Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayııı Yonetmem Orhan Erınç # Genel Yayın K.oordınatoru Hıkmet Çetınka) a •Yazıışlen Muduru lbrahım Yüdız • Sorumlu Mudur Fıkret İlkız # Haber Merkezı Muduru Hakan Kara • Gorsel Yönetmen Fıkret Eser lstıhbarat Cengız Yıldınm • Ekonomı Özlem Y üzak • Kultur Handan Şenkoken • Spor Abdulkadır Vücelman 0 Makaleler Samı Karaoren • Duzeltme \bdidlah Yazıcı 0 Fotograf Erdoğan Koseoğlu 0 Bılgı-Belge Edıbe Buğra 0 Yurt Haberlen Mehmet Faraç Yayın Kurulu tlhao Selçuk (Başkan) Orhan Erınç, Hıkmet Çetınka\a. Şukran Soner, İbrahun Y üdız,Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balba\ Ataturk Bul\ an No 125 Kat4 Bakanlıklar Ankara Tel 4195020(7hat), Faks 4195027 0tzmır Temsılcısı Serdar Kızık, H Zıya BH 1352 S 23 Tel 4411220, Faks 4419117 • AdanaTemakısı Çetin Yiğenoğlu, tnonu Cd 119 S No 1 Kat 1, Tel 363 12 11 Faks 363 12 15 Muessese Muduru Ustün Akmen 0 Koordınator Ahmet Korulsan 0 Muhasebe Bülent Yener 0tdare Hüseyin Gürer 0 Satış Fazilet Kuza MEDYA C • Yonetım Kunılu Başkanı Genel Mudur Gülbin Erduran 9 Koordınator Reh» Iptman 9 Genel MudurYardoncısı Sevd»Çob»n Tel 514 07 53 M3958O 5138460-61,Fsks 5138463 Y aynnİBvan ve Basan V enı Gun Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık \ Ş Turkocagı Cad. 39 41 Cagaloglu 34334 Istanbul PK. 246 Sırkecı 34435 tstanbul Tel ((V212)5I2 05 05(20hat) Faks (0 212)M3 85 9< www cumhunyet com tr 10OCAK2000 Imsak 5 49 Güneş 7 22 Öğle 12 18 îkındı 14 39 Akşam 17 01 Yatsı 18 28 Hem ders hem oyun • ANKARA (AA)- Turkıye'de ılk kez, ılkoğretım oğrencılen, Intemette anımasyonlarla zengınleştınlmış matematık derslen alacaklar, konuyu anlamalan halınde de pekıştıncı oyunlar oynayabılecekler TÜBtTAK "tntermat" adlı web sıtesını bayram sonrası hızmete verecek tlk aşamada ılköğretımın 6, 7 \e8 sınıflannda okuyan oğrencılere jonelık olarak matematık derslen yer alacak Her konu sonunda venlen ev ödevlen yenne getınlmeden yenı konu ışlenemeyecek Belırlı aralıklarla da genış katılımla on-lıne sınav yapılacak Sonuçlan anında açıklanacak Tıp fakütteleri • AJ\TALYA(AA)- Antalya Tabıp Odası Başkanı Nacı Işoğlu, me\ cut tıp fakültelennın yenıden gozden geçınlerek, ıyı eğıtım veremeyen fakultelenn kapatılmasını onerdı Turkıye'de tıp fakultelennden yılda 5 bm hekımın mezun olduğunu kaydeden Işoğlu, ancak yenı mezunlan ıstıhdam edecek alanın olmadığını bıldırdı Işoğlu, mevcut tıp fakültelennın eğıtım durumlannın ve kalıtesının yenıden gözden geçınlmesını vstedı 'Kınmmkate' • KAYSERİ(AA)- Nevşehır'ın kaplıcalan ıle unlu Kozaklı ılçesınde beledıye, Denızh'nın ûnlu Pamukkalesı'ne alternatıf olacak "Kınnızıkale" yaptınyor Kozaklı Beledıye Başkanı Gunay Özcan, su sıcaklığı 90 dereceyı bulan kaplıcalann, her yıl bınlerce kışıye şıfa dağıttığını belırttı Özcan, "Bozoğlan tepesıne kurulacak K.ırmızıkale, Pamukkale'ye rakıp olacak" dedı 2000Ue çügın çizgiler 2000 yüına girdiğimiz şu günlerde modacılar buyuk bir hızla çalışarak 2000 yüı tasanmlanru dünyanın çeşitii ülkelerinde birfoiri ardı sıra yapılan moda gösterilerinde sergilryoriar. Onceki giin İtalya ve Polorrva'da iki büyük moda şovu gerçekleşti. Bölgeler ve tasanmlar birbirinden farklı olsa da, sergüenen gıjsiler 'ilginç ve etkileyicP olmalan nedeniyle birbiriyle örtüşüyordu. ltaJya'da yapılan Milan moda gösterisinde. Itahyan bir modacı erkekkr için bir su> eter ve etek takım tasarlarken Poloma'run Varşava kentinde ise modacı Ewa Minge'nin gümüş renkli metalik izknimi veren gelinlik tasarunı dikkat çekti. Minge'nin gelinin eiine verdiği demirden gül ise geiinlikle oldukça uyum sağladı. SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN Avukatlar, Medeni Kanun Tasansı'nda duzeltme istedi 6 Aile mahkemesi kıınılsııır ASUMAN ABAaOĞLU IZMtR - Medeni Kanun Tasansı ıle ılgılı çalışma yapan tzmır Barosu Kadın ve Çocuk Haklan Komısyonu, tasanyı kadın haklan konusunda olum- lu bir adım olarak nıtelendınrken ba- zı eksıklıklerıne dikkat ^ _ ^ ^ _ çektı Komısyonunhazır- ladığı raporda, nafakala- nn DtE Tuketıcı Fıyat En- deksıne bağlanması one- nlırken "evlenme, boşan- ma, nafaka, veiayet, şah- si münasebet tesisi" ko- nulanna bakacak aıle mahkemelen kurulması ıstendı Izmır Barosu Ka- de duzeltmeleryapılmasını önerdıler Komısyon uyelen, nafakalann DİE Tuketıcı Fıyat Endeksıne endeksle- nerek her yıl dava açmaya gerek kal- maksızın endeks oranında otomatık ar- tış sağlanmasını onerdıler Komısyo- nun hazırladığı raporda, soyadı ko- Medenı Kanun Tasansı'nm kadın haklan açısmdan olumlu bir adım olduğunu belırten îzmır Barosu Kadın ve Çocuk Haklan Komısyonu, 'evlenme, boşanma, nafaka, veiayet, şahsı münasebet tesisı' konulanna bakacak aile mahkemeleri kunılmasmı önerdı. dın ve Çocuk Haklan Komısyonu'nu oluşturan avukatlar Mehrigul Keleş, NeşeCan Hürtürk, Esin Corgun, Ba- nu Cangu Birgul Değırmena. Sema Pekdaş ve Neriman Aksoy, Medeni Kanun Tasansı'nı olumlu bir gelışme olarak nıtelendırerek en lasa sürede ya- salaşmasını dıledıklennı bıldırdıler Öte yandan tasanyı aynntılı olarak ınceleyen komısyon üyelen, bazı ek- sıklıklere de dikkat çekerek bu yön- nusunda "kadınınSoyadı başlığıal- tındakıtasan maddes degtştirflerek A>- k Soyadı kavramı geünlmehdır Taraf- lar evlendırme memuruna yapılacak biklinm ile kadın \a da erkeğın soya- dını aile soyadı olarak seçebflmeliler' 1 gorüşune yer venldı Tasanda. "aik mahkemeleri'' kurul- ması ve "bıhrtaşılık kurumu" oluştu- rulması yonunde bir duzenleme getı- nlmesı gerektığını belırten komısyon uyelen şu onenlerde bulundular "Heyet halinde çahşan 3 yargıçtan oluşan, yargıçlardan en azbınsı kadın olan ve butun >argrçlann ana, baba ve çocuk psikolojisı konusunda ve aile hukuku alanuıda hızmet ıçi egitim- den geçırflnuş olmalan şarüyla kuru- _ _ _ _ lacak aile mahkemelennde evlenme, boşanma, nafaka, \ela\eL şahsı münasebet tesi- sı konulanna bakılmahdır. Bu mahkemeler bunyesinde sosval hızmet uzmanlan go- rev alman, aynca psikolog, pedagog ve sosyal çalısma uz- manlanndan oluşan bir bi- hrkişılik kurumu oluşturul- ^~~^ maİKÜr. Bu bınrkışfler, boşan- ma davası açıldığı andan lübareB ta- raflarla bızzat bir \a da bırkaç görûş- me yapmak, taraflann yaşadığı ko- şullan değeıiendirmek, çocuğun ev ortamını uıcelemek suretivie aynnüh rapor hazırlamahdır." Nafaka konusunda da bılırkışüık sıs- temı oluşturulması gerektığını kayde- den komısyon uyelen, mal rejımınde- kı değışmenın de boyle bu- bılırkışıîık kurumunu zorunlu kıldığını bıldırdıler Mevlid'in Tiraklı' Yeri. Zütfikâr Ali Butto, 'Mazlum Mılletler'm (Vçûncû Dunya'nn), asla unutulmayacak lıdertennden bınsı, 7O'lı yıllann sonuna doğru, kazandığı bir seçıme rağmen, General Ziya-ül-Hak tarafmdan 'devnlmıştı', pekçok hafızada, yaşıyor olmalı1 Pakıstan 'mazlum' bir ulke ama, 'Sıstem'ın SovyetJer'e karşı guneyden oluşturdu- ğu 'Yeşıl Kuşağın' en doğusundakı devlet, ustelık CEN- TO uyesı, Butto once bundan rahatazdı, rahatsdığını açıklamıştır da "... bir 'küreser deviet ile daha küçük bir devlet arasmdaki ılişkiler, gerçekten eşıt ıkı ülke arasında- ki gıbı olamaz; bunlardan bın, ozellıkle 'kureset' bir rekabete katldığı zaman; karşılığında yeterlı bir şey vermeden, otekınden pek çok avantajlar sağlaya- bitecektır. Bir super devlet ıle daha küçuk bir dev- let arasında, acaba bir patron' ile 'işçı' arasındakı ılişkıden başka, bir ılışkı bıçımi yok mudur?.." (Gel de Ismet Paşa'nın 'atla yatağa gırmek' benzet- mesını hatırlama1 ) "... Asya ve Afnka milleuennın çoğu ve ozellıkle ba- ğımsızlıklanna yenı kavuşan devletter, bloklar dışın- da kalmak yolunu seçerek, ıçgüdülenne uymuşlar, bu duruma onurlu bir mukabelede bulunmuşlardır..." (Ravalpındı de 30 Ekım 1977 de yayınladığı makale) Yânı Zulfikâr Ali Butto, 'Sıstem'e ('ABD'ne) boyun eğmektense, 'Bağlantısız' Uçüncu Dunya Hareke- ti'nden olmayı tercıh edıyor Bu onun en bağışlanmaz suçu olacaktırama, hepsı bu kadardeğıl, kazandıgı son seçımden sonra, 'bomba gıbı patlayan'o konuşmasıy- la VVashıngton ı açıkça karşısına almış şu dort sebep- ten onun, kendısını 'devırmek tstedığını' açıklamıştı "...a/ ABD, onu devırmek ıçin rakıp parti 'Pakis- tan Ukısal Biriiği'ni finanse etmiştir; bu maksatia, giz- li yollardan ülkeye o kadar çok dolar sokmuştur kı, Karaçi Borsası'nda bu yuzden dolar'ın değen bıle duşmüştür..." "...b/ Pakistan'ın Rusya, Hirtdtstan ve Afganistan arasındakı stratejik konumunu gozönünde tutarak, Butto'nun, VVashıngton'ın 'kara lıstesi'ndeki bu üç ülkeyle ilişkilerini iyileştırmesı ABD'nin hoşuna git- memiştir..." "...c/ Bunun gıbı, Butto'nun Arap/lsraıl çatışma- sında Araplan desteklemesı, 'Uçuncu Dunya' ülke- lerine yakın bir politıka ıztemesi, 1974te Isiâm Zir- ve Korrferansı'na ev sahipüği etmesı de, ABD'nin şmv şeklennı uzenne çekmıştır..." u ...dJ Butto, Pakıstan'ı sanayıleştirmek, bunun için de büyük bir enerjı polrtıkasını uygulamak ıstemiş- tır; bu amaçia, ülkede nükteer santrallenn kurulma- sını öngörmuş, bu amaçia gereklı teşebbusleri yap- maktan gen durmamıştır; VVashıngton'ın affedeme- diğı bir onemlı nokta da budur, zıra nukleer tekno- lojiye ıntıkalı, Atom Bombası' tekelını yıkacağı ıçın, tehlikelı saymaktadır..." (Mayıs, 1977) Şımdı geldık mı, Mevlid'in 'firaklı' yenne Butto'nun kabahatl, 'açık' konu$maktı... Zütfikâr Ali Butto, ABD nı açıkça ıtham ettığı o k o nuşmasında kelımesı kelımesıne demıştı kı "... bu nedenle, Amenka benı ortadan kaldırmak ıstiyor, oysa 'atom bombası' yapmayacağımızı defalarca belirttık ve guvence verdık!" Nukleer teknolojinın, hele buyuk ve kalabalık ulkele- rm efine geçmesınden, ABD'nin ne mertebe rahatsız d- duğuna, Butto, daha once Ravalpindi'de yayınladığı ya- zıda da ışaret etmış, sorunu tartışmıştır, demıştır kı "... esefle kaydetmek zorundayım kı, Pakistan'ın 'Ağır Su'ya sahıp olma ve ıkıncıl ışlem tesıslerini kurma arzusu, Bırieşık Amenka'da yanlış anlaştlmış- tr. (...) Nukleer programımızın banşçı amaçlara da- yandığına daır, kendi ısteğimizle, tekrar tekrar gü- vence verdık; bunlann sozden ibaret guvenceler ol- dugu izleniminı sümek içn, nükteertesisterimizin hep- sinde IAEA koruma önlemlennı, sıkı sıkı uyguladık. Daha da ılenye gıderek, elvenşsız olmasına rağ- men, ıkmal ışlem tesıslennı veren Fransa'nın ileriye sürdüğü koşullan kabul ettık. (...) Nukleer tesısleri- mızi banşçı amaçlaria kullanacağımıza daır, bundan daha cıddı guvence gösterilemez..." "... Israıl, Guney Afnka ve Hındistan'ın smırsız nuk- leer programlan olay sayılmazken, bizim programı- mızın otay sayılması, gorunuşte değerden yana çı- kan gönjşlenn, uzucu bir yorumu sayılabılır. (...) Hın- distan nukleer gucunu, koruma donanımı olmayan birreaktördenve Kanada de ABD'den sağladığı 'Ağır Su'dan almıştr. Bu işte fark gözetilmediğıni iddia et- mek mümkün müdiır? Büyük devletlerin elinde bu- lunan nukleer enerji tekelinin, banş ve denge çtkar- lannı saglamak ıçın, 'adılâne' kullanıldığı ıddıa edt- tebılirmi?..." O tanhte Zulfikâr Ali Butto'nun, seçımlerde Pakıs- tan halkının çogunluğunu elinde tuttuğu halde, Gene- ral Ziya-ül-Hak tarafmdan alaşagı edılmesı, bazılann- ca 'âstem'ın nukleer teknolojının en çok da lslâm ul- ketennın etınegeçmesını ıstemedığıne delıl sayılmışt, amaç eğer gerçekten buıdıyse 'âstem'başanlı olamadı Pa- kistan, bugun 'atom bombası'na sahıptır hem de na- sıl bir Pakıstan, Butto'nun yonetımıne kıyasla çok da- ha 'radıkal lslâm', çok daha 'gencıi Ziya-ül-Hak'ın llginf kariyeri... Zülfikâr Ali Butto yu Pakıstan ın 'ulusal çıkariannı' korumak bahanesıyle 'devıren' General Zıya-üi- Hak'ın, haylı şaşırtıcı, haylı de 'kuresel' bir kanyen var zamanında, şoyle bir ozet vermışım " General Zıya-ul-Haksavaşgormuş, nesavaşıdı- yeceksınız, ne savaşı olacak II. Dünya Savaşı! 'Muma- ıleyh' o tanhte Ingılız Sılahlı Kuvvetlen'nde asker, Bri- tanya Imparatorluğu'nun 'çıkarian' ıçın savaşıyor Bur- ma, Malezya, Endonezya cephelennde 1 Bunu artık nasıl bir referans sayarsınız, bılmıyorum ama, ben hoş- lanmadım, 'Majestelen'nın ordusunda, bırsubayanetûr- den bir formasyon venrler, az çok fiknm var " " nıtekım, hangı asken okulu brbrmış dıye kurcala- dınız mı, karşınıza ılgınç bir durum çıkıyor General Zi- ya-ül-Hak, Amerika'da bir Harp Okulu'ndan mezun, evet yanlış okumadınız, Amerika'da, hem bu kadarta kalsa, yıne ıyı 1959'da brtırdığı Harp Okulu'ndan son- ra, 1963'teAkademı'yı de brtınp 'kurmay' olmuş, nere- de mı, nerede olacak canım, yıne Amenka'da' İşte Va- tansever' subay, ben buna denm' " Meraklısı ıçın not: ABD'nin, 'Mazlum Mılletler'de çevırdığı bu turden fınldaklar ıçın, bkz 'Batı'nın Deiı Gömleğı',2 basım s 33-48 '30 KısımTekmıhBırden 1 ', s 66-106 'Fıl Rahat Durmuyor' rmp://www.pnzma.nettr/AILHAN http://www.tHİgiyayınevi.com.tr/ailhan Faks/0-212/2601988 Henüz katılamayan dostlarımızı da aramıza alabilmek için... Cumhuriyet Mahallesi'ne bir Cumhuriyet Mahallesi daha ekleniyor: CüMHURİYET KlNALI MAHALLESİ (2. BÖLÜM!) . (P4ımhurıyet mahallesi I. Bolum'dekı 565 parsel sahıplerını buldu ve proje çahşmaları hızla ılerlıyor. Ancak, mahallemıze henuz katılamayan okurlarımızın, dostlanmızın ısteklerı de suruyor. Şu anda bu ısteklerı de karşılayabıldığımiz ıçın mutluyuz. I. Bolumün yaklaşık 2 km guney doğusunda, denıze yaklaşık 800 metre uzakhktakı yeni bir arazi uzerınde Cumhuriyet Kınalı Mahallesı'nı kurmak ıçın çalışmalara başladık. 122.450 m 2 buyukluğunde olan bu arazıdekı 140 parselı okurlarunıza jeolojık zemın raporları hazırlanarak duzenlenmış ımar planı ve depreme dayanıklı projelenyle bırlikte sunuyoruz. Aynca, ağaçlandırmaya olabıldığınce genış alan aynlabılmesı ıçın de parsel sayısı sınırlanmış ve parsel buyukluğu en az 500 m2 olarak belırlenmıştır, Parsellerde ınşaat ıznı oram, tabanda %20 olup projeler tek ve ıkız vılla olarak tasarlanmıştır. Denıze daha yakın olan ve I. Bolum'de oturan dostlarımızın da yararlanacağı sosyal tesıslerın de yer alacağı Cumhunyet Kınab Mahallesı'nde parsellerın metre kare fıyatı 14 mılyon TL'dır. Peşmat 1,5 rrulyar TL olup kalanı 6 eşıt ve sabıt taksıtle odenecektır. Okurlarımızla, dostlarımızla bırlikte yaşayacağımız Cumhuriyet Mahallesi adım adım gerçekleşıyor. Mahallemızle ılgılı her yenı gelışmeyı sıze bıldıreceğız. CumhuriyeC maha IIes i "Doğayla uygarlık buluşuyor" Cumhunyet Mahallesi nerede kuruluyor? •Cumhunyet Mahallesi Istanbul'un batısında, Tekırdağ-Çorlu yolu Kınalı kavşağı uçgenınde Çanta KöyO beledıye sınırian ıçınde kuruluyor Istanbul a uzaklığı TEM yolundan 45 dakıka E5 yolundan 55 dakıkadır •1 Bölümün hemen guneyınde yer alan Kınalı Bölumu arazısının de stabılıze yollan vardır •Bu arazının de yalruzca % 14 u evlere aynldı Kalan % 86 nın kuçuk bir bölumu yol ve otopark, çok buyuk bir bötümu ise bahçe ve park olacak Başvunı: ÇAĞ PAZARLAMA Basın Sarayı Kat 4 (Gazetecıler Cemıyetı Ustu) Cagaloğlu - ISTANBUL Satış yapılan Cumhuriyet Kitap Kırtübü bOrolan: Ankara: Atatürk Bulvan No 125 Kat 4 Bakanlıklar - ANKARA bnıir Halıt zıya Bulvan 1352 Sok No 2/3 Alsancak - İZMİR Tel (0212) 520 21 91 - 92, Faks (0212) 520 50 23 Tel (0312) 419 50 20 pbx, Faks (0312) 419 50 27 Tel (0232) 441 12 20 pbx, Faks (0232) 441 91 17
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog