Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

3 CCAK 2000 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA Mehmet@cumhuriyetcom.tr MP3 CD çalıcı ile daha fazla müzik MEHMET SUCU p3 ses formatı çıktığından beri sa- dece bilgisayar alanında değil aynı zamanda bu platformu ev veya pro- fesyonel müzikdinleyıcikrine ulaş- tırmak çoğu fırmanın isteği ıdi. Bu isteği başarabilen bir mp3 cd decki netdrives firması tarafindan ûretildi ve pıyasaya sunuldu. Mp3 Cd player ile kendi kaydettiginiz mp3 cd le- rinizı kendi müzik setinize (ayn bir deck olduğun- dan) bağlayarak 11 saate yakın parçayı tek bir cd de dinlemenızmümkün. Normal bir 5 disk değiş- tirici ile 6 saat müzikdinlemeniz olanakh iken bu sürenin tek bir cd de ikiye katlanması mp3 cd ça- lıcıyı daha da cazip bir hale getiriyor. Fakat her zamanki gibı henüz bu ürünü satın almak man- tıklı değil, sebebı ise diğer üretıci firmalan bek- leyıp daha iyi özellıklere sahip bir mp3 cd çalıcı beklemek. Çünkü mp3 cd'lerinizi çok güzel ça- labilen bu çalıcı normal cd'lerinizi aynı kalitede çalamıyor. Fakat beklemek ıstemeyen müzik tut- kunlan için ıdealbirüriin. Amerikada 299 dolardan satışa sunulanbu cd sürücüçok rağbet görmüş du- rumda. Netdnves Brujo mp3 cd çalıcısınm özel- hklen şöyle. - CDROM, CD-R, CD- RW , ISO- 9660 ve MPEG 1&2 Audio Layer III desteği - 200 den fazla mp3 dosyasını çalabtlme - 63 seçeneğe kadar programlama - Tekrar, arama ve rastgele çalma modlan - Kulaklık ve RCA audio çıkışlan - Uzaktan kumanda (31 tuşlu ve 8 metreye ka- dar sorunsuz çalışabilme) - RCA audio kablosu -1 yıl garanti - 220 volt veya 100 volt giriş - Boyutlan 10.5 x 13.25 x 2.75 ınch Bu üriin hakkında aynntıh bilgiyi wwv/.netd- rives.com adresinden edmebilirsiniz. Netdrives fırmasının adresi e-posta: infolnetdrives.com @Netdrives 227 Cnerry Street lthacaNew York 14850 USA Müzikli gunlerdileğiyle... Koray.Sonmezsoy@cumhuriyetcofn.tr Internet'teteknosavaş Herkes 2000 yıh ile birlikte dûnyanın böylesine bir bilgisayar çöptüğüne döneceğini söylüyordu. '2000 W Sitesi 10 milyon dolara satıldı EW YORK-2000yıhnın sorunlanna dikkat çekmek amacıyla Kanadah bir bilgisayar daruşmanı tarafından tnternet'te oluşturulan site. açıkarttırmayla 10 milyon dolara satıldı. Bu mıktar, bir internet sitesine ödenen para açısından bir rekor oluşturuyor. "www.year2000.cam" adlı siteyi kuran Peter de Jager ve ortağı CliffKurtzman, yaptıklan açıklamada, "shenin, adını taşıdığı 2000 yüıiçinde çok daha iyi değertendirilebileceğine inandıklaVınr ıfade ettiler. "eBay" adlı İnternet açık artırma sitesi aracılığıyla satışa çıkanlan site için 13 kişi teklif verdi. tnternet'te kendilerine yer arayanlann sayısı çoğaldıkça. ilgınç isimlı sitelerin fıyatlan da hızla yükseliyor. ABD'de Houston'lu bir girişimcinin kurduğu "business.com" adlı site de kısa süre önce 7 5 milyon dolara satılrruştı. Uluslararasışirketlerin bilgi hırsızlığı |BD ordusu I tarafından başlatılan İnternet artık ticari şirketlerin ve tekno liberterlerin egemenliği altmda. Kendi kültürünü de oluşturmaya çahşan internet, büyüyûp genişleyerek yaşamın hemen her yanını etkiliyor. Bu da uzun süredir bu sayfalarda çeşitli boyutlanyla tartışmaya çahştığımız etik kurallan ve gözetim konusunu gündeme getiriyor. Earn adı verilen ilk bilgisayar ile başlayan internetin en ironik tarafi büyük ölçüde anarşistler tarafından inşa edilmiş, ancak devlet tarafından ordu için finanse edilmiş olmasıdır. Her iki taraf da teknolojinin rûyalannı gerçekleştireceğine inanmışlardı. Anarşist ya da tekno-liberterlerin (tekno özgürleştiriciler) rüyasına göre, bilgisayarlar vücutsuz özgürlüğü mümkün kılacaktı. Ordunun onda gördüğü ise, dev bir bürokrasi inşa edeceği şeklinde olmuştur. "Sosyal teoride, sistematik izleme olarak adlandırabileceğimiz gözetim konusuna, ilk olarak Karl Marx dikkat çekmişti. Mara'a göre gözetim,emek ve sermayenin arasmdaki mücadelenin bir unsurudur. Köleliğin ortadan kalkması ve kapitalizmin gelişimine paralel olarak, emeğın eski yöntemlerle çahştınlması imkânsızlaşmıştır. Biçimsel olarak özgür hale gelmiş olan işçilerin, düşük maliyetle en yüksek üretimi sağlayacak şekilde çalıştınlabilmeleri için, kapitalist yöneticiler kendilerini işçileri denetlemek zorunda hissetmişlerdir. Bu sebeple işçileri gözetlemek/izlemek ve disiplin altına alınmış bir güç olarak boyun eğmelerini sağlamak için, gûnümüzde "yönetim" olarak bildiğimiz yöntemler gelişmiştir." (*) Bllgl hırsızları Bir araştırmaya göre (ZD Net), bugün Internet'te online ticaret yapan sitelerin yüzde 93'ü tüketicilerinden kişisel bilgi toplamaktadır. Tüketicilerden kişisel bilgi toplayan sitelerin oranlan şöyle: Kişisel bilgi: yüzde 93. Demokrafik bilgi: yüzde 57. Her ikisi birden: yüzde 56. Hiç biri: yüzde 7. Internette gezinirken rom serinizin ayarlannı, gelen çerezleri göstermek üzere ayarlarsanız bu orarnn ne kadar yüksek olduğunu sız de gözlemleyebilirsiniz. Unutmayın her çerez uyansı, sizden biryerlere giden bilgi demektir. Işte can alıcı soru burada, "ne kadar izJemvoni2"da ortaya çıkıyor. Anarşist bir yapıya sahip tntemet'i, yasalarla düzene sokmak ve yasaklarla sınırlandırmak hem doğasına aykın hem de olanaksız. Burada Intemet'in gerçek anarşistlen yani hackerler devreye giriyorlar. Yavaş yavaş genişleyen microkosmoslarda örgütlenen hackerlerin en önemli hedefleri uluslararası şirketler yeni bilgi hırsızlan. Her bıri değişik bölgelerde ve coğrafi olarak belki de birbirlerinden binlerce kilometre uzakta oturan ancak Intemet üzerinde birer microkosmos kuran tekno liberterler giderek daha da geniş "lnternet cemaaderi" kuruyorlar. Işin kötü yanı ise bilgi devlerinin parlak hackerleri bularak kendi bünyelerinde evcilleştirmeye çahşmalan. Uzun süre formel bilgisayar mühendisleri ve bilgisayar uzmanlan ile İnternet anarşıstlerine karşı mücadele veren uluslararası şirketler, yetersizliklerini görünce, hackerleri bulup para ile satın alma yolunu tercih ettiler. Belki bugün "big brother" bizi izlemiyorsa (ki ben pek emin değilim) bu hackerler sayesinde. Bu savaşım (tekno liberterler ile uluslararası bilgi devleri arasında) daha uzun süre devam edeceğe benziyor. * Veysel Bozkurt (Uludag Üniversıtesı) Bilgisayarla muhasebe el kitabı ılgisayann artıkgûnümüzde ve hayatmbirçokalanında gerek- li olduğunu biliyoruz. Bilgi- sayar tekniklerini kolaylıkla, uygulamalı ve programh olarak öğ- renmek vsteyen bilgisayar merakhlan- na Bilgisayar ve Muhasebe öğretme- ni tsmet Abbasoğlu'nun hazırladığı "BİLGİSAYARLI MUHASEBE ve TEKNİKLERİ" el kitabı piyasaya çıktı. (Bilgi içinTel: 0212-571 23 58 en söylemiştim, dinleyen olmadı ki... "Yıl 2000 sonınu diye bir şey yok. Korkmayın bir şey olmaz" diye. Ol- madı işte. Biz alışığızya soruna, so- run yaratmaya, soruniar içinde bo- ğulmaya... Sorunsuz yaşamak bize göre diil. Me- sela ben bılgisayanm sorunsuz, tıkır tıkır çalıştı- ğızamansiniroluyorum. "Yok" diyorum "Biradi- lik var bu işte". llla bi bınk sesi çıkacak. Gerçi Al- laha şükür bınksız günüm olmuyor... Yok canım, bilgisayardan diil, benim sazanlığımdan daha çok. Geçen Faruk aradı, ayın üçünde bilgisayannı açma sakin, diye. Bir de bu çtktı başımıza. Zırte- lefon? "Ayın 27'sinde bilgisayan açma." "Niyey- miş len?" Dırt virüsü varmış. Ayın 27'sinde bula- şacakmış. Bir başka gün yine bir telefon... "Cu- ma günü sakın bilgisayannı açma. Abuzitiin vi- rüsü varmış." Neredeyse şöyle bildiriler yayımlanacak. Bu- gün bilgisayaralara virüs verilecek semtler... Durum o durum yani... Hemencecik bir tedir- ginlik başlıyortabii. Amaayın 3'üya da27'si ney- se yani bahis konusu olan gün gelip çatınca bir merak... Bilgisayan açmak için çıldırıyorum. Elim Yıl 2OOO sorunupowerdüğmesinebirgidiyor, birgeliyor... Sonun- da basıyorum dayanamayıp... Ne olacaksa os- sun. Geçen böyle bir virüs dedikodulu bir gün- de sanki bilgisayann kasası patlayacakrnış gibi power düğmesine basıp kaçtım yan odaya. Ses yok... Kapıdan hırsızlama çaktırmadan baktım monitöre... Normal cırt cırt cırt çalışıyo... Ohhh!.. Bi numara yok. Geçen Faruk'u yakaladım lCQ'da... "Hani len bugün bilgisayan açma demiştin virüs var diye. Sen niye açtınpeki?" diyefırçaattım. "Sana söy- lemeyi unutmuşum. Meç/er ası/s/zmış" dedi. Bu iş deprem dedikodulanna döndü valla. Hani ayın 17'sindedeprem olacak, ayın bilmem kaçtnda dep- rem olacak dedikodulan var ya... Aynen öyle... Ayın bilmem kaçında virüs var. Vırüsleri bırakalım bir kenara da bu yıl 2000 so- rununu öyle bi abartılar ki eh yani. MiHiyet gaze- tesi "Bugün asansöre binmeyin" diye başlık at- mış. Gazete yazınca inanıyor insan tabii. Bizim apartmanın asansörüne, apartmandaki tek bilgisayar kullanıcısı olarak not astım. Bu iş- lerin kurduyum ya!... Yıl 2000 sorunu nedeniyle yeni yılagirenekadarasansörü kullanmayınız. Teh- likeli olabilir. Imza Ender Net... Yönetici akşam eve geldi, Ender bey ayıp ol- muyor mu diye? Mebrure teyze siyatikli bacak- lanyla üç buçuk saatte çıkmış altıncı katı... Inananlar oldu yani apartmanda. Hatta yöne- tici ve kapıcı dışında herkes inandı diyebilirim. Ka- pıcı Recep, "Abi bize bı şey olmaz. 2000 soru- nu hikâye, benim sorunlanmın yanında" dedi. Vızır vızır inip çıktı katlan... Eeee tabii yeni yıla kazasız belasız girdik, asan- sörherzamanki gibi inip çıktı sorunsuz. Asansör inip çıkıyor ama ben evden çıkamıyorum utan- cımdan... Yönetici yakaladı bakkalın önünde. Çok pis baktı. Bir yalan bulup "Ben önlem aldım, asan- sörün devreleriyle oynadım" desem olmaz. Başım önde tüydüm haliyle. Yani 2000 soru- nu benim içintam bir sorun oldu anlayacağınız... SON KULLANICI Endernet@cumhuriyet.com.tr 50 M İ L Y A R LtRA: 862078 Ankara Istanbul Istanbul, Adana 10 MtLYAR LtRA: 035422 Ankara tstanbul 1 MİLYAR LtRA: 052585 071783 074985 087409 087856096401125973 133617 152255 180793 185443 205339 216745 265490 272000287990 398530403526 406837415258416427476176481318483877492264 523718538310550672600889624114633376637360 654298655941657022659176694105706638707222 729360 738234 749898 779615 782125 790419 837292 901413 937469 963917 974472 500 M t L Y O N LtRA: 000458 019171 024908 025194025368048157050412052580064014088675 091586097497 115589 116308 124067 131780 133664 151860 155009 160585 165292166498175623 180144 181104198939205962206024208349214016218297 223092 224195 225139 226834 230069 236459 236886 237923 240244 245133 245146 246782 259935 265802 266070277060279651287206 289699 292284 302266 308300309418 313438320760331875 351060359159 365543 374487 375025 382752 396175 398095 406742 411521412217 430123 436842442747442945 448621 458160468883473526479366515324517599526261 528248 534340 540598 543524 544615 550618 550918 567979 581137 582820613111624653 629057 629069 631968635562636133 640046643357644373654156 662241672030 679027 686902 691242 697447 706305 717365723353733605749367751392754294755141 759484 777272 790174 793472 805055 806669 807224 Büyükikramiye dörde bölündü 813544 818498 821003 821284 822185 824346 827826 829794 833748 838406 854724 855318 877251897637 905588911623915331933528947144948114958296 976186977121979018993440994921 995973996984 250 M t L Y O N LİRA: 000570 004744 020951 022768026254029162 030665 034123 037649 044269 050254 050418050912 051943 054529 054975 056288 057708058359058784058906061086061456069068 073772074380076136081602082288083573084349 086663 091641093060097476101080102944 108506 108536 109326112024118502120104123099123469 126231127335 132536143730 148593 150509 154960 155838 161467 163446 167880 180502 184251 185022 187651 188098189195 190912207680208887209085 212926216799218166220689224238225725 231447 231803 236704245787 246418 258813 267344 269046 269232 274702 293244 299306 317986 319466 322295 324002 324166 325866 326344 332444 340173 346956 353879 358153 359009 360709 361266 366288 374435 375873 378371 382397 386760 387745 390692 392093 404158406155406862412442414920425726427457 428819438160440644441890442893443160446667 446751449406451180452771453693461461463293 472735481602483501487044487867493471497274 498152498818499937500799506101507312511610 514755514816517638521184524354526342526948 529141-531274542240546658547707 552612555158 555881555944 556820 563075 564760 568045 570003 581645 581932595527 597884600541604290605021 607370609739610612611263614833618131624468 625608 629384 632765 635407 645531649274 659032 679253684441696028706012711078713936716818 717447 721766 732343 733480 745155 747743 764251 767865 770601771140 771252 771829 778735 786918 788737 790740794221 818045 822329 826566 826743 833414835875 839204846124847150851851854709 863141873773882555885390887313895215901001 907261913027916411916999918639919082924669 927286932769934119936633 945514953906962142 972405 972563973540 975471978817 979237 983307 990209 999809 100 M t L Y O N LtRA: 000601 000678 004381 005186005525007444009372010191010407015370 016066 016953 029865 035847 036968040455 042721 046148046774047734051449052744052911060750 065837 073781073854 074493 0754210807940844% 090176092163092295 100010108388112940118072 119092 121220122218 125901128332 133150133252 135364137226138968139416142811143775 144341 146454148510149820151694151792 153799 153865 155935 161955 163485 166789170270170503 172401 173133175241175480179011182455 207841210917 212106212125213944216249226641233287233521 238248 244059 244454249543 249685 250145 252132 253176253245 255092255494 256573 259341260678 262853 266071267296 271411275849 277038 286026 287607 287953 290575 291538 292518 307676 309334 310588316557316880317847319010319857321916 328208 332759 333349 338541341366 349070 354868 359126360166361326366311368236384466390850 399556403399404742422277 426459426737 430609 430864438907446147454934457147462544466211 470063 472686472799474259476450478361 479306 479402480089481613488640493708495416497504 502662 505973 506020507121507812511992518051 519303 527076 528830 530022 535070 538100 540156 542556543714 549912551905 557416558358559221 560914 561313 566908 573041 577150 577681 581491 581783 584240590513 590960598921601412615469 615824619062621488622393622639623528628061 629229630959636347640651649714654061658109 659795 663310676204678948 683195 6871% 694822 6%563 703404 704855 706106713102716144717445 725059 743134 744030 745578751660 752209 755237 756080 756822 758417 764087 767233 771949 776388 782334 782373 782881 784912 791148791662791864 794469 795519 795639 796162 7%267 800507 801161 802944805510813324 815701818258819916820846 822164 822749 824470828260 829277 842323 842954 843256 845145 847568 848607 851295 868311 872438 877867 886746 887333 888676 890415 896607 901606 913522 915482 921777 926316926484 927915 936156 947783954252954298 956776957248957688968401 977568 981605 983923 984011984483 987615 988648 990312 995918 997192 50 MtLYON LtRA: 00791 01109 01200 02934 036120380105711 10744 12019 12021 12209 14481 15425 20341 26712 27065 27975 33441 34346 34767 35001 421684446446488 51648 52714 53486 5%18 600306136163248 63336 74579 76473 77360 79503 81099 81490 83029 86240 87421 89118 89953 90314 90857 91620 92120 92922 95222 95737 30 MtLYON LtRA: 1126 1154 2063 2517 2549 4017 5482 6314 9099 9531 10 MİLYON LtRA: 002 131 315 320522 61S62C 846 6 MtLYON LtRA: 01 16 17 66 85 AMORTİ: 4 ve 6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog