Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

/ % JtUtt KES*TttfZ rtZNET ' f / f SAAT ADREtt KÎW TESÜMİ / / f 8/UT OYHJK K/UULÜ A • # SMTtflllPS**tfS OUUttÖ A v f u«riwam£Kft»>Mnşi Dıledığınız kıtabuı adını, kredı kartınızın munarasi \ç son kullanma tanhı ıle bniıkte büdınn. kıtap evımzde otsun Adınızı, soyadınızı \e tetefon numaranızı da bıldırmeyı unutmayııı Cye değıisenız. dılersenız üye de o!un va da u>ehğınızı vemleyın HER tŞLEM BİR TEL£FONLA:0212 514 01 96 Cumhuriyet Cumhurlyt *lınd»n Cumhuriyet Kitap Kulübü alonlannda ve TemsilciliMerinde DtBERG SpA -ltalya Tesıslenmfc üretılmıştır I Türtocaa Caddes Na 3*41(3*334} Cağatoğfcı btanbıi W(212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 76. YIL SAYI: 27123 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10 OCAK 2000 PAZARTESİ U M H U R I I N • K U Ü R H î M İ EMILE ZOLA APARTMAN-II Fransucadan çeviren: Bekir Karaoğlu • . Emile Zola'nın gerek Rougon-Macquartdizisinde, gerekse bu dizinin önemli romanlarından olan Apartman'da, Turkiye'nin son 20 yılını yaşayanlar, tanıdık kişilikler ve oluşumlarla karşılaşacaklardır. Bunu, Zola'nın dizinin ilk kitabına yazdığı önsözden alıntıladığımız şu satırlardan da kestirmek olası: "Toplum ve aile olarak incelemeyi tasarladığım Rougon-Macquartların niteliği her türlü zevk ve sefaya saldıran çağımızın taşkın açgozlülüğüdür. Tarih bakımından halktan doğmuşlar, bütün çağdaş toplumun içine yayılmışlar, bütün konumlara yükselmişlerdir... Böylece kendi bireysel dramlarının yardımıyla İkinci İmparatorluk döneminı anlatmaktadırlar." Yazında doğalcılık akımının öncüsü olan ünlü Fransız romancısı Zola, aynı dizinin 7., 9. ve 13. kitapları olan "Meyhane", "Nana", "Germinal" gibi romanlarıyla ülkemizde de tanınıp sevilir. Zamanın Fransa cumhurbaşkanına yazdığı, Alfred Dreyfus'ü savunan "Suçluyorum!" başlıklı açık mektubuyla da unludür. Dizinin 10. kitabı olan "Apartman" Turkçede ilk kez yayımlanıyor... Yann Cumhuriyet'le birlikte... Yüzlerce kişiyi kaçıran örgüt, kurbanlannı yeraltı sığmaklannda çürümeye terk ediyor Hizbullah'mi Orgutlenmeye çalışıyorlar îrticanın yeni hedefi KKTCl Türkiye'de irticai faaliyette bulunan bazı tarikatlar ile yabancı kökenli tarikatlann KKTC'de örgütlenmek için çalışmalannı sürdürdükleri bildirüdi. Türkiye'de imam hatip lisesi mezunlannın, üniversitelerin istedikleri bölümlerine girmekte zorlanmaları üzerine 2. sınıftan sonra KKTC'deki liselere devam ettikleri saptandı. > KKTC'deki irticai faaliyetlerin öğrenci kazanma temeline dayandığı, bu amaçla da yurt, vakıf ve demek kanahyla yasal veya yasadışı alanda çalıştldığı vurgulandı. İHDÛ: EŞIn IniMrl M 8. Sayfada Siyasal İslamcılar Gerici tehdit büyüyor Altan Oymen ^Bayramlar nutukgünü olmasın' • CHP Genel Başkanı Altan Oymen, deprem bölgesinde yaşamlarını sürdüren yurttaşlann çektiği sıkıntılara işaret ederek eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı. Öymen, bayramlann "nutuk atma" günü • olmadığını söyledi. • 5. Sayfada Bulent Ecevit 'Iiderlerle zirvede buluşacağız' # Başbakan Ecevit, hükümetin önündeki ivedi sorunun "Öcalan asılsın mı, asılmasın mı sorunu" değil, AİHM'nin "infazın ertelenmesi" istemi olduğunu belirterek "Ben 12Ocakliderler toplantısında uzlaşmaya varmakta güçlük çekilmeyeceğini umuyorum" dedi. >, • 5. Sayfada HAYDAR ALtYEV'DEN ANKARA'YA SÜRPRİZ ZtYARET • 9. Sayfada ' lstihbarat birimleri, irticacılann kendi kendilerine yetecek konuma geldiklerini, kurmayı amaçladıklan teokratik devletin altyapısını oluşturacak bütün kurumlara sahip olduklannı belirledi. 1 lstihbarat birimlerinin raporlannda irticacılann artık dini devlet yaşamına egemen kılmayı hedeflediklerine işaret ediliyor. tstihbarat birifnleri "Siyasal İslamcılar , eskiden camiye gelen bir devlet memuru bulamazken, şimdi kendisi gibi, Kuran'ı devlet hayatma egemen kılmak isteyen valiye, kaymakama, müdüre sahiptir" görüşünü dile getiriyor. • 8. Sayfada yöntemi1 Şeriatçı örgütün sığınaklara hapsettiği çok sayıda kişi iskelet halinde bulundu. Çok az kişi ise milyarlarca lira fidye ödeyerek kurtulabildi. Hiçbir eylemini üstlenmemekle dikkat çeken örgütün sığınaklara attığı kişileri, îran istihbaratınm eğittiği üniversite öğrencileri sorguluyor. lar nedeniyle yeraltına cekılen "Üimci-MEHMET FARAÇ lstanbul'da, aralannda Zehra Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı İzzettin YıMı- run'ın da bulunduğu Güneydoğu köken- li 11 işadamının kaçınlmasıyla gündeme gelen Hizbullah, şeriatçı örgütlerin en tehlıkelisı. Örgüt geçmış yıllarda kaçır- dığı bazı işadamlannı, 11 ay yalnızca ek- mek ve su vererek yeraltındaki sıgınak- larda tuttu. 1990'h yıllarda önce PKK'liler, sonra karşıt grup u Menzücfler"le kanlı bir sa- vaşa giren Hizbullah, yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı. "Iran yanlısı bir şeri- atçı Kürt devleti" kurmak için Hüseyin Velioğlu tarafından oluşrurulan örgüt, Îran ıstihbaratından büyük destek alıyor. Örgütün en tehlikeh kanadı, Menzilci- ler'i de tasfîye eden ve yogun operasyon- ler". Takarov marka tabancalar ve satırlar- la gerçekleştirdıklen saldınlar nedeniy- le bir dönem özellikle Güneydoğu'da korku saçan örgüt, yüzlerce ınsanı kaçı- rarak sorguladı, çoğunu öldürdü ya da sakat bıraktı. Örgüt geçen yıl kaçınlan "tslamcı fe- minist" Gonca Kuriş olayıyla gündeme geldi. Geçmışte bır Hizbullah sempatı- zanı olan Kunş'in, örgütten kopması ne- deniyle kaçınldığı tahmin ediliyor. Ku- riş'ten 1 yıldırhaberalınamıyor. Kunş'in kaçınlması olayıyla ılgilı Diyarbakır, Gaziantep ve Tarsus'ta yoğun operas- yonlar yapıldı, ancak sonuç alınamadı. Batman'da düzenlenen operasyonda, mArkasiSa.SSu.Vde İngiltere'de bulunan eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk'ün eşinin de adı kanştı Naylon fatura vurgunu üba'da Elian için büyük gösteri Havana'da önceki gûn bir okulun resmi açıhşı, Elian Gon- zalez'in ülkesine dönmesi için bir gösteriye dönüştü. El- lerinde Küba bayraklan taşıyan binlerce Kübalı öğren- ci, aröklan sloganlarda, ABD ve Küba arasmda tarüşma- lara yol açan küçük mülteci Elian Gonzalez'in bir an ön- ce ülkesine geri dönmesini istedi. Elian'ın ülkesine dön- mesi göçmen bürosu taranndan kabul edilse de bu konu- da sorunlar bitmiyor. Küçük mültecinin kaderini belirle- mek üzere yapılan görüşmeler, Kongre'de Cumhuriyet- çiler tarafindan kalması yönünde başlatüan imza kam- panyalan, gösteriler ve afle arası tartışmalar devam edi- yor. Küba'da ise geçen arahk başından beri düzenle- nen gösterilerin Elian'ın geri verilmemesi halinde süre- ceğisöyleniyor. (Fotoğraf: REUTERS) # Hesap uzmanları, Barbaros Holding'deki incelemelerinde, sadece 4 yılda 1.5 milyar dolarlık naylon fatura düzenlendiğini ortaya çıkardı. Bağlı 4 şirkete Örhan Aslıtürk'ün de ortak olduğu belirtilen Barbaros Holding'de, büyük bölümü kâğıt üzerinde kurulu bulunan 100 şirketin, 250 ihracatçı finnaya naylon fatura sattığı belirlendi. # Aralannda Nesim Malki'ye ait şirketlerin de bulunduğu bu firmalar, naylon faturalarla devletten milyarlarca liralık haksız KDV iadesi aldı. ANKARA(AA)-Maliye Ba- kanhğı bünyesinde görev ya- pan hesap uzmanlan, Turki- ye'nin en büyük naylon fatura vurgununu ortaya çıkardı. Zekeriya TemizeTin Maliye Bakanhğı döneminde deneti- me alınan Barbaros Holding'de sürdürülen incelemelerde, çok büyük boyutlu bir naylon fatu- ra ticareti olduğu belirlendi. Hesap uzmanlan, Barbaros Holding'de adı resmi ortaklar arasında geçmeyen eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Ash- türk'ün eşi Orhan Ashtürk'ün holdingde söz sahibi olduğu- nun, ele geçirilen belgelerle or- taya çıktığını söylediler. İncelemelerde, holding bün- yesinde bulunan şirketlerden 4'ünde Orhan Aslıtürk'ün or- tak olduğu anlaşılırken, naylon • Arkası Sa. 8,Sü.3'te Turkiye'nin yeni gündemi # Türkıye bır yandan AB'ye gırmeye hazırlanırken, dığer yandan ortaçağdan kalma "kuduz" hastalığı ve bu hastalığın önlenmesi ıçın ortaya atılan "değışık" fıkirlerle uğraşıyor. 9 Vetenner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Tahsın Yeşıldere. profesyonel örgütlenme olmadan kuduz olayınm çözülemeyeceğinı söyledi. Prof. Yeşıldere "'Oldürmek asla bir çözüm olamayacağı gıbı, hayvanlann yaşama hakkını biz ınsanlann engellemeye hiç hakkı yok" dedı İPtt YEZMNhn taHrİ • i. Sayfada 'Kuduzun çözümü kısırlaştırma' # Vetenner Hekım AkıfDemirel sokaktaki evcil hayvanlann ortadan kaldınlması durumunda, ABD ve Kanada'da olduğu gibi vahşı hayvan kuduzunun kente ineceğıni söyledi. Dr. Demirel kuduz ıçın en doğru çözümün kısırlaştırma olduğunu belirtti. Dr. Demirel "köpeklerin aşı ve bakımının cezaevlerindekı adli suçlular tarafından yapılmasını" önerdı. B 3. Sayfada Belediyelerin bannakları yetersiz # tstanbul'da büyükşehir beledıyesı dışında iki ilçe belediyesinde, Kadıköy ve Bakırköy'de hayvan bannağı bulunuyor. Kadıköy Belediyesı'ninki dışında, bu bannaklar sağlıksız, yetersiz. küçük olduklan ve hayvanlann adeta "üst üste" kaldığı gerekçeleriyle hayvanseverler tarafından eleştıriliyor. • 5. Sayfada HAYVAN HAKLAR] EVRENSEL BÎLDÎRGESİ m 3. Sayfada Avukat Necla Ferlan Ertel'i yitirdik # Sıkıyönetim yıllarmda yargılanan aydmlann savunmanlığmı yapan Necla Fertan Ertel, uzun süredir savaştığı kansere yenik düştü. Adliye koridorlannda geçirdiği 47 yıl boyunca insan hak ve özgürlüklerinı savunan Ertel'in cenazesi İ ann toprağa verilecek. 18. sayfada îran tütünüyleABD ambargosu delindi ASUMAN ABACIOĞLÜ IZMİR-TEKELden, ihraç edilmesi koşuluyla aldıklan tütünden ürettikleri sigarala- n iç piyasaya satarak gümrük kaçakçılığı yaptıklan savıyla soruşturma başlatılan R.J. Reynolds şırketi hakkında yeni yolsuzluk belgeleri or- taya çıkn. Amerikan serma- yeli Rejııolds şirketinin, ABD ambargosuna karşın 1998 yılında Iran'dan tütün aldığı belirlendi. Bu arada savcıhk soruşturması üzeri- ne şirketin iki üst düzey yö- neticisinin yurtdışma kaçtık- lan, ayn bir olayda Rey- nolds'ın TEKEL'le kurduğu • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te öss deneme sınavı • 6. Sayfada Okuilar28 Ocak'ta yartyü tatilinegirecek ANKARA (AA) - Örgün ve yaygm eğitim kurumlanndaki yaldaşık 15 milyon öğrenci. 3 hafta sonra yanyıl tatiline gire- cek. Deprem bölgesındekı illerde yanyıl tatıli yapılıp yapılmaya- cağına valilikler karar verecek. Yetkililer, deprem ve artçı şok- lar nedeniyle eğitim-öğretime verilen aralardan dolayı, bölge- deki bazı illerde yanyıl tatili yapılmayabileceğini bildiriyor. 1999-2000 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi, 28 O- cak 2000'de sona erecek. Öğ- renciler, iki haftahk tatilin ar- dından 14 Şubat 2000'de eğı- tim-öğretim yılırun ikinci bölü- müne başlayacaklar. W Arkası Sa. 8, Sü. 8'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHPde Raporlu Siyaset... CHP'de "Neden kaybettik" raporuyla birlikte baş- layan tartışma çatallandı, şuna dönüştü: "Neden, neden kaybettik raporu hazırlandı?" Tartışmanın devamında üst yönetıme şu soru-öne- ri de getirilebilir: "Neden, neden kaybettik raporu hazıhandı diye soranlara, bunun nedenlerini açıklamakta neden zor- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog