Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 OCAK 2000 PAZARTESİ O L A Y L A R V E G O R U I Ş L E R olay.goni3@cumhuriyetcom.tr Bugün İdareciler Günü Doç. Dr. Ayşe YÜKSEL ÇYDD KırsalAlan Koordinatörü H epimiz ılkokulda, yurt- heyecanla çalışan bir idareci. tnanamı- taşlık bilgisi derslerin- de, kaymakamın ve va- linin görevlerini öğ- rendik; ama, biz bü- yûk şehirlerde yaşa- yanlar onlan hiç tammadık. Sanki on- lar ulaşılmazdı, sanki onlar bulunamaz- dı. Oysa eğer ulaşmak isterseniz, eğer konuşmak, paylaşmak isterseniz onlar size çok yakın, hemen yanı başınızda... Biz sağlıkçılar, Anadolumuzun deği- şik yörelerinde halkımıza sağlık hizme- ti götûnnek için çahştığımız yıllarda hep önce iiin valisine ya da ilçenin kay- makamına nezaket ziyareti yapar, çahş- malanmız hakkında bilgi verirdik. Bu çalışmalara gönülden destek alır, onlar- dan aldığımız güçle başanlı olurduk. Yıllar önce Elazığ Valisi ve zarif eş- leri, benim çok yakından tanıma şansı edindığim ilk valimizdi. Elazığ Cüz- zam Hastanesi'nin dafaa çağdaş, daha bi- limsel konuma gelmesi için dönemin kolordu komutanı ile birlikte epey uğ- rası vermişlerdi. Çocukluğumda düşün- dügüm gıbi degildi, onlar ulaşılabilen, paylaşılabılen, bizden birileriydiler. Aradan yıllar geçti, ben yine, lepralı (cûzzamlı) hastalanmız için köy, kasa- ba yollanndayım; onlara saglık, eğitim ve sosyal gelişme götürmeye çalışıyo- nım. Yolum ldil ilçesı... Bir kaymakam tanıyorum, heyecanlanıyorum, ülkesıni çok seven, onun gelişmesi, Atatürk'ün söyledigi gibi "muasır medeniyetlerse- viyesCne ulasabilmesi ıçın canla başla, yonım, oysa her şey dogal, zaten böyle olmalı, öyle değil mi? Hep şikâyet eden- leri gördükçe, çalışmayıp tembelliği se- çenleri tanıdıkça, bu olması gereken in- san yapısı bizi şaşırtıyor. Ülkemizin ko- şullannın daha zor olduğu, yapılacak ve yapılması gerekenlerin oldukça faz- la olduğu bu bölgelerde sevinçle, coş- kuyla, akılh ve doğru yaklaşımlarla ça- lışan, halka iyı örnek olan, onun sevgi ve güvenini kazanan bu insanlan tanı- mak, sanki çölde suya rastlamak gibi se- vinç ve mutluluk verici. Aydın, çağdaş her insanın, ülkesinin kırsal alamna destek vermek, o bölge in- sanının eğıtiminin niteliğinin (kalitesi- nin) iyileşmesini sağlamak gibi görev- leri vardır. Biz de bu görevlerimizi işte bu çalışkan, heyecanlı, ûlkesini ve in- sanlannı seven yöneticilerimize (idare- cilerimize) destek olarak yerine getire- bilirdik. Bu amaçla yola çıktık, önce ldil derken, sonrasında Digor. Kağız- man. Adilcevaz. Cizre. Güçlükonak, Yüksekova ilçeleri, Siirt, Hakkâri ve Şırnak illerinin değerli idarecilerini ta- nıdık, aynı sorunlara üzülüp aynı se- vinçleri paylaştık. Onlar inarulmazı ger- çekleştiriyor, ülkemizin çağdaşlaşma- sında çok önemli görevleri yerine geti- riyorlardı. Ülkemizin aydınlık dolu gûnlere ula- sabilmesi için her birimize dûşen görev- lenn daha zorunu onlar seçmişti; genç- lik, enerjı dolu ve delıkanlı çağlannı zor, olanaklan kısıtlı bölgelerde seve seve geçiriyorlardı. Biz büyük şehirler- de yaşayan duyarlı kişi ve kurumlar on- lann işlerini kolaylaştırmakta görev al- mahydık. Bu amaçla, Cumhuriyet tari- hındebelki de ilk kez vali ve kaymakam- lanmızı, sivil toplum kuruluşlan ile ta- nıştırıp ortak çalışmalar planlamak için bir sempozyum düzenledik. Bu sem- pozyum oldukça ilgi gördü, büyûk şe- hirlerde tanıyamadığımız idarecilerimi- zi doyasıya tanıdık, sevdik, onlann so- luduğu havayı soluyup, yarattıklan gü- zellikleri, yaşadıklan zorluklan paylaş- tık. Bu sempozyumda, babacan Tunce- li Valimizi, Şırnak ve Siirt vali yardım- cılanmızı, Adileevaz, Cizre, Digor, Dar- geçit, Eruh, ldil, Hamur, Kağızman, Pcr- vari, Posof, Pülümür, Saray, Ulukışla, Tu- tak kaymakamlanmızı tanıdık. Onlann kendi bölgelerinde yaptıklan, bizim ina- nılmaz bulduğumuz, ama onlann ol- dukça mütevazı sunduklan çalışmalan- nı dinledik. Kişisel becerilerini, yete- neklerini keşfettik. Çalıştıklan bölgeler- de eğitim eksikliği nedeniyle yaşanan olumsuz koşullan, eskiden beri sürege- len, işe yaramayan gelenekleri, yaşam modellenni, eğitim, aydınlanma ve çağ- daşlaşma yolu ile değıştirmeye, yöre in- sanlannın gelişmiş, iyi eğitılmiş ve uy- garlığı yakalamış birer birey olmalan- nı sağlamak için canla başla çalıştıkla- nnı gördük. Onlann başta çocuklar ol- mak ûzere, halkı ile nasıl bütünleştiği- ne, onlann sevgi ve saygısını nasıl ka- zandıklanna şahit olduk. Geçmişteki devlet korkusu, yerini onlarladevlet sev- gisine bırakıyordu. Bir başka gün yine Anadolu yollann- dayız, yolumuz Mardin'den geçıyor. Sa- yın Valimıze uğramadan edemiyoruz, sanki yıllardır tanışıyorgıbi bizi kucak- lıyor, devletimizin gûvencesini duyu- ruyor (hissettiriyor), içimiz esenleniyor. Onda, genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek tûm insanlanmızı görüyor, onlan düşü- nen idarecilen olduğunu biliyoruz. Bu yılki kırsal alan sempozyumunu Ardahan'ın Posof ilçesinde yaptık, ül- kemizin en doğusundaki güzellikleri yaşadık. Yine birbirinden değerli, göz- lerinin içi parlayan, heyecanlı, çalışkan idarecilerimizi; Damal'ın aday kayma- kamını, Çıldır, Hanak, Göle ve Posofkay- makamlan ile duyarlı, duygulu, doğa ve insan sever Ardahan Valimizi tanı- dık, onlann heyecanını paylaştık. Hal- kına süt fabrikası yapmak için dinlen- ceye (tatile) bile gitmemeye karar vercn, çocuklara spor alanı yapmak için ken- di de işçi gibi çalışan, Cumhuriyetimi- zin 1930 'lardakı ruhunu yeniden yaşat- mak isteyen kaymakamlanmızı görmek hepimize mutluluk verdi. Atatürk ilke ve devrimlerinın ışığında, ülkemizin her yerinin çağdaş uygarlığa ulaşmasında biz sivil toplum örgütlerinin, kırsal alanda görev yapan yöneticilerimizle işbirliği- nin oldukça önemli olduğuna inanarak yola çıktık, Cumhuriyetimizin çok de- ğerli valilerini, gencecik kaymakamla- nnı tanıdık. Onlarla kırsal alan kalkın- masında işbırliği yaparak eğitime kat- kıda başanyı ve tnutluluğu paylaştık. Biz, ÇYDDIiler (Çağdaş Yaşamı Des- tekleme Demeği), tstanbul'da KuduAk- taş Valimizle, yaşadığımız şehrin eğitim ve kültürel sorunlanna birlikte çözüm - , , • < bulmaya çalışırken onun başanlı yöne- ticiliğini yaşadık. Kendi bölgelerimiz- de gerçekleştindiğimiz eğitim ve kültür projelerinde bıze destek olan kayma- kamlanmızı tanıdık. Biz Küçükçekme- ce ilçemizde her çahşmamızda yanı- mızda duyumsadıgımız değerli kayma- kamtmızdan aldığımız güçle daha gü- zel şeyler ürettik. Birçok şubemiz de kendi kaymakamlan ile birlikte ilçele- rinde başanlı çalışmalara imza atıyor- lar. Çocukluğumuzda ulaşılmaz diye dü- şündüğümüz kaymakamlanmızla, va- lilenmizle el ele, omuz omuza, telefon, faks desteği ile birlikte çalışarak ülke- mizin çağdaşlaşmasına katkıda bulunu- yoruz. Söz ettiklerim bizzat tanıdığı- mız, birlikte çalıştığımız idarecilerimiz, biliyorum ki henüz tanımadığımız, bu- lunduğu ilçe ya da ilde halkı için coş- kuyla çalışan idarecilerimiz de var. Her birine oldukça önemli ve anlamlı görev- lerinde kolay gelsin, hep başanlı olsun- lar diyoruz. Değerli valilerimiz, gözlerinin içi par- layan kaymakarnlanmız; sizler bilgi bi- rikiminiz, heyecanınız ve idealizminiz- le, Cumhuriyetimizin temel ilke ve de- ğerlerinin ışığını, kalkınma coşkusunu geleceğe taşıyacaksınız. Bizler, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, bü- tün gönüllülüğümüzle, deneyimlerimiz- le, başta çocuklann, gençlerin ve ka- dınlann eğıtımi konusunda yanınızda olacağız. Cumhuriyetimizin siz değer- li yöneticilerinin 10 Ocak "Idarecfler Gflnü"nü kutluyor, saygı ve sevgi ile selamlıyonız. ARADA BİR ERAY KAREVCA Hukukçu Irkitten Olaylar... Taleban yönetiminin, Hindistan Hava Yollan'na ait uçağı kaçıran korsanlara, ortadan kaybolma- lan için on gün süre tanıdığını gazetede okuyun- ca irkildim. Birtanıdığımın yakınmalannı anımsa- dım o an. Batık beş bankanın sahiplerinin, mal- varlıklanna, üçüncü kişilere satılmasının ve dev- redilmesinin önlenmesi için mahkemeden ihtiya- ti tedbir istemekte sekiz gün beklenmesinin ne- denini ve bunu kimsenin sorgulamayışmı anlaya- mamıştı tanıdığım. Bir başka yakınması da, kendisine yılbaşı arma- ğanı olarak getirilen Vakko marka gömleği değiş- tirmeye gıden eşinın, mağazada gömlek kalma- dığı için eli boş dönmesiydi. "Koca Vakko'da ba- na göre gömlek kalmamış, düşünebiliyor mu- sun" dryofdu. Yüzde on beş maaş zammını az bu- larak protesto gösterisi yaparken polis köpekle- rine ısırtılan memuriarla ve asgari ücretin aylık 80 milyonlarda açıklanmasıyla bir bağlantı kurmadı tanıdığım. 'Ben de kurmadım!' Aynı gün akşamüzeri kızıyla birlikte Başbakan- lığın önünden geçmişler. Kameralann kızının ikji- sini çekmesi üzerine oraya sokulmuşlar. Başba- kanhğın önünde haber peşindeki muhabir ve ka- meramanlarla bir konuşma geçmiş aralarında. Medyanın Adalet Bakanı'na haksızlık ettiğini, faz- la yüklenildiğini, hocası olan Bakan'ın iyi niyetli, uygar düşünceli, nesnel, önyargısız, insancıl bir kişi olduğunu anlatmaya kalkışmış. Ama genç bir muhabir ya da kameraman, "Içişleri Bakanı, 'Ça- kıcı'yı Adalet Bakanlığı sorgulatmadı' derse, el- bette yüklenilir" diye yanrtlamış. Tanıdığım, ülke- mizde olaylann bazen tersinden gösterildiğini, Adalet Bakanı'nın ve üye- si olduğu partinin Çakı- cı'nın sorgulanmamasın- da bir yarannın olmadığı- nı, öncelikle kimin bundan yarar sağlayacağının araş- ttnlması gerekeceğini an- latmaya çalışırken bir ha- rekettenme olmuş, kame- ramanlar kameralarmın ba- şına geçmişler. Kollan dir- seklerinden hafifçe bükük, külhanbeyi yürüyüşlü biri, merdivenlerden inerken kameralan görür görmez o yöne doğru poz vererek kaptsı açılan makam oto- mobiline binip gitmiş. O gün yaşadıklan, kafa- smı kanştrmıştanıdığımın. Küçük kızı ise yaşadıkla- nndan mutlu, "Akşam ha- berlerini biz daha önce görmüş olduk, değil mi baba" demiş. Tanıdığımın bir günde yaşadıklarının yoğunlu- ğundan aklm kanşt benim de. Pencereden dışarıya baktım. Ankara'ya 2000'in ilk kan yağıyordu. Duygu ve düşüncelerimi paylaş- mak için eşimin yanına ge- çerken kapı önündeki sürpriz konuklarımızı, eşi- min verdiği yemeği hızla ve hırsla yemekte olan yaşlı adamla, torunu olduğunu sandığım küçük çocuğu gördüm. Paçavralar için- deydiler. Yemeğini bitir- dikten sonra tokluğun mutluluğunu paylaşır- casına dedesinin yanağını okşadı çocuk. İşte 2000'li Yıllardayız... Eltrf ERTUĞRUL Hukukçu-Aydın Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı T ürkiyemiz, 2000'li yıllara ne ya- bölüm yöneticinin, katilleri, hırsızlan, uyuştu- zık ki genel olarak deprem acı- lan ve tedirginliğiyle girdi. 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremleri ulusumuzu yüreğinden yaraladı. Bir dep- rem ülkesi olan güzel yurdumuzda, geçmişten bu yana depremle ilgili önlemlerin alınmamış olması, bu yolda gerekli özenin gösterilmemiş olması, depremden zarar gören vatandaşlanmı- zın sorunlannın hâlâ çözülmemiş olması acı- lanmızı arttınyor, derinleştiriyor. Acılanmız yalnızca depremle sınırlı değil. Türk aydınlanmasını görmezlikten gelerek, ül- keanızde 4in$eL yönetim (teokratik) bir düzen kurmaya çalışanlar, çabalannı açık ya da gizli sürdürüyoflar. 28 Şubat ginşımı ile durdurulan irtka, elde ettiği kazanımlan korumaya çalışır- ken, yeni yerler elde etmek için de uğraşıyor. Bir yığın genç kızımız, bilerek ya da bilmeye- rek, inanç sömürücülerinin amaçlanna hizmet ediyor. Siyasal bir gırişimin simgesi olan tür- banlanyla, okul kapılannı gösteri yerlerine dö- nüştürüyorlar. Neyse ki Danıştay'm Sekizinci Dairesi, geçen günlerde verdiği bir kararla, "Tûrkiye'de yargıçtar da var" dedirtecek bir bi- çimde son noktayı koyuyor ve "okuflarda tflr- banlaeğhün yapıfaunâyiicağı n yolunda, bir ger- çeğin daha altını çiziyor. Geçen yıllarda, devlete çetelerin bulaştığuu ve bu durumun, devleti yöneten bir bölüm ki- şilerce hoş görüldüğünü, açık bir biçimde, Su- surluk olayı ile görmüstük. Ve o günlerde, bir rucu satıcılannı, hiç sıkılmadan, vatansever gi- bi gösterdiklerini gördüğümüzde de "Onlar vabuuevene biz değJHz" demiştik! Şimdı de nûkleer enerji ulusumuza dayatılmak isteniyor. Hem de buna karşı çıkanlar için "geri zekâh" denilerek... Bizler, uygar ülkelerde artık zarar- lan bilinip terk edildiği için, çevreyi yok ettiği için, olası bir depremde ölüm saçacağı için, bu girişimin bazı yabancı şirketlere yeni iş olanak- lan sağlayacağını bildiğımiz için nûkleer ener- jiye karşı çıkıyonız. Ve bizler, geri zekâh ol- madığımızı biliyoruz. Ulusumuzun çıkarlanna ters bu girişimi, birilerinin çıkarlan için uygun görenlere baktıkça, gerçekte kimlerin geri ze- kâlı ye hıyanet içınde olduklannı halkımızın de- gerlendırmelenne bırakıyoruaiCipkı, tahkime karşı çıktığımız gibi, nûkleer santrallara da kar- şı çıkıyonız. Ve tahkimde, Danıştay'm yetki- sinin kaldınlmasıru, yeni kapitülasyonlar ola- rak bir kez daha yineliyoruz. 2000'li yıllara girdiğimiz şu günlerde, bagım- sız yargı, hukukun üstünlüğü, insan haklan ko- nusunda eksiklenmizi görüyoruz. Avnıpa kar- şısında, insan haklan konusunda nasıl zorda kal- dığımızı görüyoruz. Ve günümüzde, Atatürk- çü Düşünce Dizgesi (Sistemi) demenin, insan haklan anlamına geldiğini de biliyoruz. Tüm bu durumlann, ulusumuza hiç yakışmadıgının da bılincindeyiz. Yaşadığımız günlenk, Avnıpa Birlıfi'ne aday ülke ohnamızın sevincini aşın yaşıyor bazı çev- reler. Avnıpa ile birlikteliğe elbette evet, çağ- daşlaşmaya evet, karşılıklı uygar ve eşit ilişki- lere evet, ama onurumuza uymayan şeylere ha- yır. Çıkarlanmıza ters düsen oldu-bittılere ha- yır. Ulusumuzdan verilecek ödünlerin, Ege'de, Kıbns'ta yitirilecek haklann hesabını gelecek kuşaklar sorar. Atatürk'ün geçmişte, tüm bü- yük devletleri karşısına alarak onurumuzu na- sıl koruduğunu, ancak tüm dünya ile dost ol- duğumuzu, tüm dünyanın bizim dostlugumu- zu kazanmaya çalıştığını ve ödün venlmeden bunun sağlandığım unutmamalıyız. > Sevgili Bahrfye Üçok, Sevgili MuammerAk- soy, Sevgili Uğıır Mıuncu ve en sonda Sevgili Ahmet Taner Kışlaü'yı alçakça cinayetlerde kaybettik. Katillerini bulamadık. Bu durum- dan bizler utanıyoruz. Yitirdigimiz bunca değer- li insana karşı sorumluluklanmız var. Onlardan utanıyoruz. Sorumlu olması gerekenler, bu ül- keyi yönetenler neden utanmıyor diye sormak- tan da kendimizi alamıyoruz. Büyük Millet Meclisi'ne dönüp bakıyoruz. Umutlanmız kınhyor, TBMM'yi dolduranlann bir bölümü, cezaevlerindeki eski katilleri, es- ki arkadaşlannı, eski suç ortaklannı kurtar- maya çalışırken bir bölümü de Türkiye'yi or- taçağ karanlığına götürmenin yollannı anyor. En kötüsü de bunca aymazlığa bir avuç oy için ve gelecek seçimler için göz yumuluyor Ül- kemizin çıkarlannı dışlayarak... 2000'in son yılına büyük umutlar ve Atatürk'ün devrimine içten bağhlıkla giren hal- kımız, bu büyük ihaneti cezalandırmaya karar- lıdır. Yeni yil yurdumuza esenlik ve mutluluk- lar getirsin. M E N Û Spor Galatasany tngiltere Premier Ligi Italya Ligi EfcsPilsen Ülker Tofaş Belgeseüer Microcosmos Evrenin Gizemleri 20- Yüzyüın Devleri Disneyonlcc: "BeautyandtheBeast TÜRKKALPVAKFI 19 Mayıs Cd. No: 8 Şişli/İSTANBUL Tel:(0212)2120707(pbx) 10Hat Fate: (0212) 212 68 35 Açık büfe... (Günlüğü 375 bin TL) Her ay 25 yeni film, en popüler diziler, futbol karşılaşmaları, belgeseller, sinemadan müziğe özel ödül geceleri, çizgi filmler ve sürpriz şovlar.. Haftanın her gûnü, günde 20 saat yayında. 6 ay veya 12 ay üyeliklerden birine çok uygun TL taksitlerle sahip olabilirsiniz. Unutmaym, CINE5in günlüğü sadece 375.000 TL! Üstellk dekoder bedava. CÜMHURİYFn OKURLARA ORHANERİNÇ Şeker Bayramfndan Ramazan Bayramfna 2000 yılının ilk Şeker Bayramı bugün sona eri- yor. Ay yılının 354 gün olması nedeniyle aralık ayı- nın sonunda bir Şeker Bayramı daha yaşayaca- Laikliği kıyısından köşesinden kemirmeye çalı- sanlann sayesinde, çocukluğumdan beri "Şeker Bayramı" olarak kutladığımız bu dinsel bayramın adı "Ramazan Bayramı" oluverdi. Laiklik yanlısı ol- duğunu bildiğımiz kişiler arasında bile, şeriatçı çevrelerin her şeye biraz din kanştırma çabalan- na ayırdına varmadan ayak uydurarak dinci giri- şimlere destek verir duruma düşmeleri, bu bay- ram daha somut örnekler oluşturdu. Medyamızın neredeyse yanm yüzyıllık gazete- leri bile eski sayılannı yok sayarak bir Ramazan Bayramı'dır tutturdular. Türkiye sanki Islamiyeti yeni tanıyor gibi bir gö- rüntü var. Ama uygulama, Türkteşmeyi bir yana abp Araplaşma yönünde gelişiyor. Osmanlı'daki yazılı resmi kutlamalarda "lyd-i SaidiFıtr" ofarak geçen ve "Kutiu Oruç Açma Bay- ramı" anlamını taşıyan bayram, Türkler için "Şe- ker Bayramı"ydı. Gazeteler de okurlannın Şeker Bayramı'nı kutlarlardı. Yıllar yılı yayınlanan Bayram gazetesi de Şeker ve Kurban bayramlannda toplam beş gün okur- lanna ulaşırdı. Kısaca Basn-lş Yasası olarak anılan "Basın Mesleğinde Çalışanlaria ÇalıştıranlarAra- sındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Ka- . nun" da bunu yasal açıdan vurgulardı. Basının geleneklerini yıkmayı özel görev edinen ; gazetecilerin gırişimıyle yasanın Anayasa Mahke- mesi'nce kaldınlan 20. maddesi de şöyle başlar- dı: 'Günlük gazetelerin Şeker Bayramı 'nın ikinci ve üçüncü günleriyle Kurban Bayramı'nın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde intişar etmeleri memnudur (yayımlanmalan yasaktır)." Madde, iktidara geldiğinde ilk yaptığı iş ezanı Arapçaya çevinmek olan Demokrat Parti done- minde; 12 Şubat 1954 günü yasaya eklenmişti. Dini eytemli olarak kullanan ilk parti olan Demok- rat Parti'nin yöneticileri bile geleneğe uyarak Ra- mazan Bayramı dememişlerdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bayramın "Şe- ker Bayramı" olduğunu yasalara geçirmişti. "Siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz" diyen başbakanlar döneminde sahıp çıkılan gelenekle- rimiz, biryandan laik olduğunu söyleyen Cumhur- başkanı ve başbakanlanmız, biryandan da DP'nin ardılı olduğunu söyleyen partilerimizin yöneticile- ri tarafından elbirliği ile yok ediliyor. önce Türkiye'yi Araplaşmaya doğru itenlerin • ekmeğine yağ sürülüyor, sonra da laiklik konusun- da kimseye ödün verilmeyeceği dıllerden düşü- ı rölmüyor. • '.'/ .'•"•"•'-" .1''.'-'.£' ı önümüzdeki pazartesiye kadar gönlünüzce bir hafta geçirmeniz dileği ve saygılanmızla. oerinc@cumhuriyetcom.tr w.. j , \> Başka Türkiye Yok Haydi Fidan Dikelim ORMAN BAKANLlCl/ •• AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Filmler jjçj.my 25 yeni flinu Legionnaire Sphere American History X Very Bad Things The Postman Blade MadCity House on Haunted Hill Faüen Tango Dennis the Menace Strikes Again Major League: Back to the Minoı^ Scoobe DooonZombiefcland Sürprfoier öizüer, JconserJer OdM geceJeri, özej ciNesHemen arayın (0212) 355 55 55 • w w . c i a e 5 . c o m . t r t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog