Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

5EYLUL1999PAZAR CUMHURİYET SAYFA DEPREM Artık başlannm üzerinde beton bir yapı değil, çadırlar var Şimdi çadırkentteler• Çadırlarda hep tekduzehğmden yakmılan şehır jaşamı şımdı bır ozlem 17 Ağustos bu kez şehırlen vurdu Bır anda evlen, ışyerlen başlanna yıkılanlar. kent merkezlenndekı çok kath evlere geçebılmış, belırlı bır ışı olan orta gelır duzeyındekı kent sakınlen tapu, \ergı daırelennde memurlar, fınncılar. ınşaat ışçılen, polısler, sekreterler, kuçuk ışyen sahıplen oldu Yıldırım H.4TICETUNCER Çadırlarda hep tekduzelıgınden yakınılan şe- hır yaşamı şımdı bır ozlem 17 Ağustos bu kez şe- hırlen vurdu Bır anda evlen, ışverlen başlanna yıkılanlar, kent merkezlenndekı çok katlı evlere geçebılmış belırlı bır ışı olan orta gelır duze>m- dekı kent sakınlen tapu, vergı daırelennde me- murlar fınncılar, ınşaat ışçılen polısler, sekreter- ler kuçük ışyen sahıplen oldu Her sabah aynı sa- atte kalkıp aynı otobusle aynı yollardan ışvenne ulaşıp, aynı yuzlerle akşama kadar çahşıp > ıne aynı saatte çıkıp e\lenne gıdıyorlardı Dışanda bır ışyennde çahşmayan kadınlar gun boyu ev ışı \apıp çocuk bakmaktan sıkılmışlardı Kuçuk kentlerde tekdüze ve streslı bır yaşamın sıkınrısı sık sık dıle getınlırdı Artık başlannın uzennde beton bır >apı değıl Kjzılay'ın TSK nın, yabancı ekıplenn dağıttığı çadırlar var Şanslanna ne gelırse çoğu vağmur geçıren va da na>londan kendılennın urettığı ça- dırlar Hıç beklenmedık bır anda yerleşık yaşam- dan goçebelığe geçışm zorluğu ıçınde bınlerce depremzede Bır yanda kaybedılen canlann acısı bır vanda yaşam boyu bınktınlerek alınabılen ev- ler eşyalar bır y anda da yaşam devam etrığıne go- re gunl,ük ıhtıyaçlan karşılama zorunluğuyla ko- şuşturmak zonındalar Islanıp çamur ıçinde kal- salar da vağmur durunca eşy alan kurutup kaldık lan verden devam etmelen gereklı ; 'UğurBayar t sermayenin - hasadamı' \1\KARA (Cumhunvet Bürosu) - Petrol-lş Genel Başkanı Bavram Yıldınm Ozelleştırme Idaresı Başka- nı Uğiır Bayarın TUP RAŞ'ın Koç ya da Saban- cı'da olması durumunda yangının çıkmayacağı hü- kûmetın depremde ıç çama- şın uretımını ya da KİT yo- netım kurullanna kımlenn atanacağını tartıştıgından depreme mudahale edeme- dığı açıklamalanna tepkı gösterdı Yıldınm hükumetın dep- remde vetersız oldugunu soyleyenler "vatan haıni" ı- lan edılırken "Bavar'ın hu- kumetın uzennde bır otonte olarak açıklama vapması- nın, onun >aban«-veriı ser- mavenın has adamı oldugu- nu ve bu nedenle de kendhı- ne dokunulamavacağına inandığını" gosterdığını so>ledı Petrol-lş Genel Ba$ kanı Yıldınm dun >aptıgı yazılı açıklamada gerçekle- nn çarpıtıldığına ve sorum- TfflDİ dıkkat cektı Çadırkentierde yaşam gece ışıklaria. gunduz beklevH^ geçivor. Hayat eskisme oranla çok zor Zıraat Bankası'ndan emeklı Penhajı Arişan, emeklıbırastsubayıneşı Değırmendere'de Saray- lı köyu yakınlanndakı çadırkente bın 19, dığen 10 vaşındakı ıkı kızıyla bırlıkte sığınmış Yıllar- ca "orada burada lorada sünındukten. çok çek- bkten sonra" Golcük'te dubleks bır daıre almış- lar Penhan Hanım "Çok ozendım, çok süsledim evimı. Görsenız bir memurevı gibi değüdi" sözle- nyle kaybettıklennı anlatıyor Ama çadınnı da özenle dûzenlemış On metrekarelık afanda kızı- nın Arap bebeğını baş köşeye süs olarak yerleş- tırmış Bulabıldığı battanı>eyı yatağm uzenne özenle sermış Buyük kızı Kader gergın ve sınır- lı Annesının yenı hayata uvum sağlamasına, ayakta kaima çabasma pek tahammul edemıyor Umutsuz "Sız PoIKannacıbk oynuyorsunuz" dı- ye çıkışıyor annesıne Annesakın kızıru >atıştır- maya çalışıyor Yenı duzene uymak, geleceğı bır an once planlamak gereklr Çadırkentlenn genç- len yeru yerleşune ayak uydurmada büyuklenne göre daha çok zorlanıyorlar Çadırkentierde her ıhtıyacı gıdermek ıçın kuv- rukta beklemek gerekJı Çadırkentın nufusu art- tıkça kuyrukJar da uzuyor Tuvalet kuyrugu, sah- ra musluklannda dışfirçalama, yûz yıkama kuy- rugu kahvalö kuyrugu, sabah saatlenndemahmur gözlerle beklenıyor Akşam saatlenne doğnı bırsıkırjtı çökuyor üst- lenne Tapudan emeklı bır memurun eşı Seher Atik, elı çenesınde çadınnın onûndekı bıdonun uzenne oturmuş, acı acı dûşûnüyor Bınnı gorün- ce de anlatmaya başlıyor Erzurum'dan gelmışler buralara Eşının emekiı ıkramıyesı Bursada ev almaya yetmeyınce Golcuk te askerlık yapan og- lu çağırmış Golcuk ten bır e\ alrruşlar Deprem- de Değırmendere'de mısafırlıkteymış Gölcuk'te- kı ev ıne kadar koşmuş ama yerle bırolan evını ta- nıyamamış Oğlunuolduzannedıpçırpınırkengo- runce bayılıp kahnış, sonrasını anımsamıyor On altı >aşındakı Şırnaklı Muhabbet Geven, elıne "Emre,Beşır, Fatmasenisevryorum" >azmış otu- nıyor Depremde kaybettığı kardeşlennın adian bunlar Gölcük'e yedı yıl önce Şımak'tan "ötörn- den kaçmak içuı" gelmışler İnşaat ışçılığı vapa- rak aldıklan ev lennm altında annesı ve babası da kalmış Çocuklarsa ıç dûnyalan fırtınalı olsa da şen ses- lenyle Çadırkente hem neşe hem umut dağıtıyor gıbıler Gonüllû eğıtmenlenn, psıkologlann yar- dımlanyla gunboyu koşuşturup oynuyorlar An- neler çadıra çağınnca oyunu kesıp gıtmek çok zor gelıyor onlara Akşam yemeğı kuyrukta beklemp yenıldıkten sonra herkes kendı çadınna dönuyor Karanlık ço- kerken elektnk bağlanacak kadar şanslı Çadır- kentierde ışıklaryaruyor Uzaktan abajurgıbı gö- rünen çadrrlanna kapanan depremzedeler gele- ceklennı duşûnüyorlar HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Yunanlı Kardeş!ı Ne guzel soylemış ozan "sıla derdıne duşunce anlarsın I yunanlıyla kardeş oldugunu I bırrum şarkısı duyunca gor ıgurbet elde is- tanbul çocuğunu" "aramızda bır mavı büyu I bır sı- cak denız I kıyısında bırbınnden gu- zel I ıkı mılletız" "bızımle dınlecek bırgun I Ege'nın attın çağı lyanıp yannın ateşınden I eskının ocağı" "önce bırkahkaha çalınır kulağına I sonra rum şıvelı turkçeler I o Bo- ğazdan söz ederI sen rakıyı hatıriar- sın" "yunanlıyla kardeş oldugunu I sı- la derdıne duşunce anlarsın" Evet ne guzel soylemış ozan Bü- lent Ecevrt1 Tam 52 yıl once Lond- ra'da • • • Daha once de yazmıştım Uzun bır aradan sonra Yunanıs- tan'ı resmen zıyaret edecek ılk Turk bakandım Avrupa Konseyı'ne uye ulkelenn kultur bakanları Atına'da toplanıyordu Yirmı yıl oncekı Baş- bakan Ecevıt'e bırtalımatı olup olma- yacağını sormuştum - Ortak çıkartanmız oyiesıne çok kı, onunde sonunda aramızdakı sorun- ları çozmek zorundayız Şımdı onemlı olan, ortamı bu sorunlann ço- zumunu zorlaştınr olmaktan çıkar- mak Ortamı hazıriamanın en lyı yo- !u da kulturel ılışkılerdır Çunku kultur alışvenşınde rekabet yoktur Eklemıştı - Her turlu kulturel ılışkıye hazınz Örneğın Dıdo Satınu nun "Benden Seiam Soyle Anadolu ya " romanın- dan, bırTurk-Yunan ortak filmıyapa- bılınz Rahmetlı Necdet Tezel Atına'da buyukelçıydı Hukumetın en guçlu ısımlennden Averofla tanıştırdı be- nı Ikı saat baş başa goruştuk öne- nlenmı heyecanla dınledı Ama hıç- bır sonuç çıkmadı Çunku Yunan sıyaset adamlan ka- muoyunun tutsağı olmuştu Kamu- oyu da "Türk korkusu"nur\ • • • Pans'tekı ogrencılık yıllanmdaydı ABD Dışışlen Bakanlığı'nın bır prog- ramı sayesınde San Fransısko'day- dık Muğlalı Rum lokantacıya orada rastladık Turkıye'yı 1931 yılında terk edıp Ygnanıstan'a yerleşmıştı 196O'lı yıl- lann baştnda da, "ver elını Amen- ka<" Kaldığımız surece bıze ozel aşçı- lık yaptı Canımızın çektığı yemekle- n onceden soylemek yeteriıydı Itı- razlanmıza aldırmıyor, tabaklanmızı tepeleme dokJuruyordu - Yiyın yıyın1 Bu gâvur memleke- tınde nerede bulacaksınız Ertesj gunu kentten aynlacağımı- zı soyledığımız akşam huzunlenmış- tı Muştenlerını çabucak savıp bızı evıne goturdu Eşı rakı sofrası donat- tı Oğlu muzık setıne Zekı Muren'ın plaklannı koydu Ve Turkıye den ay- nlalı30yılıaşmışolan Muğlalı Rumun gozlen buğulandı tavla oynarken - Amenka'ya geklım gelelı uç kez sınemaya gıttım Uçu de Istanbul'da geçen filmlerdı Aynı yemeklen, aynı muzıgı sevtyoruz, ıçkımız bıle aynı Bu ıkı halkjn bırbınnı kardeş gıbH sev- mesı ıçın tek bır koşul var Tanh kı- taplannı yakmalıyız, çocuklanmıza okutmamalıyız1 Savaşı yaşamış kuşaklann Turke duşmanlığı yoktu Ama tanh krtap- lannı okuyan yenıyetmelenn vardı ••• Muğlalı Rumun oykusunu Ecevıt'e de anlatmıştım, Averof'a da, Ecevrt hazırdı, Averof değıtdı Fransızlarve Almanlar, ortak kurullar oluşturup ta- nh kıtaplannıgozdengeçırdıler Duş- manlıklan, abartılı anlatımlan eledı- ler, bız yapamadık Ve bızım yapamadığımızı, çok acı bır olay yaptı Ilk gençlığımden ben, yurtdışında karşılaştığım herYunanlıdan dostluk gordum Deprem sonrasında yardı- ma gelen bır Yunanlı doktor da, bı- zım ınsanımızdan dostluk gorduğu- nu soyiuyor Ellenne sarılanlar, boy- nuna sanlıp openler Önceten unıformalılardan çekın- mışler Ama gormuşter kı, onlar da farklı değıl Insan her yerde ınsandır Ama bı- ze benzeyen ınsan, bıze daha yakın olan bır ınsandır Bu yakınlığı ıkı halk olarak keşfetmek ıçın boylesıne bır acı yaşanmayabılırdı Onlarda Pangalos gıbıler olsa da, bızde bazı ırkçılar bakanlık sandalye- lennde otursalar da Duşmanlıklan tanh kıtaplanndan sılmenın şımdı tam zamanıdır Yıkıntılann altında yrtırdığımız bın- lerce ınsanımız ıçın 1 Hâlâ hayatta olup olmadığını bıl- medığım Muğlalı Rum dostumuz ıçın! ARASOTELı'***) Urla Çeşme \olu uzennde Mordogan da Tum odaları korfeze bakıj or Tumunde klıma, ınınıbar, teleton ve tv var Fıtness center, sauna, <,ocuk oyun salonu, tenıs basketbol, voleybol ve futbol alanları Tet (0 232) 737 51 00 KARABURUN CLUB & OTEL Alanva, Karaburun yoresınde Tum odalarda klıma, TV, mınıbar Özel pla|, ıkı vuzme havuzu Bılardo salonundan masa tenısı salonuna dek ^eşıtlı spor olanaklan Tel (0 242) 52^41 11 HOTEL PRINCESS Bodrum, GuverLinlık te Havuz Sureklı sıcak su Açık bufe Canlı muzık Ve denız neredeyse kapınızın onunde Sessız ve huzurlu bır ortam ıstevenler ıçın Tel (0 252) 374 52 43 RESORT HOTEL Fetm>e Oludenız de Tum odalarda klıma uydu vavınlı TV muzık mınıbar 2 km uzunlugunda harıka bır pla), açık ve kapalı yuzme havuzlan, çocuk havuzu, voleybol, basketbol ve tenıs alanları Dalaman havaalanına 1 saat, Fethıye kent merkezıne 14 km uzaklıkta Tel (0 252) 617 00 20 AQUAPARK (•*»•) Benzersız bır guzellığı olan Kaş ta Keko\a ve Batık Kent ın hemen >anındakı bu tarıhı ve dogal mekanda su oyunlarının en he>ecanlısı vapılıyor Tum odalarda klıma, mınıbar, rv, telefon ve duş var Sabah ve akşam açık bufesıv le hızmetınızde Tel (0 242)836 19 02 OTEL CRAND OZÇELIK !»•**) Kuşadası na 10 dakıka uzaklıkta, Yavansu mevkıınde Butun odalar balkonlu, denız goruvor Burun odalarda klıma, dırekt telefon, uvdu yavınlı tv, banjo Ozel plaı, açık ve kapalı \uzme havuzlan, Turk hamamı ve sauna, 2 restaurant, balo salonu, gece klubu Tel (0 256)614 46 01 ALAADDIN HOTEL (****) Turkı>e nın en veşıl yoreleruıden, denız mevsımının S av surdugu Alan>a run Avsallar mevkıınde Intekum da Huzurlu bır ortamda spor %e eglence olanakları Tum odalarda klıma telefon muzık kanallı ıe uvdu ya>ınlı tv var •^çık \e kapalı barlar, kondıs>on salonu, dısco 2 vuzme havuzu, ozel plaı, su sporlan merkezı, tenıs kortu Gece muzıgı eşlıgınde zengın çesıtlı açık bufe Tel (0 242) 5l~> 28 24 2ı IL1ADA HOTEL<h.azdağı) Dunya \e Turkıve standardında en bol ok-iijen ureten Kazdağı nda tamamen çam ormanian ıle çevnlı 18 donumluk bır bahçe ıçınde Tum odalannda TV banyo \tgezılen dağbısıkletı ve trekkıng parkurlan ıle masatenısı cımnastık salonu \eçccukodası vuzme havuzu nrevcut Astını ve solunum yolu rahatsızlıgından şıkavetçı olanlara önerılen sakın bır tatıl beldesı Tel (0 2W 484 V 78 C u m h u r i y e t o k u r l a r ı n a ç a ğ r ı . . . DOSTLAR-LA BİR.LİKTE, TATİL! Mantıans ın merkezınde, tam konforlu bır otel Dılerseni2 havuzunda, dılersenız havuzun hemen onunde, denızde yuzun guneslemn Mıman vapısı ve ozellıkle ahşap ışlen ılgınç Tel (0 2Î2I413 22 ~>4 ECE EVLERI \ Bodrum Gokçebel de 3 Yuzme havuzlu, klımalı bagımsız apanlar kov vaşamını, yavlaları dag yunıyuşlennı sevenler ıçın Tel (0 252) 336 36 0S 10 532 66X03 68) CLUB ALDA TATIL KOYU C****) OTEL YUCELEN * ) Kemer de gorkemh çam agaçlan arasında Goz alab Idıgme uzanan ozel plaı 2 yuzme havuzu çocuk havuzu, aqua ovunları, hamam, anfmvatro, fıtness center, otoın salonu, bar, Turk kahvesı, dısco, 8 tenıs kortu, dalgıç okulu, ok ütma alanı var Bufun odalarda mınıbar, tuvalet/duş, aıle odalannda TV Sabah 7 den gece 24 e kadar acık bufe nefıs bır mutfak 1998 Duıtya Çevre Ödullu tatıl koy*' Tel (0 241) 824 81 51 Gokoı a Korfezı nde deruzfe ıç ıçe Naıl Çakırhan ın Agahan Mımarlık Odulu'nu aldıgı \kvaka yoresınde Turk mımansıyle Avrupa konforunun tıtız bır bıleşımı Klımalı, sıcak sulu banvolu, tele\ız>onlu \e mınıbarlı J" 7 oda 6 suıt, 8 bagımsız \e bahçelı bungalov Yuzme havuzu, çocuk bahçesı, restorant, 80 kışılık toplantı salonu, barlar Tel (0 252) 243 51 08 243 58 79 'umhurıvet okurlarının bır ozlemı daha gerçekleşıyor1 Artık vaz tatıllerınızı, uvgar bır ortamda, dun\a goruşlerı, ' yaşama bıçımlerı, ahşkanlıklan, zevklerı "sıze \ a k m " ınsanlarla bırlıkte geçırebıleceksınız. _ v Bu ısteğınizı yerıne getırmek ıçın gezdık, gorduk, ınce eleyıp sık dokuyarak sızler ıçın en uygun dınlence yerlerını belırledık Seijin ıçlennden bınnı . Hem aılenızle, dostlarınızla - ve orada tanıyacağmız pek çok yem dostla - bırlıkte tatıl vapın; hem de Cumhuriyet okurlarına ozel ındınmden yararlanın. Cumhuriyet CLUB ORIENTTATIL KOYU Edremıt Korfezı nde, oksııen zengını kaz Dagları nın etegınde dev bır botanık bahçesının ıçınde Oren e yuruyerek 15 dakıka uzaklıkta Duş/v»c ve telefonlu 62 vılla daıresı Incecık kumlu bır kumsal, >uzme havuzu açık ve kapalı restorantlar, çeşıtlı spor olanakları, çocuklara ozel hızmetler, açık hava dans pıstı gecevarısı sıneması, klasık muzık konserlen Ve)eteryanJar, dıvabetıkler, ozurluler ve engellıler ıçın de sorunsuz bır tatıl Tel (0 266) 416 34 45 HOTEl TUROUOISE ("***» Nehır kaynaklanna jeep salarıler etsane Kopruçav da raiung Sorgun Ormanlan nda bınıalık kurslan trekkıng ve joggıng ıçın doğal parkurlar belb de bır kısmını Sizın keşledecegmız dokunulmamış antık medenıvetler Hepsının ortasında Akdenız ın tam kıyısında Çocuklannıza Aqua Park ve Mını Club Akdenız lezzeden ve duzeylı servjs Hotel Turquoıse Avrupa nın en buyuk tur operatoru TUI nın tum dünyadakı 10 000 anla^malı otelı ıırasında en ıyı sems veren 100 otel arasına gırmıştır Tel (0 242) 756 93 )0 Y A P I M - C A y r ı n t ı l ı b ı l g ı v e y e r a y ı r t m a ı ç ı n : I s t a n b u l - 5 2 0 2 1 9 1 9 2 I 5 1 2 0 5 0 5 A n k a r a 4 1 9 5 0 2 0 I z m ı r 4 4 1 1 2 2 0 ÇAĞ PAZARLAMA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog