Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhur76. YIL SAYI: 27000 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ u M H U R Y I N K Ü JSMTKEttflMZriZMET M SMT MMESE KtW T O M / f SMT0YBttKUULO fe* MAT KtOP Sfrftflfl OUUUÜ I uur nuntTU ıdnp sjmşı latabiD adını. kredı kartınmn nıanarası ve soo kullanma tarîbi likte büdlrin, knap evınızde olsun Adınızı, soyadınjzı ve telcfon da bîldiroKyı unutmaym Cye değılsenız. düersenız üye de oluc ya da üycliğınızı yeniieyiı: İSLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 9 EYLUL 1999 PERŞEMBE M î GAZI MUSTAFA KEMAL SIVAS KONGRESI-II Sivas Kongresi, Anadolu ve Rumeli'de kurulmuş olan bütün Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyetlerini, Anadolu ve Rumeli Müdataai Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirdi. Erzurum Kongresi'nde alınan kararları onayladı. Böylece vatanın bütünlüğünün ve bağımsızlığının sağlanması, bütün ulus adına kabul edilmiş oldu. Vatafıın herhangi bir parçası hükümetçe korunamazsa geçici hükümet kurularak yönetimin ele alınacağı bildirildi. Misakı Millî'nin temelleri kararlaştırıldı. Bu kararları uygulamak üzere bir Temsil Heyeti seçildi. Mustafa Kemal, bu heyetin başkanlığına getirildi. Kongre çalışmaları sırasında kimi üyeler Anadolu'da bağımsız bir Türk devleti kurulmasını önerdiler. Mustafa Kemal, bunun daha sırası gelmediğini söyleyerek öneriyi geri çevirdi. Ayrıca kongre, gündemine almış olduğu bir önergeyi de uzun uzun tartıştı. Bu önerge, Türkiye'nin ABD mandası altına girmesiydi. Mandacılar, ülkenin içinde bulunduğu durumu ileri sürerek, bu düşünceyi savundular. Fakat kabul ettiremediler. 'Sivas Kongresi-H' adlı kitap, Gâzi Mustafa Kemal'in ölümsüz eseri Nutuk'tan alınmıştır. Bu çok önemli siyasal ve tarihsel kaynağı, orijinal metin ve günümüz Türkçesiyle tek kitap olarak, Sivas Kongresi'nin 80. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. , . Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Başbakan Ecevit, Yargıtay Başkanı'nın konuşmasmı Cumhuriyet'e değerlendirdi... 'Türkiye koşııHaııfarkh 9 DİNÇEITDEIN SELÇLK'A TEPKİ 'Açıklamalan laiklik karşitt' # Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Güven Dinçer. Yargıtay Başkanı Selçuk'un "kendi bahçesini düzenlemek yerine herkese genel ve kolay reçeteler yazdığmı" söyledi. Dinçer, yargıdaki şikâyetlerin "edebiyat yapılarak" düzeltilemeyeceğini belirtti. Dinçer, "Bazı eksik ve aksaklıklar sistemin inkânnı gerektirmez" dedi. • & Sayfada GÖRÜŞ BİRLİĞİ YOK Yeni anayasa kolay değil # Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'un konuşmasının ardından Başbakan Bülent Ecevit'in açıklamalan anayasa tartışmalannı yeniden gündeme taşıdı. Bu konuda hükümet ortaklan arasında "yeni bir anayasa" hakkında bir görüş birliği yok. # 57. hükümet programında da anayasa değişiklikleriyle ilgili olarak sadece birkaç maddeye yer verildi. FP 14. maddenin değiştirilmesini isterken DYP'li Turhan Güven, 1982 Anayasasf nın "meşru olmadığı" yönündeki görüşlere katılmadığını ifade etti. • 5. Sayfada 9 EYLÜL 1922 îzmir'in kurtulduğu gün # 19 Mayıs 1919'da Samsun kıyısından başlayan yolculuk. 9 Eylül 1922'de tzmir'de sona erdi. Izmir kurtanldı, Ulusal Kurtuluş Savaşı 'büyük utku'yla noktalandı. Türk ordusu, 4-5 ayda parçalanamaz denilen Yunan cephesini birkaç günde yerle bir etti. # 77. kurtuluş yıldönümünü yaşayan tzmir'de bu yıl deprem felaketi nedeniyle sade törenler yapılacak. Sabah Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Alsancak Gan'nda Cumhuriyet Treni karşılanacak. ADD Izmir Şubesi de Atatürk'ün İzmir"e girdiği gün kaldığı evin merdivenleri önüne 'Anı Panosu' yerleştirecek. I A rka Sayfada • Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'un konuşmasını değerlendiren Başbakan Ecevit, Türkiye'nin gerçeklerinden soyut bakıldığında makul bir konuşma olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Ecevit konu ile ilgili olarak ''Ancak şunu kabul etmek gerekir ki her ülkenin kendine özgü koşullan vardır. Bu koşullar atılabilecek adımlan belirler" dedi. ı ABD gezisinde ekonominin öne çıkacağını ve olumlu işaretler olduğunu söyleyen Ecevit, Kıbns konusunun da masaya geleceğini belirtti ve gazetecilere "Konu hassas, aynntı sormayın" dedi. Yılmaz'ın ABD gezisinin kendi ziyaretiyle bağlantıh olmadığını açıklayan Ecevit, af yasasında uzlaşma yolu bulacaklannı söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- Başbakan Büjent Ecevit Yargıtay Başkanı Sami Sel- çuk'un konuşmasının "somut koşullar'' dıkkate alınmaksızm bakıldığında "makul" olduğu- nu belirtirken "Ancak Türkiye koşullan farklı. Bunlar dikka- te alınmadan değerlendirme yapdamaz" dedi. Ecevit, ABD gezisinde ekonominin öne ge- çeceğini, IMF ve Dünya Ban- kası'ndan olumlu işaretler al- dıklarını vurguladı. Ecevit. * Kıbns da masaya gelecek. An- cak konu hassas,aynntı sorma- yın'" diye konuştu. Cumhurivet'in sorulannı yanıtlayan Ecevit, Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'un ko- nuşmasmı dikkatle dinlediğini vurguladı ve şunlan söyledi: "Benim yapağun ilk değer- lendirme şuydu: Üzerinde özenle düşünülmesi gereken önemli bir konuşma. Genel ola- rak doğrudur yanhşür diye- mem. Türkiye'nin gerçeklerin- den soyut bakbğuuzda, jeopo- litik koşuDannı dikkate almacu- guıızda makul bir konuşma olarak nitelendirilebttir. Ancak şunu kabul etmek gerekir ki her ülkenin kendine özgü koşullan M Arkası Sa. 8, Sü.3'te Başbakan Bülent Ecevit YARGITAY BAŞKANI SAMİ SELÇUK: KOŞUL MOŞUL DlNLEMEM • 8. Sayfada Koııışuya dost eBATİNAYA İLK YAflGlM AKUTTAN Marmara Bölgesi m etkileyen depremden hemen sonra Türkiye'nin yardımına koşan Yunanistan'da artçı depremler sürüyor. 20 kişilik AKUT ekibi Yunanistan'a giden ilk kurtarma ekibi oldu. Dün Doğa Sporlan Merkezi'nden bir grup kurtarma çahşmalanna katılmak üzere Atina'ya gitti. Depremin, Türkiye'deki felaketin görüntüleri henüz hafızasından silinmemiş Yunan halkını paniğe sevk ettiğini yazan Yunan basını, AKUT'un çalışmalannı "Şimdi Türkiye bizim yardımımıza koşuyor" diye duyurdu. D.lîmor'u BMde terkettiEndonezya yönetiminin böigede üan ettiği s»kıyönetim işe yaramıyor. Adada şiddet sürerken Endonez- ya ordusunun bağunsızfak karşrtı milislerie işbirtiği yapüğı öne sürülüyor. BM Genel Sekreteri Annan'm dün verüiği kararla BM'nin bütûn çalısanlarının bölgeden aynlacaği kaydefiüdi. • 11. Sayfada KAYIPLAR ARANIYOR 5.9 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 12'si çocuk 65'e yükselirken, yarahlann sayısı 15'i ağır 650 olarak açıklandı. Enkazdan 117 kişi sağ olarak çıkanldı. Kayıp olduğu belirtilen 75 kişiyi arama çalışmalan devam ediyor. Yüzlerce kişüıin enkaz altında olduğunu belirten yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalan sürdükçe ölü sayısının artmasından korkuyorlar. Depremin genişliğinin 20 kilometre çapında ve merkezinin yüzeyin 5 ila 9 kilometre altında olduğu bildirildi. Atina'nın büyük bölümünde elektrik ve su yok. MUMT lEMTh Inbari • 7. Sayfada ^MEZARDA EMEKLtLİĞE? TEPKİ 'Demirel hayal kınklığma uğrattı' # Türk-îş Genel Başkanı Bayram Meral, Sosyal Güvenlik Yasası'nı imzalayan Demirel'in tüm çalışanlan hayal kırıkhğına uğrattığını söyledi. Meral, yürürlüğe giren yasanın sosyal devlet anlayışını tehdit ettiğini belirtti. # Hak-Iş Genel Başkanı Salim Uslu, söz konusu yasanın 'tarihe gececek bir ayıp' olduğunu söyledi. TtSK Genel Başkanı Refik Baydur, yasanın ne işvereni ne de işçiyi memnun ettiğini söyledi. CHP lideri Oymen de Demirel'i eleştirdi. • 5. Sayfada # Muhalefet partileri FP ve DYP, kamuoyunun tepkisine rağmen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayladığı 'mezarda emeklilik' yasasımn iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor. • 5. Sayfada Bedelli için başvuru zamanı # Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerliğe imkân tanıyan kanundan yararlanmayı düşünenlerin, 20 Eylül 1999 tarihine kadar askerlik şubelerine başvurmalannı istedi. # 1 Ocak 1973 tarihinden önce doğmuş, 1972 doğumlu ve daha yaşh yükümlüler veya yakınlan. yazıh veya sözlü olarak başvurabilecekler. • 5. Sayfada Kıbns tartışması Denktaş ABD'ye sertçıktı • KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ABD ziyareti sürerken Başkan Bill Clinton yönetimine önemli bir mesaj vererek "Kıbns meselesinde tutumurftuzu ABD'ye göre tespit edecek değiliz" dedi. WASHÜMGTON (AA) - Stratejik ve Uluslararası Etûtler Merkezi'nde (C- SIS) düzenlenen bir konfe- ransa katılmak üzere Was- hington'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, gazetecilerin so- rulannı yanıtladı. Denktaş, "ABDisterhoşnutohır,isber ohnaz. Onun kendi çıkarla- n vaı. Biz rutumumuzu ABD'ye göre tespit edecek değiliz. Görevimiz, kendi tu- tum ve çıkarianmızı neden- leriyle anlatmak" dedi. Denktaş, BM Genel Sekre- teri Kofi Annan ile görüş- mesinde de zeminin hazır olmadığını belirterek çağn yapılmamasını isteyeceğini söyledi ve "O zaman Genel Sekreter ya daveti yapıp ce- vaplan duyuracak y& da bi- zi dinleyip zemini hazırla- mak için müsaade isteyecek, mArkasıSa.ll,SiL2'de ANKARADA KIBRIS RAHATSIZLIĞ1 • 11. Sayfada Alevilerden Kutan 'a tepki 1 FP Genel Başkanı Recai Kutan 'ın, Alevilere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle yargılanması için Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi'ne başvuruldu. Başvuru dilekçesinde Alevilerin asimile edilmek istendiği vurgulandı. • 9. Sayfada BORSA Dün 6O95 önceki 58OO DOLAR •û-Dün 449.850 Önceki 449.600 MARK ODün 243.850 önceki 243.6OO ALTIN Dün 3.72O.OOO önceki 3.710.0OO ALİ SİRMEN'İN DÜNYADA BUGÜN'Ü I 7. Sayfada TOKTAMIŞ ATEŞ'İN 'ARAYIŞ'I m 17. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kim Koruyacak, Kim Savunacak?Cumhurbaşkanı Demirel ile Başbakan Ecevit'in Yargıtay Başkanı'nın savlanna karşı sergiledikleri si- yasal yöntemler ilginç çizgiler içeriyor. Bir hukuk adamı olan Yargıtay Başkanı Selçuk, bir kalemde 1982 Anayasası'nı "gayri meşru" ilan etti. M Arkası Sa. 8, Sü. Vde Nuh'un gemiye almadığı yazar Turgay Nar Turgay Nar, şairliğiyle birlikte oyun yazarlığını sürdüren ve oyunlarında şiir diliyle tiyatro dilini buluşturmasıyla ilgi çeken, son dönemin başarılı yazarlarından biri. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Her Şey Varr Omurga Yok Yargıtay Başkanı Doç. Sami Selçuk'un adli yılı açış konuşmasına uygun düşen tanımlardan biri, yukan- daki başlık olabilir. 55 sayfalık konuşmada, akla ge- lecek her şey var. Kuran'dan Brzezinski'ye, Fuku- yama'dan Server Tanilli'ye kadar çok geniş bir yel- pazeden dipnotlar dikkati çekiyor. Sayın Selçuk "sınırsız" demokrasi istediğine göre, • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog