Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

5EYLUL1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER ühey Büyükelçiligi baskını • LAHEY / ANKARA (A\) - PKK lideri Abdullah Ö:alan'uıl5Şubatl999 taihınde >akalanmasının ariından Yunanıstan'ın L-ihey Büyükelçiliğı'ni silıhla basarak büyükelçinin eş ve çocuğunu rehin alan 6 PKK'linin yargılaması sona erii. Mahkeme bir PKK'liyi 2 MI, 5 PKK'liyi isebireryıl hasis cezasma çarptırdı. Caa alan PKK'lilerden biri Arnanya'va, cezası bıiunduğu için teslim edildi. Ötalan'm yakalanmasuıdan Yınanistan'ı sorumlu tutan PKK, bu ülkenin Hollanda, Avasturya. Ingiltere. Fransa. Daıimarka, Almanya, ÎSMçre ve Rusya'daki tensilciüklerinı işgal etnişti. Hollanda mahkemesinm bu karannı değerlendıren diplomatik kaynaklar. bu ceza ile Hcllanda'nın PKK'nin tenrist kimlığini bır kere daha tescil ettigini ıfade ettler SivH savunma kuruluşları • ANKARA (AA) - tHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül. 12 Eylül döneminde kabul edilen Demekler Yasasf nın sivil savunma alanını gönüllü kuruluşlara kapadığını belirterek. bu yasanın değiştırilmesı gerektiğını söyledi. Öndül, Dernekler Yasası'nda "Milli savunma, sıvil savunma ve kolluk kuvvetlerine hazırlayıcı faalıyette bulunma yasağı" başlıklı maddesinde, "Dernekler. askerliğe, milli savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı ögretim ve eğitim faaliyetlennde bulunamazlar. Bu amaçlan gerçekleştırmek üzere kamp \ eya talim yerleri açamazlar" hükmünün bulunduğunu anımsatarak, bu yasaya uymayanlann bir yıldan az olmamak üzere hapis cezasma çarptınlacağıni belirtti. 6 PKK'li tutuklamft J < ^ . M JSKENDERUN (Cumhuriyet) - Hatay'm dörtyol ilçesınde üç araç içerisinde gözaltına alınan 6 kişi PKK'ye üye olduklan ve lojistik destek sağladıklan ıddıasıyla tutuklandı. Hatay Valiliği'ndenyapılan açıklamada bir ihban değerlendiren Emniyet Müdürlüğü'nün Dörtyol otoban turnikelerinde ve yol kontrollerinde bazı araçlarda örgüt üyelerine götürülen erzak. cep telefonu ve malzemeleri bulunduğu bildirildi. Narkotik operasyonu • İstanbul Haber Servisi - Istanbul Emniyet Müdürlüğü Basın Protokol ve Halkla llişkıler Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 48 kilogram eroini yurtdışına gönderen şebeke üyesi 6 kışinin yakalandıği belirttildi. Açıklamada, şebeke üyelerinden birinin 5 yıl kadarçeşitli ilçelerde kaymakamlık görevinde bulunan ve son olarak Akyazı'da kaymakamken görevinden aynlan Erdoğan Bayrak olduğu bildirildi. İran gazetesiran iddiası • TAHRAN (.AA) -tran'da yayımlanan bir gazete. Türk asİcerlerinin Iran topraklanna top ateşi açması sonucu iki kişinin öldüğünü ileri sürdü. Cumhun Islami gazetesi dün "görgü tanıklanna" dayanarak verdiği haberde, "Çarşamba sabahı 02.00'de (TSİ 00.30) yapılan hava topu saldınsında, Urumiye"nin Serger yaylasındaki Rajan köyünden 2 kişinin öldüğünü'" öne sürdü. Saros-99 tatbikatı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye, Ingiltere \e ABD'nin ortaklaşa gerçekleştireceği amfıbi tatbikatı "Saros-99", 8-17 Eylül arasında yapılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri'nin planlı tatbikatlanndan olan "Saros-99", 3 ülkeden kara, deniz ve hava unsurlannın katılımıyla Orta ve Kuzey Ege ile Doğanbey ve Saros bölgelerinde icra edılecek. CHP lideri Öymen deprem yardımlarmın siyasi malzeme olarak kullanılmamasını istedi 'Hükümetfirsatçıhkyaptı' HATtCE BtÇER SIVAS-CHP Genel Başkanı AJtan Öymen. hükümeti eleş- tirerek '"Hükü- met fırsatçılık yapmıştır. Hükümetin deprem felaketini fırsat bilerek sosyal gü- venlik yasası ve af yasasını çıkar- masından şikâyetçiyiz. Şiikür ki af yasası Cumhurbaşkanı'ndan döndii" dedi. 4 Eylül Sıvas Kongresi ve CHP'nin kuruluşunun 80. yıldö- nümü nedeniyle Sıvas'ta bulu- nan Öymen. parti binasında ba- sın toplantısı düzenledi. Öymen. Atatürkün bir avuç insanla 4 Eylül'de Sıvas'ta toplanmasının tam demokrasi için öncülük et- tigini belirterek şunlan söyledi: "Hangi örgüt olursa olsun kendi içinde demokrat olmak. 4 Eyliil'e Sıvas Kongresi'ne kan- lanlar, toplumlan temsil edccek şekilde seçilmiş kişikrdir. tşte 4 Eylül'de Sıvas'ta yapılan toplan- 0,demokrasinin ilk adımının anl- dıgı toplantıdır v e Atatürk, Ana- dolu Müdafaa-i Hukuk örgütü- nü de Sıvas'ta kurmııştur. Bu yüzden biz partimizin kuruluş tarihini 4 Eyiül olarak belirieriz. Bu yıl Parti Meclisinide Sıvas'ta toplama kararı almıştık ama deprem felaketi nedeniyle bu top- lantunızı erteledik." Deprem felaketine yaptıklan yardımlann basında yer alma- ması gerektiğini, yardırrJan rek- lam amacıyla yapmadıklannı anlatan Oymen, deprem yardım- lannın da siyasi malzeme olarak kullanılmamasını istedi. 'Reklamın zamanı değJT Öymen sözlennı şöyle sürdür- dü: "Bizdepremzedelere vaptığı- mız yardımlan reklam amacı olarak kullanmadığımız için çok eteştirialdık.Hattabize'nrsatla- rı kaçınyorsunuz" dediler ama biz gizH olan yardımlann daha hayuiı olacağı inancındayız. Ba- zı partiler bayraklannı araçlann üzeıierine takarak yardun yaptt- lar, ben bunları eleştiriyorum. Reklam yapmanın zamanı ouna- dığını düşünüyorum." 57. hükümetin depremi firsat bilerek Meclis'ten kararlan çı- karmasını eleştiren CHP lideri Öymen, şunlan söyledi: "Hükümet fırsatçıhk yapmış- ür. Deprem felaketinden sonra sosyal güvenlik yasası ve af yasa- sınm Meclis'ten geçirilmesinden şikâyetçiyiz. Şükür ki af yasası Cumhurbaşkam'ndan döndü. Af yasası tartışma \e haksızuklann yaşanacağı bir yasadır. Bu hükü- met ekonomik olumsuzhıklannı çalıyınlara ve emeklilere yükle- mektedir. Sosyal güvenlik yasası çahşan ve isçilere yiik getirmek- tedir. Hükümetin genel politika- sından da şikâyetçiyiz. Havadan para kazananlann. yatarak para kazananlann önüne geçmek için geçen dönemde çıkanbnası için uğraşuan vergi yasasını bu dö- nemde kendi bozan bir hükümet ortağı var. Vergi kaçınimasmı ön- leyecek vergi reformu sosyal den- gesiztigi ortadan kaldıracak diye beklerken reformun tamamın- dan olduk. 8 yılhk eğitim uygula- manndan uzaklaşüacak diye en- dişe duymaya başladık. Deprem felaketinde bile Saglık Baka- nı'nın tavn Adapazan'nda in- sanlann daha 20 gün susuz kal- malaruıa neden olacak Dış yar- dımlann engeUenmek istenmesi- ni kabulknen Başbakan, Sağhk Bakanı'nın kolruğunda otunna- sıiçin 'üslup' gibi keüme kuDana- rak savunma yapabilmistir.*' Öymen bir soru üzerine de "Bu hükümet istifa etse ne olur? Vine onlarm içinden bir hükü- met çıkacak. Vani soouç yine de- ğişmeyecek" dedi. Sıvas Kongresi'nin 80. yılı Tam bağımsızlığa götüren yolun adı Haber Merkezi - Cum- hurbaşkanı Süleyman De- mirel ve Başbakan Bülent Ecevtt, 80. yıldönümü kut- lanan Sıvas Kongresi 'nde alınan kararlarla tam ba- ğımsızlık hedefine ulaşıl- dığını bildirdiler. 4 Eylül Sıvas KongTe- si'nin 80. yıldönümü ne- deniyle Sıvas"ta tören dü- zenlendi. Marmara Bölge- si'nde meydana gelen deprem nedeniyle Sıvas Kongerisi'nin yıldönümü sade bir törenle kutlandı. CHP Genel Başkanı Ahan Öymen. DSP Sıvas Mıl- letvekili Prof. Dr. Cengiz Gükç. Vali Aydın Güçlü, Belediye Başkanı Osman Seçilmiş ile kamu kurum ve kuruluşlannın temsilci- leri Atatürk Anıtı'na çe- lenk koydular. Daha sonra Atatürk Kongre ve Etnog- rafya Müzesi gezıldı. Cumhuriyet Üniversitesi öğretun görevlilelennden Necîp Günaj dın'm "4 Ey- lül ve Srvas Halkı*' konulu konuşmasının ardından Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda düzen- lenen Atatürk Resimleri Sergisi gezildi. Cumhurbaşkanı Demi- rel, Sıvas Kongresi'nin yıldönümü nedeniyle ya- yımladığı mesajda. Türk milletinin karşılaştığı bü- yük sıkıntılan birlık ve be- raberlik içerisinde aştığı- nı belirterek 1. Dünya Sa- vaşı ile Kurtuluş Sava- şı'nın kazanılması arasın- daki yıllann Türk milleti- nin yaşadığı en zor dö- nemlerden birisi olduğuna işaret ettı. Ecevit de mesajında. demokratik, laik ve çağ- daş Türkiye Cumhuriye- ti'nin temellerinin bu kongrede atıldığını belir- terek şunlan kaydetti: "İşgal ku» < etlerinin baskısı alnndaki Türk ulu- su. yaşadığı zor koşullara karşın kendi temsilcilerini seçmiş. kongrede delegele- rin kaülınıcı ve demokra- tik bir aniayışla aldıklan kararlar milli iradenin amacını ve gücünü ortaya koymuştur. Vatanın bölün- mez bütünlüğü \urgula- narak Kurtuluş Sa\aşı'ran yürütülmesi için ulusal bir medisin oluşturulması dü- şüncesinin benimsendiği ve pariamentonun temel- lerinin anldıgı Sıvas Kong- resi. sonuçian bakımından tarihimizin önemli dönüm noktalanndan biridir." ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, sorunun çözümünde yeni bir başlangıç istediklerini söyledi 'Kıbns'ta yeni bir süreç başlamah9 İstanbul Haber Servisi - KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. Kıbns sorununda artık "denenmiş süreçleri başiatmakta yarar gör- mediklerini'" belirterek 9-11 Ey- lül'de ABD'de yapacağı görüşme- lerde "yeni bir süreç. yeni bir baş- langıç istediklerini' 1 söyledi. Denktaş dün istanbul Valihği'nı ziyaretinde Kıbns sorunuyla ilgı- li olarak gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Denktaş, ABD tarafın- dan yeni atanan arabulucuyla be- raber 9 ya da 10 Eylül'de New York'ta buluşacağını söyledi. De- nenmiş süreçleri başiatmakta ya- rar görmediklerini, bunun Rum kesimine yaradığını belirten Denktaş şöyle devam etti: "Görüşmeieri nafile namazı gi- bi boşuna harcamış olduk. \ dlar- ABD 9 den 3 bölgeli çözüm planı REŞATAKAR LEFKOŞA - KKTC makamlannın ısrarla red- detmesine karşın Rum kaynaklan Kıbns'ta 3 böl- geli çözüme yönelik Amerikan planı bulunduğu konusunda ısrar ediyor. Güney Kıbns'ta yayınla- nan Simerini gazetesi, Washington, New York, Ati- na ve Ankara'dan alınan haberlerin bunu doğrula- makta olduğunu iddia etti. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Rum Yönetimi Başkanı GiafJkos Klerides arasında ger- çekleştirilecek ilk görüsmede planın tartışılacağı- nı ve uzmanlaşmaya varılması halinde, "gdiştirfl- memişbirara anlaşmaolarak" ortaya konulup iler- letileceğinı sav unan gazeteye göre, anlaşmanın uy- gulanmasında ilk adım Maraş'm Rumlara geri ve- rilmesi olacak.Simerini'ye göre, ilk asama "küçâk çapta askersizleştirme, tkindsi ise çokuluslu gücün konuşlandırılmasıyla oiacak." Haravgı gazetesi de Amerikan Tümeni'nınsürekli şekilde Geçitkale'de konuşlandınlacağını havadan taşınabilir mobil bir- lik olarak her 6-10 ayda değışecegini iddia etti. ca bu oyunu o>nadılar. yıllarca sab- rettik. Biz bu noktada uzlasma is- tediğûniz için yeni bir başlangıç is- tiyonız. l/ziaşmayı öngörmeyen es- ki sürecin devamında bir varar görmüyoruz. Halbuld Amerikah- lar, İngilizler. Güvenlik Konseyi. BM Genel Sekreteri "Eski süreç de\am etsin bakalım ne çıkar' di- yorlar. 26yüdır bakok ve hiçbirşey çıkmadı. daha ne kadar bakaca- ğız. Onun için biz bu kküayla orta- dayız. Bu düşüncelerimizi anlat- mak için \Vashington'da ve New York'ta görüşmeler yapacagun. BM Genel Sekreteri'ni 9'unda gö- receğim. İngfliz, Amerikan koordi- natörlerini 10-11'inde görecegim. Ondan sonra Ankara'ya gkkrek hükümetk görüseceğim. YapOğı- mız değerlendirnieieri birtiktegöz- den geçireceğiz.'' Denktaş bır gazetecinin "Avru- pa ve ABD'nin deprem yardımla- nna karşılık Türkiye'den tıviz bekley'ebffleceği'' haberlerini anım- satması üzenne de "Eğer bir bü- yük felaket nedeniyle yaptlan bir yardum bir siyasi netkeye bağla- mak isterierse bu, yardım değil rüşvettir" diye konuştu. Denktaş, Yunanistan'ın yardım- lannın da güzel bir hava yaramğı- nı ve sorunlann bir çıkış yolu var- sa bunu daha rahat bulma imkânı sağlayacağını belirtti. ADLÎ YIL YARINBAŞLIYOR Uyuşturucu, terör ve çete davaları görülecek Senal Sarıhan İstanbul Haber Servisi - İstanbul, yeni adli yılda da dava sayısınm en fazla ol- duğu illerin başında geli- yor. Yann başlayacak yeni adli yılda İstanbul'da: çete üyelerinden işadamlanna, sanatçılardan yerel yöne- ticilere dek çok sayıda ta- nınmış kişinin de sanıkla- n arasında bulunduğu da- valann görülmesine de- vam edilecek. AA'nın haberine göre yeni adli yılda devam eden ve görülmesine başlana- cak önemli davalardan ba- zılan şunlar: Cavit Çağlar hakkında 2 ayn davanin görülmesi- ne istanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Kork- maz Yîğit ile Bankeksp- res'in 6 yöneticisinin. ban- kadan usulsüz kredi veril- mesiyle ilgilı yargılanma- sına Beyoğlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. JET-PA Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Ak- gündüzün yargılanması, istanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek. Recep Tayyip Erdoğan'ın da yargılanmasına yeni ad- li yılda başlanacak. DlSK Genel Başkanı Kemal Türkler' in öldürül- mesıyle ilgıli Ünal Osma- nagaoghı'nun yargılanma- sma Bakırköy 2. Ağır Ce- za Mahkemesi'nde. Ömer Lütfü Topal'ın Sanyer'de öldürülmesıyle ilgili 4'ü özel timci 8 sanığın yargı- lanmasına Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Be- bek'teki bir çay bahçesın- de Tevfik Nurullah Ağan- soyve 3 kişinin öldürülme- siyle ilgili Alaattin Çakı- a'nın da aralannda bulun- duğu 12 sanığın yargılan- masına istanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve Beyazıt'ta 21 yıl önce 7 öğrencinin ölümü, 41 'ınin de yaralanmasıyla sonuç- lanan bombalama ve silah- la tarama olayına ılişkın 3 sanığın yargılanmasına da istanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. 'Basın affi iptal edilebilir' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eski Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı, Cumhuriyet Kadınlan Derneği Genel Başkanı ŞenalSanhan. si- cil affindan yararlanacak kamu görevlilerinin 1 ay içinde başvuruda bulunmalan gerektiğini anımsatır- ken, basına getiriîen ceza erteleme karannın anaya- sanın "eşiüik'' ilkesine aykın olduğu gerekçesiyle ip- ta! edilebileceğini bildirdi. Sanhan. "tptal duru- munda,karara dekyasayürürlükte olacağı ve yarar- lanankişilersalınmiş olduklaniçinherhangibirmağ- durijet dogmayacaknr" dedi. Menıur affının önceki gün yürürlüğe gjrdiğini anımsatan Sanhan, yasanın 2. maddesinin disiplin cezalan nedeniyle açılan iptal istemli davalara gön- derme yaptığını kaydetti. Yargıya başvurmuş olan memurlann davayı sür- dürmek istemeleri durumunda 30 gün içinde dilek- çe vermeleri gerektiğine işaret eden Sanhan, "tda- ri yargı tarafından verilecek iptal karanna bağlı ola- rak parasal hak kazanacak olan davaalann, davala- nna devam ermek istediklerini beürtir dilekçelerini 2 Ekinı 1999 tarihine dek vermeleri zorunludur. Ak- si halde, yühirtüğe girvn yasa, ilgililere. geçmiş süre- lere ilişkin olarak parasal yönden herhangi bir hak sağlamamaktadır. Bu nedenle, lehe gibi görünen ya- sanın aleyhe sonuç doğurması gündeme gelebilecek- tir" uvansmda bulundu. TüRK-lŞ GENEL BAŞKANI 'Sosyal Güvenlik Yasası da geri çevrilmeli' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Türk-lş Genel Baş- kanı Bayram MeraL Sosyal Güvenlik Yasası'nın halicın beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu vurgulaya- rak "Cumhurbaşkanımız, Af Yasası'nda nasıl milleti dinleviphalkm tepkisine par- raak basnysa kendisinin Sos- yal Güvenlik Yasası'nda da böyle yapacağına inanıyo- ruz" dedi. Lıman-Iş Sendikası'nın genel kurulunda konuşan Meral, depremin ardından üzerlerine düşeni yaptıklan- nı belirtirken Kızılay'a yö- nelik yapılan eleştirilerin yardımlan azalttığını, bu ne- denle eleştirilerin düşünüle- rek yapılması gerektiğini söyledi. Siyasi Partiler Yasa- sı'nda yapılan değişikliği eleştiren Meral, yasanın ik- tidarla muhalefet anlaşma- sıyla yapıldığına işaret ede- rek "Pasiaşmaya bakuı. Va- tandaş ortada yok" dedi. Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel'in Af Yasası'nı yeniden görüşülmek üzere Meclis'e iade ettigini anım- satan Meral, "Orada v-atan- daş var. Ama, Cumhurbaş- kanı kaünda var. Yasa, on- dan döndü" dedi. Meral, Sosyal Güvenlik Yasası'nın da halkın ve sendikalann karşı çıkmasına karşın çıka- nldığını belirtti. Hükümetin, sendika ve işverenlerin bazı konularda anlaşamamasını "bir sflah olarak kullandığı- nı" kaydeden Meral sözleri- ni şöyle sürdürdü: "Çadırlarda hastalarinim inim inlerken Meclis. bu ya- sanın çıkması için gündemi- ne devam ediyor. Bu yasa çı- kıyor. Dünya tarihinde böyle bir olavı Idmse yaşamaz. Biz yaşadık. Bunun hesabını sa- ym milktveldlteri de. hükü- met de verecek. Yangmdan mal mı kaçınyorsunuz?" Cumhurbaşkanı'nın daha önce zorunlu tasarruf kesin- tilerine ilişkin bir düzenle- meyi de yeniden görüşülmek üzere Meclis'e iade ettigini anımsatan Meral, o düzenle- mede yer alan durumun bu- gün de sürdüğünü söyledi. POLİTtKA GÜ1NLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA Erguvan... Derin ve sessiz bir akşamın boşluğunda tüm hüzünleri topluyorum sarhoş gemici çığlıklann- da... Bembeyaz masalarda evrenin gökkuşağı ren- gine kin ve korkuyu saklıyoruz usulca... Ne bir kıskançlık gölgesi, ne kötücül düşünce*! lervarçevremizde... Biraz Nikolay Zabolotski, biraz da Edip Can- sever'le konuşuyoruz... Bir genç kız geçiyor yanımızdan, iri siyah göz- leriyle çarpcı bakışlar fırlatarak... Içimizdetaptaze birsevimlilik, avuçlanmızda bir tutku, yaz güneşinden kalma... Inanmak istiyorum, bu yürek, oyuncak değil- dir!.. Belki yıkıcılar geldiler yıktılar duvarlan, belki de temel kaldı geriye birkaç tuğla kınğı... Oysa güzel anılar biriktirmiştim senden, duydu- ğunda solgun gülücükler getiren... Metin AÎbok'tan şiirier okudum; Arthur Rimba- ud'un sevdalar çağıyla avundum; Necati Cuma- k'nın apk penceresinden giren rüzgânnda bir lyon- yadüşü kurdum... Dedim ki: "Artık geri dönmeyeceğini bilsem de Olan biteni çoktan unuttum Alışmıştım sana bir kere 'f Her tek başıma kaldığım yerde Birden karşıma çıkmanı bekliyorum." Derin ve sessiz bir akşamın boşluğundaydım; bir nihavend şarkının içindeydim... Biliyordum zaman acımasızdı... Bir temmuz akşamı büyüyen sevdalar ırmak- lan içiyordu... Ren Nehri sarhoştu, sulanna asmalar vurmuş- tu... Kız simsiyah kısa saçlanyla tüm rüzgâriara ka- fa tutuyordu.. Kız sevda yüklüydü, kız hiç okunmamış bir şiir gibiydi... Adamsa Pavel Matev'in dizelerinde geziniyor-- du: "Ateşsiz aşk olur mu hiç? Kavga olur mu hiç gözü kara gihlmeden Ateş! Kaygılanmdadır yaşadığımız her günün Benim içten esinlemelerimdedir." ••• Şafakta arayıp öğle vakti yitirdiğmiz aşklar vardı hani hiçbirimizin şimdilerde anımsamadığı... Işteöyle bir şeydi... Düşen hep ben oldum en küçük kımıldanışında" senden. Başını çevirdiğin için ağladığımı görme- din hiç. Bırakıp gittin beni Louis Aragon'a inat... Bütün çöllerde tek başına koydun beni; düşle- rin yüreğiyle bırakıp gittin beni; yartm kalmış bir cümle gibi bırakıp gittin beni... O eylül yağmurundan sonra toprak kokusunu çekiyorduk içimize. Odada eski bir gramofon bil- mediğimiz şarkılan çalıyordu... Son kez etini tuttuğumda sana bir masal anla- tacaktım. Bir türkü söyleyecektim kıskançlıktan çatlayan yıldızlara... Bırakıp gittin beni inadına... Kız ve adam çok güldü bu işe... Yelkenli gibi fora edilen aşklara gülüyordu iki- si de... Neredeydi o sevişmeye soyunan kararlı âşık-" lar? Neredeydi zamansız sevişmelerin gerisinda kalan yorgunluk? Ağaçlar uykuda, geceler bitmek bilmiyordu...t. Uyanmak, rüya görmek gibi bir şeydi o zaman-, lar. Yevgeni Yevtuşenko'nun düşlerinde sevda- lar, çözülmesi güç bilmecelerdi... Gözlerinin içinde çoğalan boşluk, bir kaçışın göl- gesiydi o yıllar; sevginin tutamayıp özgürlüğe meydan okuyuşuydu o mevsimler... Şafakta arayıp öğle vakti yitirdik aşklanmızı... Şimdi derin ve sessiz bir akşamın boşluğun-' da tüm hüzünleri topluyoruz sarhoş gemicilerin çığlıklannda... ••• Artık yoruldum sevdalardan, günbatımı hüzün- lerden, yeni düşler kurmaktan... Genç kız ve adam... Tam üç saattir onlan izliyorum... Bir şeyler konuşuyorlar, tıpkı bizim gibi... "Gün bitti. Saat kaç? Bitecek mi bir gün sava- şımız?.. Hak edilmiş hüzünlerimiz olacak mı bizim de?.." Islak mavi bir sabahtı... Edip Cansever'i okuyup bitirdim... Evrenin tekdüze renginde o yalancı kadınlan aradım... Yaşamın, loş erguvanlığında upuzun bir yolcu- luğa çıkıyorum.. Gecenin sessizliği ve derinliğini artık umursa- mıyorum... Alacalı bir can sıkıntısından kurtuluyorum... Kurtuluşum sevdamın kaçışı değil, onu çok iyi biliyorum... ; Genç kız ve o adam. Düşler kuruyor ikisi de. Sa- bahtan beri izliyorum. Hiç durmadan konuşuyor- lar. Onlan anlamaya çalışryor, ama anlayarmyo-. rum... Neden?.. , i,. hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 CHP Izmit'te toplamyor MUTLUSERELJ ANKARA-CHP yöne- timi, depremden sonra bölgede yapılabilecekleri saptamak ve bölge örgüt birimlerinin depremin et- kilennden anndınlmasını sağlamak amacıyla yann Izmit'te bir araya gelecek. Deprem bölgesindeki du- rumun bir kez daha göz- den geçirileceği toplantı- da, üeriye dönük bir ça- lışma programı oluşturul- ması planlanıyor. CHP Genel Sekreter Yardımcı- sı Bekir Yurdagül, bölge halkının hükümete ve devlete olan güveninin onanlamaz biçimde sar- sıldığına dikkat çekerek, yurttaşlann başvurabile- ceği tarafsız ve sivil un- surlann öne çıkması ge-. rektiği saptamasuu aktar- dı. CHP Genel Başkanı Ahan Öymen, Genel Sek- reter Tarhan Erdem, Ge- nel Sekreter Yardımcısı, Bekir Yurdagül ve Genel. Sayman Nihat Matkap, Izmit, Sakarya, Yalova ve Bolu örgütlerinin yöneti- cileri ve CHP'nin anakent ve il belediye başkanla- nyla, yann saat 11.00'de bir araya gelecekkr. Yur- dagül, toplantıyla ilgili verdiği bilgıde, deprem felaketi sonrasında örgüt birimlerinin depremin et- kilerinden anndınlması ve bölgedeki durumun gözden geçirmesi ama- cıyla bir araya geldikleri- ni söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog