Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 EYLUL1999 PAZAR 16 TELEVIZYON GüNÜN FlLMLERÎ Kayıp Okul 10.30 BRT Macera Ov (Drifting School) - Nükleer enerjiyle çalışan <y bir uydudan, yeryüzüne yansıyan çok güçlü bır ışın, öğrenci dolu bir liseyi günümüzden 200 yıl sonrasına gönderir. Yön: Junichi Mimura. Oyn: Billy Drago, Bubba Smith, Henry Silva. Nancy'yi Sevmek 17.40 TRT 3 Dram /Ç\ (For the Love of Nancy) - Anorexic hastalı- ( O ' ğına yakalanan Nancy"nin durumunu çok geç farkeden ailesi, onu kurtarmak için mücadele ver- meye başlar. Ancak Nancy'nin böbrekleri çalışa- maz duruma gelmiştir. Yön: Paul Schneider. Oyn: Tracey Gold, Jill Glayburgh. VVilliam Devane. Yılanlann Öcü 18.00 Interstar Dram /7J\ Evlennin önünü ev yaparak kapatan güçlü ^s bır adamla savaşan yoksul köy delikanlısıy- la anasının öyküsü. Yön: Şerif Gören. Oyn: Ka- dır tnanır, Fatma Girik, Nur Sürer (1985). Problem Çocuk 2 20.30 Kanal D Güldürü <O) (Problem Child 2) - Ben, yeni taşındıklan ka- v£/ sabada bir anda tüm bekâr kadmlann gözde- si olurken, yaramaz Junior da okula başlar ve Tri- xie adındaki yaramaz kızla tanışır. Yön: Brian Le- vant. Oyn: John Ritter. Michael Oliver, Jack War- den, Laraine Newman (1991 ABD. 91 dk). tntikam Kapanı 20.50 atv Macera <Ov (Peacekeeper) - Amenkan Hava Kuvvetleri <İ/ Binbaşısı Frank Cross'un yiiksek rütbelı di- ğer subaylarla y'ine başı derttedir. Bu kez, izinsiz olarak insani yardım amacıyla bir uçuş gerçekleş- tirmiştir. Yön: Fredenc Forestier. Oyn: Dolph Lundgren, Michael Sarrazin. Montel Williams. 21.00/Bravo/Sosyete... Aynntıyanda Amazon'da™ 21.15 Show TV Macera (Romancing the Stone) - Yaşadığı monoton hayatını, romantik gerilım romanlan yazarak kazanan genç bir kadın günün birinde Güney Ame- rika'dabulunan kardeşinden bırhaberalır. Bu ha- bere göre, paha biçilmez bir yeşil taşın yerini gös- teren haritayla beraberoraya gitmezse kardeşi öl- dürülecektir. Yön: Robert Zemeckis. Oyn: Kath- leenTurner, Michael Douglas (1984 ABD, 105 dk). 21.30/CINE5/Rastlantı... Aynntıyanda MaviElmas 21.50 BRT Macera . (Hunt for the Blue Diamond) - Taylan'da birormanın derinliklerinde gizli efsanevi ma- vi elmas ve onun peşine düşen beş arkadaşın ya- şadıklannı konu alan filmin yönetmeni Otto W. Retzer. Başrollerinde Pierre Brice. Ernest Borg- nine, Laura Johnson. Barry Newman yer alıyor. Yakuza... 21.50 Kanal D Macera (Showd<mn in Little Tokyo) - Japonyanın yeraltı dünyasmı 400 yıl boyunca yöneten Yakuza artık çalışma alanını genişletip Ameri- ka'ya gitmeye karar verir. Yakuza'yı etkisiz ha- le getirmek üzere iki Amerikah ajan görevlen- dirilir. Yön: Mark L. Lester. Oyn: Dolph Lundg- ren. Brandon Lee (1991 ABD, 76 dk). 22.00/I.Star/Yaşamın... Aynntıyanda Dr. Moreau'nun». 22.00 TGRT Fantastik /^-\ (The Island of Dr. Moreau) - Vahşi hayvan- VV lann genleriyle oynayan. ısstz bir adada on- lan insanlaştırmaya çalışan çılgın, hasta ruhlu dok- tor Moreau'nun neden olduğu olaylann anlatıldı- ğı fîlmin başrollerinde Marlon Brando, Val Kil- mer ve David Thewlis yer alıyor. Yönetmen: John Frankenheimer (1996 ABD, 95 dk). Kutsal EvHlik 22.00 Kanal E Güldürü /O) (Holly Matrimony) - Yönetmenliğıni Le- vi>' onard Nimoy'un üstlendiği, başrollerinde Pat- ricia Arguette ve Joseph Gordon'un yer aldığı fılmde, Hollywood hayalleri gören kasabah bir genç kızın yaşadıklan anlatılıyor. Aşk Tutsağı 22.40 atv Gerilim •O* (Invasion of Privacy) - Theresa ve Josh, ta- v£/ nıştıklannda çok iyi bir çıft olacaklanm dü- şünürler. Mutlu ve hızlı gelişen bir dönemin ar- dından Theresa'nın hamile kalmasıyla birlikte her- şey altüst olur. Theresa, Josh'un birkaç garip ha- reketiyle onun körü yönlerini keşfetmeye başlar. Yönetmen: Anthony Hickox. Oyuncular Johnat- hon Schaech. Mili Avital, Naomi Campbell. Yengeç Sepeti 22.40 TRT INT Dram /^Jy Üç kuşağın oluşturduğu kalabalık bir ailenin, ^£s sorurjlan olan tüm üyelerinin buluştuklan bir kır yemeğinde ilişkilerinin öfke ve şiddete dö- nüşmesinin çarpıcı öyküsü. Yön: Yavuz Özkan. Oyn: Sadri Alışık. Macide Tanır, Mehmet Aslan- tuğ, Şahika Tekand, Derya Alabora (1994). Çdgın Parti 23.00 Show TV Güldürü /7T\ (Bachelor Party) - Saf ve parasız Rick'le gü- \Z/ zel ve zengin Debbie'nin evlenmeleri çevre- leri tarafından olanaksız gibi gözükmektedir. tki- li tüm engellemelere karşın evlenir ve herkesi çıl- gın partiye davet ederler. Yön: Neal Israel. Oyn: Tom Hanks. Tawny Kitaen (1984 ABD. 106 dk). Izleyin Orta Değmez Q Yabancı O yerh RADYO CüMHURtYET'TE BuGÜN Cumhuriyet O7.4 07.00 Sabahın Rengi (Melek Hüyüktepe) 09.00 Alaturka Sev- dalar - Tekrar (Aylin Şengün) 10.00 SanBi- siklet(OzgürÖzbakır) 11.00 Hekim Gözüy- le (Rıfat Yücel, Okan Falay) 12.00 Dünya Müziği Goğrafyasj (Fe- za Tansuğ - Aytıan Sü- rek) 13.30 AsuMaral- man'la Randevu 15.00 Pop Klasik 16.00KırkAmbar(Se- lim tleri) 18.30 Nok- türn (Erhan Tıraşın) 20.00 Müziğin Öykü- sü - Tekrar (Arzu Ak- sun) 22.00 İz Bırakan- lar- Tekrar (SinanKa- rahan) 23.00 Insana Yolculuk - Tekrar (Ne- bil özgentürk) 24.00 Müzik Pazarı. Tel: 0 212 513 80 06 Faks:0212 513 7719 *Saat 13.00te ve 18.00'de ana haber bül- tani yayına girecektir... • 11.00 Hekim Gözüyle: Programda, deprem felaketi ardından tekrar hatırlanan, sağlık sis- temindeki eksiklikler ve temel sağlık hizmetle- rindeki ihmaller ele alınarak, önümüzdeki dö- neme ilişkin somut öneriler değerlendirilecek. • 13.30 Asu Maralman'la Randevu: Yapıma konuk olarak pop müziği şarkıcısı Deniz Ar- cak katılıyor. NTV 11.30 Orta Asya'da enerji savaşı TV Servisi - Kafkasya ve Or- ta Asya'daki enerji savaşının ko- nu edileceğı "Ateş Çemberi"ni, Mehmet Binay ve Ahu Özyurt sunuyor. Bakû'den Ceyhan'a uzanan petrol seriheninde son durum. '•Amerika, Bakû-Cey- han'ı neden Turkiye'den da- ha fazla istiyor", "Petrol şir- ketleri neden karşı çıkıyor" gibi konular ele alınıyor. Avnıpa Birlıği ve Türkiye iliş- kileri, Dağıstan'daki son duru- mun değerlendirildiği yapıma konuk olarak, işadamı Üzeyir Garih ve Sabah gazetesi yaza- n Cengiz Çandar katılıyor. KanalD 14.10 Ölüme direnen iki insan TV Servisi - Haberprogram "Yaşamın IçinderT'de. yıkın- tılar altında kalan iki insanın. ölüme karşı direnme öyküsü ekrana geliyor. Yapımda, Asu- man ve Ayfer'in saatlerce sü- ren mücadelesi görüntüleniyor. Sunucuhığunu Ceylan Saner'in üstlendiği programda aynca, Tuz Gölü'nden sofraya, tuzun öyküsü anlatılıyor. BRT 17.00 Işadamlan 'Karizma'da TV Servisi - Iş dünyasından konuklann yaşamöykülerine yer verilen "Karizma"ya bu hafta, genç işadamı Hamdi Akın katılıyor. tnşaat sektö- ründeki başansı, Akın Vak- ffnın kurulması üzerine söy- leşinin yapıldığı programa, ga- zeteci Leyla Lmar, gazeteci Yavuz Donat ve AKFEN Hol- ding Yürütme Kurulu Başkanı Sani Şener de konuk oluyor. TRT2 24.00 Esrarengiz şekiller TV Servisi - Dış kaynaklı belgesel "Ufo Günlüğü'"niin (UFO Diaries) 10. bölümünde, dünya üzerindeki esrarengiz ve insani hayrete düşüren şekille- rin uzaylılarla olan ılişkilenne yanıt aranıyor. Seslendirme yö- netmenliğini Iskender Aca- roğlu'nun üstlendiği program 13 bölümden oluşuyor. ShowTV 00.45 20. yüzyılın buluşlan TV Servisi - Emmanuel Chin'in sunduğu "Kapital"de. 20. yüzyıla damgasını vuran bu- luşlar konu ediliyor. TV, bilgi- sayar, kalp nakli, çamaşır maki- nesi, dogurn kontrol hapımn ica- dıyla "Mucitler zengin oldu mu" ve "Buluşlann çevre üze- rinde etkileri neler oldu" gibi sorulara yanıt aranıyor. Mutluluğu sadelikte bulmak ı Bravo! 21.00 Sosyete Doktoru - Doc Hollywood / Yönetmen: Michael Caton-Jones / Senaryo: Peter S. Se- aman, Jeffrey Price, Da- niel Pyne / Oyuncular: Michael J. Fox, Julie Wamer, Barnard Hug- hes, Vtfoody Harrelson, Bridget Fonda / 1991 ABD yapımı, 103 dakika. TV Servisi - Hollyvvood'da "estetik cerrah" olarak çalış- mak üzere Porche'sinin içinde yol alan. bir doktor (Michael J. Fox). Los Angeles yolundaki bir- kaç bin nüfuslu Grady köyünde yaptığı bir kaza yüzünden "re- hin" kalır ve köyün yetersiz has- tanesinde 32 saat çalışmaya "mahkûm edilir". Bu arada, doktorumuz bu kö- yün ve insanlannın ilk görüldü- ğü kadar katı ve sevimsiz olma- yan gerçek yüzlerini tanıyacak ve elbette "gerçek aşkı" da bu- radabulacaktır... "Sosyete Doktoru", öncelik- le biraz fazla geveze ve söz esp- risine çokça yaslanan bir film (se- naryo^ üç kişi yazınca, her biri kendi buluşlannm kalmasını is- temiş olmalı). Ama bu laf kala- balığı ve bunun getirdiği sıkıntı aşılınca, fihııin belli erdemleri ol- duğu da açık. ABD'nin en zengin yöresine, "fıstık sarışınlara ve bol para- ya" doğru yolculuğa çıkmış bir adamın, bu yitik Amerikan kö- yünde gerçek insanhğı, dostluğu ve de aşkı bulması, kuşkusuz son dönem izlediğimiz kimi filmler- le birleşerek, başan ve ne paha- sına olursa olsun başan formülü ardında yok olmakta olan gerçek ve insancıl değerlere. doğa-insan dengesine ve de mutluluğu sade- likte arayan bir anlayışa ömek oluyor. Hollywoodlu bir aktrisin uyuşturucuyla mücadelesini konu edinen yapımda, Meryl Streep başarısıyla göz dolduruyor... Uyuşturucuda aranan 'kaçış'TV Servisi - Suzanne (Streep) bir film yapmaya çalışır. Ama ko- kain alışkanhğı kızı öylesine kont- rolü altına almıştır ki. yönetmeni Lowell (Hackman), dikkatını top- layabilsin dıye ona ağır tehditler savurmak zorunda kâlır. Suzanne, sevgilisi Jack Falk- ner'in (Qnaid) yatağındayken yüksek dozda uyuşturucu alır ve yapımcısının marifetiyle hastane- ye yatınlır. Orada Doktor Fran- kenthal (Dreyfüss) tarafindan mi- desi yıkarar. Doktor daha sonra ona bir kartla çiçek yollar ve randevu rica eder. Rehabilitasyon dönemi sırasında Suzanne, "Kendi ken- dine yardım" sloganlan ile her hastayı yeniden uyuşturucuya dön- dürebilecek bir terapistle de uğraş- mak zorunda kalır. Tedavisi tamamlanmca meslek hayatının pek iyi durumda olma- dıgını görür. Tabir caizse. adı çık- mıştır. Ancak B-kategorisi birpo- lisiyede iş bulabilir. Bu arada, uyuşturucu kullanıp kullanmadı- ğının belirlenmesi için üzerinde testler de uygulanır. Aynca ya- pım süresınce, alkolik, eğlence dünyası kadını annesi Dorisle (MacLaine) birlikte oturmak zo- rundadır. Suzanne'nin sorunlan- nın ashnda Doris'ten kaynaklan- dığı da ayan beyan ortadadır... Carrie Fisher, Hollyvvoodlu bir aktrisin uyuşturucuyla müca- delesini anlatan yan otobiyogra- fik nitelikteki ilk romanından ba- şanlı bir senaryo yazmış. Hatta çalışmayı daha da genişleterek, kaşarlanmış, şamatacı şov dün- yası kadtnı Doris Mann ile uyuş- turucu müptelası kızı Suzanne ara- sındaki aile anlaşmazlığını da işe dahil etmiş. Film "perde ackasını görme" düzeyinde de ilgi çekerken, ön planı bu ilişki alıyor. Nichols, elindeki malzemeyi iyi kullanmış, iki başrol oyuncusu özellikle gö- züpek MacLaine birinci sınıf bi- rer performans sunuyor. tgr tnterstar 22.00 Yaşamın Kıyısındah Kart- postallar - Postcards from the Edge / Yqnetmen: Mi- ke Nichols / Oyuncular: Meryl Streep, Shiriey Mac- Laine, Dennis Quaid, Ge- ne Hackman, Richard Dreyfüss, Rob Reiner / 1990 ABD yapımı, 101 dk. Discovery 20.00 Görüntüleme yöntemleri TV Servisi - Bilim dünya- sındaki son gelişmelerin ekra- na geldiği belgesel "Sonsuz Bilim"inbölümbaşlığı "Tüm Çıplaklığıyla Kemikler" adı- nı taşıyor. Gelişen tıbbi görün- tüleme yöntemleri sayesinde radyologlann; röntgen ışmlan, ultrason, CT ve MRI taramala- nyla insan vücudunun sırlannı açığa çıkarması vurgulanıyor. TRT2 20.10 Deprem ve psikoloji TV Servisi - Depremin insan- lar üzerindeki psikolojik etki- lerinin uzman görüşleriyle ele almacağı "Yakın Plan"ı Cü- neyt Çilingiroğlu sunuyor. Depremin yaşandığı illerden iz- lenimler, çocuklan etkileyen depremin izlerini gidermek için harekete geçen kuruluşlar, der- nekler, gönüllüler ve çalışma- lan programın konulannı oluş- turuyor. Nalan Karsan'ın ha- zırladığı programın yönetme- ni Özlem Gider. NTV 22.05 Attilâ îlhan 'Kritik'te TV Servisi - K.ültür ve sanat programı "Kritik", şair-yazar Attilâ İlhanın katıldığı bö- lümle yeniden ekrana geliyor. Nilüfer Kuyaş'ın hazırlayıp sunduğu yapımda. Attilâ İI- han'la edebiyat üzerine söyle- şi yapılıyor. KanalD 23.00 Uzmanların gözüyle TV Servisi - Tuncay Öz- kan'ın sunduğu "Deprem Özel" programına. Kandilli Ra- sathanesi Müdürü Prof. Ahmet Mete Işıkara, Sakarya Beledi- ye Başkanı Aziz Duran, deprem uzmanı Süleyman Pampal ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu katıhyor. Yapımda, "Deviet, ha- zuiıksız yakalanan feiaket son- rası depremzedelere nasıl yar- dım edecek", 'Türkiye'yi ye- ni depremler bekliyor mu", "Bir sonraki deprem İstan- bul'da olursa ne olur" gibi so- rulara yanıt aranıyor. CINE5 21.30 Rastlantmm Böylesi - Sii- ding Doors / Yönetmen - Senaryo: Peter Hovvitt Oyuncular: Gvvyneth Patt- row, John Hannah, John Lynch, Jeanne Tripptehom /1998 Ingiltere, 108 dakika. TV Servisi - tngiliz oyuncu Peter Howitt'in senaryosunu yazıp yönermenliğe adım attığı "Rastlantının Böylesi", "Âşık Shakespeare" ile Oscar alan Rastlantılar olmasaydıGwyneth Paltrow'u karşımı- za getiriyor. Filmin kahramanı Helen (Palt- row), Ingiltere'de bir şirketin halkla ilişkiler bölümünde çalış- maktadır. Yazar olan erkek ar- kadaşıyla beraber yaşayan He- len, bir gün işinden kovulur ve her zamankinden daha erken bir saatte evine dönmek zorunda kalır. Bu olay. onun hayatını ta- mamen değiştirecektir. Eve metroyla gitmeyi yeğle- yen Helen, tam araca bineceği sırada kapılar kapanır. Bır son- raki metroyu beklemek isteme- yen genç kadın, evine taksiyle dönmeye karar verir. Film de bu noktada, Helen'in metroyu kaçırdığı ve kaçırmadığı iki du- rumda yaşadığı olaylan, paralel kurguyla perdeye taşır. Metroya bindiği durumda He- len, erkek aıkadaşını (Lynch) es- kı sevgilisi Lydia (Tripplehorn) ile kendi yatağında yakalar ve evi terk eder. Film, hayaümızın ashnda rast- lantılara bağlı olduğunun altını çiziyor. "Sürme Kapılar" an- larruna gelen orijinal adıyla, met- ronun kapısının kapanmasına ve sonrasında yaşanan gelişme- lere göndermede bulunan film, Ingiliz sınemasından keyifli bir çalışma. Tv PROGRAMLARI 08.00 Haberter 09.00 Belgesel: Dünya Coğraf- yası 10.00 Haberler 10.15 Dizı:AıleDostuFe- lix 11.10 Vatanımız 11.40 Yerii Film: Bir De- met Menekşe 13.15 Dızi: Jake ve Çocuk 14.10 Yarış- ma: Sıhırlı Harfler 15.10 Pazar Konsen 16.10 Meraklı- sı İçin 17.00 Habeıier 17.05 Belgesel: Eskıcı 17.35 Türk Silahh Kuvvetler Saatı 18.00 Haberler 21.00 Dızi. Sam- yelı 21.50 Belgesel 22.40 Yabancı Film: Umutlar Gö- lü 24.00 Haberler 02.00 Belgesel: Dünya Coğrafyası 03.10 Yabancı Film: Masum Kurban 05.10 Belgesel: Kurtlar 06.10 Bu Toprağın Sesi (0 312 428 22 30). 07.05 Çocuklarımız İçin 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Işitme Engellilere Haber 19.40 Türk Ti- yatrosu 20.10 Yakm Plan 20.40 Belgesel: Re- sım Sevıncı 21.15 Dızi Delı Fışek 22.00 Gece Bülteni 22.30 Yerli Film: İlk Göz Ağrısı 24.00 Belgesel: UFO Günluğü 00.30 Pazar Konsen (0 212 259 72 75). 09.50 HerKıyı Ayrı Bir Yaşam 10.15Yaban- cı Film 11.45 Belgesel: Buyük Nehırler 12.30 Dızi: Dostlar Pasajı 13.15 Belgesel: Cam Iş- leme Sanatı 13.40 Dizı: Sevgi Olduğu Sürece 14.20 At Yarışları (Istanbul'dan Canlı) 17.40 Yabancı Film: Nancy'yi Sevmek 19.20 Belgesel: Taş Oda Koca Oda 19.50 Genç Haber 20.30 Plaj Voleybolu 21.15 Yaban- cı Film: Cennette Ölüm 22.30 Avrupa Sutopu Şam- piyonası (Canlı) 23.30 Spor Arşivinden (Tekrar). 09.00 Türküler 09.30 Amatör Korolar 10.00 Radyo Sanatçıları Konsen 11.15 Bir Solıst 12.00 Dağarcık 13.30 Gönül Bahçemız 15.10 Türkü Türkü Türkiyem 16.40 TSM Radyo Sanatçıları Konsen 20.00 Bir Solıst 20.30 Fasıl 21.00 Nazar Değ- mesın 22.30 Radyo Sanatçıları Konseri. 08.00 Haberler 09.00 Belgesel: Semahlar 09.40 Belgesel: Turizm 10.00 Haberler 10.15 Belgesel. Akdenız'deSolan Guneş 11.10 Pa- zar Panorama 13.15 Yerli Film: Kurban 15.10 Geze- lım Görelım 15.55 Vatanımız 16.30 Yerli Film: Battal Gazi Destanı 18.00 Haberler 21.00 Dizr Sarryeh 21.50 Belgesel: Meyın Hatıriattıkları 22.40 Yerli Film: Yen- geç Sepeti 24.00 Haberler 01.00 Belgesel: Eski Bir Hüzün Van 01.30 Yabancı Film: Evdeki Konuk. 09.40 Belgesel: Bitkılerin Gizemli Dünya- sı 10.30 Yabancı Film: Bebek ve Savaş Gemisi 12.45 GenışAçı 12;50Bale 14.00 Belgesel: Ben Sezar 615.10 Yabancı Film: Çocuk ve Köpeği 17.10 Dizı: Görünmeyen Adam 18.0020. Yüz- yılın Büyük Olaylan 18.40 Belgesel: Doğal Yaşam 19.40 Dızi: Savaş Yılları 20.35 Genış Açı 21.00 Yabancı Film: Gökyüzünde Panik 22.50 Kerem Görsev'le Jazz 23.30 Yabancı Film: Apollo 11 01.10 Bale (0212 502 98 02). 10.00 Casper 10.30 Rıc- hie Rıch 11.00 Çızgı Film: Polıs Akademisi 11.30 Çizgi Film: Taş Devri 12.00 Çiz- gi Film: Sevimli Kahramanlar 12.20 Tatil Yolu 12.30 Zirvede- ki On 14.00 Haber 14.10 Yaşa- mın Içinden 15.00 Dizı: Beşı Bır Yerde 16.00 Dizı: Yalan 17.00 Pazar Magazın 18.30 Çocuktan Al Haberı 19.30 Haber 20.30 Yabancı Film: Problem Ço- cuk- 2 21.50 Yabancı Film: Ya- kuza Savaşçıları 23.00 Dep- rem Özel (Canlı) 00.15 lyı, Kö- tü. Çirkin 01.10 Kara Şahin 02.10 Yabancı Film: Korkusuz Kar- deşle (0 212 215 51 11). 08.00 Süper Fare O8 -3 0 Teletubbıes 09.00 Dizı: Lassıe 11.00 Hanka Pazar 13.00 Gün Or- tası 13.25 Turizm Programı 13.35 Baş Tacı 14.30 Dizı: Wıshbone 15.00 Dizı: Sabrina 15.30 Yerli Film: Sensiz Olmaz 17.20 Bel- gesel: Yıldızlar 18.10 Yerli Rlm: Kara Murat Devfer Savaşıyor 20.00 Haber Bülteni 20.50 Ya- bancı Film: Intikam Kapanı 22.40 Yabancı Film: Aşk Tutsa- ğı 00.20 Gece Haberlen 00.40 Bır Yudum insan 01.40 Habercı 02.30 Sabah Adventure Club 03.10 Bam Teli 04.00 Gecenin Içinden (0 212 655 00 00). SH*W T.V. 10.00 Yerli Film: Dört Yanım Cehen- nem 12.00 İlk On 12.45 Bız Bıze 13.30 Ekomaga- zin 14.00 Dizı: Gızli Gorev 15.00 Yabancı Film: Intikam Yumru- ğu 16.45 Yerli Rlm: Gülümse Bi- raz 18.15 Yerli Film: Uyanıklar Dünyası 20.00 Show Haber 21.15 Yabancı Film: Amazon- da Fırtına 23.00 Yabancı Film: Çılgın Parti 00.45 Kapıtal 01.45 Haber Hattı 02.00 Yabancı Film: Korkunç Deney 04.00 Dızi: Ara- nıyor 05.00 Yabancı Film: Kor- kunç Intikam (0212 286 35 35). .__ _ 08.30 Dünya Gö- Î T Y züyteAnadolu (Tek- rar) 09.20 Basın Özetı 09.30 Sevgi İle 10.05 Im- leç 10.30 Dünyada Ekonomi 11.30 Ateş Cemberi 12.05 Çok Yaşa 12.40 Lıfestyle 13.10 Ftal- yan Ligi'nden Özetler 14.00 Ha- berler 14.10 Basketbol Panora- ma 15.10 Motorspor 16.10 Atle- tizm Golden Ligi 18.00 Haberler 18.10 Avrupa'dan Futbol 19.05 Dünyada Bugün 19.30 Belgesel: Buluşlar 20.00 Haber 20 20.40 Spor 21.05 Belgesel: Leonardo 22.05 Kritik (Tekrar) 23.00 24 Sa- at 23.40 Spor 00.05 Belgesel: Büyük Macera (0212 286 36 36). 09.30 Yerii Film: Sevda Rüzgârı 11.00 Pazar Ekspres 12.00 Dızi: Küçük Besleme 13.10 Motor Sporları Dünyası 14.00 Yerii Film: Ibo Beni Anneme Götür 15.30 Çat Kapı 16.20 Yerli Film: Boynu Bükükler 18.00 Yerli Film: Yı- lanlann Öcü 19.30 Star Haber 20.50 Star Spor 21.00 Bir Demet Tiyatro 22.00 Yabancı Rlm: Ya- şamın Kıyısından Kartpostal- lar 24.00 Gece Hattı 00.40 Spor Gecesı 00.50 Yerli Film: Gecem ve Gündüzüm 02.40 Şahane Nağmeler (0 212 448 80 00). *C 06.30 Haberler 09.30 ğOIU oto Magazın 10.00 Başbaşa 12.00 Haber- ler 13.00 Yenı Vatan 14.00 Haf- tanın Panoraması 15J5O Dizi. Uzay Yolu 16.00 Dizı: Acil Ser- vis 17.00 Haberler 18.00 Dizi: El- tıler 19.00 Haber Bülteni 21.00 Öykünün Öykülen 22.00 Yabac- nı Rlm: Dr. Moreau'nun Adası 24.00 Haberler 01.00 Yabancı Rlm: Avcı (0 212 652 25 60). 07.00 Yabancı Film: Sessiz Adam 09.00 Ya- bancı Film: Rio Nehri 11.00 Haberler 11.30 Yerii Rlm: Arkadaşımın Aşkısın 13.00 Haber- ler 13.30 Yerli Film: Cilveli Kız 15.00 Haberler 15.30 Yabancı Film: Yörüngede Dehşet 17.00 Haberler 17.30 Yerii Rlm: Kan Çiçegi 19.00 Ana Haber Bülte- ni 20.30 Spor Merkezi 20.50 Tiyatro: Otel Paradise 22.15GeceHaben23.00Dr. Stress(021228431 50). 08.05 lllüzyon Ustaları 09.05 Mucitler 10.05 Yüz Yüze 11.05 Kahve Molası 11.35 Spor Manşet 12.15 BızdenBırı 14.05 Ahmet Ok- tay'ın Defteri 15.05 E. T. 15.30 Borsada Geçen Haf- ta 16.05 Seyahatname 17.05 Hobı 17.20 Yolculuk 18.05 Melih Kibar'la Müzik 19.05 Gezgın Korkuluk 19.30 Moda 19.45 Yeşil Pasaport 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Süreç 22.05 Sporyum 23.05 Süha Ann Belgesellen 00.30 Gezgın Korkuluk (027228857 52). n n 09.30 Pişire Taşıra 10.30 Yabancı Film: t.kİMM Kayıp Okul 12.30 Dızi: Küçük Orman 13.00 wmmmM Sohbet Pazan 15.10 Çizgi Film: Sevimli Ayı- cık 15.30 Çızgı Film: Sihırlı Şovalyeler 16.10 Teber ile Muteber 17.00 Karizma 18.10 Otolojı 18.40 Dizi: Holly- vvood'da Safarı 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Zırve 21.50 Yabancı Film: Mavi Elmas 23.30 Spor Expres 24.00 Haberler 00.30 Otoloji 01.00 Adrenalin 02.00 Yabancı Film: Mavi Elmas (Tekrar) (0212 313 50 00). 07.50ÇızgiFilm:Dennis&Gnasher08^0Y e ? j l D e v 06J5 ° Yabancı Film: Galyalı As- t e n k s 1 0 0 0 Yabancı Film: Red Kıt: Dal- tonlar Kaçıyor 11.25 Cıne Sinema (Şifresiz) 11.50 Ya- bacnı Film: Jumanjı 13.35 Yabancı Film: Yan Odadan Melodiler 15.20 Yabancı Film: Vahşi Oyunlar (Altyazı- lı) 16.50 Belgesel: Su Maceraları 17.45 Yabancı Film: ÂşkDüğümü 19^5 Yabancı Film: Jane'ınZaferı21.30 Yabancı Film: Rastlantmm Böylesi 23.20 Cine5'te Bu Hafta (Şifresiz) 23.35 Yabancı Film: Oyunlar 01.10 Ya- bancı Film: Kara Dul (Altyazılı) (0 212 225 55 55). 08.00 Klipler 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Cümbüş 11.00 Sine - Top 12.00 Söz Esna- fın 13.30 Müzik Hattı 14.30 Politika Günlü- ğü 16.00 Rumelı Rüzgârı 17.30 Belgesel 18.30 Dizi: Bır Kadın Bır Yaşam 19.30 Flash Haber 20.00 Top 10 20.30 Yabancı Film: Kirli Buz 22.00 Flash Gündem 23.30 Yabancı Film: Ölmek Zamanı (0 212 256 82 82). 10.00 Amerika Macerası 11.00 Ayıp- tır Söylemesı 12.15 Yaşamın Resmı 13.15Avrupa'nın Göllen 14.15 Usta Balıkçılar 15.15 Viz- yon 16.15 Dünyamızı Koruyalım 17.15 Büyuk Uluslar 19.15 Isımsız Kahramanlar 19^0 Vurucu Güçler 20.00 Dünya Şehirieri 2Z05 Terapı (0 212 222 76 00). 08.00 Gezginler 09.00 Us- huaia 10.00 Yalnız Gezegen 11.00 Gızemlı Okyanuslar 12JO0 Zıplat! 12J0 Bilım Ötesı 13X0 Ma- cera Peşınde 14.00 Kanatlar 15.00 Eki- noks 16.00 Gezginler 17.00 Ushuaıa 18.00 Yalnız Gezegen 19.00 Vahşi Do- ğa 20.00 Sonsuz Bilim 22.00 Discovery Vitnnı 23.00 Ekinoks (0 212 288 75 75). M ~ » 4 " « r 08.30 Aerobik 09.50 1 ^ 1 , V DiznSokakÇocukla- rı 10.30 Dizı: Sokak Kanunu 11.30 Yabancı Rlm: Özgüriü- ğe Doğru 13.15 Çıkar Yol 13^5 Usta- ca Yaşamak 14.50 Klasik Müzik 15.10 Çizgi Film 16.00 Dızi: Üniversite Has- tanesı 17.50 Yabancı Film: Kasırga Ekspresi 19.30 Haber 20.10 Dizi: So- kak Kanunu 21.10 Hollyvvood Yıldızla- n 21.40 Yabancı Rlm: İz Peşinde 23.00 Dizi: Aşk Tutsaklan 24.00 Yabancı Rlm: Madende Isyan (0272 282 36 00). 08.00 Belgesel 09.00 Yaban- cı Film: Cartier llişkisi 11.00 45'lik 12.00 Dünya Listeleri 14.00 Şirketler Dünyası 14.30 Dünya Modası 15.00 Yabancı Film: Bob Roberts 17.00 Simurg 17.30 Dün- ya Listeleri 18.00 Sanat 19.00 Kantann Topuzu 20.30 Dünya Listeleri 21.00 Yön 22.00 Yabancı Film: Kutsal Evlilik 24.00 Dünya Listeleri 00.30 Yabancı Film: Beni Güldür (0 212 282 51 00). 10.15 Dünyanın Sporu 11.15 Paranın Nabzı 12.15 Stüdyo- da Buluşalım 14.15 Yeşil Bir Dünya 15.15 Dünya Dönüyor 16.15 Golf 17.15 Eko Lıfe 18.00 Dün- ya Haberteri 18.15 Hayatm Içinden 18J0 Sinema 19.00 Rota 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Vıpportre 22.15 Stüdyo- da Buljşalım 24.00 Haberler 01.00 Renkli Hayatlar (0 212 285 43 00). 08.30 Gülşah 10.45 35 MM 11.00 Top 20 12.00 Tour9913.00 Yiğit 15.45 Number One Nevvs 16.00 Klıp 17.00 Top 10 18.00 Specıal VVeekend 19.00 Number One Classıcs 20.00 Klıp 22.00 Deep Space 23.00 Geyık Parkı 00.30 Dance Zone (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog