Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

5EYLUL1999PAZAR CUMHURİYET SAYFA DEPREM Hukuk önerisi • İZMİR(Cumhuri>e< tge Bürosu) - Dünyanın ikinci büyük toplu konut projesi olan 30 bin konutluk Batıkent'i yaratan CHP Parti Meclisi üyesi Murat Karayalçın, "Afet bölgesindeki ımar-mülkiyet haklanyla kiracılık ilişkilerinin yeni yerleşim merkezlerine nasıl taşmacağı son derece önem • kazanmaktadır. Bu konuda inşaat mühendislığinin , yanında bir de hukuk mühendisliği çalışmasının çok gareklı olduğunu düşünüyorum" dedi. PoHsin deprem yar*mları • ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Emniyet Genel Müdürlüğü. deprem zararlannın ortadan kaldınlması için tüm personeünin katıldığı bir yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyası çerçevesınde : müdûrler ve amir sınıfından 10'ar milyon, komiser smıfındaıi 5'er milyon, memurlardan 2'şer milyon, bekçilerden de l "er milyon lira bağış toplanması hedefleniyor. 500 mılyar Iiradan fazla tutması beklenen yardım sosyal fona aktanlacak. OHAL bölgesine • DİYARBAKIR 1 (Cumhuriyet Bürosu) - Marmara Bölgesı'nde meydana gelen deprem sonucu olağanüstü hal •. bölgesine gönderilen ölü sayısının 363 oldugu belirtildi. Olağanüstü Hal Bölge Valiliğı'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde yaşanan depremden sonra Diyarbakır'a 71, Hakkâri'ye I, Siirt'e 17, Şırnak'a 11, Tunceli'ye 11, Van'a 32, Batman'a 12, Bingöl'e 25, Bitlis'e 8, Mardin'e 78 ve Muş'a 97 olmak üzere 363 kişinin cesedinin gönderildiği kaydedildi. Sevgi Hastanesi kapandı L,:^?>• ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Ankara'daki Özel Sevgi Hastanesi, uzun süredir ödeyemediği binkmiş borçlan nedeniyle kapandı. DYP ve Çiller aılesine yakınlığıyla bilinen Dr. Orhan Özcanh tarafından kurulan hastane, geçen yıl kalp ve damar hastalıklan üzerine ikinci binasını açmıştı. tkinci hastanenin açılışını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yapmıştı. ÖSS İMPSDlığı • DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Diyarbakır'da, ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) soru cevaplannı, sınav öncesi adaylara para karşılıği satan üniversite öğrencisi yakalandı. 6 Hazıran tarihinde yapılan ÖSS sorulannın cevaplannı, sınav öncesi 7 kişiye para karşılığı sattığı belirlenen Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ayhan Ö. (23), Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. rklama laber Merkezi - Kombassan Holding tarafindan yapılan yazılı açıklamada kuruluşlan hakkmda yayımlanan asıisız haberlerin kendilerini üzdüğü belirtilerek, "Birticari kuruluş olarak depremzedelere yardıma koştuk. Deprem bölgesine gıda, ilaç, giyecek ve çeşitli ihtiyaç maddeleri ile çadır gönderdik. Bizler Kombassan Holding olarak hiçbir zaman reklam peşinde olmadık. Yaptığımız yardımlan saymaktan da ar duyduk. Gazetelerde çıkan haberler üzerine bu açıklamayı yaptık. Ülkesiyle, milletiyle ve cumhuriyetiyle hiçbir problemi olmayan ve bu değerlere gönülden bağlı olan iktisadi ve sınai bir kuruluş olarak grubumuzun siyasi bir amacı hiçbir zaman olmamıştır" denildi. Mastırlı matematik öğretmeninden fen lisesi ve üniversiteye hazırhk 0212 277 73 85 0542 312 24 41 AKSA'dan yayılan gazlann etkisini ölçmek için sebze ve meyvelere analiz yapılıyor Zelıirliiirünkıışkusu• Deprem sonrası AKSA fabrikasından zehirli gaz sızması, çevrede yetişen ürünlerin zehirli olabileceği olasılığını gündeme getirdi. Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün analizleri sürerken bölgedeki sebze ve meyvelerin yenmemesi uyansı yapıldı. tstanbul Haber Servisi- Kocaeli depremın- de, Yalova'da bulunan AKSA Fabrikası'ndan zehirli gaz sızıntısı çevrede yetişen ürünlerin de zehirli olabileceği gerçeğini gündeme ge- tirdi. ÇEKÖK Genel Müdürü Sami Ağırgün, bölgede yaptıklan analizlerin devam ettiğini, Greenpeace Akdeniz Ofisi Toksik Maddeler Kampanya Sorumlusu Toiga Temuge ise bu bölgedeki meyve ve sebzelerin yenmemesi ve satılmaması uyansında bulundu. Fabrika yakınında meyve sebzecilik yapan çiftlik sahibi eski Istanbul Belediyesi Başkanı Ahmet İsvan, fabrika yetkililerinin, çevre sa- kinlerinden bahçelerindeki sebzeleri zehirli ol- duğu gerekçesiyle yememelerini istediğıni be- lirtti. AKSA'nın Yalova'da kurulma aşamasın- dan itibaren belediye, valilik ve Sağlık Bakan- lığı 'na baş.vurarak, dava açarak uzun süre mü- cadele verdiklerini anlatan Ahmet Isvan. dep- remden sonra gaz sızmasıyla ilgili bölge hal- kı olarak büyük endişe duyduklannı, ancak il- gililerin bugüne dek açıklama yapmadıklannı belirtti. Ahmet Isvan, tehJikenin önemine dik- kat çekerek yetkilileri önlem almaya, çevreci- leri konuya duyarlı olmaya çağırdı. Çevre Bakanlığı, Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürü (ÇEKÖK) Sami Ağırgün, bölgede toprak, yeraltı sulan ve mey- velerde yapılan analizlerin devam ettiğini, de- nizde ise ilk günlerde görülen akrilonitril kir- liliğının sıfirlandığını söyledi. Greenpeace Akdeniz Ofîsi Toksik Madde- ler Kampanya Sorumlusu Tolga Temuge ise bu bölgedeki meyve ve sebzelerin yenmemesi ve satılmaması uyansında bulundu. Söz konusu kimyasal maddenin bir diğer adının da vinil- siyanür olduğunu anımsatan Temuge, madde- nin yoğunlaştığı yerlerin insan sağlığı açısın- dan tehlikeli olduğunu kaydetti. AKSA şirke- " tine ait 30 yıl önce kurulan bu tesisin fay hat- tı üzerinde bulunmasına anlam veremediğini belirten Temuge, akrilonıtrilin kolay uçucu ve doğada çabuk çözülen bir madde olduğunu, ancak yine de dikkatli olmak gerektiğini söy- ledi. ÇEKÖK Genel Müdürü Ağırgün, Kocaeli Ereğlisi'nde TÜPRAŞ yangını sonrası denize sızan petrolün TÜPRAŞ, PETKİM ve Istanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz süpürgesi araçlanyla toplandığını. bu kirliliğm de bari- yerlerle kontrol altına alındığını belirtti. TÜRK TABİPLERİ BtRLÎĞt sorunlan kapıda*tstanbul Haber Servisi - Gölcük'te kurulan ça- dırkentlerin uzun süre insanlann toplu olarak ya- şamasına uygun olmadığı belirtildi. Çadırlarda ısınma, beslenme gibi gibi temel ihtiyaçlann kar- şılanamamasından doğacak sağlık sorunlannın kapıda oldugu vurgulandı. Kocaeli'nde ilk belir- lemelere göre, 15 hekim, 5 eczacı, 43 sağlık çalı- şanınm hayatmı yitirdiği belirtildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Izmit Koordinas- yon Merkezi deprem bölgesindeki sağlık hizmet- leri ile ilgili bir rapor hazırladı. Gölcük'te halen kontrollü olarak 12 çadırkent bulunduğu belirti- len raporda, sorunlar ve çözüm önerileri şöyle sı- ralandı: # Çadırkentler geçici bannma yerleridir. En te- mel sorun çadırkentte yaşayan insanlann su, te- mizlenme ve tuvalet ihtiyaçlan için kurulan alt- yapida atık su ile ilgili bir çalışma yapılmadığın- dan acil çözümlenmesi gereken atık su sorunu ya- şanmaktadır. Atık sulann kapalı bir biçimde ka- nâlizasyon sıstemine akıtthnasının sağlanması ge- '• rekir. • •*••• # Mevcut çadırkentler insanlann uzun süre toplu bir şekilde yaşamasına uygun değildir. Kı- sa bir süre sonra ısınma gibi temel ihtiyaçlann kar- şılanmamasından doğacak sağlık sorunlan kapı- dadır. tlgili teknik birimler çadırkentlerin gelece- ğini hızlı bir şekilde değerlendirip, uygun kalıcı bir yapılanmaya gidilmesini sağlamalıdır. Bu ya- pılanmada elektrik, su, ısınma ve altyapı sorun- lan giderilmiş olmalıdır. # Çadırkent içinde kalıcı sağlık birimi veya bu bölgeye birinci basamak sağlık hizmetlerinin tü- mü dahil olmak üzere sağlık hizmeti verecek bi- rimlerin acilen gerçekleştirilip gönüllü kuruluşlar- dan bu bölgeler devir ahnmalıdır. Izmit Koordinasyon Merkezi'nin raporunda, ilk belirlemelere göre, 15 hekim, 5 eczacı, 43 sağ- lık çalışanınm hayatını yitirdiği belirtildi. Rapo- ra göre, merkez, Derince ve Körfez'deki 51 sağ- lık ocağmdan 23 tanesinin binası sağlam, 3 tane- si ise tamamen yıkılmış. Bölgede 25 çadırkentin bulunduğu belirtilen raporda, kendisi de deprem- zede olan ve halen görevine devam eden sağlık ça- lışanlannın bannma sorununun çözülerek acil ola- rak dinlendirilmesi istendi. MtLLİ EĞtTtM BAKANI 'Okullann açılması çocuklar için iyV İstanbul Haber Servisi - Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğiu. bilim adamlan ve eğitımci- lerin deprem bölgesinde halkın ve çocuklann dep- rem psikolojisinden bir an önce kurtulması için okullann zamamnda açılması konusunda hemfi- kir olduğunu belirtti. Bostancıoğiu, depremde yı- kılan okul sayısının bölgedeki okullara oranla yüzde bir civannda olduğunu vurgulayarak " Yüz- de bir civannda okulun yıküması eğitim öğreami- mizi engeUeyecek fıziki engel değildir" dedi. Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğiu, MEB Müsteşan Bener Cordan ve Marmara Bölge- si'ndeki il milli eğitim müdürlerinin katılımıyla Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen bölge top- lantısında yaptığı konuşmada, depremde zarar gö- ren i1lerde ilköğretim ve lise için hizmet veren 4 bin 652 okuldan 50'sinin yıkıldığını, 300 civann- da okulun da onanma ihtiyaç duyduğunu belirt- ti. Hasarh okullarda onanm çalışmalannın başla- dığını ve bu çalışmalann eğitim öğretim yılının başına kadar tamamlanacağını vurgulayan Bos- tancıoğiu, okullann onanmı için 1 trilyon 600 milyar liranın deprem bölgesine gönderildiğini ifade etti. Deprem bölgesinde yıkılan ve onanma ihtiyaç duyulan okul sayılannı açıklayan Bakan Bostancıoğiu şunlan söyledi: "Bolu 'daki 411 okuldan biri yıkılmıştir. 26 oku- lun da onanma ihtiyacı var. Bursa'daki 653 okul- dan biri yıkıkiı,32 okul da onanm istiyor. 481 oku- lun bulunduğu Eskişehir'de yıkılan okul yok, an- cak 63 okulun onanma ihtiyacı var. Istanbul'daki 2 bin 23 okuldan 5'i yıkıkto. 70 civannda okulun da onanmına başlandı. Kocaeü'deki 481 okuldan 24'ü yıkıldL 70 okulun da onanmı başladı. Sakar- ya'daki 485 okuldan 16'sı yıkıldL 49 okul da ona- nm istiyor. Yalova'daki 78 okuldan sadece 4'ü yı- kıldı. 41 okul da onanm istivor." tĞNELt F1RÇA ZAFER TEMOÇtN MTA Sismik 1, Marmara Denizi'nde sismik inceleme yapıyor Faym deniz uzantısı araşürıhyor YUSUFZİYAAY KOCAELİ/DERtVCE - Maden Tet- kik Arama Genel Müdürlüğü'nün (M- TA) Sismik 1 adlı araştırma gemisi, Gölcük depreminin ardından Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Marmara De- nizi'ndeki uzantısmda sismik araştır- malara basladı. MTA Sismik 1. Istan- bul'da yaşanması olası depreme neden olacak deniz içi fay kollanrun Gölcük depreminde kınlıp kınlmadığını araştı- racak. Araştırma ekibi sorumlusu İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Na- d Görür. Gölcük depreminin Marma- ra Denizi'ndeki kınk- lan harekete geçirme- si durumunda oluşa- cak enerjinin deniz içindeki fay kollan üzerinden boşalarak Istanbul'daki tehlikeyi azaltmış olabileceğini söyledi. Prof. Görür, "Enerji son depremde dağümış olahilir. endi- şeyegerek>ok"dedi. MTA Sismik 1(HO- RA) Araştırma Gemi- si, MTA'nın ITÜ ile yürürtüğü ve TÜBİ- TAK tarafından des- teklenen "Ulusal Deniz Jeotojisi-Jeofıziği Programr kapsamın- da sismik araştırmalar yapmak üzere Kocaeli Derince Limanı'ndan Marmara Denizi'ne açıldı. KAF hattınm Marmara Denizi di- binde devam eden çok sayıdaki kolunda Göl- cük depreminin yarattığı etkiyi araştır- maya başlayan Sismik 1, deprem son- rasında Izmit Körfezi girişi, adalar ve Yalova arasındakalan deniz tabanında- ki bozulmanın saptanması için deniz topografyası belirleme çalışması yapa- cak. Gölcük depremiyle kınlan fayın Marmara Denizi'ndeki uzantısını sap- tamak için topografik ve sismik etütler gerçekleştirecek Sismik 1 ekibinin el- de edeceği araşnrma sonuçlan rapor ha- line getirilerek ilgili devlet birimlerine sunulacak. Araştırma programmm so- rumlusu Prof. Dr. Naci Görür. KAF hat- hnın Gölcük'te başladığını ve Marma- Saha gozlemleri raporu ' Yanlış yapılaşma can kaybını arttırdı' İstanbul Haber Servisi-Ma- den Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeolojı Etütleri Da- iresi adma jeomorfolog Dr. Omer Emre ve jeoloji yüksek mühendisi Dr. Tamer VTğitDu- man tarafından "17 Ağustos 1999 Doğu Marmara Depremi Saha Gözlemteri ve Ön Değer- lendirme Raporu" hazırlandı. Raporda. fay hattı üzerinde yanlış projelendirme sonucu otoyol ve demiryolu yapılma- sının kurtarma ve yardım çalış- malannda ulaşımı aksatarak depremde ölenlerin sayısını arttırdığı vurgulandı. Raporda, bölgenin deprem potansiyeli- nin önceden büiniyor olması- na karşın bilinçsiz planlama ve zemin parametrelerine uyma- yan yapılaşmanm yaşanan bü- yük afetin temel nedeni oldu- ğu belirtildi. Raporda, afet bölgesinde ya- pılacak ünar planian ve uygu- lamalannın jeolojik çalışma sonuçlannadayandınlmakzo- rundaolduğuna dikkat çekildi. Raporda,"Yaralann sanlması ve bölgenin yeniden iman içia devlet, jeoloji arashrmalan ile ilgili tüm kurum ve kurutuşla- n seferber etmeftlir" denildi. ra Denizi'ndeki devammın bir fay zo- nu oluşturduğunu belirterek son depre- min davranış özellikleriyle bu fay zo- nunda daha önce yaptıklan sismik ça- lışma sonuçlannın karşılastınlacağını kaydetti. Zamanı belli olmasa da istan- bul'da deprem yaşanacağını vurgulayan Görür şunlan söyledi: "Marmara De- nizi içindeki fay kollannda son deprem sonucu kınlmalar ounuş olabiur. CM- muşsa açığa çıkan enerji bu koUardan dağılmış olabilir. Bu durumda İstan- bul'da tehlike azalacakür. Denialeki fay kollannda bir hareket olmanuşsa fleri- de bir deprem yaşanabilir. Endiseye ge- rek yok. Fay koUarmı araşnnyonız. Fayı ta- nırsak ve gerekü ön- lemleri ahrsak tehlike azamlabuııf Ulusal deniz jeolo- jisi vejeofiziği progra- mını yürüten MTA Sismik 1 Araştırma Gemisi'nin seferine Devlet Bakanı Edip SafderGaydabdaka- tılarak sismik araştır- ma aşamalannı incele- di. Bakan Gaydalı, son depremden ders çıka- nlması gerektiğini be- lirterek "Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de kaderci bir toplum oi- sak da depremk yaşa- maya alışmalıvız" de- di. Gaydalı, depreme dayanıklı yapılaşma konusunda beledıyele- rin "zapturapt alona alınması" gerektiğini vurguladı. Yurttas Cirisimi Deprem için 'siyah kurdeleüy kampanya Istanbol Haber Servisi -Aydınlık İçin Yurttaş Güişimi. deprem felaketinin ardından sorumlu olanlann yargı önüne çıkarülmasL yardım için bankalarda toplanan paralann kullanımınm şef- faflaşması, sürecin toplumun bilgi ve denetimi- ıJeaçılması. deprem bölgesindeki yeniden yapı- lanmanın rantkapılannadönüşmemesi için dev- letin, sivil toplum kuruluşîan, üniversiteler ve meslek odalanyla ortak çabşması isteğiyle "&• yah kurdete" kampanyası başlattı. Taksim'deki The Marmara Oteli'nde düzen- lenen basın toplantısına, Aydmlık İçin Yurttaş Girişimi'ni oluşturan 58 sivil örgütün üyeleri katıldı. Depremde yaşamını yin'renler için dü- zenlenen saygı duruşunun ardından girişim adı- na konuşan Çağdaş Sinema Oyunculan Derne- ği (ÇASOD) Başkanı Rutkav Aziz, yüreklerinin ve akıllannm yansınm hâlâ Sakarya, tzmit, Göl- cük ve Yalova'da olduğunu belirterek şunlan söyledi: M Kal)imEenkazaltiBdahâlâkanıyor.Ka\tet- tilderimizin saytsuu bfle bilmiyonız. Yaralartnu- zı sarmaya. \-enidcn ayağa kalkma>a çahşjyoruz, ama yetmiyor. Bir derdimiz de Ankara— Yine hangi çaresiz utançla kızaracak yüzümüz diye, bir gözümüzAnkara'da— Yine hangi karanhk d düğmeye basacak diye korkuyoruz." Aziz, depremzedelere yardıma gelen insanla- nn "kan, ırk" aynmı yapüarak reddedildigini, trilyonlar emanet edıldiği halde, depremzedele- re el uzatmayan Kızılay Genel Başkanı'nın da ödüllendiriidiğini belirtti. Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gübever Yaşar da. siyaset arenasında oluşan olaylar nedeniyle üzüldüğünü ve deprem sonrasmdaki duyarsızlı- ğa anlam veremediğini söyledi. Bayındırlık Ba- kanlığı 'nın emriyle Afet Yasası gereği toplanan yardımlann tümüne el konulduğuna işaret eden Yaşar, birçok uluslararası kuruluş tarafından ya- pılan maddi yardımlann, devlet yerine sivil ör- gütlere yapıldığını, bu nedenle bu yasanm değiş- tirilmesini istediklerini kaydetti. Aydmlık tçin Yurttaş Girişimi tarafından ya- pılan çağnda, "Hukuken ve siyaseten sorumlu olanlann yargı önüne çıkarnlnıasu yardım için bankalarda toplanan paralann ve kullanımınuı şefTaflaşnıasL, sürecin toplumun bilgi ve deneti- mine açılması, deprem böigesindeki yeniden ya- pıianmasüredninyeni rant kapdannadönüşme- mesi için devletin, sivil toplum kuruluşlan, üni- versiteler ve meslek odalanyla ortak çahşmaa" istendi. Çağnda, kampanya süresince bu talep- lerin yakalara. evlere, arabalara, manşetlere ko- nulacak siyah bantlarla yansıtılacağı belirterek "Takpferimiz cevaplanana kadar tsraru, karar- b takipçiolacağız" denildi. Basın toplantısına, aralannda sinema sanatçı- lan Hale Soygazi, Nur Sürer. Güzin Ozyagcılar, LaleMansur, sinema yönetmeni Ali Ozgentürk, Atıf Yıimaz,YavuzÖzkan, YdmazGüney'in eşi FatoşGüney, gazeteci yazar Murat Belge'nin de bulunduğu sanat ve edebiyat dünyasından birçok ünlü katıldı. Yaşar Kemal ve Adalet Ağaoğ- ta'nun da aralannda bulunduğu bir grup yazar da girişimi desteklediklerinı bildirdiler. Sehir Plancıları Odası 'Reddedüen planlar mecUslerden geçiyor' İstanbul HaberServisi-İstanbul Şehir Plan- cılan Odası Başkanı Ahmet Turgut, özellikle Marmara kıyılarındaki planlara müdahale edilmesi gerektiğini, beleidiyelerin bu bölge- de çok fazla ve olmayacak şekilde imar plan- ian ürettilderini ve çok yüksek katiar verdik- lerini belirtti. Turgut, "Avcüar, Bakırköy, Kü- çükçekmecc, Büyiikçekmece ve özellflde Bey- öulüzubölgesiDe Anadolu yakasmdaKadıköy ile Tuzla arasmdaki bölge ckkü şekide revfe- yondan geçirUmefi" dedi. Merkezi hükümetin belediyelerin imar planlannı da denetleyecek sistemi getirmesi gerektiğini kaydeden Ahmet Turgut, başta is- tanbul olmak üzere ülke çapında kaçak yapı- laşmanm önüne geçilmesi ve devletin bu so- runa çözüm bulmasını istedi. Kaçak yapılaş- manın bir kûltür haline geldiğini ifade eden Turgut şöyle devam etti: "Turtzm merkezlerine Bayındırük ve Tu- rizm Bakanlıklan, GAP bölgesinde GAP ida- resi, SİT alanlannda Koruma KuruUan, Kiil- tür Bakanlığı plan vapıyor. Bdediyeterden da- ha iyisini mi yapnDrtar, hay ır. Belediyeterde o- lay biraz daha dejenere oinroş, kokuşmuş du- rumda. Onlar daha çok gözonündeoktuklan için daha çok göze babyoriar. Ama yapı ve i- mar konusunda merkezi hükümet ve teşküat- lan da beiediyelerden iyi degiller." Turgut, Türkiye'de üst ölçekli planlar olma- dığını, merkezi hükümetin, 'Şu şu bölgelereşu tflr tesisler yapdabilir; sanayi yüksekyapı her yerde yapılâmaz, bu alanlar imara açuamaz' gibi kısıtlamaian getirmesini isteyerek "Bde- diyekre gelen ptan tekliflerini teknik eteman arkadaşjanmız uygun bulmay ıp, ret vaznıala- rma ragmen belediye başkanlan belediye mec- Dslerine havale ediyor ve bunlar meclislerden geçiyor. Bu abndald yasal boşluklar da orta- dan kaldınlmah" dedi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog