Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

5 EYLÜL1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA L Mehmet@cumhuriyetcom.tr enter MEHMET SUCU 2 milyar dolarlık yardım45 saniye içinde on binlerce ınsanı canından ve evinden eden deprem nedenıyle 2 haftalık aradan sonra yıne buradayız. Cumhuriyet gazetesınin elektronik posta kutusu bu geçen zaman içinde deprem ile ilgili yardım çağnlan ve organızasyonlannı içeren maıllerle doldu. Bunlan hafta içinde gazetemızde yer alan haberlerin arasında değerlendirmeye çalıştık. Deprem için düzenlenen organızasyonlann " dışında Sağhk Bakanı Osman Durmuş'un görevden ahnmasını isteyen ınanılmaz sayıda bir mail yağmuruna da tutulduk. Bu tepkileri de haberlerimızde degerlendirmeye çalıştık. Son olarak da çıkanlmak istenen deprem vergisinin yanlışlığı üzerine yüzlerce mail daha aldık. Gelen elektronik postalardan bir tanesi özellikle ilgimi çekti. Koray Seçkin isimli yurttaşımız, 2 milyar dolar bağışladığmı söylüyordu. Işte Koray Seçkin'in mektubu: u Deprem felaketini sadece seyretmekle yetinen Cumhurbaşkanı, Başbakan. Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri. Benim \e diğer vergi mükelleflerinin ödemiş olduğu, fakat devlet tarafindan Cav ıt Çaglar'a kaptırüan 2 miiyar dolan deprem felaketinin zararlannuı karşdanması için bağışüyorum. Benden ve diğer vergi mükeUeflerinden yeni bir vergi istemeden önce bu ve bunun gibi birçok işadamımıza peşkeş çekilmiş olan vergilerimizi geri almanızı istiyorum. Sadece Cavit Çaglar'a Interbank dolavısıyia kaptırüan 2 milyar doiann geri alınıp deprem felaketine harcanmasj durumunda bile, toplam deprem zaranmızın (tahmini 20 mil>ar dolar) 1/ 10'unu karşılamış oluruz. Gerçekten toplanan vergilerin depremzedelere ulaşacağını bilsem gam yemem. Fakat adım gibi eminim ki bu paralar da partilere yakın müteahhitlere peşkeş çekilecek ve çarçur edilecek. Depremde yakmlannı kaybetmiş, sakat kahnış, evi yıkılmış insanlara eümden geleni yapıyonım ve gelecekte de yapacağım. Ama partüi miiteahhitiere ve diğer felaket firsatçüarma verecek tek bir kuruşum bile yok. Hepinize iyi çahşmalar dilerim. Koray Seçİdn." , = • - Deprem haberleşme panosu SuperonBne depremzedelerin haberleşmesini sağiamak amaayla öcretsiz mail hizmeti verdL Türkiye'yi sarsan 45 saniyeden sonra dep- rem ve yardım konusunda pek çok yeni site açıldı, daha önce var olan deprem sitelerine olan ziyaretler arttı, ancak yine de bu yeni açı- lan sitelerin içinde bir tanesi var ki mutlak söz etmek gerekiyor: Deprem Haberleşme Pano- su. Deprem bölgesiyle ilgili olarak; ihtiyaç du- yulanlar, yardım kampanyalan, bannak im- İcânlan, kan bağışlan. Önemli iletişim bilgileri, hastaneler, yardım için banka hesap numaralan, hasar dunımu ve tüm bunlara ek olarak depremzedelerin du- rumlanyla ilgili bir veri tabanı da http://der> rem.ulakbim.gov.tr/ adresinde yer alıyor. TÜ- BlTAK tarafindan hazırlanan ve adı deprem haberleşme panosu olan bu sitede deprem böl- gesindeki yakınlannızın isimlerini girerek du- rumlan hakkında bilgi sahibi olma veya onla- ra mesaj bırakma olanağımız bulunuyor. Tabii ki bu siteden hemen sonra AKUT'un înternet sayfalanna girmek gerekiyor. AKUT sürekJi gûncellediği sayfalannda gereksinim duyduğu yardım miktannı ve niteliğini burada yayımlıyor. Türkiye'ye iyi niyet ve iyi bir or- ganizasyonla çok şeylerin yapılabileceğini gösteren AKUT'un sitesinin adresi http://www.akut. org.tr/. Onlar hakkında çok şey söylemeye gerek yok. Zaten hepimizi on- lan tanıyor ve seviyoruz. Yine depremzedelere online bağış yapmak istiyorsanız, Superonline.com'a uğramanız gerekiyor. Buradan kredi kartıruzı kullanarak bağış yapabiliyorsunuz. Aynca deprem oldu- ğu günden bu yana siyah beyaz yayın yapan Superonline'ın deprem sayfalannda da mesaj- lar ve diğer kampanyalar yer alıyor. Kocaeli depremi ve Türkiye'nin deprem geçmişi ile ilgili en aynntılı bilgiler http://fatin.koeri.boun.edu.tr/adresmdeki Kandilli Rasathanesi sayfalan ile http:// www.deprem.gov.tr/ adresinde yer alıyor. Deprem Durmuş'u durduralım! linkleriDeprem sonrası acil durum önerileri http://www.cdc.gov/nceh/ programs/emer- genc/prevent/quake/quake.htm adresındekı si- tede görülebilır. Depremden çıkanlacak dersler http://dep- rem99. hypermart.net/ adresinde. http:/'intra.bilten.metu. edu.tr/earthquake' adresinde isc çok iyi hazırlanmış bir yardım sayfası var. Buradaki linklere her tıkladığuuz- da sponsorlar depremzedelere 25 cent aktan- yorlar. Sayfada aynca depremzedeler için açı- lan tüm kampanyalar da yer alıyor. Depremlerle ilgili diğer bazı linkler ise şun- lar: http://www.redcross.org/ news/index.html http://www.redcross.org/disaster/safety/gu- ide/earth. html http://www.redcross.org/ sitedir.html http://www.redcross.org/disaster/safety/gu- ide/kit. html http://www.redcross.org/ http://www.fema.gov/library/quakef.htm http://www.fema.gov/fema/ http://www.fema.gov nwz99/turkO817.htm http:/'www.latimes.com/ HO- ME/NEWS/REALEST ATHOME/QUAKE/ http://eririr.syr.edu/Projects/Newton/12/Les- sons/ earthquk.html http://www.sfinuseum.org/' 1906/06.html http://wwwneic.cr.usgs. gov/ http://www.earthquake. com/ http://www.redcross.org/disaster/safety/gu- ide.html http://quake.wr.usgs.gov./hazprep/ http: //quake.wr.usgs.gov/ QUAKES/FactS- heets' http:/'quake.wr.usgs.gov/QUAKES/FactS- heets/ SaferStructures/ http:/'quake.wr.usgs.gov/ WhatsNew/ http://quake.wr.usgs.gov/ WhatsNew/ http://www.mgs.gov/themes/hazard.htrnl http://www.cnn.com/.WORLD/euro- pe/9908/17/ turkey.quake.06/ http:/'news.bbc.co.uk/hi/ eng- lish/sci/tech/newsid422000/422669.stm http://shake2.earthsciences. uq.edu.au/-qu- akes/home page.html http://shake2.earthsciences.uq.edu.au/-qu- akes/links. html Sağhk Bakanı Osman Durmuş'un gaflan, depremın ardından en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Sayın Bakan bile gösterilen tepkilerden sonra gazetecilerin karşısında "Cahilüğim varsa beni dûzehin"' dedi. Ancak Türkiye'nin bir türlü "değerlerini anlayamadığT Osman Durmuş'u savunabilenler olduğunu da gördüm. Otuken.net ısimli sıte MHP'li bakanı savunmaya çahşıyor ve gazetelere saldınyor. Ancak sitenin bazı sayfalannda Durmuş yerlere göklere sığdınlamazken bazı sayfalannda da deprem bölgesinden izlenimler yer alıyor. Bu izlenimlerden sonra bölgede nelere gereksinim olduğu sıralanırken özellikle tıbbi malzeme ve insan gücûne gereksinim olduğundan bahsediliyor. Olen binlerce kişinin cenazelerinin üzerinde yeni düşmanlar yaratmaya çalışıyorlar. Merd-i kıpti bahanesini bildirirken sirkatini söylermiş. Bu site ne kadar sinir bozucu ve tutarsızsa durdurun. org o kadar tutarlı. Durdurun.org ashnda bir dilekçeden ibaret birsayfa. Bu dilekçenin girişi şöyle: "Sayın devlet büyüklerimiz, GünJerdir yurtdişmdan deprem bölgesine gelen kurtarma ekiplerine ve yurtiçinde srvil inisiyatiflere karşı saldırgan bir tutum içine giren ve bu kara günde azami ölçüde sağlanması gereken dayanışmayı sabote eden; giderek tutum ve açiklamalanyla kurtarma, banndırma. teidavi çauşmalarını imkânsı/Jaşöran Sağhk Bakanı Durmuş'un \akit geçirilmeden görevden ahnmasuu istiyonun." Siz bu dilekçeyi doldurup gönder tuşuna basınca otomatikman birçok devlet kurumuna ve medya kuruluşuna tepkinizi iletiyorsunuz. ONANIM TANITIM Cemal.BalkisCgCumhurryetcom.tr Yeni UltraDMA-66 standardıSanıyorum hepımız artık Ult- raDMA-33 kavramına alışığız. Harddisk'in, işlemciyi yorma- dan belleğe dırekt olarak ulaşıp bilgi aktanmı yapmasını sağla- yan Dırect Memory Access (DMA) sistemi, ilk kez UltraD- MA-33 destekli harddiskler ve Intel'in 430TX chipseti ile yay- gın kullanılır hale geldi. Bu sis- tem ile, harddiskın sisteme mak- sımum 33Mb/sn bir hızla bilgi aktarması mümkün oluyordu.. Tabıı teoride.. Sistem 33Mb/sn bant genışliği sunsa da, bugün kullandığımız diskler ve sistem- lerle saniyede 3-5Mb civari bir bilgi aktanmı yaşayabiliyoruz en iyi durumda. UltraDMA-66. anlamış oldu- ğunuz gibi. size 66Mb/ sn bant genişliği sunuyor. Tabıi harddis- kinizın ve harddisk kontrolünü yapan sisteminizin (genelde anakart ûzendekı dısk kotrolcü- sü) UltraDMA-66 desteklemesi şart. Ama her şeyden önce dik- katinızi çekmek istediğim nok- ta, UltraDMA-66 sahibi olmak- la diskinizden saniyede 66Mb bilgi okumanın mümkün olma- yacağı.. UltraDMA-33 çalışan bir sis- teminiz var diyelım. Yani, hard- diskiniz ile ışlemcinız arasında 33 şeritli bir otoyol olduğunu düşünün. Bu otoyolda, 33 araba yan yana gidebilir. Ama sistem- deki bir çok kısıtlama ve diskle- rin yetennce hızh olmayışı işin içine girince, biz şu anda o 33 seritli otoyolda ancak 4-5 araba- yı yan yana götürebıliyoruz. UltraDMA-66, demin bahset- tiğım otoyolun şent sayısını 66"ya çıkanyor... Ama sistemde yine bir sürü kısıtlama var (oto- yol analojisine devam edersek, ömeğin giriş/çıkıştaki gişeler yetersiz, yığılma oluyor). hard- disk eski diskinizden farklı de- ğil. Sonuçta, yeni 66 şentli oto- yolunuzdan yine aynı anda 4-5 araba geçiyor, ama arada sırada 5-6 arabanın yan yana geldiği şanslı anlar oluyor (Belki gişe- lerde biraz rahatlama olduğu için). Sanınm bu benzetme siz- de bir fıkır uyandırdı. Disk ile sistem arasındaki bant genışliğini genişletiyoruz, doğnı. Özellikle aynı IDE portuna iki dısk birden bağlı olduğu anlar- da. daha geniş bir bant genişliği bir mıktar yarar sağlayacaktır. Ama sakın yüzde 100 bir per- formans artışı beklemeyin. Uy- gulamada, yüzde 10 bir artış bi- le behrlemek güç. UltraDMA- 66'nın hız dışında getirdiği bir yenilik daha var. Artık datalanmız daha güven- li okunuyor ve yazıhyor, çünkü UltraDMA-66 CRC (Cyclic Re- dundancy Check) yöntemi ile hata kontrol ve düzeltme yapı- yor. Genişleyen veri yolu sa- yesinde bu hata kontrol sistemi bize ek bir yük getirmiyor. Şu anda var olan Intel ürünü chip- setlerden yeni İ810 dışında hiçbiri UltraDMA- 66 destekli değildir. Bu tür bir anakartınız varsa ve DMA-66 istiyorsanız, HotRod-66 gibi ekstradan bir kontrolcüye ihtiyacınız olacak. HotRod'u üzerindeki Highpoint markalı kontrolcü, diskleri ken- di başına yönettiği için sizin anakartınız desteklemese bile UltraDMA-66 kullanabilirsiniz. Bu linklere bir başka ek ıse www.thenungersite.com. Bu adrese giderse- niz, dünyadaki aç insanlara bir öğünlük yemek yardımında bulunabilirsiruz. Bu yardımı yalnızca bir düğmeye tıklayarak yapabiliyorsunuz. Bağış, sponsor tarafindan yapıhyor. Siz yalnızca onlann bağış yapmasma yar- dımcı oluyorsunuz. Bunu günde bir kez yapabilirsiniz. Her gün Internet'e girdiğimiz- de, bu sayfaya uğrayıp bir öğun yemek bağışını gerçekleştırmek zor bir şey değil. Bu adresi bana ulaştıran OzJem'e de çok teşekkürler. İnternet'te dosya kaynakları www. download.com - Bu sitede linux windows ve macinthosh için en son çıkan programlar ve dosyalar mevcut. www.tucows.com - Pek çok ülkede yansısı olan ve geniş bir dosya arşivine sahip bir site www.winfiles.com - Windows 95/98/NT platfonnlan için geniş bir kaynak. www.hotfiles.com - ZDNet tarafindan hazırlanan ve güncellenen bir site. www.browsers.com - En son hangi tarayıcı çıktı . Değişik tarayıcıları da bu adreste bulabilirsiniz. www.filez.com - 75 milyon dosya olan bir web sitesi. www.shareware.com - PC ve Macintosh için programlar ve araçlar. www.betabase.com - Yeni çıkan programlan test eden kışı ılk siz olun. Beta kullanıcılar arasına katılın. www.slaughterhouse.com -En son çıkan programlar, en iyi programlar ve diğerleri bu sitede mevcut. www.conitech.com/windows - En son windows sürücüleri bu sitede. www.win98mag.com - Windows 98 online dergisi.Windows 98 hakkında bilmek isteyeceğiniz pek çok püf noktalan ve programlar bu sitede. www.32bit.com - Dosya arşivi, tartışma formlan, haberler ve tüyolar. Koray.SonmezsoyCö Cumhuriyetcom.tr GÖRÜŞ Gelecek İçin Ders Alabilmek Atatürk diyor ki: ' • Milletleryerleştikleri arazinin gerçek sahibi olmak- la beraber insanlığın vekillen olarak da o arazıde bu- lunurlar. 0 arazinın servet ve kaynaklanndan hem ken- dilerı faydalanıriar hem de bütün ınsanhğı faydalan;- dırmakla yükumlüdürler. Bu kuralı yerine getirme- yen mılletlerin yaşama hakkına ve bağımsızlığa lâ- yık olmamalan gerekir. ;. • Bir millet kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa şunun bunun oyuncağı d- maktan kurtulamaz. .'; • Devlet ve milletimizin iç ve dış bağımsızlığı ve vatanımızın bütünlüğü saklı kalmak koşuluyla herhanr gi bir devlen'n fenni, teknolojik ve ekonomik yardırriı- nı memnuniyetie karşılanz. • Dünyada her şey için, medenıyet için, yaşam için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. Bunlann dışin^- da yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir. ': • • Memleketı ve milleti kurtarmaya çalışanlann ay- nı zamanda mesleklennde bırer namuslu uzman ve bilime saygısı olması lazımdır. • Arük hukümet ve devlet, kendilerinin milletten baş- ka bir şey olmadıklannı ve milletin efendi olduğunu anlamışlardır. • Bizim izlediğimiz devletçilik, özel teşebbüsu esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde milletin refahı ve memleketi bayındırlığa ulaş- tırmak için milletin genel ve yüksek çıkarlannın ge- rektirdiği işlerde özellikle ekonomik alanda devletin doğrudan ilgilenmesidir. Türkiye 17 Ağustos gecesı kuzeybatısını sarsan şid- detli bir depreme maruz kaldı. Büyük yerleşim alan- lannı, ülke sanayi tesıslennin önemli bölümünü, de- niz kuvvetleri ana üssünü, verimli tanm arazilerini, yay- gın ulaşım ağını kapsayan bu en gelişmiş yurt top- raklannda bilime, teknolojiye saygılı olsaydık, vatan- daşın can ve mal güvenligine kamu yönetimlerı ve müteahhitler duyariı olsalardı bu büyük doğa olayı bu denli bir felakete yol açar mıydı? Bu sorulan ve yanrdannı gelecek için ders alabilmemiz açısından tüm ulusumuz, özellikle, kamu yönetıcilerimiz düşürH- meli ve değerlendirmelidir. Böyle bir vicdan muha-ri sebesinin verdiği sonuçlar şunlar olabilir: • Doğal afete maruz kalan yerleşim alanlan yetkirt bilim adamlanndan oluşturulan heyetlerce incele- nip, bu yerleşim alanlan mücavirinde guvenli bölge- ler saptanıp, yeni yerleşim projeleri bu alanlara yön- lendirilmelı, • Yeni yerleşim projelerinde depreme dayanıkh malzeme ve ınşaat teknıklen kullanılmalı, uygulama kontrollerine önem verilmeli, • Hükümet bu amaçlara yönelmiş, yaptınm gücü olan, bünyesınde teknik, hukukı, mali sorunları çö- zümleyebilecek, yönetecek ve ilgili yerel ve kamur sal kuruluşlarla işbııiiğı ve eşgüdüm sağlayarak sı> ratli ve doğru icraatta bulunabilecek kaliteli ve erden> li uzman bürokratlardan oluşacak merkezı bir örgüt kurmalı, • Yeni yapılanmaya tahsisli yerli yabancı tüm kay- naklarta bir fon oluşturularak bu fon anılan merkezi örgütün yönetimine verilmeli, fonun durumundan kamuoyu sürekli bilgilendirilmeli, ', • Yeni yapılanma için kaynak temininde önceliklö ulusal gücümüzedayanmatıyız. Hükümetin bu mak-j satla vergi alması uygundur. Tasan kapsamı vergi ta-J lebi genelde iş âlemimizin bir gecede harcadığı brç iş yemeğinin miktannı aşmayacak düzeydedir. Ver- gi yasasını değiştirıp, yozJaştırma heveslileri bu ke? de ulusal felaketin yaralarını sarmak isteyen hükü-i meti etkilemektedirler. ABD halkından tahvil yoluyid maddi yardım bekleyenler, ülkeyi yeni dış borçlanri sarmalına boğduracaklannı düşünüyorlar mı? ' • Doğal afete ilişkin olası dış yardımlar için dış po-; litikamızla ilgili hiçbir ödün verilmemelidir. [ • Potansiyel deprem bölgeleri için yerleşim alan-; lannın ırdelenmesı, depreme dayanıklı malzeme vş teknıklerin gelıştınlmesi. kontrollenn ciddiyetleyapıl-: masına olanak sağlayan yasal ve örgütsel düzenle-: meler yapılmalıdır. 17 Ağustos felaketi bize bazı gerçekleri de hatır-j latmıştır. • Devletin küçültülmesini isterken onu güçsüz ve etkisiz hale getirenler yanlış yapmışlardır. Ashnda devlet küçülmemiş kamusal ihtiyaçlan yetennce kar- şılayamaz hale getirilmiş, duyariılığı azaltılmıştır. • Sivil toplum örgütleri ve gençlik ülkenin bu so- rununa sahip çıkmıştır. • Uluslararası toplum duyariı hareket etmıştir. • Bazı genci unsurlar bu doğa olayını istısmar et- mişlerdir. • Hazine'nin, yerel yönetimlerin envanterindeki bir kısım arazilerin özelleştirme adına elden çıkarılma-j sı, yağmalanması doğru olmamıştır. Bölgelerin ye^ niden yapılanmasında zoriuklara ve kamu kaynak- lannın israfına yol açabilir. • Kamu ve toplumsal yararlara hizmet veren üre- 1 tim ve dağrtım kuruluşlannın özelleştirilmesi özellik-! le doğal afet zamanlannda sorunlara neden olmak-1 tadır. Bu olay, hükümetin özelleştirme polrtika ve stratejilerini yeniden gözden geçirmesine fırsat ver- mektedir. • Türkiye'nin en verimli tanm alanlan ülkenin ya-, nnlannı düşünmeyen, açgözlü, rant peşinde koşan-! lann güdümünde yaygın olarak yerleşime açılmışttr.' Son doğa afeti umanz ki bu kötü gidişe dur diyecek-; tir. | • Sivil savunma örgütünün işlevsel bir duruma ge-1 tirilmesi gerekmektedir. Yazımızın başlangıcında yer alan büyükAtatürk'ün! özdeyişlerini bir kez daha okuyunuz. O satırtarda yıl-l lar önce bugünümüze gönderilen anlamlı mesajlani göreceksiniz.. i VEFAT Merhum Hilmi Kapkın'ın eşi, Esin Arcayürek, Cengiz Kapkın, Zerrin Görk, Erkin Kapkın ve Merhum Erol Kapkın'ın anneleri, Cüneyt Arcayürek, Ayşe Kapkın, Meral Kapkın, Huri Kapkın ve merhum Oktay Görk'ün kayınvalideleri, Rüya, Tolga ve Ömürden Kapkın'ın babaanneleri ŞAZİYE KAPKEV dün Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhume dün Şehitler Camii'nde kılınan ikindi namazmdan sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. AİLESt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog