Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

1O OCAK 2000 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA H A o E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Şili'de şiddetfi deppem • SANTIAGO(AA)- Şili'dedünRichter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şilili yetkililer, depremin başkent Santiago'nun 1500 kilometre kuzeyindeki liman kenti Mejillones'ın yanı sıra diğer kentlerde de paniğe neden olduğunu söylediler. Yetkililer, depremde can ya da mal kaybı olmadığını belirttiler. ABD'de ırkçılarla siyahlar çatıştı • WASHEVGTON(AA)- ABD'de ırkçıhğm kalelerinden South Carolina eyaletinde, yerel kongre binasında ırkçılığı simgeleyen "Güney Konfederasyonu" bayragının asılı kalmasım isteyen ırkçı beyazlarla bayrağın indirilmesini talep eden siyahlar arasında çatışma çıktı. Columbia kentindeki olay, siyahlann, binada dalgalanan bayrağın indirilmesi için yasal girişimde bulunmasıyla başladı. Yaklaşık 6 bin ırkçı beyaz bina önünde bir miting düzenledi. Beyazlarla siyahlar arasında kavga çıkması üzerine polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. tngiltere Nazfleri koruyop' • LONDRA(AA)-The Independent gazetesi, Nazilerin hâlâ Ingiltere'de sığınma imkânı bulabildiklerini ve ülkede 2 eski Nazi savaş suçlusunun yaşadığını öne sürdü. Gazetenin haberinde, bu kişilerin sayısının 5 yıl öncesine kâdar 6 olduğu, ancak bunlardan 4'ünün çeşitli tarihlerde öldügü kaydedildi. Haberde, Ingiltere'de yaşayanlardan birinin, 1943 yılında bir ölüm kampında görev yapan ve binlerce kişinin ölülmünden sorumlu tutulan Lev Marnitski olduğu belirtildı. Grozni'nin güneybatısındaki Şali kentinin büyük bölümünün Ruslardan geri alındığı bildirildi Çeçeıder karşı salckrıdaDış Haberier Servisi - Çeçen sa- vaşçılann, dün sürpriz bir saldıny- la başkent Grozni'nin güneybatı- sındaki Şaii kentinin yansmın dene- tirnini Ruslardan geri almayı başar- dıklan öne sürüldü. Çeçen komutan Movladi Udugov, AFP'ye yaptıgı açıklamada. "Bu sabah (dün) Şali'ye girdik. Kentin ya- nsı Çeçen savaşçüarın denetiminde, tamamını da bu akşama kadar kur- tarma\ı ümit ediyoruz" dedi. Udu- gov, Şali kentinde çatısmalann şu an- da Rus komuta merkezi çevresinde devam ettiğini söyledi. Çeçen Savunma Komitesi üyele- rinden Movladi Udugov, öncekı gûn de Ruslar tarafından 3 Aralık'ta ele geçirilen Argun kentini şiddetli ça- • Çeçenlerin son günlerde bazı bölgelerde Ruslan püskürttükleri belirtilirken, Rus askerleri Çeçenistan'da ölen Ruslann sayısının açıklananın çok üstünde olduğunu kaydettiler. tışmalar sonrasında kısmen geri al- dıklannı ileri sürmüştü. Udugov. "Kentte Ruslann tek kontro) ettjği yer olan gar çevresinde tek tûk ça- tışmalar sürüyor" diyerek. Argun kentinin güneydoğusundaki Mes- ken-Yurt bölgesini de ele geçirdik- lerini iddia etmişti. Rus ordusunun operasyonunun askıya alınmasına ilişkin karann cuma günü açıklanmasından son- ra, Çeçenistan'ın başkenti Groz- nfde çatısmalann yoğunluğu büyük ölçüde azalmıştı. Öte yandan, Çeçenistan'da sava- şan Rus askerleri, buradaki savaşa Rus halkının tepki göstermesinden kaygılanan ordunun savaşta ölen Rus askerlerinin gerçek sayısını giz- lediğini öne sürüyorlar. Çelişküi sayılar Sleptsovskaya bölgesi yakınında- ki Kavkaz kontrol noktasında gö- revli bir Rus askeri, askeri yetkili- lerin çok az kayıp verdikleri iddi- alanna rağmen her gün Çeçenis- tan'dan ölü ve yaralı askerlerle do- lu askeri kamyonlann geldiğini be- lirtti. îçişleri Bakanlığı'na bağlı Sergey adlı asker, "OnJar, 2 ya da 3 kişinin öldürüldüğünü söylüyor- lar, ancak gerçek rakam bunun ild ya da üç kaü" diye konuştu. Sergey. bürün cesetlerin, bulunduklan böl- geden geçtiği için bunun farkında olduklannı kaydetti. Soyadını açıklamayan Pyotradlı bir asker de eylül ayından bu yana başkent Grozni'nin Çernoreçya ma- hallesindeki bir yolu rutmakla gö- revlendirilen 115 askerden çoğu- nun öldüğünü ya da" yaralandığını, geride 58 askerin kaldığını söyledi. Bu bölgeye asker sevkıyatının sürdügünü. yetkililerin kayıp ver- medikleri yolundaki açıklamalanna devam ettiğini belirten Pyotr. 11 Aralık'ta 115 askerin daha geldiği- ni. aynı bölgeye 2 Ocak'ta asker sev- kıyatı yapıldığı sırada geride yal- nızca 17 askerin kaldığını belirtti. Ruslann kayıplan Rus ordusunun, en son perşem- be günü yapnğı resmi acıklamaya gö- re, Çeçenıstan'da eylül ayında ope- rasyonlann başlamasından bu ya- na, Savunma ve Îçişleri Bakanlı- ğı'na bağlı 465 asker ölürken, 1583 asker de varalandı. S tLAHSIZLANMA BİRKAÇHAFTAİÇİNDEBAŞLIYOR IRA törenle silah bırakacak • Kuzeylrlanda banş sürecinin en önemli adımlanndan biri olan silahsızlanma, sembolik bir törenle başlatılacak. LONDRA (AA) - Kuzey trlanda'da, frlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) siyasal kanadı Sinn Fein'in kurulan hükümete girebilmesinin önkoşulu olarak silahsızlanması istenen IRA'nm, birkaç hafta içinde silahsızlanmaya başlayacağı bildirildi. Örgütün. bu amaçla yapacağı sembolik silah ve patlayıcı imha törenine, Uluslararası Silahsızlanma Komisyonu Başkanı Kanadalı General John de Chastelain'i de davet ettiği belirtildi, ancak törenin nerede ve ne zaman yapılacağı açıklanmadı. IRA komuta kademesi, imha edilecek silahlann dışında kalan ve asıl büyük miktan oluşturan silah ve cephanenin ise örgütün Kuzey Irlanda'nın çeşitli yerlerindeki cephaneliklerde Silahsızlanma Komisyonu 'nun incelemesine açılmasını önerdi. F ÜZE PARÇALARItNGlLTERE 'DEELE GEÇİREDİ Kaddafi'nin Scud'lanna el kondu LONDRA (AA) - Ingiltere'de. kaçak yoldan ülkeye sokularak Libya'ya sevk edilmesi planlanan kimyasal ya da biyolojik başlıklı Scud füze parçalannın ele geçiril- diği bildirildi. Ingiltere'de yayımlanan The Sun- day Times gazetesinin haberine göre Trablus'a gönderilecek füze parçalanyla yüklü 34 kasa. istih- barat ve gümrük yetkililerinin or- tak çalışması sonucu. 24 Kasım'da Londra'nın güneyindeki Gatwick Havaalanı'nda ortaya çıkanldı. Ga- zetenin haberinde. kasalarla birlik- te ele geçirilen belgelerden, kasa- lann Tayvan 'dan geldiğinin ve fu- ze parçalan yüklü başka kasalann Libya'ya daha önce sevk edildiği^ nin öğrenildiği kaydedildi. Diplomatik ilişki sözü lomatik ilişkilerini askıya almıştı. Libya'nın bu olay için tazminat öde- meyi kabul etmesi üzerine Ingilte- re, kasım ayında diplomatik ilişki- leri yeniden başlatma sözü vermiş ve 15 gün önce de 15 yıl aradan sonra Trablus'a ilk büyükelçisini göndermişti. Libya lideri Muammer Kadda- fi'nin Lockerbie sanığı iki Libyalıyı teslim ederek terorizmi reddetme- 1984 yılında Ingiltere'deki Lib- ya Büyükelçiliği'nden ateş açan bir ki$i birtngilizpolisininölümüneyo^^ı üzerine ışe Ingiltere. Libya'ya ti- açmış, ingijtere de bu ülkeyle dip- cari uçuşlan yeniden baslatmıştı. Kerimov 'un beklenen zaferi J J i nin dün yapddığıÖzbeidstan'da fslam Kerimov 'un yeniden açık fark- la zafere doğru gittiği bildiriliyor. Tek adaya karşı >anşan Cumhur- başkanı Kerimov, otoriter rejimi nedeniyle insan haklan kuruiuş- lannca sık sık eteştiriliyor. Seçimlerde. 9 yıldtr ülkeyi \öneten Cum- hurbaskanı lsJam Kerimov ûe Demokrat Halk Partisi Genel Baş- kanı Prof. Dr. Abdölhafiz Celalov yanşü. (REUTERS) 'Clinton belgesi' Israil'den Golan için yazdı söz • ABD Başkanı'nin sunduğu belgede, "Israil'in Golan'dan tamamen çekilmeyi kabul ettiği" ifadesinin yer aldığı öne sürülüyor. Haber, Israil muhalefetini ayağa kaldırdı. Dış Haberier Servisi - ABD Başkanı BiU Clinton'ın. Suriye ıle Israil arasındakı görüş- meleri hızlandırmak için taraflara sunduğu 7 sayfalık belge Israilde ortalığı kanştırdı. Amerikalı yetkililerin, Taraflannşimdi- yedekmüzakercterrJe ulaştıklan noktalan ka>- da geçiriyor'' dıye tanımladıklan belgede, Israil basınınagöre Israil 'in Golan "dan tama- men geri çekilmeyi kabul ettiği ifadesi de yer alıyor. Ha'aretz gazetesi, "İsraiL Golan'dan tamamen geri çekilmeye karşı değü" başlı- ğını kullanırken Yedihot Ahronot. manşetin- de, "İsrafl ile Suriye arasında vazılı ilk bel- ge", "Clinton belgesi: İsrail Goian'dan çekil- meye hazur" ifadelerine yer verdı. Israil yö- netimleri, şimdiye dek hiçbırzaman Suriye'ye bir banş anlaşması karşılığında Golan Tepe- leri'nden geri çekılme sözü verdiklerini ka- bul etmemişlerdi. Ancak Clinton belgesin- de bu ifadenin yer alması, lsraıl'in bir daha inkâredemeyeceği şekilde böyle biryüküm- lülük altına girdığinin kesin bir kanıtı olma- sı açısından büyük önem taşı>or. Ha'aretz ve Jerusalem Post gazeteleri. bel- gede sınır olarak 4 Temmuz 1967 çizgısinin belirtildiğini yazdılar. lsraillı yetkililer. yo- rum yapmaktan kaçınırken. gelecektekı ba- nş anlaşmasının taslağını oluşturduğu belir- tilen 'CKnton belgesi', muhalefeti ayağa kal- dırdı. Likud lideri Ariel Şaron, "Başbakan Ehud Barak. hemen donüp iş işten geçmeden pariamentoönünde hesap vermcli. Bu belge- nin içeriğini bilmek istiyoruz" diye konuştu. Askerlik kısalacak Israil ıle Sunye arasındaki kritik banş gö- rüşmeleri ABD'de sürerken, lsrail'in, Su- riye ile bir banş anlaşmasına varabilırse ve gelecek aylarda Lübnan'dan çekilme du- rumu ortaya çıkarsa, erkekler için zorun- lu askerlik süresini 36 aydan 30 aya indi- receği bildirildi. tsrail'de yayımlanan Ha'aretz gazetesinin haberine göre bu yöndeki karar, Israil ordu- sunun önde gelen komutanlanndan Avinoam Laufer tarafından gecen hafta alındı. Ancak karann, Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz tarafından da onaylanması gerekryor ANTALYA 4. İÇRA VE ÎFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMAtLANI Sayı: 1998/4836 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıy- meti, adedi, evsafı: Tapu kaydı: Antalya, Merkez, Kırkgöz Yenıköy, 344 ada 6. nolu parselde kayıtlı 319 m2 miktanndaki taşın- mazın tamamı ipotek borcundan dolayı açık arttırma ile satılacaktır. Yen ve mevkii: Parsel. Yeniköy'ün içinde asfalt yo- la 170 m. mesafededir. Cinsi arsadır. Halen boş arsa olarak kullantlmaktadır. Belediye altyapı hizmetleri tam olarak gelmemiştir. Imar durumu: Aynk ınşaat tarzında, kat adedı Z+3'tür. Saçak seviyesi 11.50 (h). taban alanı 0.30- 0.90, yol (5 m.) komşu mesafesı (3 m.) arka bahçe me- safesi en az h/2'dır. Güneyinde 7 nolu parsel ve ötesi park olarak gözükmektedir. Doğusunda yol. batısında 9 ve 10 nolu parsel, kuzeyinde 5 nolu parsel bulunmak- tadır. Meyil yüzde 0 1 düz ve düze yakın toprak orta derin, killi nnılı, kırmızı kahverengi Akdeniz toprakla- n vasfindadır. Taşınmaz karstik yapıdaki traverten ara- zi üzenndedır. Kuru tanm yapılmaktadır. Arsa değeri: 319 m2 miktarh parselin tamamı bilir- kişilerce takdır edilen 2.871.000.000 TL. muhammen bedel üzerinden açık arttırma ile satılacaktır. 1. ihalesi: 18.02.2000 Cuma günü. Saat: 15.00-15.15 arasında. 2. ihalesi: 28.02.2000 Pazartesi günü. Saat: 15.00-15.15 arasında. Sabs sartian: 1- Satış, 18.02.2000 Cuma günü yukanda yazılı sa- atlerde Antalya 4. lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arrürmada tahmin edilen kıy- metin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa ala- caklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartıy- la ihale olunur. Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 28.02.2000 Pazartesi günü yukanda yazılı saatler arasında ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttumada tahmin edilen değerlerin yüzde 40'ını rüçhanlı alacaklılann alacağı- nı ve satış masraflannı geçmesi şartıyla en çok arttıra- na ihale olunur. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklerin, tahmin edilen kıy- metin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu mik- tar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu verme- len lazımdır. Satış, peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Resmi iha- le pulu, alıcı tapu harcı, tapu masraflan, satış bedeli üzerinden yüzde 1-17 KDV (yürürlükteki miktar) alı- cıya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgili- ler tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir) bu gayri- menkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan ha- riç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve Iflas Kanunu'nun 133. maddesi ge- reğınce ihale feshedilir. Iki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbır hükme hacet kalmaksızın kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin göre- bilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdir- de isteyen ahcıya bir örnegi gönderilebilır. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlenn yukanda yazılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları, gazete ilanının ilgilile- re tebliğ yerine kaim olduğu ilan olunur. 03.O1.2OOO Basın: 726 10 Oc.ak ?000 Bugün depremin günü Profesyonel lü'llülerimiz hâlâ depremzedelerin yanında!, VEFAT Zekâya, hukuka, dostluğa, yaşamın gücüne ınanan teyzem, arkadaşım, her şeyim Avukat NECLÂ FERTAN ERTELİ yitirdim. "Kişi, ölümden sonra geri kalandır. ; Kişi, ölümün yok edemediğidir. Kişi, ölümden sonra da yaşayandır..." ,' Ofllun MURAT ERŞAHİN Üniversitelerimizde okuyan depremzede gençlerimizin harçlığa, kabana. bota. çoraba. kazağa. iç çamaşırına ve daha birçok şeye ihtiyacı var. İstanbul Üniversitesi'nin 8 kampüsünde oluşturduğumuz Rehberlik Danışmanlık. Sosyal Destek Bırimleri ve 4 kampüsteki giysi bankalarımız desteğinizi bekliyor. Yardtmlannıziçtn: (0212) 292 87 27 - 292 08 01 (Iş gunlerı saat 10.00ı 17.00 arası) ŞİŞLİ 3. ASLtYE HUKUK HÂKtMLİĞl'NDEN EsasNo: 1999 498 Davacı Ray Sigorta AŞ tarafından davalılar Hasan Korkmaz, Sadı Korkmaz ve Akdeniz Sigorta AŞ aleyh- lerine davalı Sigorta AŞ Şirketi nezdinde trafik sigorta- sı temin edilen davalı Hasan Korkmaz'ın maliki bulun- duğu 16 HA 216 plakalı araç sürûcüsü davalı Sadi Korkmaz'ın 17.06.1998 tarihinde davacı şirkete ait 68 AL 043 plaka sayılı araca çarparak hasarlanmasına se- bebiyet vermesi nedeniyle 210.000.000.-TL tazminatın 08.09.1998 ödeme tarihinden itibaren faiz, ücreti vekâ- let ve yargılama giderleriyle birlikte davalılardan müş- tereken ve müteselsilen tahsiline ilişkin tazminat dava- sının duruşmasında verilen ara karan uyannca; Sıraçeşmeler Mahallesi, Sağlık Sokak No: 3 D. 1 Bursa adresindeki davalılar Hasan Korkmaz ve Sadi Korkmaz adlanna dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasından da adı geçenlerin elverişli adres- lennin bulunamadığı anlaşılmakla 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.29. maddelen hükümlerine binaen da- va dilekçesinin ilanen teblığine karar verilmiştir. Yukanda isimleri yazılı davalılann 31.03.2000 günü saat 11.00'de mahkememızde hazır bulunmalan veya bır vekil ile kendilenni temsı) ettırmeleri, delıllerini ib- raz etmelen, duruşmaya gelınmemesı veya mazeret bil- dirilmemesi halınde HUMK.nun 213. maddesi gereğin- ce yargılamanın yokluklannda yapılacağı ve hüküm kurulacağı dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli ol- mak üzere ilan olunur. Bu ilan yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yapılmış sayılacaktır. 22.12.1999 Basın: 635 Zorunlu bir degişiklik! Türk Telekom'dan aldığımız yazılı bir bildıriye göre; kullanmakta olduğumuz telefon numaralan 12 Ocak 2000'den itibaren aşağıda belirtilen yeni numaralarla değiştirilecekmiş! Bu zorunlu değişikliği özür dileyerek duyuruyoruz. (0212) 35112 93 (3 hat) (0212) 35112 95 (faks) Baraıans Reklamcıhk AŞ. Ebulula Mardin Caddesi No.24, Çağlayan Sitesi B Blok Kat 1, Levent 80630 İstanbul Merhum Ibrahim Fehmi Beygo ve merhume Hatice Beygo'nun oğulları, merhum Hüseyin Avni Sağıroğlu ve merhume Naciye Sağıroğlu'nun damatlan, merhum Orhan Beygo, merhume Muzaffer Beygo, merhum Turgut Beygo ve Saime Soykun'un kardeşleri, Turgut Sağıroğlu, Teoman Sağıroğlu ve Hale Demir'in enişteleri, Ertuğrul Beygo, Gülsev Okçu, Taner Beygo, Tülin Atahan ve Tülay Özdamar'ın amcalan, merhume Nafıa Sorkun, Mehveş Omay ve Tahsin Sorkun'un dayilan, Örnek Beygo ve Kenan Telli'nin kayınpederleri, Can Beygo, merhum Engin Beygo ve Canan Telli'nin sevgili babaları, Cânâ ve Lârâ Telli'nin sevgili dedeleri ve Jale Beygo'nun sevgili eşi, Emekli vali muavini A. DOGAN BEYGO'yu 8 Ocak 2000 tarihinde kaybettik. Cenazesi 10 Ocak 2000 Pazartesi günü (bugün) Erenköy Galippaşa Camii'nden ikindi namazını müteakip Karacaahmet Mezariığfnda toprağa verilecektir. AİLESİ Çelenk gönderilmemesı, arzu edenlerin TEVna bağışta bulunrnalan nca olunur. FtNİKE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İPOTEĞİN PARAYAÇEVRtLMESÎ YOLU tLE TAKİP 1ALEPLERİNDE ÖDEME EMRİ Sayı: 1999/935 Alacaklı: TC Zıraat Bankası Finike. Vekilı Av. lmren Erica- vun, Fınıke. Borçlular: Halıl Çelebı, Abıdin og. 1964 d.lu Atlas Hah Ba>iı Kumluca. Mehmet Çelebi, Veli oğ. 1962 d.lu Atlas Ha- lı Bayiı Kumluca. Borç miktan: 6.296.417.299 TL, 3.8.1999 tarihı itibanyle bu tarihten itibaren yüzde 95 faiz, BMV. icra ve harç ve masraflan, vekalet ûcretmin tahsılınden ibaremr. Takibin mesnedi: 10.8.1998/228 tarih ve sayılı sözleşme gere- ğınce kredi alacagı ıpoteğin paraya çevnlmesı yolu tle takip. Yukanda adı ve adresı yazılı bulunan borçlular hakkında yapı- lan ıcra takıbınde borçlulann yukandaki bılinen adreslenne çıka- nlan ödeme emri borçlulann adres bırakmadan aynlmış oldukla- nndan bıla tebliğ iade gelmiştır. Zabıtaca da yapılan adres tahkı- katı da bır netıce vermedığmden ve adresının meçhul olması ne- deni ıle 152 örnek ödeme emnnın 7201 sayılı Tebligat K'.nun 29- 30-31. maddelen geregmce ilanen yapılmasına karar venlmiştir. lşbu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren yasaJ sürelere 7 gün ilavesı ıle Yukanda yazılı borç ve masraflann ışbu ödeme emnnın tebliğ tarihinden itibaren (37) gün içinde borcu ödeme- niz. borca karşı bir itirazınız varsa teblıgi tanhınden (14) gün ıçm- de yazılı veya sözlü olarak (ijx)tek hakkına itiraz edilemez mad. 150) ıcra daıresıne bıldirmeniz, borcun bır kısmına itirazınız var- sa o kısmm cihet ve miktannı açıkça göstermediğinız takdirde ıtı- raz etmemış sayılacağınız, senet altındakı ımzayı ınkâr edıyorsa- nız aynca ve açıkça bıldirmeniz. aksi takdirde senettekı ımzayı kabul etmış sayılacağınız. süresi ıçmde itiraz edilemez ve borç ödenmezse alacaklının gayrimenkulün satışmı ısteyebıleceğı ıh- tar ve tebliğ olunur 16.12.1999 Basın: 67595 VEFAT Merhum emekli Albay Remzi Fertan ve merhume Sacide Fertan Hanımefendi'nin kızlan, Dr. Bülent Fertan, Dr. Nejat - Dr. Sebahat Fertan, Av. Göksel-Doğan Erşahin'in kız kardeşleri, Av. Ayşegül - Av. Fuat Topdemir, Kemal - Neşe Fertan, Nur - Semih Hazer, Mehmet Fertan'ın halalan, Murat - Şule Erşahin'in teyzefen, Erdem - Engin Hazer, Emre - Zeynep Fertan'ın büyükhalalan, Cüneyt Ertel'in sevgili eşi Avukat NECLÂ FERTAN ERTELİ kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhumenin naaşı, 11.01.2000 Salı günü (yann) Erenköy Galippaşa Camii'nde kılınacak öğfe namazını müteakip Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Nur içinde yat. Seni hiç unutmayacağız. AİLESİ VEFAT Sevgili biricik ablam, meslektaşım, otuz altı yıllık iş arkadaşım Avukat NECLÂ FERTAN ERTELİ yitirdim. - AV. GÖKSEL ERŞAHİN KIRKLARELİ SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1999/116 Davacı Semiha Sır- makeş vekili Av. Ser- hat Şişmanoâlu tara- fından davalılar Orhan Güngör vs. aleyhine açılan ortaklığın gide- rilmesi davasının yapı- lan duruşmasında ve- rilen ara karar gere- ğince: tstanbul Yedi- kule tstasyon Cad. Küheylan Sk. No: 18 Kat: 2 adresinde otu- rur davalı Orhan Gün- gör'e K. Eli M. Yün- dalan köyünün muhte- lif yerlerindeki taşın- mazlann ortaklığının giderilmesi davası ile ilgili dava dilekçesinin tebliğ edilemediği. ya- pılan zabıta tahkikatı- na rağmen de adresi tespit edilemediğin- den ilanen tebligat ya- pılmasma karar \eril- miş olup adı geçen da- valı Orhan Güngör'ün duruşma günü olan 02.02.2000 günü saat 9.30'da mahkememiz- de hazır olması veya kendisini bir ve vekil- le temsil ettirmesi hu- susu davetiye yerine kaim olmak üzere ila- nen tebliğ olunur. 27.10.1999 Basın: 53634
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog