Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 OCAK 2000 PAZARTE OSS DENEME SINAVI SÖZEL BÖLÜM 1. Asağıdakf cumlelerln hanglsinde 'kor* aözcOgO •yetersız* aniamında kulianllmıatır? A) Odayı ker br ampul aydınlaftyordu B) Bu bıçagın aflzı köreirru» onu biemelsin. O Sanaotanduvoulenmepeycekorleşiı ş. p) Kortairırnbas>mane*leracrj' £) EinoafclerikorDrkııyuyaalmıs. 2. 1 BoyabaoanaitbnnisonbaharabıraKt* II llnıaıııııalılnniTHaı \i ı lıılıııM m ı * - - III Şoför btzıatotnononeb.rakti V KafestBki kusu bıraktım. V Artık aynnûtarta ugrasmayı bırakbm. Yukarıdakf cOmlelerde, "bırakmak' sozcugO kaç degialk anlamda kullanılmıftır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 3. 'Günlerce çalısıp çabaladık. ama.. ' sflzû ı f « ğ ı - dakllerden hanglslyle sürdûrulOrsa cOmle "yapı- lanın güzel bulunmadıgr anlanunı kazanır? A) br erpa boyu yoi alamadık. B) buz usiune yazı yazdık Q eamızden braey galmedi Q)a*elululur.gaz)egorıuürbir«eyyapamad*. - O eSanpufl»n*eyteryapt)k 4. AaaflıdaM c l M a M n hangiainde -hostsnmadK}ı seyteri yaparak bırinı kızdırmak" anramında blr deyfm kuMamlfmstır? A) Onun dalına basma dıye kaç kez soyleûım sana B) O dal gıbı yapısıyla herttese kafa tutuyordu C) Girdiğı ı$te uzurc süre çalısamayan. daldan dala konan bir ınsandır D) Bu konunun dallanıp budaklanmasjnı ammyorum, dtye bagm* E) Yorade dal Dudak saian sohnsti leftlikeya oJnrtşti bu ofcy üzenne 5. Asagıdakl cumlelerin hanglsinde •kaygilanma" aoz konusudur? A) Beol çagıran da onlar mıydı? B) TamoandapocuOunonünearabaçıkmastflmı? C) Beşınabrşeygelme&insakın! D) Henı oraya giöecekJm^' E) Yîne mi efcjrvenlenrtt unuttun? 8. Asagidaki cumlelerden hangrslnin yOJuemi, eft ftllle çekimlenmi» aa soylu blr «Ueufctur? A) Tum kent atesler ıçındeydı B) Kapıian. penoerektn aievler sarmıstı Q fnsan*arba«awlardanparasütçükwgi*a<lryonardı 0) Sester sa!lanıyo<du cambasar gtn kızgn ıpier uzemde £) Kufreng'bv'abnVa karnıstı yalnız. 7. "41' aki atagıdakl cumlelerln hangislnde farfciı türde bir sozcOb tûretmiatir? A) Dogrusu çofc yurekfc konustun bu konferansta B) Birden. suslG kadınlarta dok/verdı saion C) Herkes bijryor kı, meyveii agacı ta$örtar D) Oıunla yıöıziı btrgecede karsıiasmıstık E) Hkpummazdımaoûnısuyurvkiadamrrat 8. Aaegıdakl cumlelerfn hangislnde, bir yer adı lyellk efcl admştır? A) Bu kaaplan kitaplıga yerlestr B) Gerıçfginiistebusc*aldaföagec»ıiı. Q Sessizce o evden aynldı D) ArtıkogUzeısamanliğıyoklu E) Bucicekiiktenkactanevartizde? 9. Aaagıdaki cümlelerden hangisinin yuMaml blleeJk zamanlı bir fltldlr? A) Befci burçıbasarabünm B) Hiçbirzarnanaynrnayacag«bukeni»Bn r O Bınftz yaftljm et»«ydln bu duruma duşm«zdim ban. D) LüHan çiçaktan koparmayirMz. E) GUn«srıarke«iefitderacedeıs<tır 10. AsaOıdakl cuml*t*rln nangMnd* bir yazım yanhaı vardır? A) Tryatro caksmalann da suruyor mu? B) K*desin deaen(n kadarbaaantı mıdır? C) !zrrHr*de mi oturmayi düftûnüyomiu)? D) Sevginde tuç azairna olmad» mr? E) Oya'da mı »encrne aynı yaatadır? ' • • • 11. -Glzllca" aOzcOOü nangl cOmMd* oaralMbdlr? 12. 13. 14. 15. 16. 17. B) A#a»ibWnjyorki. O Hırsu.evdekitumparaMngidoaatTiıa. . D) GtzKoe ıçan süzulup yataflına uzandı. ' ' E) GizkoabuKısupgörusuyonatmısnazamandır. Asaflıdaki cOmlaiarin hangisind* bir anıatıfn bo- luklugu vardır? A) 5 Aratk 1901 yıknoakı murraın. bugun amaora ııjaamajbr B) Buttın bu torunlar ancak ûç şaklda ç0zum4eoaedr C) Ankna'da yapılaca* ço* ısimiz varOı D) Bunlarsoounda biza getacaklardlr E) Stnaviarı onadan kaldmrsanız, biroytofs kaygı vvraoak »ey kslmayacaktır Durryayıdurdurmakn*sıfoiMidB$a»a. dagişlrra durdunnak da Oyknine olaaı dagikllr Bugût\ dundan batkadır. yann da bugundenbaakaolaeafctır, ulaaaogdalilarnm na\d«. . Vukaralakı paragrafU *nla«lmak I t a n ı n dOaOnoayt tomiry*» kapsayan kavram hanglsldir? A) Geç^.ş B) Getocek C) Kararitk D) Yaıam E) Dsğtş^n 'Abatn nala ayie somurlkan mı? Kardstin hsp oyla tımank nm? Ya baban. s>M*i kadar tembel mi7 KiJçuk kıı kardaain bıraz toptadı mı? Son gördüflümde pmk çirkin aaydi.' blçimlnd* konuşan klslnln nltaligl Içln a«>gıda- kiterdan rtangisi aeytanabilır? A)ManU B) Kufkucu C) KötumMr O) Karamaar E) PaMvatnz (1)Akıkal>JınKaynaûı laabblmEga'defıskımııa (2)Bam inançiar aevgi deği. korku yaratr (3) BMarc* yıkk bir akıala M » dak gaan* v» baak«n«lir nygart* ajonlannın napaint (4) Buniann a/dından ydan, doian. duzan gaiir Bu cumkrtarden anlamlı blr paragrat oiuatufan dlzlK*. «9«g>d«kil*rd»n hangiaidir? A) î-4-2-1 B) 1-3-4-2 C) 2-<-1-3 O) 4-2-1-3 E) 2-3-1-4 Ornagin. br mûzK anlayısı Bao'dan afctanlabiir Batı muzigı. Tûık craalar tarafkndan başanyaı yOnMaV. çaanrTürk müzigi. çok M * « uyariamarta evmntomştmiir. FtHat bütün bu çabalar ıçınde. 1960 ler TOrkiyaainds. BaH'da benzen vaf dıye t»ro* tûrde ı.esKı bir tur) beste yapmaya kalkısan bir sanatçi. her^aKJe güionç oiur Bu paragrafta «avunulan a«tl dOaünca aaagıdakl- lcrdan narH/iıtolr? A) Muz* evrenseidir B) Her mozik UJrü. kendı dOnsrranin ürOnOdur. Q Muztıte aktarnıaalık yenne uyartama yapıtnaMır O) Batı da askı tur muzMer de er» edikncMadir. E) SanatınneriurundetakHerıkaçırKtTialKtr DemekkiuygartıgınyapıamdaikiosprıevarAKIınaıindoga gûçterinesonra 4a msantann davranışlanna ustûnlûgûyle kandini gerçakiöşbrmesı Paragnfa aOro. uygariık içın a*agtda*il*rd«n hmn- w d û i i l i ü ?tûlmsffliü A) Uygartıkta aM, kendkil garçakleftirir. Q Uyoartkta. akıl sayesmfe. insan davranısianns üstürtlük Q) Uygartöır »mel gucu. akıknr E) Uygarlık, topiumsalbrurundur. 18. NaaraOinHocayasormu*lar:-Çayiaklarbiraanaarkak. blr sane dişi olurlarmış, dogru mu?" Hoca bîraz dûaundukian »onra 'En »z ıkl ı w « çayUk olmadan bu soruya cavap Hoca'nın bu c«vaOından asas'dafcl aonuclann harv glslnln çıkarrlması daha doflru olur? A) Bir konuhakkındayetartblBlyafarıip olmadan konucmak doğrudeğüdir B) En9ağlıkIı>«endoğmMgnardenernelerıorujcundaalda adienierdr C) Her otay, baska bîr otaya çıkartılan davsüyadir O) SorulanmK akla ve manbja daya» olmakdır E) Ogrenme merak: saçmalama slçü*üne vaımadıkça yarinda bif duygudur 19. Ooğadan ıpiennı kopanpdelıfisakbtresriklikletablolanna dolusan koyusundan açığına. ılığından aıcagına. goz aiıp gönûl açan. cartdan tene. tenden cana Ardoiayı sayirtan yaşam» asvgia^te kımıl kımıl bir cümbOftt rank donyam, o karıd»ı»atgOr»rıldardünyasınıbıratap.Kaı«ı»Wa»dOnya»aı« jöçjü Bedrl Rahmi Eyuboglu Bu parçaya ger* 8 R- EyObogiu'nun nasıl Mr raaaam oidugu sOvlanwn«z? A) Yaşayarak yaratan bir ressamdır B) lınamını yalnızca oogadan alan ye ona Oykünen bir ressamdır Q Tabloları ç<* renklkjir ve o, göoûl açıa br rBSsamdır. D) Tabtoian<^Qnveya»arnasevrıayledolubirrB«sarnd(r E) Oojanır canlıiıgını ve ranlderini tabkılannda yansıtan blr essadı 20. Cerrral Süreya. 'doğru* yazacağım diye kitaplardan ağrendiklerıni tekrartayan yazarlardan değil Bir «ayktr Oğretmeye çalışmıyof yazılanyla yazarak düsûnmey« çalıatyor Bunun için yazıian gerçekten ozgun, gerçaktan taze; zaki buluaJaria bezenmis. Cenul Sûreya'nın o nefîa düininaynbirtatkaaıgı yaztlar bunlar. Parçaya gore Camal SOnya'rnn yaslanrun taz*ligini Y9 OzgûnluğunO aağlayan aaıl nadan rwdir? A) Yazarak dü?unmeye çaiışmasıdır B). DcQnıtan antatmayı sevmemeftidir C) Kjmseye bir şey oğreımek amaanda oimamaajdır D) Yazann nefis Oilıöır E) Çokkultljrkjcümasıdr 21. TaMikeli.yoksulbirçaSdayasadığmızdanyakınmalırnıyız? Sanmam, Insan butûn SburcanMargbi yaramnan gm »akli. Onu uyaran dortûleyen otmaccaa, haman hiç dOaünmaz. toreierine ve ah$kanl<ldanna uyarakbir otomat gt» yaaar. Asagıdakllardan hangiai bu parça ik< Ilgtll fltMdit? A) Tehlfcelı ve yoksul btr çağda ya9>yoruz. B; Insanlan düşurtmeye gâ<üren temel nadan. îhüyaçlardır C) Imanlar üzerinde. (örelenn büyük etkisi vardır P) Insantar alışkanlıklanndan koiay kolay vazgeçmez E) Insanlan scnjnlan konusundauyaranlargerekfe£r 22. TanzimatBatf'yab'rpencereaçrnıştı Oradan toplumumuza, zaten bizde gelışmiş olan şırm gaknesı bsklenamazdi Bode bulunmayan şey, yani temeli düyünceye, az çok gerçağe dayanan bir edebiyat gîrecekti Buna gore Tanzlmat'tan Oncekı adabiyatın «n büvuk •iuıkSJ nsdir? A) Şirtürününaz kullanıknışolması O Sflzcukoyunlannadayanan*ar1aryazıkna*ı Ot Şüri dckşoncedan ve topajm •orunavından ayn lutmaaı. E) Duzyazıya dnem vermeyifi 23. 1 Göçebe yasam tarzı ' . . . II AvcUıkvehayvanc»* v î : ' c : > •-,'• > . <• III. Ç^dırsanat . !-fc • ».' (V. Tahlkavgaton • .-' t - V Dlniinançtor kuamıyettBn one»kı Türk devtaaarinin bazı Casmteri yukanda Buntardan hangllarind* çınlllann «tkltinden »Ox •dltabillr? AJlveH Bjilverv C)rVveV DtlvelV E)llveV 24. Haçlı Seferlerinin gOrflnasMci nedeni dınteldtr. Gerçek nadenı Be akonomMr. Aaağıdakllaman hangl»! Haçlı mtiflnln akonomlk nod«nlarfndan blridlr? A) Kralann derebeytenn etndeki yeduieri almak rstemesı B) MuslumanlardanKudusrjalmakMemesı Q Bizara imparatorhıguna yarflım etmek otHr««n O) Papalann nüfuzJannı genijletnak BtBmesi E) Muslumanlann Avrupa'nın zenginliMenne sahıp olmak 25. yartarda »az »arvbıydüer Ancak kandj»dlanna para bmarma. huibe okutma ve sryasi goruameier yapma yetkjtert yoktu. Buna gOra Svlçuklularda nMtfcazJ otortterrin (hOkum- dann) amaçladıgı ttrOfi hadmıf ••aflKiatıllaırlaıı han- glaldlr? A)Egitimveflgre«fTiinyaygınla<tınlrnası . . . . B) Okebûtunlügûnljnkonjrıması ' • C) Tcaredn getstirilmesl D) Ordudakı Tarkman edaslnii azalMnası E) Dmı aerbe«t»a»i yygınl«Hırı«na»ı 28. OsfnanlırnadnnaMnndedinadarnı.odretrnen. hukukçu. doklorg*«»iamanl«r ayn kurum içjnda yelajaritrken, yonstim kadrolan (burokrat) ıçın eleman yet^tirme* uzere sarayda Endarun okutan •ptnstır Bununla amaclanan aaaığıdaMlardan h*ngajMir7 A) Savaş gûcûnû arbrma B) Egrtrn -agreüm Islerinı canlı tutma 0 MednmnrJnaoarrumazaKma 01 DavtaıadamıydşBnııayeaynbironTnvaffTi» E) HanadançDculdannı yaaştirma 27. Yavuz Sultan Sellm zamanında g«rç«W««»n Mmr Safarlnln »onuclanndan hangial, bekk>n*n dinatfi v» siyatal yaran yaurinc* Mnl»nmnı»tır7 A) Baharat Yoiu'nun eiagaçırtmesi B) Hatfeliginelegeçirlmesi Q Vanedlk'leanUımalann yanüanme» D) RamazanoğulanSaylği'nînOımankyabagianrnaaı E) r>j*ujclirBeT«grnasonv«n1rnm 28. l lanzirtalFannara'nınyaymlanmav '. - ' II. tehatFarman'nınyayırnlarırnaB III. 1876Kanun • i Esasi'nın yayımianması Vukandakl açıklamaiar. afagıdaki hangi ortafcamaca yOnalik olarak baslamıstır? A) PadJsahyefderinrısınırtandıniması * , B) Avrupa davleVeriyla dosDuğun artDnbnası Ç) Oamant ImparMoriugu'nun çakürojden kurtantna*) 0) HmttıyanlarttN*j«lümanönnkayrM»»ntna»ı E)rtınseyantonnyonetme c 29. ABO'nin. Bfflnoi Dürtya Savası'ndan sonra ortaya koyduğu VVüaon Ukalerrne gore. -TOrkler, çogunlukta olduklan iopraklar Ozerlnde bagımsn: devlet kurabilecekler- cH." • AeagKtekl olaylardan hangisl, ABD ve yandaalanran bu poMUkaya uymadıklannı goatsrtr? A) Arapfann. Osmanh ııaiıfcniyaiiıııleıı aynrnası B) Anadolu nun onema kesmtonriin şgal edirnesi O Oemanb saftanat haklannın korunmaya çahsılması D) HmstiyanazınMklannrtkonjnmas' E) Bogazlar'dangRçisinserbesthalegetintniesı 30. Yunanltann Izmir'i isoal efjneiennn henjeye ragmen otumfu yanı da vardır Bu gorus, asagıdakl yargılardan hangiaine dayanır? A) Izmir. Ingüatra. Fransa. Italya gibi güçlü devlederce "şoal edBTna} ofeoydı. buratam gen ahnmatı zonaşıfdı B) tonr.Yunarı«anabrf»»azır*larOanc»IBrnızlBnr™ştır C) Yunan aakari c%«*raJz ve eglenceye düskün yapıdaydı . ' D) YürianMarTarkuiueunuiyitanıdMannaan fazla asrtameye E) Izmlrin isg** ufemsf bivnojn nrzla uyanmasında etk* ornustur 31. AaagMtsHtenJan hangtsi "Kuva -1 MMya" birllkterlren ofusturulmasının temel nartaraerlndtı bln deoildlr? A) I Dunya Savası ndan »onra ordunun lerhıs edirnes B) Türtthafcmıncanvemalgüvenlgrınvokornası C) Osmana OavMI'nin I Dunya Savası'm ksybNneaı D) Osman>0evfa«'ren3avrAflİaaıııa«rnırnzalarrıaaı E) ItMCIevMsrfntiAnadolu'yuişgaletmetı •onra. «iyaul baa«nlaria surmüttür A«agıdakliard*n hangtol, bu duruma uygun bir t n a k djMüfllr? A) ErmcnCariatavat-GOrnruAnnaarnnı B) r Xanrtf(xo1u<annolu<ma«ı-TBMM > rankurulma*ı Q I InonoSavatı-SSCB le Moskova Andacması D) I InOnû Savaşı - TBMiyrnin Londra Konferanaı n» çaflntna* - B Sakary»3»v»»ı-f=rarısailBAn(ujraAn«aşrna« 33. 2 3 4 5 Vufcandaki grmflga ger* nOfua am» ntzmın tSLH «• «n fazla oidugu dorw<nl*r aaafl'dakllardan han- gisldir? A) 5 S ' B ) 4 1 . • •• Q 3 • . - . . - » , o> 2 r • - E) 1 4 34. Dogumoranı.«üm oranı vegoçlorbır ûlke<lenOfu»«rn» hızını en çok etkiksyen faktorMrdır Aşagıda ctoflum ve nOfus artı* oranı verllml» Ulkaier- dcn hangislnin d ı * ülkeiere en fazla göçm«n gon- d v d i g i *nta»ılmaktadır? Dogum oranı Nüfus artıj İBSÜMİ oranı IBinde) A) 22 28 B) 2» 29 C) 28 16 O) 29 2 9 E) 2i "" ' • 3« ;•;•• 36. l Dogurgankk oranının yOksak olması II Ortalama yasam suresinin çok kısaotmaaı ıll. EgiümvvkaiıVaavıyaainindusrneci V. Çafcam«yankadınrıufusonınındakihızlıaıtif V Genalvabebekfliamoranlannınazatınası VI Kentlesmevesanayiiesme Yukandakl faktoherden hangilari bir ülkede nOfus artısının hızia yOkselrmMine sabep olamaz? AJIIIvelV B)Vvell O l v e l V O) llveVI E)MvaVT 36. 1 MlaaiK> II. Ran - III M . IV Po ' V Ganj ' -• ' . VI. Tuna Yukandakl akarau havzaUnndan hangilerinde yogun nofuslanmanın acbebl hızlı aanayllafin* ve kenl- leama de^ildlr? AJIIIveV B)IVvell OlvelV p> HlvelV EJIIveV 37. M i l y a a k t t i t t* i , v 2 4 l > $ NOfus plramldı verllmlş ulke lle llglll ataflıdakl yorumlardan hanglsi dooru aavıiır? A) Bagımlı nofus oranı az. yatlı nufus oranı fazla B) Sanayi urûnlen ahalatı tazla. tanm ve hammadde üruraeri tvacabfazia Q Kmujl nufus oranı az. kentael nufus oranı fazla O) Tartmsal üretim ve nûfusun cografi dağılısında doğal kosuRann etciei çok az E) Sanayide çadşanrKKus oranı fazla tanmdaçalııan nüfus oranı az 38. ^ g g yerleaıne, ormen ve kalıo kar sımn yuksetmektedir A»agıdakl olkalerden hanglslnde yerlesme ö f j aının denlz sevtyeaine en vakındır? A) Almanya B) Cezayir C) Finlandiya O) Hndistan EıBrezîrya 39. -Bagımknâfusoranıçokyuksek - Antmet* nufus yoğunlugu az - Tanmul nufus yoğunkjğu fazM - Dogum oranı vüksek, nufus artıs oranı az Yukanda nOfus ozelllklerl verilmi* olan lllmlz asagtdakllerden hanglsidr? AJEdme B)Adana OKonya D) Tetardao E)Brtıs 40. Soyut matemaüksel formüllenn irdelenmesi gıfcı bilîşsel sMaoan ionan karmaşık bir konuda. aşrn neyecan ve kaygı batanyıolumsuzMaler Uektubuzarfakoyupzaffıkapatma gHibaslvs kotoy iateroa yuksek dereoede motjvasyon verini Bu açıklamaya deyanarak, aşağKfakilenien hangMne ulasılablllr? A) Birgeıeksinimrı tatmin ed*nemes, uganizmayı okjrmuz yondeetküer B) GOdOlenme duzeyi ile yapılacak isin zorluk dereoesi araatnda ters orantı vardtr. C) Yapılacak is kolay se kaygı duzeyi de dusük olmalıdır O) Yûkaekduzeydegudülenme. zorkonuJarıoğrenmekıçtfi E) Astn rteyecan ve kaygı. davranısı her zarnan okjmlu yondeetkiler 41. s<ks<ksuçisleyençocukiannyanestinUigıkururnlardayapaan bir arastjrmada. kurumun kantnindan yiyecek, icecek atnaya yarayan martca (pul) kullanılarak çocuklann davranısian yertendirikneye çalıf.lm-ştr Arasdrmao. cocuklara yapUdan ner ryi davranıs ıçin marka vermiş. rıer koiıı davranışta »e verten martcayı gertaHnstr Scnucta marka vertendavrarnalar artmış. vehlen markadan gerî alınarak cezalandırılan davranısiarise azaımıştır Bu araştırmanm bulgulanna dayanarak, as*0ıd«- kllerden hangislne ulaaılamaz? A) Caza ıle istenmeyen davranıslar sondorulebilir B) Ûdol ve ceza. istantlan davranışlann ortaya çtkmasmda etdüdr O InaanoavranıslanbiccTilendihle&iir D) Odül ve ceza motrvinin gecikmeai. ögrervne duzeyinl olumftuz yönde etkiier E) tnsandavraniftk4nnınedrTtse<koeu*Bnmasıolabillr 42. LePldy.a^ekurumunufizkiçevreninesenoiarakgorurken; lopfumların sosyo - kültürel ve ekonomifc yapısını da aile kurumunun bir eseri olarak degenendlrmektedir. Aile y yonetim btçimini ve eknonomîk unsurian bettrtedigini savunmustur. Bu gorOsO, aaagıdaM yargılardan nangMİ deiefcla- mez7 A) TopftjmsalkijrurTrtarbrbrrnMnbağtrTisızoVr B) Toplumsai olusumlar. lek br neden te acüdanabiir O Doga kosuHan. aile kurumu attdier D) Aılenin yapaı.topkimsalyaçamı şekaendinr. E) Aile yapısı. toplumsal kurumlan eOuler 43. Ost kademedekl ba>anlı blr yonetlclnln. blrtlkte çalıftığı ogluna ieyerfnde baba gibi davranıp, aet - Oat »ıskıien cerc*v*sinde davranmaması. avagıda- kikwd»n hangiel ile acıklanaMUr? A) Sosyal rol. bıreyin kîsitgi te uyumauzsa. roi çatttrrvtı ortaya cıkar B) Bıreyin yenne getirmek durumunda oidugu rolünü sevmemesi. rol pekismesını meydana aetrr Q Fakjı sosyal statuienn davranıs dûziem! brbınne benzer O) Kîfk anaalrJari. ımu kazanmada elkiı olur E) Bin^, broavo«nısdüzİBmindekirotürıü. baskabrdavraras dûzlemin© tasır 44. Teknotcfnırgetrcfıgıyenıoianakvebulusiar oiarak «elevizyon. radyo. vöeo telefon. telsiz gtoı araçlar bırçok loplumda buyük btr itetışım padamasına yoi actı Bu duaım dünyanm çeşıtti bOigetefinde yasayan farklr kultûrlere sahıp ınsanlann t«tırrııijirı rmııjinvını ın.uılrınenniırııııı iıpiıııl K«eieearn araçBnnın geismesi le brtdeloplumtararası degerfartdıfMan azarnaya basladı Bu paragnfa dayanarak asagıdakUerden nangMne ulaaılamaj? . A) Teknoloffc yenifikier. loplumlar ara» *eb»ımı kotaytaştınr B) Kıde ilebsrn araçign kufturalısvenfira kolaylasbnr. O Manevi küHûnjn degisması. maddi küturO ettukv O) Maodı kUKüneJ ogeler. manevi kulture- ögeten etkHer E) Mela^maraçfan.kaflüralefkilesımiarttınr SAYISAL BÖLÜM 1. S(A w B)=17,A o B nin a»kürnesayısı 32dir B-Anjn eieman aayiftı. A - B nineieman sayısının 2 kaödır B - A run alt kOme sayısı A - B nin att kume aayisıntn kaçkaiıoV? A) 2 B)4 C)8 D)16 E)32 2. A B C B , C B _ C 3. 4 1 0 2 Yukandakı tcctama ve çıkarma Islemleıtne gön»A. B, C farkk rakamtardır A * C kactır? A) 8 B)7 C)6 D)5 E)4 . - ~ î - =. 0 kw x In pozMf dagart kaçor? S5.31 >T D »T E)15 ialamlnln aonucu kaçnr? A) 3 B)5 C)9 D)12 5. a. b. c asal sayılar ornak uzere. 6' — — »ade»ı birtamaayıdır. a.b c Buna gore a • b - c toplammm en bOyuk degefi kactır? A) 12 8)11 C)8 0)6 E)4 6. a sayısının %40ı B sayısının % 20 fazlasına et«Hr Bunagore ^ - oram kaçtır? A) 3 B) 4- C)4 D) -f- E)5 7. glslna e»«lr? — X S. P(x)-(x-2) J »B pollnomunun(«Ml UeboKknunden katon 7 rse a kaçtır? A)-2 B)-1 C)1 0)2 E)3 9 10. y Eger 17 limon abaydı manava 234 lira bonxı olacaktı. Buna gore ılmonun taneai kaç llradır? A) 180 B)200 C)243 D)300 E)31« AveB gıbı ıkı hareketji. sekilde beürtjen yon ve hızlarda avnıanda harskat ediyor A dan hareket «den. B den haretuM edetM yadsln- ceye kadar ne kadar yoi alır? A)xy 8)2xy C)x"y D)3x E)2x 11. Bunagore «2) kaçnr? A) 10 B)8 C)7 12. < tamaayt vardır? A) 5 B)4 13. Şekllde, |AC!-10cm C)3 D)6 E)5 eaglayan kaç D)2 m(C)>90* !•• x tamaaym kaç farkh de^ar alır? kaç Wrtmd(r7 A) 6 B)7 A 15. ABCde |AB|«)AC| |AF|-|FB| m(ACE)-4S* iae C)9 D)10 E)12 derecedir? A) 18 BJ21 16. ABCO dikdongen 8 C. E dogrusal nortaiardır |FG|-3cm kSEI'Scm |AF|-xkaç cmdlr? A) 2vÇ B) 3-Jf 17. Şektde. A. E. C ve B. E. D doğruaalnoktaiardr (AE| • 1 cm |eq*3Gffl •3E|»4cm |DE| - 2 cm ise A A A<AP6) t A(BEC) A A A<ABE) + A(DeO A) 3 B) 4- C) x 0,1 18. Şeklde D ABCO dikdortgendir |AO| - 4 birffn ise verilenlere gore x kaçbtrfmdk-? A) 4 B)5 C)6 D)8 E)9 19. şeküde DT çemoere teğetdr A) e0 8) 75 D)100 E)110 20. A(2. -1) ve B<m »2. m - 3) notttalan aynı bOigede İae asaflKlakllerden hangtal dogrudur? A)m<2 B)-1<m<3 C)-1<m«:4 D)-2<m<3 E)-4<m<0 21. $ekikle A<1. -3) , B(2, -1). |BC) |OC| • y |ED| olduguna gore D noktasının koor- dinaöan nedfr? D) (2. 5) E)( 22. ABCD psralefkenar [AE]ve[B€]aç«xtaylar |CF|-«, PE|-9 |AE)»12 İae A(ABCD) nedlr? A) 108 B) 124 C) 180 D) 186 2ı J. K noktaaındaki haj srtirolan oame tCden fye kadarF kuvvei. L den M'ye kadar 2F kuvveo uyguianryor CMmin L'deki kinetik enejisi E hw M'deM kineUk •oerji»! kaç E'dir? (Yalay duzlem »ürtünmenzdır) A) 2 B)3 C)4 D)5 E)6 24. 1/ Kaltn kenarlı mercege şeklllerdeki gibi galen 1 •amntn alstaml tark n»şl hangi eeçenekteki glbkür? (Asaleksen e9ltbolmelenm^tir)(Fl kalınkenarlımercegin F2 çukur aynanın odak uzakgıdır.) A) C) E) K K L A.1 L "" 1 TL 1 N M M M N N N P T B) K L D) K L M N f T M N 25. tfr t • 0 anında sekiideki konumlardan harekete baslayan aractardanK'ninlkhızıVrıaJanrnalvmaai aK dır Ourmakta olan I-»e j rvmesı üe hızlanıp bir »Ore «onra aynı rvrne He yavatieyıp duruyor. L durdugunda K. L'ye yefj«tiglne ve Knln bu andattl hızı 2V olduguna gore. K aracırnn nrntesi a* kaç a dır? A)2a B)a 26. M makara ağırMaar rmal edamaj oiup. yarnz eğîk duzlem sûrtünmebdir Siatem dengede olduguna gore egik duztaRi İle L daml araaındaki surtunme kuvveti kaç P'dlr? A)0.S B)1 C)1,5 O)2 E)2.S 27. Şekildeki sOrtiinmesiz duzenektt sislem serbest bırak*yor m, kMMI ctsmin yere daha büyük kinetik •nerji il« çarpabllmesi . içln m,, m2 , h ve x ntcrtlklerirKİen hangfle- rtnin buyutotmesl 9e- rekir? (x > h) AJmıvernj B) m, ve h D)m,.xverı E)m,,m2 vex C)m,.m,vah 28. Sıvı tçtnoe ismamı bainv» oian katı K cnmi F kuvveti ik şeküdeki gfeı dengede tutuiuyor F kuvvetinin bOyüklOSO asagıdakflerden hangtmm baglı deaikllr? A)oacwna B)SrvmmazMlt)esine C) Carranhaontn» D) Makaranın agrlığma E> Snnnnhaomina 29. PagV*gındakihomo' jen KL çubugu K ucundan duvara merMselenerekbir(p yardımıyla »eklkMki gtıdengelenmajlir. Stotem surtonıneslz oMuguna gore IptakJ gerilme kacP-dtr? (Sin 37- « Cos 53* = 0,6: Sin 53* • Cos 37* = 0,8) A) 4 B>4 o-r D >-r E >4 30. k-Yer Ouşey kesiti şekildeki gibi otan her tarafı kapalı kap x »»Myosne kadar sıvı fe doludur Kabın dokı ve bos ksmıan- nrı hacrnton eşıttr Kap. şekklekı konumda jcen S, yüasyne etkıyen srvı basıncı P. sıvı basınc kuvveti Fdir Kap S, yozeyi yere gelecek eekllde ter* çevrilirse bu yûzaye etkiyen sıvı basıncı ve basınc kuvveti ne olur? (ŞetaldOzlemi bırm karelerden otuşmustur) Sıvı basıncı Basınc kuvveti A) Pdenaz Fdenaz B) Pdenaz Fdenfazla O Pdenaz Fkadar 0) P den fazla Fdenaz E) Pdenfazls Fdenfazla 31. OzkuOasi d, olan »ıvıdan V, hacminde ozkuöesi dj « 0.8 gton 3 olan »vıdan V2 haonmdB alınarak okJ-Uutan homoien kansmın azkuUesı 1,: — oiduauna göre -£*- oranı kaçtır? S 02 i «T C »T 32. Sıcakkk |°Q -yr Q X I»(csl) ııvtu 41 V » 40 ttaı ln(cal) o Z«VHI EşrtküfieJiX YZsafsrvıiannınaynıbaaınçta wcakt*-sı grafiMenyukandaki gıbidir. Buna gore: I Z nai ısınma ısısı en buyuldur. II. Xve Y nin ısınma ısıtan aymdır m. Aymsıcaklıiıtabuharbasınçtan X > 2 > Y d i r yargılanndar hangileri dogrudur? AiYarıızl B)Yar>tzlll C)lvsll D) Ivetll ElllveMI 33. X-', Y" 3 . Z* 3 iyonlarının elektron dizilisi 3p° ile sonlanmaktadır Buna gora X, Y, Z •lementfen Için aaaflıdaki ifade- lerden hangisl vanlıstır? A) Atom numarası en kûçökoian Yo*. c^tfi : B) Z, periyodik cetveün 4 periyodundauV Q X İ n (yontesmaenerıisı, Y rmkaideıı kaçuktOr. • O) Y. pertyodik cetvelın VA grubımdadir E) Z, geçis elememdr. M . Radyoaktîf bir maddenin yan ömru asagıdaidterden hanoiaine bagiıdır? A) Maddenin katı. srvı. gazhalde otmasma B) Maddemlrtanrıa . Q Sıcaklık ve basınca O) Elementtemku»>numarasına , E) Element veya bıteş* haUe butunmasına 35. 1 tane X atomu a gramdır -' Buna gore: . " . . : l 1molX, — gramHır, '•'•_ . r II. 1gramX. — tane atom ıçerir: ' - . III. , — gramdır yargılanndan hangileri dogrudur? (N - Avogadro sayıtıj A)Yaruzl BIYalnızll OYa D) «vel» EHIIveHI 36. Isıca yalıtılmıs sabıt hacrn» tur kapta bulunanX gazmın zlll 2X<9.I . Y(g) • Z(g) * »ı tepkmesryte YveZ gazianna donusmeMedir. Bu olay için çtzilen aşağıdaki graflklerden hangisl dogrudur? A) S n U t B) T.|M~> ».»fcksl u?m Zaaıu Zaa C) BMDC O) Taplan Udc E) X » lusvi Inıi 37. Kübece yüzde derişimi bilinen blr çozettJnin moiar dertslmrnı butabilmek için: I ÇozeltınnozküDesı. II ÇozenrankUtlesı. III. Çazûnen maddenin rnolağırlığı dagarlarindan rıangllerintn Nllnmeel yeterlldir? A)YWnızl B)Yamiz« C)lveH 0) Ivelll EjllvelH Kutlaieriesit COve N2 gazlennın basınç - hacim değifimi grafhteM gfcidir co N .' > H»da 38. 39. I Molekül sayısı. II. Moiakulertnoria- •rruloneDkener)». III Motekûtenn ortatama yayrrna hm nlceflklerinden hangileri aymdır? (C=12, O=16. N = 14) A)YarllZl 8)lv»ll D) llvem E)l. Mvelll BlrDnUmolekülûnde Ş C)lvem II. uı IV P 2 • GtC " 1 p * p A+G+CtT - - 1 , '•."!« P*Ş 2 oranlanndan hangMerl vanlısur? A)l B)ll Olll D)rV E)V 40. Asagidak/ canlılardan hangisl, kartıaındakl Islevi aerceklestirem»»? A) NKnfikasyon baktenien -* Kemo&emez yapma • B) Saprofit canlı -. Proteinı amonyaga dönûstürme O Ucendekîmantar -. Ino^rArnaooMenorgankmarjdıı sentezleme D) Suıbngî -> Hucre dısı srıdırrn ile Oûceğm azotundan yarartanma E) Koyun -• Hotozn* beslensne 41. Bir ekosistemdekl canlılar: 1 Tavsaniar. : m. Kunefov • •' AOnosfere verllmif olan radyoaktif karbonlu CO, hangi sırava gore bu canlılann yap«sına katılır? 0)1-11-111 E)itm-ı 42. AsagKtakl btyoklmyasal olaylardan hangjslonce ATP sentezi ile başlayıp sonra da ATP enerjrsl ile meydana gelen reaksiyonlan kapsar? A) Oksjensız somnum B)AKWtasıma , • . ' .'. * ^ . C) Fotosentez . -. - O) OKsçenli somnum E) Proteinsentezi ' - t < ^ 43. Asaflidakılerden hangisl uygun blr adaptasyon sekti deoildlr? A) Kutup Mdlerinn beyaz renklı ornssı B) Karada yaşayan canlılann iç doHenme yapması C) Nemü bolgelerde yaşayan bskıienn yaprak yuzeylennın ince kütkuö le kaptenması D) Yes* Mkvvin ış*«ız ortamda sararması E) Ekvatorfardan kutuplara dogru gididKos canlıarm vücut buyukiüğûnun artması 44. Oksi/enll sotunum reaksiyonlan sırasında 8 motekul asetil • CoA olusturduğuna göre kreps devrinde kaç mol ATP sentezlenmis ve kaç molekOI glikoz yakılmıştır? A) 352 mol ATP - !6 mol gfkoe B) 48 mol ATP-2 mol. glikoz , . r C) 264 moi ATP-24 mol glikoz . ! " . , . O) 96 mol ATP - 4 motekul glikoz • " . ; ' . ; ' ' ^ 160mol.ATP-8fnol.gB<az •' '•"" " • Cevap anahtarı SÖZEL BÖLÜM 1. C, 2. E, 3. E, 4. B, 5. B. 6. D, 7. B, 8. A, 9. A, 10. C, 11. E, 12. E, 13. A. 14. E, 15. D, 16. B, 17. E, 18. C, 19. B,20. B.21.C22.A, 23. C, 24. D, 25. E. 26. A, 27. B, 28. C, 29. D, 30. C. 31. E. 32. E, 33. D, 34. E, 35. E, 36. B, 37.D,38.E,39.A,40.E,41.C,42.C,43.A, 44.D. . • SAYISAL BÖLÜM 1. D, 2. A, 3. E, 4. B, 5. D, 6. B, 7. C, 8. D, 9. A, 10. E, 11. E. 12. D, 13. C, 14. D, 15. A, 16. B, 17.D, 18. C, 19. A, 20. B, 21. E, 22. B, 23. D, 24. B, 25. E, 26. B, 27. B, 28. D, 29. B, 30. C, 31. D, 32. E, 33. B, 34. D, 35. B, 36. C, 37. A, 38. A, 39. E, 40. C, 41 C, 42. A, 43. B, 44. A. Cıımhuriyet-Çağdaş Dershane işbirliğiyle hazırlanmıştır -
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog