Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhu / % jtua ıcslnMz HIZNET ' f M UUrMMESKtnPTEBM / / # SMTÜYBfclUBUÜİ A • » IMI KtDlPrtHUdŞOUNAâ M T uurnıatıuıdnPMnşı Dfled^ğmız kııabm adını. kredı kaıtmizın numarası ve soo kullanma tanhı bıldinn. btap evuuzde oisun \dinm so\admızı ve telefoo da büdınncyı UDU&myın Lvc değılsenız, dllerscnız uye de olun v a da uv^hguuzı yenı!eyın HEflUŞLEM BtRTELEFO!SLV:0212 514 01 96 YIL SAYI: 26998 / 250.000 TL KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7EYLUL1999SALI H R H İ K I K CARLO GOLDONI YAZLIK DÖNÜŞÜ İtalyancadan çeviren: Aydın Sinanoğlu Geleneksel İtalyan halk tiyatrosunun (commedia dell'arte) yerine yeni bir güldiirü türü yaratan Goldoni'nin başyapıtlarından biri... Bugün Cumhurİyet'le birlikte... GOLDOVI YAZLIK D O N O Ş O 1 GÂZİ MUSfAF^ SİVAS KO^REŞİ-II Bu önemli siyasal ve tarihsel kaynağK orijinal mp0lve gunümüz Türkçesiyle tek kitap olarak, Sivas KongreVpiH'ÖO. vılında okurlarımıza " ' sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... Yargıtay Başkanı, tehditle kabul edildiğini vurguladığı anayasayı sakat ve geçersiz olarak niteledi 'Anayasa meşru değiF 28 Şubat Ustüne.. Genelkurmay Başkanı Kıvnkoğlu geçen hafta sonu makamına çağırdığı gazete- cilerie yaptığı uzun konuş- mada, "28 Şubat bir süreç- tirve 1923 yılındanberi de- vam etmektedir. Irtica ne za- man palazlansa bu süreç kendini gösterir. Irtica teh- didi bin yıl bile sürse. 28 Şu- bat süreci bin yıl devam ede- cektir" dedi Sayın Orgeneral çok hak- hdır, dile getirdiği gerçeği eü- nizde tuttuğunuz bu gazete- den daha iyi anlayacak bir başkası bulunamaz. Atatürk' ün adını koyduğu Cumhuriyet, 1924'ten beri irticaya karşı savaşımın ka- lesi olmuştur. O yıllarda da- ha doğmamış olan Sayın Ge- nelkurmay Başkanınuzın hoşgörüsüne sığınarak söy- leyeüm ki, 12 Eylül ara döne- mi gibi talihsiz süreçlerde la- ikliği bir yana iterek "Türk- tslam Sentezi" ni Cumhuri- yet devletinin resmi ideoloji- sine dönüştürmek isteyenle- re karşı da Cumhuriyet bu görevini yerine getirmekte duraksamamıştır. Bu yüz- den gazetemiz kapatüınca. Başyazanmız Nadir Nadi bu sütunda 22.11.1980 günü ya- yımlanan yazısında gerçeğin aram çizmekten geri durma- mışür: "... Bızım görev an- layışımız, iş başındakilerne yaparlarsa yapsınlar alkışla- mak değil, aklımız erdiğin- ce doğrulan yazarak onlan yanılgılardan korumaya ça- lışmaktır. Düne kadar bu yoldaydık. Ömrümüz elve- rirse bundan böyle de aynı yolda yürümeye devam ede- ceğiz." • Vapüğı toplantıda Anka- ra Temsilcimiz Mustafa Bal- bay'a sitemde bulunan Ge- nelkurmay Başkanı Kıvn- koğlu'nun laiklik konusun- daki duyariığını sonuna dek paylaşıyoruz. Bu duyarüğı benimseyenlerin dağuııklığı ve değeriendirme eksikleri irticanın işine yarayacaktır. Sayın Kıvnkoğlu'nun ko- nuşmasında dile getirdiği gi- bi 28 Şubat Kararian on se- kiz maddeydi. Bunlardan ancak dördü yürüriüğe ko- nabilnıiştir. Koaüsyon ortak- larının liderleri. başta Baş- bakan olmak üzere, 28 Şu- bat'ın bittiğini ilan etmişler- dir. Küçük öğrencilerin yaz Kuran kurslanna devammı sağlayan yasa 57'nci hükü- metin öncülüğünde Mec- lis'ten geçirilip yürüriüğe konmuştur. Bu durumda iyimserUğimizi korumak güçleştnektedir, hükümeti eieştirnek görevünizdir. • Cunhuriyet bu işlevi üst- lenebüdiği ölçüdeCumhuri- yet'tir. Yaznuzı Nadir Nadi'nin sözkrfcle bitirmek isti>t)ruz; "Dün< kadar bu yoldaydık. Ömrünüz elverirse bundan böyle de aynı yolda yürüme- ye devam edeceğiz." Cumhuriyet Devletin örgütlenmesi Anayasanın 'meşruluk debisinin' sıfıra yaklaştığını söyleyen Sami Selçuk, "Türkiye bugün anayasalı devlettir ama anayasal devlet değildir" dedi. Selçuk, "Türkiye Cumhuriyeti, egemenliğin kaynağı açısından laik, devlet örgütlenmesi açısından teokratik, dini yönlendirme açısından laikçi bir devlettir" diye konuştu. Selçuk, bazı kişilerin tasarlayarak Atatürk'e sövdüklerine dikkat çekti ve bunun bir haçlı seferi olduğunu vurguladı. Ödünsüz laiklik istlyorunV Yaşanan çekişmelerin, laikliğin tam olarak uygulanmamasından kaynaklandığmı belirten Selçuk, "sakat ve geçersiz" olarak nitelediği anayasanın tehditle benimsetildiğini söyledi ve değiştirilmesi gerektiğine işaret etti. Selçuk, "Yozlaşmış, büyük ağabeylerin vesayetindeki icazetli demokrasiyi reddediyorum. Demokrasinin yönettiği düşünceler ve inançlar cumhuriyetini, özürsüz ve ödünsüz laikliği geri istiyorum" diye konuştu. Fethullah devlet destekli' Ülkenin laik temeline yönelik tehditlerin azalmadığını, uzun dönemli çalışmalara dönüştüğünü kaydeden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eralp Özgen, tarikatlann tamamen serbest bir biçimde etkinliklerini sürdürdüğünü belirtti. Özgen, Gülen'le ilgili hiçbir işlem yapılmamasının "devlet destekli" olduğu kuşkusunu uyandırdığını söyledi. Af Yasası'nı eleştiren Özgen, sakıncalannın yarannın çok ötesinde olduğunu vurguladı. • & Sayfada • ECEVÎT DÜŞÜNMEYE DAVET ETTÎ •5.s«>/ «< *« • HALKIN YARGIYA GÜVENl Gölcük'teki artçı şoklar depremzedeleri korkuttu Veli Göçer yakalandı 21 gün sonra yakalanan Veli Göçer'in özellikle Çuıarcık'ta yapüğı inşaatiar yerle bir ounuştu. > Yalova ve Çınarcık'ta yaptığı 300 daire yıkılan Veli Göçer, tstanbul Alibeyköy'de bir akrabasının evinde yakalandı. Veli Göçer'le birlikte eşi ve iki akrabası da gözaltına alındı. B 6. Sayfada \ Hemen her gün yaşanan artçı şoklar deprem bölgesindeki yaşarru olumsuz etkiliyor. Gölcük'teki Barbaros Hayrettin Lisesi'nde ortalama yûkseltme ve sorumluluk smavma girmeye hazırlanan öğrenciler, deprem paniği ile dışan kaçtılar. ) Depremzedelere yönelik iç ve dış yardımlar da hızla sürüyor. Garanti Bankası, Yalova, Gölcük, Izmit ve Adapazan şubelerinden kullanılan "taksitli bireysel kredilerin" 17 Ağustos'tan sonraki ağustos ve eylül ayı taksitlerinin ertelendiğini açıkladı. • 19. Sayfada ATO BAŞKANI ÇAĞLAYAN 'Bedelli taksitli olsun 5 ı Ankara Sanayi Odası Başkanı Zafer Çağlayan, bedelli askerlikte yaş kapsamımn genişletilmesini, ödemenin 12 aya yayılmasını ve 2 aylık dönemde sivil savunma eğitimi verilmesini önerdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay ve Milli Savunma Ba- kanlığı (MSB) yetkililerınin bedelli askerlik uygulamasının altyapısını oluşturmak için çalışmalara başladık- lan bildirildi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Zafer Çağjayan, be- delli askerlik, deprem tahvili ve pre- fabrike konutlar konusundaki önerile- MArkasıSa.l9,Sü.3'te 'SİLAHLARIYLA TESLİM OLSUNLAR^ PKK'de fikir aynlığı ıPKK'debirlikberaberlik olmadığını, herkesin kendi başına eylemlere ı giriştiğini belirten Emniyet Genel Müdür Vekili Genç, "Bu işe son vermek istiyorlarsa pişmanhk yasasından yararlansınlar" dedi. SERTAÇ EŞ ANKARA - PKK'yi yakından izle- yen Sakarya Oniversitesi Ögretun Gö- revlisi Dr. Emin Gürses. örgütün Ku- zey Irak kanadı ile Avnıpa kanadı ara- sındaki fikir aynhklannın su yüzûne çıktığını bildirdi. Avnıpa'mn, PKK"- nin terörü bırakmasını istediğini belir- MArkasıSa.l9,Sü.4'ted r \ ,. GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Eğrilerle Doğrular! Adli Yıl başlarken Cumhurbaşkanı Demirel, Yargı- tay Başkanı Sami Selçuk'a gönderdiği mesajda yar- gı alanında kimi sıkıntılarımız olmasına karşın hukuk sistemimızı övüyor. Cumhuriyet rejiminin, "Türkiye'nin çağdaş bir hu- kuk devleti olarak uygar ülkeler seviyesıne ulaşması- na imkân verdiğini" söylüyor. Cumhurbaşkanı "Bugün yargı organlanmız, huku- MArkasıSo. 19,Sü.l'de Matematik sempozyumu Inönü Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı ve Türk Matematik Derneği'nin düzenlediği 12. UlusaJ Matematik Sempozyumu başladı. MArka Sayfada UÇK düzene sokulacak Bağımsızlık yanlısı Kosova Kurtuluş Ordusu'nun, NATO önderliğindeki banş gücü çerçevesinde yeniden yapılandırılmasının gündemde olduğu bildirildi. • 11. Sayfada Öğrenciler kaygılı Depremzede öğrenciler, 1999-2000 öğretim yılının başlamasına çok az kalmasına karşın henüz nerede öğrenim göreceklerini bilmiyor. MArka Sayfada BORSA Dün 5824 önceki 53SS DOLAR Dun 448.200 Önceki 446.200 MARK Dün 243.000 Önoekı 242.400 ALTIN ODun 3.600.000 Önceki 3.665.000 ÖSS'de yeni önlemter Diploma notlarının en seri ve doğru şekilde ÖSYM'ye ulaştırılması için harekete geçen YÖK, ÖŞYM ve Milli Eğitim Bakanlığı, ortak bir çalışma başlattı. il milli eğitim müdürlerine seminer düzenlenmesi ve diploma notlannın disketlerle ÖSYM'ye bildirilmesi karaıiaştınldı. • 9. Sayfada Brüksel 'e Davet Ne Anlam Taşıyor? Türkiye ABiçin beddödemeli# AB gerçekten Türkiye"yi tam üye yapmak isteseydi sorunlan "içerde çözelim" derdi. Şimdi Türkiye'ye, bütün sorunlannı çöz, öyle gel denecek ve 36 yıldır süren diyalog, bir 36 yıl daha uzatılacak. AB'nin Türkiye'yi tam üye olarak almamasını gerektrren ekonomik, sosyal, politik bedeli göremedikçe kendi kendimizi aldatmayı sürdüreceğiz. EROLMANİSALI Hafta sonu Finlandiya'da AB dışişleri bakanlan "resmi olm^'an'' bırtoplantı yaptılar. Bu toplantıda Türkiye'nin 13 Eylül 1999 - da Brüksel'de ya- pılacak toplantı>a çagnlması. medyada "Avrupakapıyıaçtı" bıçiminde yorumlandı. Konu- yu bıraz açalım; • Türkiye 1963"te, yani 37 yıl önce AB (AET) ile ortak- lık anlaşması yaptı. Bu anlaş- ma tam üyelik için yapıimıştı. Aynen Yunanistan'ın 1961'de yaptığı anlaşma gibi. • Aradan çok zaman geçti. dünya da değiştı. Türkiye 1987'de tam üye yapılması için başvurdu. Bu başvuru 1989'da yanıtlandı, Türkiye kabul edilmemiştı. Sızi üye yapamayız ancak, bize tek yanlı baglanırsanız gümrük birliği içine sokanz dediler. • 1990'de her şey değiştı, AB artık geleceğin Avrupa Bırleşik Devletlen'ni kurma- nıntünelinegirdi. 1991'deün- lü Maastricht Anlaşması 12 AB üyesi tarafindan imzalan- dı. • 1994'te Essen'de AB, ge- leceğin Avrupa Birleşik Dev- letleri'nde yer alacaküDceleri belirledi. Bulgaristan, Roman- ya. Slovakya. Polonya, Malta da dahil 12 yeni ülkenin adı sayıldı. 1995"te ise Isveç, Fin- landiya, Avusturya tam üye ol- du ve 15'ler ortaya çıktı. • 1997 ünlü Lüksemburg doruğunda 15'lere eklenecek 11 Doğu ve Güney Avrupa ül- kesi belirlendı. Türkıye'nin ekonomik. sosyal, demokratık bakımlardan "çok gerisûıde M ArkasıSa, 19,Sü. l'de Dış gezi ABD odıın isteyecek # ABD, deprem sonrası yardımlan karşüığında Başbakan Ecevit'ten Kıbns, Kürt sorunu ve Kuzey Irak'taki yeni oluşumun görüşme masasına yatınlmasım isteyecek. 15. Sayfada ANKARA TATMÎN OLMADI • İL Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Radyo Televizyon Altüst Kurulu... Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yapısı, çalışmalan, üyelerinın durumu, yasa maddelerini uy- gulama biçimi başından beri tartışma konusuydu. Tar- tışma derinleşiyor, kangrenleşiyor. "Türk'ün aklına ya kaçarken ya seçerken..." örne- ği, toplumsal düzen açısından kaçınılmazyasaları ge- MArkasıSo. 19,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog