Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 OCAK 2000 PAZARTES 8 HABERLERIN DEVAMI HizlnıDidı^uı iııfaz yöntemî• Baştarafı 1. Sayfada Çamlıca Mahallesı "nde Fahrettin Özdemir'e aıt boş evın alt bolumunde bır sığınak ortaya çıkanl- dı Sığınakta, toprağa gomulu bır ınsan ıskeletı bulundu Aynı donemde bır ıhbar uzenne Kızılte- pe ılçesı Ipek Mahallesı'nde ortav a çıkanlan Hız- bullah sığınağında da bır ıskelet bulundu Kunş'e aıt olduğu ılen surulen ıskeletın, yapılan ılk ınce- lemede bır erkeğe aıt olduğu belırlendı Kunş'ın kaçırılması olayıyla ılgılı Tarsus ve Mersın'de v apılan operas> onlarda Hızbullah'm as- ken kanadındanTahirKurtcebe sahte kımJıkiı Ha- mit Çöklu, Tayyip Kurtcebe sahte kımlıkJı Fethul- lah Çöklu ıle bırlıkte 12 kışı >akalandı Sanıklar. ılk ıfadelennden sonra Tarsus"a 12 kılometre uzak- hktakı Zıncırlıkuyu bolgesınde kendılenne karşı olanlan kaçırmak, sorgulamak ve cezalandırmak, kendı orgut elemanlannı banndırmak amacıyla sı- ğınak ve hucre evı yaptıklannı ıtıraf ettıler Polıs. Zıncırlıkuyu'dakı sığınak ve hucre evme ses geçır- meyen çıft kat duvarorulduğunu. bodrum katında tek kışılık hucreler bulunduğunu belırledı Hızbullah, kaçırdığı kışılerı banndırdığı sığı- naklan, dıkkat çekmemesı ıçın camıler ve orgut mıhtanlannın evlennın altında >a da koylerde ın- şa edıyor Toprak altında yapılan siğınaklarda bı- nketle aynlmış 10 ıle 15 arasında bırer metreka- reden oluşan hucreler bulunuyor Hucrelenn du- varlannda kaçınlan kışılenn el ve ayaklannm bağ- landığı zıncırler yer alıyor Kaçınlan kışıler su- reklı sorgulanırken aylarca tutulduklan bu sığı- naklarda ekmek ve suyun dışında bır şev venlmı- yor Bu nedenle kaçınlanlann çoğu bır sure sonra havasızlık, rutubet ve açlıktan yaşamını yıtınyor Bir sorgulayıcı Tahran'da Devnm Muhafızlan ndandersaldık- tan sonra Turkıye've eylem yapmak uzere gonde- nlen Hızbullah'ın ıtırafçısı ÂbdülazizTunç'un sı- ğınak ve sorgu>la ılgılı anlartıklan dıkkat çekıcı Tunç. onlarca Hızbullah karşıtı ve PKK'lılen ka- çırarak sorguladıklannı ve bırçoğunu oldurdukle- nnı aynntılanvla anlattı Dıyarbakır DGM'de ı- dam ıstemıyle yargılanan Abdulazız Tunç adam kaçırma ve sorgulamalarla ılgılı şubılgılen \erdı " 1993 yılında orgüt taiima- nfleBatman'da Ce\ det Soy- sal isımlı şahsın evindeki sığı- nakta tutulan PKK'li Servet kod adb Mecıt isimlı şahsı sorgulayarak edindiğinı bü- gileri yine orgut yoneticisi Edıp Gumuş'e aktardım. Yi- ne aynıtarihlerde birçok sor- gu olayina katıldım. Bat- man'da orgut taranndan ka- çırılarak Nedım Karadenız isimli şahsın evindeki sığı- nakta tutulan Fahrettin Tan isimli şahsı sorguladım ve bu şahsu ağabeyi Hasan Tan'ın örgiite verdiği bir mihar 500 milyon karşılığında serbest bırâktım. PKK'nin dağ kad- rosundan kaçan Zerdeşt kod isimli bir militanla yine PKK'den kaçan Mazlum kod ısımh' bir orgut mensu- bunu Silvan'ın Yolaç uçesin- de sorguya aldım. 1993 yılında Batman'da değişik tarihlerde 14 PKK'li ve PKK yanhlannın sorgula- nnda bulundum. 1994 yüında Batman'ın Hürriyet Mahallesi'nde Salıh Ulutaş'm evinin bodrum ka- tında PKK örgıit mensubu "Nuhat" kod ve Men- zilgrubundan Melle BehçetveKızıltepeilçesinden getirilen ve MÎT gorevlisi olduğundan şuphelendi- ğimiz Huseyın isimli bir şahsı sorguladık. Nuhat, sığınakta Abdulselam kod Saıt Ketme tarafindan silahla vurularak öldûruldü. Yine 1994 yıunda Bat- man'da örgüt tarafindan kaçınlarak bir sığınakta rehin tutulan Dev ran Tıcaret'in sahibinin oğlu olan Rojan'ı sorguladık ve bu şahsı 2 milyar lira para karşılığında serbest bıraktık." 1994 yılında orgut lıden Huseyın Velıoğlu'nun talımatı uzenne Mardın'ın Kızıltepe ılçesıne bağ- lı bır koyde yakalanan bır PKK mıhtanını Gazi Ka- van'm Kızıltepe'dekı evınde sorguya aldıklannı belırten Abduzazız Tunç ıtıraflannı şoyle surdur- dü "Sorgu sırasmda şahsın elleri ve kollan kelep- çelendi ve sığınakta bırakıldı. (Sığınak polis operas- >onuy la ortav a çıkanldı ıçınde bir iskelet bulundu.) 1995 vılında yine Gumuş'un talimatıyla Hizbul- lah'ın MenzO grubu lideri Fıdan Gungor ile Saba- hattın isimli bir şahıs kaçınldı. Sabahattin daha sonra öldurüldü." Önce sorgu sonra ameliyat Hızbullah'ın bır başka sorgucusu ıse Dıyarba- kır polısının yakaladı|ı "Sami" kod adlı tıp fakul- tesı oğrencısı Mehmet Anca. Anca, Dıyarbakır TEM Şubesı'nde Hızbullah orgutunun sorgu ve ın- faz bınmıv. le ılgılı şu ıtıraflarda bulundu "1972 Dicle doğumluyum. 1993'te tıp fakultesi- ni kazandım. 4. sınıftay ken okulu terk ettim ve 1990 yılında orgute kabldım. Daha sonra orgutun sor- gulama timındegorev almaya başladun. Orgut ele- manian tarafindan y akalanarak Çınar ilçesi Pem- beviran koyüne gotürülen 2 şahsı ben sorguladım. Sorguda daha önceden hazırlanan sorular sorulu- yor, cevaplar aluuyordu. Sorgulamalarda ozellikie VItT ajanı olarak kullanılan kişilerin u/erinde bir hayli duruyorduk. Daha sonra bu şahıslar infaz bi- rimindeküere teslim edilivordu. Bunlann akıbette- rini bilmivorum. Sorgu için Pembeviran Köyıi'nü kullamyorduk. Azız Başak, Musa >e Nurettın Gu- neş adlı örgut mensuplannı yine av nı koyde sorgu- ladık. Akıbetleri konusunda bilgı sahibi değilim. Şaban Konuş adh bir orgut elemanını tanıyorum. Orgut onu bir eve goturdu. Bu şahıs kaçınldığmı daha sonra anladı. Kaçmaya çalışırken iple boğu- larakoldunıldü.FuatSıncar isimli bir orgut elema- nını da sorguya aldık. Şahsın Romen kadınlanyla fiıhuş yapıp ilişkiye girdiğini oğrendik. Bu kişiye ne olduğunu bilmivorum." Rant kavgası mı Hızbullah operasyonunda yakalananlann çoğu- nun yoksul ınsanlarolması dıkkatçekı>or Hızbul- lah, kuçuk esnaf olarak tanımlanan yurttaşlarla ış- sız yuzlerce gencı saflanna katıyor Bu kışılen fît- re, zekât adı altında haraç toplamakta kullanıyor Nıtekım 1999'un son ve 2 bın yılının ılk haftasm- da Gazıantep'te düzenlenen operasyonda yakala- nan 24 mılıtan ramazan ayında fıtre ve zekât adı altında haraç topladıklannı ıtıraf ettıler Gazıantep polısının geçen yılın ekım ayında yaptığı Hızbul- lah Vasat orgutu op>erasyonunda > akalanan bır mı- lıtamn ıtıraflan ıse Hızbullahçılann sosyal yapısı- nı goz önune serdı Mehmet A'nın uzennde çıkan "Vasiyet" başlıklı yazıda şu ıfadeler >er alıyor " Yarabbi. ınşallah borçlanmı odemeden canımı ai- mazsm. Yarabbı, kul hakkıy la yanına varmak iste- miyorum. Senden tekistedigim, benim kendi yolun- da şehit olmamı nasip eytemendir. \ereceğim kul haklan: _ kitapev i 3 niilyon, ...kebapsalonu 400 bin, Koylu Garajı yakınındaki durumcuye 500 bin, ...kasabına 300 bın lira borcum var. ~tum Hizbul- lahilenn İslam duzeniıçin Allah'ındini İslamı kur- mak için mucadele eden tum Musluman kardeşle- rinıe selam olsun. Ne mutlu taguta (şeytana) karşı çıkıp. duzenlerine karşı çıkan tum Muslumanlara. Se mutlu İslami hâkim uğruna şahit olan ve işken- ce çeken muminlere™" Gune\doğu'da, Bursa ve fstanbul'da ozellikie ramazan aylannda fıtre ve zekât toplamak ıçın yo- ğun çaba harcayan Hızbullah aynı konuda faalıyet gosteren islamı Jcuruluş ve derneklere cephe alı- yor Orgutün yalnızca Guneydoğu'da topladığı fit- re vezekâtın 1 tnlyonuaştığı ıfade edılıyor Buara- da ozellikie dıncı ışadamlannı haraca bağlayan ör- gut, kendısıne dırenen kışılen de kaçınyor Istan- bul'da ortadan kaybolan 11 kışırun sığınaklarda tutulabıleceğı ıhtımalı uzenne pohs Guneydoğu'da Hızbullah'ın etkın olduğu ıl ve ılçelerde operas- yonlar yapıyor Hızbullahçılar hem rant hem de hücre olarak kullanılması açısmdan camılen de ele geçınyor Dırenen ımamlan ve camı yaptırma derneğı yone- tıcılennı kaçınp öldüruyor Batman'da 1997 yılın- da kaçınlan, aralannda lpragaz Camı Yaptırma Derneğı Başkanı, Petrol-Iş Şube Başkanı'nın da bulunduğu 15 kışı 11 ay yeraltındakı sığınaklarda yalnızca ekmek ve su venlerek tutulmuştu Acımıyor Orgüt, karşı çakmadıkça kendı yandaşlannı ol- durmuyor Polıse bılgı sızdırmakla suçladığı kışı- lere ıse acımıyor Nıtekım 1999 yılı ıçınde Dıyar- bakır ve Batman'da 14 Hızbullah yandaşı Takarov marka tabancalarla sokak ortalannda katledıldı Bu kışılenn adlan şoyle "Yıhnaz Kara, Sıraç Yıkkz(Batman'da lpragaz Mahallesı Camı lmamı), Arif Başka, Nurullah Yıl- dız, Casun Vlaslak, Zübeyir Kartal Ahmet Şera, Veysi Selimoğlu, Mehmet Nuri Sapmaz, Ahmet Baytemur, Mahmut Ergin, Hasan Duran, Ahmet Uluğ ve adı belırlenemeyen bır kadın " Dıyarbakır Valısı Cemil Serhath cınayetlenn ış- lendığı donemde kaçınlma olaylanyla ılgılı vatan- daslan uyararak şu açıklamayı yaptı "Orgüt ken- düerince ajan olarak tabir ertikleri, örgütle bağu- uğuidan şuphe duyduğu mensuplannı önce kaçı- nyor, sorguluyvr ve diğer mühanlanna örnek oüna- sı açısmdan şehrin muhtelif yerlerinde sokak ara- lannda olduruyor. Kaçu*ma olavını gerçekleştiren orgut daha sonra kaçınlan şahsın aılesını telefonla arayarak Bızpolısız, oğlunuzbızde'şeldindeko- nuşuyor. Bazı zaman ise kaçırmak istedikleri şahıs- larinkapılarmıyine'Bızpolısız' diyeaçönyor. Va- tandaşlardan kapılanna gelippolis olduklannı soy- levenleri 155'e bildirmelerinı istrvoruz." îstihbarat bîrinılerîııin raporu: Gerîci tehdit büyüyor ANKARA(CumhuriyetBûrosu)-lstıh- barat bınmlennın ırtıcaı kuruluşlara ılış- kın bır raporu, laık cumhunyete yonelık tehdıdın artarak surdüğunû ortaya koydu Tankat ve cemaatlenn kendı aralannda bırlık sağlayamadıklan, buna karşm laık cumhunyetı hedef aldıklan ıçın bırbırlen- ne de zarar vermekten kaçındıklan bıldı- nldı Raporda. "Tarikat ve cemaatlerin için- de bulunduklan koşullan genelde olumlu gordıikleri, bazıisteklerini gerçekleştirme- leri durumunda. teokratik dcvlet amacla- n konusunda daha ıvi bır noktaya geiebi- lecelderi vurguianmaktadır" denıldı İslamı serma>enın taraftarlanna yeter duruma geldıklenne, bu alanda artık laık kesıme muhtaç olmadıklanna dıkkat çekı- len raporda. "Sıyasal tslamalar. çocukla- rmıistedikleri gibiokutabilecek tum eğitim kurumlanna sahiptir" saptamasında bulu- nuldu Sıyasal Islamcılann 10-15 yıl oncesıne kadar Kuran ılmıhal ve hadıs kıtaplan dı- şında bır şey okumazken, günûmuzde yüz- lerce yavınevme. teokratik devlet amacı gûden ve propagandasını yapan yuzbın- lerce esere gazeteye ve dergıye sahıp ol- duğu vurgulanan raporda şöyle denıldı "Aynca, yeterö derecede denetienmeven kendi televizvonlan ve radvolarını ışlet- mektedirler. Siyasal Isiamcılar 15-20yıl on- cesine kadar namaz, oruç. hac görevini yaptıgı zaman kendisini mesut hisseder- ken, şûndi bunlarla yetûuneyip dinin, dev- let hayaünda egemen obnasını istemckte- dir. Türban ve 8 yıllık kesintisız eğitim ko- nusunda gösterdiği tepki bunun sonucu- dur." Raporda, şenatçılann, TürkıyeCumhu- nyeü'nde her türlu faalıyetını surdürebı- leceğı demeğe, vakfa, dershaneye, yurda, kursa, kısaca gelecekte dmı devlet hayatın- da egemen kılabılecek kurumlara sahıp ol- duğu vurguiandı Raporda, sıyasal fslam- cılar ıçın yapılan dığer değerlendırmeler şöyle • Sıyasal Isiamcılar, eskıden camıye ge- len bır devlet memuru bulamazken, şımdı kendısı gıbı Kuran'ı devlet hayatına ege- men kılmak ısetyen valıye kaymakama, mudure sahiptir • Demokrasıyı nımetolarak gostermek- tedır Dünyada Muslûmanlann çogunluk- ta yaşandığı hıçbır ulke, Turkıye kadar sı- yasaJ tslamcılara teokratik devlet amacı ıçın ımkân sağlamamaktadır • Türkıye'nın ıçınde bulunduğu sorun- lan buyük avantaj olarak görmektedırler Bu sonınlardan bıkan halkı u İslam devle- ti bm knrtanr" anlayışına getırmek ıste- mektedırler BugunTûrkıye'de"olaıhıınu- zu. derneğimizi, vakfimızı, yurdumuzu, dershanemizi, valimizi, kaymakanumızı, engelleyecekbirgiıçyoktur" anlayışına sa- hıptırler Raporda, ırtıcaı unsurlann "Şer'i esaslara dayalı devlet" amacına enşmede almak ıstedıklen onlemler de şöyle • Turkıye Cumhunyetı'nın, laık uygu- lamalanna karşı çıkrnak amacıyla, daha genış halk kıtlelenne karşı alınan önlem- lenn, dine ıhanet etmek olduğu propagan- dasını yapmak, halkı, hangı kutupta olur- sa olsunşenat devletı ıster hale getırmek • Dıne yenı arayışlar ve hatta reform anlamına gelebılecek ve bazı Muslûman- lann da katıldığı faalıyetlere engel olmak • trtıca yasalannın çıkmasını engelle- mek amacıyla Meclıs'te grubu bulunan partıler üzennde baskı uygulamak Irlicaııın yeni hedefi SERTAÇ EŞ AJVKARA - lstıhbarat bınmlen tarafindan hazır- lanan bır rapor, Turkıye'de faalıyet gosteren tankatla- nn yanı sıra Ortadoğu ve Pakıstan kokenlı cemaatle- nıvde KKTC'\ ı hedef seç- tıklennı ortaya ko>du Ra- porda. Pakıstan kokenlı Teblığ cemaatının KK- TC'ye yerleşme çabası ıçınde olduğu, Mıllı Genç- lık Vakfı'nm (MG\ )etkın- lığını sureklı arttırdığı, Su- udı Arabıstan kokenlı Va- habı tankatının buyük maddı olanaklarla sureklı olarak taraftar kazandığı, islamı farkh şekılde yo- rumlayan Bahaılenn ku- çük de olsa taraftar grubu- na sahıp olduğu bıldınldı Tarikatlarve faali>etleri Raporda Turkıye'dekı ı- mam hatıp lısesı mezunla- nnın unıversıtelenn ıste- dıklen bolumlenne gır- mekte zorlanmalan uzen- ne lıse 2 sınıftan sonra oğ- renımlennı KKTC'dekı okullarda surdurdüklen kaydedıldı lstıhbarat bı- nmlennın belırlemelenne gore KKTC'dekı tankatlar ıle faalıyetlen şoyle Sulevmancılar: Bu grup 1990 yılından sonra KK- TC'de faalıyetlenne başla- mıştır Daha çok Guzel- yurt. Yeşılyurt. Mevlevı Gayretkoy ve Yedıkonuk gıbı bolgelerde etkmdırler Merkezı Lefkoşa olan "Tahsil Çağındaki Talebe- lere \ardun Dernegi" bu cemaatındır Kendılenne aıt yurtlarda oğrencılere \rapça ılmıhal, >akın ta- nh derslen venlmektedır KKTC'de fınans kaynakla- rını teşkıl eden 8 tıcan ku- ruluşu bulunmaktadır Ha- mıdıve. Hala Sultan v e La- la Mustafa Paşa ısımlenn- de oğrencı yurtlan bulun- maktadır Nurcular: KKTC'dekı en etkılı ırtıcaı gruptur Da- ha çok oğrencılere yonelık faalıyetlen olduğu gorul- mekte olup evlerde Said-i Nursi tarafindan yazılan kıtaplan okumakta, vıdeo kaset dınlemekte, çarşam- ba gunlen hanımlar gunle- n düzenlemektedırler Tı- can kaynaklannı oluşturan 20 den fazla kuruluşu bu- lunmaktadır Ozel Şule Dershanesı Nurculara aıt- tır 7 oğrencı yurdu bulun- makta olup kapasıtesı 600 kadardır KKTC'deNurcu- lann, FetfauDah Gülen. Ya- zıcılar ve Yenı As>a grup- lan faalıyette bulunmakta- dır Nakşibendiler: Menzıl, Çarşamba, lskenderpaşa, Erenkoy ve Şeyh Nazım Kıbnsı en etkılı gruplar olup Hakkanıyet ısımh bır gazetelerı bulunmaktadır Son seçımlerde. "Bizinı Parti*1 olarak 1 2 oranında oy almışlardır Nakşiben- diler Türkıve'dekı ortamı KKTCde bulamadıklan ve eğıtıme ozel bır onem vermedıklen ıçın dığerlen kadar guç kazanamamış- lardır Tunceli'de PKK saldmsı TUNCELİ (Cumhuriyet) - Tunceli'de PKK'lılenn düzenledığı saldında ıkı asker şehıt oldu ıkı asker yara- landı Tuncelf mn Ovacık ılçesı Yenıkonak Koyu Hav aşor vadısınde operas>on yapan guvenlık guçlenne kalabalık bır grup PKK'li tarafindan saldırı duzenlendı PKK'lılenn saldınsı sonucu çıkan çatışmada ıik belırlemelere gore 2 asker şehıt olurken 2 asker yaralandı Asken kaynaklar. ılk tespıtlere gore 5 PKK'lının olduğunu açıkladılar Bolgede yer yer 1 5 metreye varan kar nedenıyle kaçan PKK'lılenn yakalanması ıçın düzenlenen arama çalışmalannın zorlaştığı belırtıldı Saldın>ı, geçen gun- lerde \bdullah Ocalan'ı eleştırerek orgutten aynlan grubun gerçekleştırdığı sanılıyor ABD ambamosu delindiI Baştarafı 1. Sayfada ortak bır şırket uzennden bu kurumu > aklaşık 2 milyon dolarzarara uğrattığı one suruldu TEKECden ıhraç koşuluyla aldığı 2 milyon 200 bın kılo tutunden uretılen sıgarayı ıç pıya- saya surdüğu, aynca ıhraç koşulu olan 4 mılyon kılo tutunu de stoklannda tuttuğu ılen surûlen Reynolds şırketı haklonda savcıhğın açtığı so- ruşturma devam ederken, şırketın Iran'dan tutun aldığını gosteren yenı belgeler ortaya çıktı tran- lı Afagh şırketımn kestığı faturaya gore R J Rey- nolds fırması, 417 bın 127 dolar karşılığında 170 bın 256 kılo tutun satın aldı Kılosu 2 45 dolar- dan alınan 8 bm 190 balya tutun ıçın lranlı fır- manın kestığı fatura, 27 Ocak 1998 tanhını ta- şıyor Faturada tutunun tıpı "Trabzon" rumu- zuyla tamtılıyor Tutunler, 17 adet 40'lık konteynerler ıle ge- mıyle Izmır'e gondenlıyor Belgeler arasında, tutunun Iran'da uretıldığmı ve alıcı fırmanm R J Reynolds olduğunu gosteren bır menşe şahadet- namesı de bulunuyor Yine Iran Tanm Bakanlı- ğı na bağlı Bıtkı Koruma ve Garantı Kuruluşu Naylon fatura • Baştarafı 1. Sayfada fatura vurgununa kanşan 100 şırketın büyuk bolumunun kâğıt uzennde kuru- lu olduğu da tespıt edıldı Hesap uzmanlannın yTiruttuğu ve ver- gı denetmenlennın de çalıştığı ınceleme- lerde. sadece 4 yıllık bır donemde Barba- ros Holdrng bünyesınde 1 5 mılyar dolar cıvannda bır naylon fatura tıcaretı yapıl- dığı tespıt edıldı Burada basılan naylon faturalann 250 ıhracatçı fırmaya satıldığı. bu fırmalann arasında NesimIVIaUd'>e aıt şırketler ıle Bursa'dakı bazı buyuk fırma- lann da bulunduğu saptandı trıracatçı fır- malann naylon faturalarla dev letten mıl- yarlarca lira haksız katma değer vergısı ıadesı aldığı belırtıldı Hesap uzmanlan, Barbaros Holdıng'e aıt hesaplar uzenndekı ıncelemelennı sur- dururken, dığer yandan da gruptakı şır- ketlerden naylon fatura alan ıhracatçı fır- malann defterlennı v e belgelennı buyuteç altına aldı Bu şekılde. naylon fatura tıca- retınm gerçek boyutlannın çok daha ıyı bır şekılde ortaya konulacağı ıfade edıldı Hesap uzmanlarının Barbaros Hol- dıng'dekı ıncelemelerde Orhan Aslı- turk'un adının da >er aldığı bazı belgele- re ulasmasından sonra, kendısı hakkında yurtdışuıa çıkış yasağı konulmasını ıste- dığı oğreruldı Ancak bu konudakı gın- şımler sırasında Aslıturk'un yurtdışma çı- kış yaptığı vurguiandı tarafindan venlen. urunun sağlıklı olduğunu gos- teren bır ılaçlama sertıfıkası da belgeler arasın- da yer alıyor Tahran merkezlı Afagh şırketınden F Mıssag- hı'den Richard De Gramer adlı kışıye gonden- len 27 Aralık 1997 tanhlı yenı yıl kutlama me- sajmda bır bolum tutunun 5 adet 40'lık kontey- ner ıle Tahran dan gondenlmeye başlandığı be- hrtılıyor Yine ortaya çıkanlan belgelere göre 417 bın 127 dolarlık odemenın, Isveç'ın Cenevre kentın- dekı Audı Bank'ta 305390 numaralı hesaba ya- pılacağı bılgısı yer alıyor Ege Serbest Bolge'ye 1998 Aralık ayında gel- dıkten sonra el değıştıren tutun. bır başka fırma tarafindan, bu kez "Trabzon 2" rumuzuyla alı- nıyor ve ardından R J Reynolds'a kılosu 2 51 dolara satılıyor Bo>lece tran menşeı ortadan kaldınlarak tutun aklanmış oluyor Bu arada, gumruk kaçakçılığı sav lannın Ara- lık 1999 da savcılığa ulaşmasının ardından R J Reynolds şırketımn Torbalfdakı tesıslennın tü- tun bolumu Muduru TylerCash ve Tutun Dırek- toru Fred Hart'ın yurtdışına çıktıklan oğrenıldı Savcılıkça 63 sayfalık ıddıanameyle soruştur- ması surdurulen Re>-nolds şırketımn, gumruk kaçakçılığından 27 milyon dolar ceza odeyebı- leceğıne dıkkat çeken bazı çevreler, ıkı yonetı- cının kaçmış olabıleceğı yorumunu yaptılar Aynı çevreler, şırketın "Servisimin Gûlcüv" adlı genel mudurunun pazarlama>la ılgılendığı- nı veasıl yetkılılenn Amenkalı yonetıcıleroidu- ğunu da soyledıler Reynolds hakkında ılen surulen dığer ıddıalar arasında, şırketın, gumruk harçlarından ve ver- gılennden muaf tutularak getınlen teşvıklı ma- kınelenn, yalnızca ıhraç edılecek urunun ışlen- mesmde kullanılacağı koşuluna karşın. ıç pıya- saya surulen urunun ışlenmesınde de kullanıldı- ğı ıddıası bulunuyor Yine Reynolds 'ın, yuzde 51 hıssesı kendme aıt TEKEL'ie kurduğu ortak bır şırket uzennden TEKEL'den aldığı tutunde ışleme sırasmda yuz- de 12'ye varan oranlarda kayıp göstererek, TE- KEL'ı yaklaşık 2 milyon dolarlık zarara uğrattı- ğı da ılen suruluyor Nevin Çeval: Mağdur kadınlar haklarını aramalı Tecavüze karşı örgütiü mucadele tstanbul Haber Servisi - Daha çok sayıda cınsel tecavuz ve tacız mağduruna ulaşabılmek. onlara psıkolojık sosvolojık ve hukukı destek sağlamak amacıyla konuya duyarlı sıvıl toplum örgutlen, ortak bır örgutlenmeye gıdıvor Yenı oiuşum "Gözalnnda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Girisün" tecavuzu çok savıda ınsanla tartıştırma>ı 8 Mart ı da gozaltmda tecavüze bır karşı çıkış tanhı olarak orgutleme>ı amaçlıyor BEKSAVda "siyasalŞiddetin CÎnsel\uzu, GözalOnda Tecavüz" konulu panelde konuşan Pazartesı dergısı muhabın Nevin ÇevaL sorunla mucadelenrn ılk aşamasının tecavüze uğrayanlann ortaya çıkıp haklannı araması olduğunu belırterek bu aşamadan sonra oniara vakınlan ve toplum tarafindan destek olunmasının onemıne değındı Tecavuzün, fızıksel raporlarla gerçekleştığı andan ıtıbaren 48 saat ya da daha gelışmış yontemle 10 gun ıçınde tespıt edılebıldığıne dıkkat çeken Ceval, "Her kadın tecavüze uğravabileceğı ihtimalini diışunmeli. bu konuda donanımlı olmalı Buna maruz kaldığında neler yapacağını bılmelı. Mumkunse oradan bir an evvel uzaklaşmalı ya da en yakınlaruıa durumu cekinmeden haber vermeiı" dıye konuştu Ceval bu konuda onemlı olanm gözaltındakı cınsel tacız v e tecavuz vakalannın tespıtınde doğru yere vonlendmlmesı olduğunu vnrgulayarak bu konudakı kampanyalann onemmı kav dettı Panelde konuşan Atılım gazetesı çalışanı Sultan Çetik sıyasetın, kendısıne karşı gınşılebılecek tum mudahalelen engelleyecek aynı zamanda toplumun erkeklenne de zarar vermenın aracı olarak kullanıldığını soyledı "Gözaranda Cinsel Taciz ve Tecavüz'e Karşı Girişun'" adına konuştuğunu belırten Çetık tecavoızun ne kadar çok ınsanla tartışılırsa, o kadar gun ışığına çıkacağını ıfade ederek daha çok sayıda mağdura ulaşabılmek, onlara psıkolojık. sosyal ve hukukı destek sağlayabılmek ıçın, bu konuda çalışmalar yapacak tum sıvıl toplum orgutlenrun ortak bır orgutlenme altında bırleşünlmesının duşunulduğunu kaydettı Türkıye'nın ulaşılabılecek tum ıllennde soz konusu toplumsal sorunun tartışılmasını sağlama, bu soruna karşı duruşu canlandınnanın çok onemlı olduğunu vurgulayan Çetık, mağdurtann ışkenceye karşı açtıklan davalara olabıldıgınce çok sayıda avukatın katılımasını, bu konuda kamuoyunun ıyı orgutlenmesı gerektığını de belırrtı Çetık şoyle devam ettı "Llaşılamayan mağdurianndava açmalannı, ÇYDD, barolar vasıtasıyla da bu davalann takip edilmesini sağlayabUmeliyiz. \macımız 8 Mart'a kadar bu sonınu çok sayıda insana tarbştırarak sağlam bir kamuoyu ayağı oluşturmak. 8 Mart'ı da bu soruna karşı bir çıkış gibi orgutlemek." G U N D E M MUSTAFA BALBA1 M Baştarafı 1. Sayfada lanıyoruz?" f ' CHP, Turkıye'de "tam demokrası" arayışının ka- ra mızah orneklerınden bırını daha yaşıyor CHP ıçındekı tartışmayı beğenırsınız beğenmez- sınız ayn konu Ancak, partı ıçı demokrasıyı lyı- kotu oturtmaya çalışan tek partı CHP Başta, par- lamentodakıler olmak uzere, otekı partılerde "lıder ne der" sığlığı aynen devam ederken, CHP'nın "partı kadrosu ne der" anlayışı da karmaşayı be- raberınde getırıyor Sonuç olarak CHP'de tartışma yapılmasının olumlu olduğunu vurgulayıp, tartışmanın ıçerığıne ve bıçımıne yonelık eleştırılerımıze geçelım1 CHP geçmışını sorgulayıp, gelecegını ormeye çalışırken, sancılı bırsureçten geçecek Sorun, su- recın sancılı olması değıl, dogumun sağlıklı olma- sı Dıkkatı çeken bır gorunum şu Herkes dekorasyona talıp1 - En ıyı tablo benım yaptığımdır Duvarlara onu asmalıyız' "Hayır, asıl benım ahşap oyma eserienm büyuk bır yenılık getırecek " - Ahşap oymanın modası geçtı arkadaş, şımdı dışarıdan da gorunen suslemeler şart. O da ma- alesef sadece bızde var' Herkes yapının nasıl susleneceğını bılıyor, ama yapının temelındekı amelelık çoğunluğun ışıne gel- mıyor1 Genel Başkan Altan Öymen, dort parçalı bır yapının uzennde duruyor Parçalardan hangısı one çıkmak ısterse, öymen'ın de o tarafı bıraz one çı- kıyor Gorunumu yorumsuz bırakalım Öymen butun bu yapı ıçınde partıde "öymen- cıler" dıye bır grubun olmasından yana da gorun- muyor Ancak onunla bırlıkte hareket etmek ıste- yenler de kendı aralannda aynca bırlıktelık kurmak ıstıyor Belkı de bu gruba şu adı verebılınz "Öymencıler dıye bır grup olmasın dıyen öymen taraftarlan1 " Meclis'ten CHP'ye fırsat Bugunku parlamento CHP'nın sıyaset yapması ıçın her turlu malzemeyı verıyor Yerı geldıkçe vur- guluyoruz, TBMM'dekı sıyasetın onemlı eksığı mu- halefet yokluğudur Muhalefet o kadar yetersız kı, koalısyon ortaklan çareyı bırbırlerıne muhalefet et- mekte buluyorlar En ağır eleştırılerı, muhalefettn suçlamalarına değıl, bırbıriennın değerlendırmele- nne yoneltıyorlar Yıllardır dokunulmamış konulara "cesurca" do- kunan hukumetın attığı adımlann daha toplumsal hale getırılmesı gereken yanları var Parlamentodakı muhalefet, hukumete şu tur eleştırıler getırıyor "Bız olsaydık bunun bıraz daha değışığını uygu- lardık'" - Sız bızım zamanımızda bızı desteklemedınız Tahkımde, ozelleştırmede çıkarmak ıstedığımız ya- saları engelledınız, ama bakın bız sızı desteklıyo- ruz Hukumet, parlamento ıçındekı partılere dokun- mak ıstemedığınden olsa gerek, orneğın cezaev- lennde yaşanan olaulann kokenınde SHP-DYP ko- alısyonund^SHP'j/bakanlann kımı ısrartannın et- kılı olduğunu' ıçjdJâ edebılıyor CHP yonetımı bu gelışmelerı değerlendırıyor, demeçlendırıyor Ancak CHP'de hâlâ ıçe donuk oklann bulunması, dışa muhalefetın değıl, ıçe mu- halefetın haber olması sonucunu doğuruyor 27 Aralık'takı "CHP'de Dur-um" başlıklı yazıda şu noktanın altını çızmıştık "öymen, Turkıye'de ıktıdan elegeçırebılır, ama CHP ıçınde geçıremez Baykal, CHP ıçınde ıktı- dan ele geçırebılır Turkıye'de geçıremezi" Oymen, onumuzdekı kurultaya kadar değıl, onu- muzdekı genel seçıme kadar partının başında ol- mayı hedefledığını soyluyor Ancak gelışmeler yu- karıdakı değerlendırmenın de yabana atılır cınsten olmadığını gosterıyor Butun bunlar olup bıterken, CHP'ye katılımlarda devam edıyor Bu ayın ıkıncı yarısında CHP safla- rına geçecek olanlan bır başka yazıya bırakalım Katılımlar CHP gemısının yukunu ve değennı art- tırabılır, ama gemının hareket etmesı ıçın ruzgâr da gereklı . ErtePi yitîrdik Haber Merkezi - 12 Mart ve 12 Eylul asken darbelen sonrasında sı- kıyonetım mahkemele- nnde yargılanan aydın- lann savunmanı Necla Fertan Ertel (74) vefat ettı Uzun suredır tedavı gorduğu kanser hastalı- ğına oncekı gece evınde yenılen Ertel, 29 Hazıran 1926 yılında Istanbul'da doğmuştu Istanbul Hu- kuk Fakultesı'nden me- zun olduktan sonra avu- katlığa başlayan Ertel Turkjye'nm sıyası haya- tını kesıntıye uğratan, ın- san hak \ e ozgurluklen- nı tamamen ortadan kal- dıran sıkıyonetım yılla- nnda asken mahkeme- lerde gorev >aptı Turkı- ye Işçı Partısı (TÎP) uye- sı olan Ertel, TlP Genel Başkanı BehiceBoran' m da avukatıydı 12 Mart asken darbesı sonrasın- da açılan ve partının ka- patılmasıyla sonuçlanan TlP davasının en onemlı savunuculanndan olan Ertel, daha sonra bu da- va ıle ılgılı olarak "TtP Davası" adlı bır de kıtap yazdı Adlıye kondorlannda geçırdığı 47 yıl boyunca her fırsatta ınsan hak ve ozgurlukJennı savunan Ertel, 14 aydır kanser te- davısı goruyordu Er- tel'ın cenazesı salı gunu oğle namazını muteakıp Erenkoy Galıppaşa Ca- mıı'nden kaldınlacak Ertel, Kuzguncuk Nak- kaştepe Mezarhğı'nda toprağa venlecek 28 Ocak'ta tatil M Baştarafı 1. Sayfada Ilk ve ortaoğretım okullannda 12 milyon 155 bın 414 oğrencı, yay- gın eğitim kurumlannda da 2 milyon 978 bın 799 öğrencı oğrenım goru>or 1999-2000 eğıtım-oğ- retım yılı, 16 Hazıran 2000'de sona erecek Zoriu dönem Ilk ve ortaoğretım oğ- rencılen, eğıtım-oğretım yılının ıkıncı donemını sıkı bır şekılde çalışarak geçırecekler Oğrencıler, bu dönemın sonunda ya- pılacak sınav Iarda ter do- kecekler Fen ve Anado- lu lıselennde okumak ıs- teyen ılkoğretımın 8 sı- nıflarmdakı oğrencıler, 11 Hazıran 2000'de sına- vagırecekler tlkveorta- oğretımın ara sınıflann- dakı oğrencılere yonelık Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Smavı, 6-7 Mayıs 2000'de yapılacak Kurumlara Bağlı Mes- lek Lıselen Sınavı da 24 Hazıran 2000'de gerçek- leştınlecek Lıse son sınıf oğrencılennın gıreceğı Oğrencı Seçme Sınavı da okullar tatıl oiduktan bır hafta sonra, 18 Hazıran 2000 Pazar gunu yapıla- cak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog