Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye JSMrKESfcTttZIIZME M uur MIESE t / # uurOvHkıunLO £ * SMT KtUtP SİPMtft OUNAâ I SMirnıamfKtnPMnşı inTıbrn miim, kredı ksrunızın nınnanısı v e son kullimma tanhı Iıktc bıldına, kıtap evnuzde olsun Admıa, soyadnnzı \e telefon nızı da büdmneyı unutmavnı C ye degılsenız, dılersemz üye de olım va da üvglığmızı venılevTn İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26997 / 250-000 TL (KDVıçtnde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 EYLÜL 1999 PAZARTESİ Türkiye'nin AB üyeliğine Fransa ile îspanya'dan koşulsuz olarak destek Atüıa'daıı iyi niyet SMAIL CEM 'Kesin karaıiar be/demeyin' • Dışışlen Bakanı Cem, Finlandiya'da yapılan AB dışişlen bakanlan toplantısının, Helsinki zırvesıne dönük bır toplantı olduğunu söyledi. Cem "Bu bir karar toplantısı değil. Bunun sonucunda kesın kararlar beklememek lazım" dedı. B 17. Sayfada IjEPREM KREDİSİ Ekyardım içinyeşüişik # AB JComisyonu'nun dış ilişkilerden sorumlu üyesı Hans van den Broek, depremzedeler için 4 milyon Euro'dan sonra 30 milyon Euro'luk ek yardıma da yeşil ışık yakıldığını söyledi. Broek, Tûrkiye için düşük faizli kredi sağlanacağını da belııtti. • 17. Sayfada Avrupa Birliği Konseyi'nin Finlandiya'da yapılan gayri resmi toplantısında, tspanya ve Fransa dışişleri bakanlan, Türkiye'nin adaylığmın 'hemen ve koşulsuz' olarak kabul edilmesi çağnsı yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu, "Türkiye'nin AB'ye üyeliğinden yana olduklannı" söyledi. Ankara'nın, 13 Eylül'de Brüksel'de yapılacak konsey toplantısına davet edilmesi karan alındı. Dış Haberler Servisi - Avrupa Bırliğı (AB) Konseyi'nin Finlan- diya'da dün sona eren ıkı günlük gayn resmı toplantısında. Dışışle- n Bakanı İsmail Cem'in, 13 Ey- lül'de Belçika'nın başkentı Brük- sel'de yapılacak AB Konseyı top- lantısına davet edilmesine karar verildı. Ispanya ve Fransa, Türki- ye'nin AB'ye adaylıgınm hemen ve koşulsuz olarak kabul edilme- sını ısterken Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, "Tûr- kiye'nin AB'ye üyeliğinden yana olduğunu" söyledi AB Dönem Başkanı Fınlandıya'nm Dışışlen Bakanı Tarja Halonen, toplantı sonrası düzenlediğı basın brifîn- gınde AB üyesi ülkelerin hepsi- nin, Türkiye-AB ilişkılennm ge- liştirilmesinden yana olduklannı söyledi. Yunanistan'ın bu konuda yapıcı ve yardımcı bır tavır izle- diğini anlatan Halonen. dönem başkanı olarak. Ismaıl Cem'ı 13 UArkasıSa. l7,Sü.3'te Çeçenistan'dangelen 2 bin kişilik silahlı grup altı köyü işgal etti. Halk silah başına çağrıldı Dağıstan'da seferberlik ilanıTuğgeneral Hayri Kıvrıkoğlu 'TSK'yi kötülemek îstiyorlar' 'Depremi kullamyorlar' 8. Mekanıze Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Hayri Kıvnkoğlu, bazı basın kuruluşlannın aracılığıyla TSK'yi halka karşı olumsuz şekilde göstermek isteyenler olduğunu söyledi. Kıvnkoğlu, Gölcükte'ki Kızılay çadırlannın kaldınlarak yerine mega çadır kentler yapacaklannı belirtti. H 7. Sayfada Yatırımlara izin verilmemeli" CHP Genel Sekreter Yardımcısı Bekir Yurdagül îzmit'te belediyenin tamamlamak üzere olduğu 3 bin konutluk inşaat olduğunu belirterek . geçici prefabrike konutlar yapmak yerine, bu konutlann inşaatmın tamamlanmasına öncelik verilmesi gerektiğıni kaydettı • 6. Sayfada Almanya'da yardım şöleni Berlin'de depremzedelere yardım amacıyla iki günlük yardım şöleni düzenlendi Şölene Berlin Senfoni Orkestrası'nın yanı sıra çok sayıda Alman şarkıcı da katıldı. • 6. Sayfada GELEN YARDIMLAR ADALETSlZ DAĞITILIYOR • 7. Sayfada ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Izmit'e giderek Dogukışla'daki çadırkentte incdemelerde bulundu. Albright: İşbnHğimizartacakABD, Tûrkiye'ye yönelik işbirliği politikasını değiştiriyor. Bundan böyle Türkiye, ABD için bir "ticaret ve yatınm ortağı" da olacak. Deprem bölgelenni görmek için Tûrkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Albright, bu amaçla ikili ticaret ve yatınm anlaşmasına vanlması için en kısa zamanda görüşmelerin başlatılacağını açıkladı. Albright aynca depremden büyûk zarar gören Türk tekstil sektörûnü kalkmdırmak için kotalan yeniden gözden geçireceklerini söyledi. "Sayın Ecevit'in Washington'ı ziyaretinde pek çok konu gündeme gelecek" diyen Albright, Türkiye'nin mutlaka AB'ye alınması gerektiğini de vurguladı. l£YU TWŞANOÖ.irm« hatart • 6. Sayfada # Dağıstan Devlet Konseyi, altı köyün işgal edilmesinden sonra halka hitaben yaptığı açıklamada, cumhuriyetin toprak bütünlüğünü yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Açıklamada eli silah tutan herkesin ülkeyi korumak için üzerine düşeni yapması gerektiği bildirildi. # Çeçenistan'ın başkenti Grozni'deki radikal dinci gruplara ait olan basın bürosundan yapılan açıklamada ise Rus güçleriyle yapılan çatışmalann ardından iki köyün daha işgal edildiği ileri sürüldü. • 9. Sayfada tsrail'de patlama Anlaşma yînekanla gölgelendi tsrail ve Filistin arasmda imzalanan banş anlaşmasının ardından Israil'de birkaç dakika arayla düzenlenen bombalı saldınlarda 3 kişi öldü. ABD yönetimi yaptığı açıklamada, eylemlerin Ortadoğu'da banş sürecini baltalamayı amaçlayan hain saldınlar olduğunu söyledi. • 9. Sayfada Cözcü Operasyonu' 15PKK'li öldürüldü > Van'da PKK'lilere yönelik olarak 3 EyKU'de başlatılan '"Gözcü Op»rasyonu"nda çıkan çatışmada 15 terörist öidürülürken 7 güvenlik göıevliside şehit oldu. Bölge geıelindeki operasyonlar sırasmda ise 4 terörist öldürüldü. Batman'da 7 terörist yıkalandı. • 17. Sayfada Bedelli askerlik 'Kapsam genişletilsin' • 1973 ve 1974 doğumlular. "kıl payı" kaçırdıklan bedelli askerlik için imza kampanyalan yapacakîannı belirtiyor, şu an vatani görevlerini yapmakta olanlar askerlik süresinin kısaltılmasını, polis memurîan da ücretin taksitlendirilmesini istıyorlar. U17. Sayfada Ortak üretim Tûrkiye'ye İngiliz fuzesi # Türkiye ile îngiltere arasmda Rapier 2 füzelerinin alımı ile ilgili anlaşma imzalandı. Karadan havaya atılabilen füzelerin 41 tanesi yılbaşına dek teslim edilecek. Türkiye'nin aynca ağır yük helikopterleri için Amerikan Sikorsky firması ile görüşmeler yaptığı öğrenildi. • 9. Sayfada Bakan Irtemcelik 'Temel ölçü insan hakları' # İnsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı İrtemçelik, günümûzde toplumlann gelişmişlik düzeyîeri değerlendirilirken bakılan temel ölçutlerin arasmda insan haklan ve demokrasinin de bulunduğunu söyledi. ÛZBBi ACW» sâytaf» • 4. Sayfada U M H U R İ Y E T ' t N '— GOLÜON! YAZLIK DÖNCŞO GOLDONI YAZLIK DÖNÜŞÜ İtalyancadan çeviren: Âydın Sinanoğtu 18. yüzyıl İtalyan oyun yazarı Carlo Coldoni... Doğaçlama oynanan geleneksel halk tiyatrosunun (commedia delParte) yerine, yazılı metne ve günün İtalyan toplum yaşamının gerçeklerine dayanan yeni bir güldürü yarattı. Halk tiyatrosu tiplerinin maskelerini çıkararak, onları özel adları olan kişilere dönüşturdü. Coldoni'nin, ünlü İtalyan tiyatro kuramcısı ve yönetmeni Strehler'e göre, başyapıt düzeyindeki güldürülerinden biri de "Yazhk Dönüşü"... Yann Cumhuriyet le Kurulda rahatsızlık RTÜK Yasası beklemede # Üyeleri TBMM tarafmdan siyasi partilerin kontenjanından seçilen RTÜK'ün yapısının "siyasi olduğu" yönündeki eleştiriler üzerine yasa değişikliği gündeme getirildi. Mevcut yasa uyannca siyasi partilerin TBMM'deki ağırlığma göre seçilen RTÜK üyelerinin, hazırlanan taslakta, Bakanlar Kurulu'nca atanması öngörülüyor. Yasa taslağı, Diyanet fşleri Başkanlığı'nm da aday göstermesini içeriyor. BAHAR TANRISEVER ANKARA-Genelkurmay Başkanı Orge- neral Hûseyin Kıvnkoğlu'nun "irticai ya- ymlan önleme konusundaki yetersizlikvesi- yasi >apılanma\a" ışaret eden açıklamala- n, RTÜK Yasası değışıkliğinı yeniden gün- deme getirdi. Bu konuda bir yasa taslağı da hazırlayan hükümet ortaklannın, konuyu öncelikli olarak gündeme getirmeleri bek- lenirken Kıvnkoğlu'nün açıklamalan kurul üyelerini rahatsız etti. RTUK'ten bir üye, eleştirilerin haksız olduğunu belirterek "RTÜK, Türkiye'detek özerkkurum. Üye- leri büriin Meclis seçti" diye konuştu. Ge- nelkurmav Başkanı Orgeneral Kıvnkoğlu, üyelerin siyasi partılerce aday gösterilme- leri nedeniyle kararlann siyasi baskı altın- da alındığı eleştirilerine hedef olan RTÜK'ün özellikle irticai yayınlan önle- mede yetersiz kaldığına işaret etmişti. Kıv- nkoğlu. RP'nin kapatılmasına karşın tem- silcisinin kurul üyelığini sürdürdüğünü be- lirterek Radyo ve Televizyonlann Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Yasa'da yapılacak değişıjkliklerin önemine dikkat çekmişti. RTUK'ten bir üye, eleştirilerin haksız ol- duğunu belirtirken, devlette tüm atamalan siyasilerin yaptığını kaydetti. Üye, "Sa>TŞtay üyelerini Meclis seçiyor. Sayıştay üyeleri Meclis tarafindan seçüdiği mArkasıSa.l7,Sü.rde En golcü miMi tükım # K.tıanda"yı depasmatda 3-0 yemrek 2(00 Avrupa Futlol Şanpiyonası Finileri icın büyük avaıtaj yasalayan (A) Mili Futb)l Takanımı: son yıllann en plcü edbi uırvmını ede etti. • ^oor'da Deprem ııakleıı yayınları da saUadı Türkiye Birinci Futbol Ligi maçlannın naklen yayın hakkını satm alan Tele Qn şirketi, deprem nedeniyle dekoder satamayınca mali açıdan zor duruma düştü. Tele Orı şirketi bu ana kadar toplam 5 bin dekoder satabildi. Şirketin bu nedenle yeni arayışlara girdiği öne sürülüyor. SporServisi-Türkiye'yi sarsıp Marma- ra Bölgesi'nın önemli bir bölümünü yer- le bir eden 7.4'lük Iztnit depremi, maç naklen yayınlannı da olumsuz yönde et- kıledı. Türkiye Birinci Futbol Ligi maç- lannın naklen yayın hakkını 2 yılhğına 340 milyon dolara satın aldıktan sonra Futbol Federasyonu'na ödeyeceği bu pa- rayı üyelik gelıri ile karşılamayı planlayan Tele Ön şirketi, deprem nedeniyle deko- der satamayınca malı açıdan zor duruma düştü. llk planda 50 bin dekoder satmayı planlayan Tele On, depremın başlangıç gününe kadar 4500 kişiyle üyelik anlaş- ması yaparken, 17 Ağustos sonrası sade- ce 500 yeni üye bulabıldı. Futbol Federas- yonu'na ilk taksiti ödeyen, ancak 2. tak- sit için sıcak para sıkıntısına düşen Tele On'un yeni arayışlara yöneldığı de öğre- nildi. Futbol Federasyonu ile Türkfiıtbolta- rihınin en yüksek rakamlı sözleşmesini imzalayan (1. yıl ıçm vergı hariç 120 mil- yon dolar) Tele On şirketi, deprem sonra- sı şıfreli yayına üye olacak fiıtbolsever bulamadı. Bu durum üzerine Futbol Fe- derasyonu Başkanı HalukUhısoy'a resmi olmayan yoldan haber yollayan ve "dep- rem nedeniyle>«ni bir södeşme" önerisin- de bulunan Tele On'un, gerekirse eski sözleşmenın feshedümesine de razı ola- cağı, sızan bilgiler arasmda. Federasyon- la yoğun bir pazarlık yapan söz konusu şirketin bir başka planı ise üyelik ücretle- rinde yapılması olası mdinmler. Türkiye Birinci Futbol Ligi maçlannı 3 yıl boyun- ca yayımlayan CINE 5 şirketi, Tele On'da- MArkasıSa.l7,Sü.4'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bdm Beklentileri Son bir yılın üçüncü hükümeti üçüncü ayını bitirdi. Dışandan desteklı Mesut Yılmaz hükümeti, Ecevit'in azınlık hükümeti, seçimlerin ardından üçlü koalisyon derken, bol dönemeçli bir siyasi süreç geçirdık. Şim- di rumuz, "Ekim". Hangi konu gündeme gelirse gelsin, "O ekimde ta- mam"yanıtı veriliyor. Ecevit'in 28 Eylüi'de Clinton'la yapacağı görüşmenin ardından 1 Ekim'de Meclis açı- • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog