr "Son günlerde geçmişte olduğu gibi birtakım insanlar >argısu infaz ediliyor. Son 1 ay içerisinde sadece İstanbul'da aralannda Zehra Eğitim ve Kiiltür Vak- fı Başkanı'nın da bulunduğu 10 kişi. kendilerini resmi görev li olarak tanıtan kişilerce evlerinden veya işyerlerinden alınarak götürülmüştür. Bunlar arasın- da toplumda sevilen, savılan insanlar, işadamlan var. Bunlarla ilgili de bir ipu- cu bile yok. Bu gelişmeler ışığında Su- suriuk'un aynen devam ettiği sonucunu çıkartmak miimkün. Bu şunu gösteri- yor ki, geçmişte de resmi göreviiler bir- takım kişileri götürmüşler, sorgulamış- lar vehatta infaz etmişlerdir. Bu olay lar- la o olaylann arasında hiçbir fark yok- tur." Elkatmış, Susurluk olaylannın kiht isımlennden Yeşil kod adlı Mahmut Yüdınm'ın çeşıtlı kesimlerce ölü, çeşit- li kesımlerce de yaşadığının ıfade edıl- dığının belırtildığını söyleyerek, "Ka- naatimce Yeşil yaşıyor, üstelik de Türki- ye'de. Ancak tabii ki bu kesin değU, tah- minlerimi söylüyorum" dedı. 'AİHM karan beklenmeli' FP Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış. son günlerde Apo'nun ıda- mının siyası çevrelerce ıstısmar edildi- ğını söyleyenlenn, asıl istisman kendı- lennin yaptığını ıfade ederek, "Seçim- lerden önce 'Bız ıktıdara gelınce, gel- diğımız gün Apo"yu asacağız' diyesöy- leyenler esas Apo'yu istismar ediyorlar. Buna bir anlam veremiyorum" dedı. satmaya çalışan Mehmet D, Yusuf Ç, Hamit O ve Mustafa K. adlı milıtanlar gözaltına alındı. Alman polisi, daha sonra gece Mezopotamya Yayınevi'nin bürosuna baskın duzenledi. Burada yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman, 1200 Alman Markı, 1200 Avusturya Şilini, 2100 Belçika Frankı, 10 bin İtalyan Lireti buldu. Bu paralara zorla taplanıldığı gerekçesiyle el konuldu. Alman polisi, Mezopotamya Yayınevi'nin basıldığı saatlerde gözaltına alınan örgüt mensuplannın evlerinde de arama yaptı. Polıs, evlerde ele geçirilen telefon rehberleri, kitap, poster, Özgür Polıtika gazetesi ve örgütsel dokümana da el koydu. AbdalMusaBirtikLokması dağıâldı ESc - 7 Lokmasr yemeği Şahkulu Sultan Eğitim ve KüMr Vakfi'nda verildi. Etii pilav ve ayrandan oluşan "birlik lokmasrnın ardından "Abdal Musa Biriik CemT vapıldı. Cemde okunan Türkçe dualarda, dünyada banşın egemen olması dileğinde bulunuldu. Şahkulu Sultan Eğitim ve Kiiltür Vakfı yöneticileri, "Abdal Musa Birlik Lokması ve Cemr törenkrinin yılda bir kez gerçeklestirildiğini söyledi. Birlik lokması ve cem törenine kaülan Hacıbektaş Belediye Başkanı Mustafa Özcrvan da Atâtürk cumhuriyetinin yaşatüması için dayanışmaıun önemli olduğunu belirtti. KARAA VE ÇİRKİN'İN ÖCALAN TARTIŞMASI 'Dosya Mecüs'e giderse sürecin önüne geçflmez' Cumhurbaskanı Demirel karsıladı Aliyev'den surprız TİyaretANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Azerbaycan Cum- hurbaskanı Hsrydar Aliyev. dün Ankara'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Aliyev, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile yaptığı görüşme- de, Bakû- Ceyhan petrol bo- ru hattı konusunda Türki- ye'de işlerin yavaş ilerleme- sinden duyduklan rahatsızlı- ğı ifade ertı. Ikı cumhurbaş- kanı. Çeçenıstan'dakı karga- şanın Gürcıstan'ı da içine alacak şekılde yayılma teh- likesi ve Ermenıstan ile ilış- kileri de ele aldılar. Banş aranıyor Demirel, Aliyev 'ı karşıla- dığı Esenboğa Havaala- nı'nda yaptığı açıklamada. Kafkaslar'da banş arandığı- nı belirterek "Önemli gay- rerler sarf edilmiştir banş için ve bu ga\ retler sarf edil- meyedevam edilecektir. Kaf- kaslar'uı tümünde banş her- kes için önemlidir" dedi. Azerbaycan topraklannın önemli bir kısmının işgal al- tında bulunduğunu ve bir buçuk milyona yakın Azer- baycanlınm çadırlarda yaşa- dığını anımsatan Demirel. 2000 yılının Kafkaslar'a ba- nş getirmesı temennısinde bulundu. Azerbaycan Cumhurbaş- kanı Haydar Ahyev de Tür- kiye'nin Azerbaycan ile Er- menistan arasındakı sorun- da Azerbaycan'ın haklı da- vasını destekledığını belirte- rek "Kafkaslar'da sorunlar Türkiye'nin iştiraki olma- dan çözüme kavuşamaz" de- di. Demirel ve Aliyev, dün akşam saatlennde Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Dışişleri Bakanı tsmaii Cem'in de katıldığı görüş- mede iki lider, Bakû-Ceyhan petrol boru hattı konusunda karşılaşılan sorunlar ile Kaf- kaslar'daki son gelişmelen değerlendirdiler. Diplomatık kaynaklar, sürpriz ziyaretın Türkı- ye'den gelen talep üzerine gerçekleştirildiğini belirtir- ken görüşmenin Demirel'in 14-15 Ocak günlerinde Gür- cistan'a yapmayı planladığı ziyaretin öncesinde gerçek- leşmesı dikkat çekti. AGİT zirvesi sırasında hükümetlerarası ve ev sahi- bi ülke anlaşmalan gibi önemli anlaşmalann ımza- lanmasına karşın; Bakû- Ceyhan'ın gerçekleşmesi büyük ölçüde petrolün akış miktarına ılışkin garanti, riskler ve fınansman konu- sundakı anlaşmalann ımza- ya bağlanmasına bağlı bulu- nuyor Gürcistan'ın, hattın kendı topraklanndan geçen bölümünde nsklenn sorum- luluğu konusunda tereddüt- len sürerken finansman so- runlan projenin gerçekleş- mesinin önünde en büyük engel olarak duruyor. Demi- rel'ın görüşmede anlşmaz- hklann aşılması yönünde Aliyev'den bazı isteklerde bulunduğu kaydedildı. Azerbaycan kaygılı Rusya'nın Çeçenıstan'a müdahalesi ve Kafkaslar'da- ki son gelışmelerin Bakû- Ceyhan'ın geçış ülkelerin- den Gürcıstan'a olası etkıle- ri de görüşmede ele alındı. Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Shevardnadze'nın yaralı olarak kurtulduğu bombalı suikast ve bu ülke- deki Rus askeri üslen, Tür- kiye ve Azerbaycan'ı kayg\- landmyor. Görüşmede, Gür- cistan'dakı sıyasal ıstıkrarın bozulmasının Bakû-Ceyhan boru hattınm geleceğini teh- lıkeye sokabileceğı üzerin- de duruldu. Aliyev "ın zıyaretının dı- ğer önemli gündem madde- sını de Ermenıstan ile ılışkı- leroluşturdu. Aliyev; Davos zirvesinde gerçekleşmesi beklenen Ermenıstan Devlet Başkanı Robert Koçaryan'la yapacağı görüşme öoc«sın- de Demirel ve Cem ile görüş alışvenşınde bulundu. Aliyev "ın, bugün de Baş- bakan Bülent Ecevh, Genel- kurmay Başkanı Orgeneral Hûseyin Kıvnkoğlu. Başba- kan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Devlet Bahçeli. Dı- şişlen Bakanı İsmailCem ile görüşmesi beklenıyor. Ali- yev, bugün Gülhane Askeri Tıp Akademisfnde sağlık kontrolünden de geçecek. KULTUR • SANAT 293 »9 78 (3 HAT) ANKARA/BURSA (Cumhuriyet) - TBMM Adalet Komisyonu Başka- nı DSP'li Emin Karaa ile komisyon üyesi MHP'li Turan Çirkin arasında Ab- dullah Ocalan'ın idam dos- yasıyla ilgili tartışma ya- şandı. DSP'li Karaa, ıdam dosyasının Meclis'e gel- mesi durumunda "geri dö- nüunez bir yola" gırilece- ğını belirtti. Çirkin iseTB- MM'ye göndenlmesini is- tediği dosyanın dığer idam dosyalannın önüne çekile- bileceğini savundu. TBMM Adalet Komis- yonu Başkanı DSP'li Emin Karaa dün partisinin Bursa il örgütünde yurttaşlarla bayramlaştı. Karaa, Öcalan dosyasıyla ilgili bir soru üzerine şunlan söyledi: AİHM kararının beklenmesi istendi Paköz: Olüm cezası yasalardan çıkardmah İstanbul Haber Servisi - Halkın Demokrasi Par- tisi (HADEP) istanbul tl Başkanı Kemal Paköz, PKK lideri AbduUah Öcalan'ın idam dosyası- nın bekletilip bekletilme- yeceğine hükümet ortak- lannca liderier zirvesin- de karar verileceğine dik- kat çekerek "Avrupa Bir- liğiülkfterininhiçbirirjde bulanmavan bu çağdışı cezanın yasalardan tüm- den çıkarnlmaa gerekti- Şni" belirtti. Paköz, Ocalan'ın idamı konu- sunda AlHM'nin karan- nm beklenmesi gerekti- ğini de vurguladı. Paköz, yaptığıaçtkla- mada, idam karanru ya- salardan çıkarmamanın, toplumda yeni acılann yaşanmasına zemin ha- zırlayacağını belirterek "Idam vekarar mahkûm edilip toplum zihninden tümdensilinmetktir. Tfir- kiye, yaşam hakkuu kut- sal savan ve insan hakla- nna davata bir ülke oima- nın gururumı yaşamalı- dır" dedi. Açıklamada, AB'ye üyelik yolunda yaşanacak olumlu geliş- melerin Türkiye'nin bir demokrasi ve refah ülke- si olmasma katkıda bulu- nacağı savunularak Oca- lan'ın idamı konusunda AlHM'nin karannm beklenmemesinin kaosa neden olacağı iddia edil- di. HADEP'in toplumda yaygınlaşan banş ve kıs- mi huzur ortamının geli- şerek sürmesini istediği ifade edılen açıklamada, "BundandobryıTürkiye AİHMkaranmbekkıne- B,6No'taekprotokolim- zaLuımabdır" denildi. Paköz, son günlerde HADEP'in Diyarbakır, Van, Ağn, Bitlis illeri başta ormak üzere birçok fl ve ilçe teşkilaöna yapı- lan polis baskmlanna dikkat çekerek, "Parti- mize yöneUkbu haksız, kanunsuz basküara der- hal son verömeMdir*' de- di. "Dünyada hiç kimse yoktur ki hakkında verilen ölüm cezasını bölücü orgü- tün başı Abdullah Öcalan kadar hak etsin. Ancak Türkiye büyük bir devlettir ve uluslararası alanda or- tak hareket ettiği ve bunla- n taahhüt ettiği durumlar vardır ve bunlann gereğini yerine getirir. Öcalan ola- yında AIKV1 karanru bek- lemek durumundayız. Bu ince bir durumdur ve bu- nun da Ocalan'ın kişiliğiy- leyakından uzaktanbir inV kisi yoktur'* diye konuştu. Karaa, MHP'nin Öcalan dosyasının TBMM'ye ge- tirilmesi yolundaki istem- lerinin ammsatılması üze- rine de "Eğer dosya Mec- Hs'e gelirse, arük geri dö- nülmez bir yola girilir. Hiç kimse, hiçbir aşamada, bu- nun Önüne geçemez. Övle söylendiği gibi TBMM'de onaylanmış ve Cumhur- başkanı'nın imzasına çık- mış bir dosya orada bekle- tOemez. Cumhurbaşkam- nın en fazla 15 gün beklet- me hakkı vardır. Iş TB- MM'ye getirildiği andan itibaren sürecin önüne geçi- temez." Komisyon üyesi ve MHP Genel Başkan Yar- dımcısı Turan Çirkin ise AA'ya yaptığı açıklamada, Ocalan'ın idam dosyasının Meclis'te bekleyen diğer i- dam dosyalannın önüne ahnabileceğini savundu. Karaa'nın açıklamalannın kişisel görüşü olduğunu belirten Çirkin, idamın bir yasa gibi uygulandığmı, bu nedenle Öcalan dosyasının diğer idam dosyalannın önüne çekilebileceğini ileri sürdü. BEYOGLU/ALKAZAR (29Î 24 M) I2.I5-M.30-1MSII.45-2I.J0 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ l Şehir Tiyatroları ı HAMİYE MUHSIN EITUĞRUl StHNtSIO.il I 240 77 20 ROMEO İLE JUUET Turkç« Turao OFIAZOĞLU YooçtC" »osor SABUNCU 12-13-14-15-16 OCAK FATIH IESAT NURI SAHNESI 0.212 526 53 tO MISYON 1İR DEVRİMİ ANMAK' lVk<ev Ef?unlŞU>AR Yooeten mUlPUMPOt 12-13-M-I5-I6 OCAK HOŞU'NUN UTANCI (Ç.0| Yondeo Zuhd EEGEN 15-16-22-23-29-30 OCAK USKUDAR MUSAHIUADE «UkL SAHNESI 0.116 3 1 1 0 1 9 7 PEMBE KONAĞIN GEÜNLERİ OYUNCAKTAKI SIR (Ç.O) I vo ,s .,n EnginGURMEN Yc-»'cn Ş*vketAV$AR I 12-131415-10 OCAK 15-16-22-23-29-30 OCAK oımsmi! GENEL İSTEK ÜZERİNE ÇOK KISA BİR SÜRE İÇİN YENİDEN Okğanüstü İlginize Teşekkür Ederiz. DünyacU CHAKLIE CHAPLIN Komedi Ödülü Ahn Tck Oyunda Stz Dc Gülmcktcn Ycrinizdc DunmayjaJranız. Siz Dc Oynayaabmız! spHRfim KamiMNuı mtt ıttniıot OÎĞİŞIH İmtMKTİF KOMOÎ! 15 Ocak Cumartesı 21 00 / 16 Ocak Pazar 15 00 vc 18 00 22 Ocak Cumartcs. 21 00 / 23 Ocak Pazar 15 00 vc 18 00 30 Ocak Pazar 15 00 vc 18 00'dc 1 Rezervasyon: (0212) 230 16 18 - 231 21 00 T 0 M BtLETU» SAT1ŞA ÇIJW1ŞT1R.TOPLUSATIŞLAİA tNDttlM TAPILnt. l|IEczaCID3ŞI ~ Sdıwarzkopf KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI 0.216 349 04 63 ÖNCE İNSAN Yaoeten Şülcri TÜHEN 12-13-14-15-16 OCAK ATAnjRKVEÇOCUK(Ç.O) Net'« BtCETİN AUKAN 15-16-22-23-29-30 OCAK GAZIOSMANPASA SAHNESI 0.212 S78 60 67 ArttanMrmATM MunKONAK AnkaraON Ankara OALERIA CMEPOL 12 15-14 30-16 45-19 00-21 15 12 00-14 1S-1S 30-19 00-21 15 1200-14 15-1630-1945-21 15 12 00-14 00-16 15-18 45-21 15 1200-14 15-1630-1845-21J» SRS-1885 ORTAOYUNCULARISTHOJU.CAD. NO148 TEL: («212)251 1865-66 F/Ut (0 212)2444327 www ortooyunculor com Ferhan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA .00 T C Ferrıan Şensoy'un PARASIZ YAŞAMAK PAHALI Perşembe-Cuma/20.00 KADINILEMEMUR Tu'lc=s> Muhittın YILMAZ 72- 73-14-15-16 OCAK AİAADD'INSMRULAMBASIIÇ.C Y^-.;.c n Namıl AGAYEV 1J-76-22-23-29-30 OCAK HAI8IYE « » TİYATROSU 0.212 240 77 20 Ayla ALGAN "YUNUS EMRE SÖYLÖYOR' 11-14-15 OCAK • TIYAntOSU OYUN GUNlfKt SAU 15 OO-20 3O/PtR»€M*E CUMA 1S İ O T U H » Ü N U U : (AI$AMU. 15.00-20J0 / FOŞEMK. 20 30/ CUMA. 20.30/1 CtESt 11 0OIÇ.OI-I5.0O-20J0 / Hd** 11.{KXÇ.O(-IS.OH».00| BILETIERSEHIR TİYATROLARI GIŞEIERINDE SATISA SUNULMU5IUR Derya Baykal ŞU AN MUTFAKTAYIM YazaıVYöneten: Ferhan Şensoy Mûzık' Rkret Kızılofc Cumartesi 15.00/Salı20.00 »tonon Kottnon** Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Cumartesi / 20.00 Ferfıan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Pazar 15.00 ve 18.00 Bilet Satış Yerleri: Ortaoyuncular Gişesı: 251 18 65 VAKKORAMALAR-Taksim. Suadiye. Akmerkez llanlarınız için: 0212. 293 89 78
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog