Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

5 EYLUL 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab(« cumhuriyet.com.tr 11 Kosova'da patlama • PRİŞTİNE(AA)- Kosova'nın başkenti Priştıne'de Sırplann yaşadığı bir apartmanda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişı de yaralandı Bir bombanın neden olduğu patiama. başkentın merkezindekı 5 katiı bir apartmanın 3. katındaki dairede, gece yansmdan 20 dakika kadar önce meydana geldi.Patlamada bir kişı öldü. Patiama nedeniyle kınlan camlardan yaralanan 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldınldı. İslamcılara iütîmatom • Dış Haberier Servisi - Dağıstan'dakı köktendinci Vahhabi mihslerle savaşan Rus güçlerinın komutanlan, milislere teslim olmamalan durumunda yok edılecekJeri uyansında bulundular. Bölgedekı Rus güçlennin sözcüsü Albay Gennadı Alyoknin, "Milislerin teslim olup silah bırakmalannı istıyoruz" dedı. Milısler henüz Rus ordusunun çağnsına yanıt vermedıler. Diana davası temyize gdecek • LONDRA(AA)- Milyarder Mısırlı işadamı Muhammed El Fayed, oğlu Dodi ile Galler Prensesi Dıana'nın Paris'te ölmelerine neden olan trafik kazasıyla ilgili olarak Fransız Mahkemesi'nin verdiği karan temyiz edeceğini açıkladı. Diana ıle Dodi'nın ölümünün ardında bir sır bulunduğunu iddia eden EI Fayed, yargıçlann olayda komplo bulunmadığı, kazaya sürücünün alkollü olmasının yol açtığı şeklindekı kararlannm kendisini tatmın etmediğıni behrttı. hgittere'yi sarsan rapop • LONDRA(AA)- ingiltere'de hükümet tarafından yaptınlan bir araştırma, gençliğın dörtte binnin 13 yaşma - • geldiklerindeenazbif ">* • uyuşturucu tüfönü denefniş' olduklannı ortaya koydu. Araştırmava göre, gençlerin yansı 15 yaşına geldiklennde uyuşturucu ile tanışmış oluyorlar. Gençlerin en çok kullandığı uyuşturucu ise esrar. Gençlerin esrardan sonra en çok tuttuğu uyuşturucu olan ectasy ıse yerini kokaine bırakıyor. Stockholm, toplantıda Ankara'ya AB'nin Helsinki Zirvesi'nde aday ülke statüsü tanınmasmı önerecek AETden TiirLdye'ye koşııllu destekIsveç Dışişleri Bakanı Anna .•* Lindh, toplantıda ülkesinin, aralıkta yapılacak AB Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'ye aday ülke, statüsü tanınmasmı önereceğini bildirdi. Dış Haberier Servisi - Avru- pa Bırlığı (AB) Dışışlen Bakan- İan'nın gayri resmi toplantısı Finlandiya'nın kuzeyindeki Sa- ariselka kasabasında dün öğle- den sonra başladı. Türkıye'yi Dışişlen Bakanı İsmail Cem'in temsil ettiği toplantının öncesin- de ele geçirilen taslak belgeler- de, "Türİdye'nin adaylık süre- d" arabaşlığı yerahrken Isveç'in, toplantının bugünkü oturumun- da. Türkiye'ye aralık ayında AB Helsinki Zirvesi'nde aday ülke statüsü tanınmasmı önereceği açıklandı. Stockholm muhabirimiz Gür- han Uçkan'ın bıldirdiğine göre. Isveç Dışişleri Bakanı Anna lindh toplantı öncesinde yaptı- ğı açıklamada. AB'nin Türkiye için özel bir "yol alma" planı ha- zırlamasını istedı. Buplanpake- tinde, Türkiye'nın ölüm cezası- ru kaidırması, cezaevi \e kara- kollarda işkencenin önlenmesi, Birleşmiş Milletler'in (BM) in- san haklanyla ilgili sözleşmesı- ni kabul etmesi, halk tarafından seçilmiş Kürt liderlerle siyasi dı- yalog kurulması ve Yunanıstan'la iiişkilenn dennleştirilmesı yer alıyor. Lindh. Türkiye'nin Hel- sinki Zirvesi'nden önce bu is- teklerden en azından birini ye- rine getırerek bir ıyi nıyet belir- tisinde bulunması durumunda Ankara'ya aday ülke statüsü ve- rilmesini istiyor. AB Konseyi'nin gaynresmi toplantılannın ılk gününün so- nunda basına konuşan Alman- ya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, ülkesinin Türkiye "den yana tavır koyacağını belirtti. Yeni perspektif Helsinki Zirvesf nde Türki- ye'ye yeni bir perspektif venlme- sinden yana olduklannı söyle- yen Fischer. buaradaTürkiye'nin Kopenhag kriterlenne uymak durumunda olduğunu vurguladı. Italya Dışişleri Bakam Lamber- to Dini de, ülkeMnın Ankara'ya destek verenlerin başında geldi- gini savundu. Dıni. AB'mn Tür- kiye'ye karşı yükümlülüklerini yerine getırmesini istediklerini söyledı. Ispanya Dışışlen Ba- kanı Abei Matutes ıse Ispan- ya'nınTürkiye'nin adaylarara- sına resmen ve açık bir şekilde almmasından yana olduğunu, Ankara'mn. diğer adaylarla ay- nı koşullara muhatap olması ge- rektiğini bildirdi. Ancak bu durumda bile Tür- kiye; Macaristan, Polonya, Kıb- ns Rum Kesimi, Estonya ve Slo- venya'nın bulunduğu "ekspres trene" değıl, daha genden ya- vaş yavaş gelmekte olan ve için- de Romanya ile Bulgaristan'ın bulundugu "sütçii trenine" bi- necek. Aynca Türkiye. insan hak- lan ve demokrasiyle ilgili so- runlannı çözmedikçe AB'ye üye olamayacak. Öte yandan, Konsey toplantı- sı öncesinde, Daimi Temsilciler Konseyi (COREPER) ve Dönem Başkanı Finlandıya tarafından hazırlanarak bakanlann onayı- na sunulan taslak belgelerde. gündem maddeleri hakkında gö- rüşler yansıtılıyor. Saariselka toplantısının taslak belgelerin- de, "Türkhe'nin 1964'ten beri AB'yeortaldık bağı bulunduğu, 31 Aralık 1995'te gûmrük birli- ğine gkfiküği, Lüksemburg Zir- vesi'nde, 'Törkiye'nin AB'ye tam üye olabilirlığinin' teyıtedü- diği ve diğer adaylarla aynı ko- şullann öne sürüldüğu" anlatı- lıyor. AB'nin "Tûrkheiçinstra- teji" belirlediğı ve sunduğu be- lirtüen belgede, topluluğun önem verdiği konulararasında, demok- ratik reformlar, insan haklan, Kıbns sorunu ve Yunanistan ıle iiişkilenn geliştirilmesi gereği gibi unsurlar bulunduğu kayde- diliyor. Belgede, Türkiye'nin net bir şekilde aday statüsü istedıği, buna karşılık Kopenhag kriter- lerine saygı göstereceği güven- cesi verdiği belirtiliyor ve ba- kanlara bazı sorular yöneltile- rek bunlara artık yanıt veriime- si gereği vurgulanıyor. Asya'da yeni bir ada ülkesi doğuyor Doğu Thnorlular 'bağınısızbk' dedi • Geçen pazartesi yapılan halkoylamasına katılanlann yüzde 78.5'i bölgenin bağımsızlığı yönünde oy kullandı. BM, katılım oranının yüzde, 98.6 olduğunu bildirdi. Dış Haberier Servisi - Doğu Tımor halkı bağım- sızlığı seçti. Birleşmiş Mil- letler (BM) tarafından ge- çen pazartesi yapılan hal- koylamasına katılanlann yüzde 78.5'i bağımsızlığı seçerken, Endonezya da karan kabul ettiğini açık- ladı. DoğuTimor'un Endo- nezya'ya bağlı özerk böl- ge statüsünde kalmasını se- çenlenn oranı ise yüzde 21 'de kaldı. Halkoylaması- na katılım oranının ise yüz- de 98.6 olduğu belirtıldi. Sonuçlann ilan edilme- sınin ardından bağımsız- lık yanlılan başkent Dili 'de sevinç gösterileri yaptı. En- donezya'yabağlılığı savu- nan milislerin saldınya geç- mesinden korkan halkın çogunluğu ise tedirgindı. Binlerce kişı bölgeden ay- nlmak için polis ve askeri karargâhlara sıgmdı. Polis yetkihleri, yaklaşık 5 bin ki- şinin kentteki polis karakol- lanna sığındığını, diğer po- lis ve askeri karargâhlara sı- ğınanlann da olduğunu be- lirttiler. Endonezya Devlet Baş- kanı Yusuf Habibi halka sakin olunması çağnsı yap- tı. Doğu Timor bağımsız- lık hareketinın liden Xana- na Gusmao ıse BM Genel Sekreten Kofı Annan'dan, Güvenlik Konseyi'ni ola- ğanüstü toplantıya çağır- masını istedi. Gusmao, Konsey'in halkın soykın- ma uğramasına engel olun- ması için bölgeye uluslara- rarası banş gücü gönder- mesı gerekteğinrsöyledi. Soykınm korkusu Gusmao, Endonezya or- dusu ve siyasetçilerinin, Doğu Timor'u kaybetme- mek için 'son bir çare ola- rak' soykınma ginşebile- > ceklerini ileri sürdü. En- donezya ise Cakarta'da ev hap&ınde bulunan Xanana ,. Gusmao'nun 8 eylülde ser-1 best bırakılabılecegını açık-' ladı. Doğu Timorhalkının bağımsızlık karan ulusla- rarası topluluk tarafından' memnuniyetle karşılan- dı.Doğu Timor'un bağım- sızlığa kavuşabilmesi için ekimde toplanacakEndc- nezyaparlamentosunun il- hak karannı bozmasını beklemesi gerekiyor. Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otellerini bulurlar... Ağaçiam stklığmdantfenızgûrimtusunü çeı&rKdtk Getoı girûn C lub Orient, Antık Çağın adalet, sağlık ve banş için buluşma merkezı olan Oren'de denıze "sıfır", bınbır yıldızlı bir tatıl köyudür Homeros'un öoğum yeri "Işıklar Sahili'nde. Dunyamn atmosferinde oksijen oranı en yuksek ikı noktasından bırı olan Edremıt Körfezi'nde. Zeytin Rivierası'ndadır Club Orıent'te, Ege stilinde yapılmış 62 dubleks yapının her daıresı 2-4 veya 4-6 kışilık aileler için tasarlanmış, ıçlerinde duş/WC ve telefon olan, odalardan oluşur Tüm kapılar dev bir botanık bahçesıne açılır Bahçe bıter, ıncecık kumlu plaj başlar. Ozurluler ve engelliler ıçın tümuyle düzayak, veıeteryanlar ve , , dıabetıkler ıçın sorunsuz tatil Günlûk doktor vıziti Kifi başı YP, 9.000.000 TL0-12m âcnMz, (3.)-4.S.S. UfOer, 5.500.0» TL Club Orient Holidaş Resort. Ören-Burhaniye Tel: 0.266.416 34 45 - 416 53 54 • Fax: 0.266.416 40 26 AflllkCaiın Ktnyentma Ötetrde m alan CtuttOrlem nluriararatt «teoKwlannw eenecUerin Büntimüzdekl Merkeddir. www.club-orient.com ARAS HOTEL MORDOĞAN Bol oksijeni, lyot kokusu. sıfır nem oranı ıle sizi sağlığa davet ediyoruz. Bodrvm tipi Gulet'imizle eşsiz Mordoğan gün batımlarını yakalayın Haftalıkkonaklamalarda bir günlûk ücretsiz koy ve mehtap gezisi YURTÎÇİ VE YURTDIŞI TATİL SEÇESEKLERİ Emsalsız yatımızla otelimize gelip 2 gece 3 gün konaklayın ve tekrar yattmız ıle geri dönün. -• Kişi başı: 25.000.000.- TL yanm pansiyofl Havuz başında, havai fışek gösterılennı ızlerken, Akdeniz ezgilerini sevdiklerinizle paylaşın. Türk Evı'nde, fasıl nağmelenyle doyumsuz eğlencenın tadına ulaşın Kişi başı Günlük konaklama: 10.000.000.- TL yanm pansiyon Izmir'e 80 km, tamamı deniz manzaralı odalarda, telefon, minibar, TV (uydu), sıcak-soğuk klima, jakuzi, sauna, su ustu ve sualtı aktıvrtelen... ARAS TOUR Tel: 0 232 446 41 41 Faks: 0 232 446 79 91 ARAS OTEL Tel: 0 232 737 52 00 Faks: 0 232 737 70 73 Tatil süresince Cumhuriyet okurtanna gazetesı ucretsız. KİMLİKKARTI Doğu Timor Coğmjya: Endonezya 'nın baş- kenti Cakarta 'nın 2500 kilomet- redoğusunda, Timor Adası'nuı üzerindeyer alan ve 14.615 ki- lometrekare alanayayılmış dağ- lık bölge. Başkent: Dili Nüfus: Yaklaşık 800.000. Ekonomi: Tanma dayalu Din: Çoğunluk Katolik. Tarihçe: Timor, Hollanda'ya kirşı 1749 yılında yaptığı Penfui savaşından sonra, Hoüanda sö- mürgesi Batı Timor ve Portekiz Sömürgesi Doğu Timor olarak ikfyeaynldu 1975'te, Endonez- ya 'nın saldınsına uğrayan Doğu Timor, biryü sonra ilhak editdl Doğu Timorhılar bağımsızlığı coşkuyla kutladı. (Fotoğraf: REUTERS) ABD'DEKİ MUHAFAZAKAR YARGISAL İZLEME GRUBUNUN İDDİASI 'Hillary Clinton'ın gözü başkankkta' WASHINGTON (AA)- ABD Baş- kanı Bill Clinton'ın. Beyaz Saray es- ki stajyen Monica Lewinsk>' ile yaşa- dığı skandalın ortaya çıkmasının ar- dından kendini politikaya adayan Hil- lar>' Clinton'ın asıl hedefinin sena- törİük değil, ABD başkanlığı olduğu öne sürüldü. "YargKalİzteme" adh muhafazakâr birgrup, Hillary Clinton'ın, Federal Seçim Komisyonu'nda kayıtlı belge- lere göre hem New York senatörlüğü hem de başkanlık için aday olduğu iddiasını ortaya attı. Grup, bu ıddiası- na kanıt olarak, Thomas McMullen'ın kurduğu "Amerikan LkJerliği" adh bir komitenin geçen yıl ocak ayında Bayan Clinton'ın ABD başkanlığı için kampanya başlattığına ilişkin açıkla- masını gösterdi. McMullen'ın komi- tesi, daha sonraki günlerde Hillary'nın başkan adaylığına yönelik hiçbir fa- aliyette bulunmamıştı Yargısal Izle- me, Amenkan Lıderliği adlı komite- nin. l S\-WTvJıfllary4>residentorg'' inter- net adresinin de Hillary'nin niyetini gösterdiğinı savundu. Clinton'ın senatörlük kampanyası için kurduğu araştırma komitesinin sözcüsü Howard Wolfson, "Bayan Clinton'ın ilgilendiği tek makam var, o da ABD Senatosu" diyerek ıddıala- n yanıtladı. BOĞAZİÇİÜNİVERSİTESİ REKTORLÜĞÜ'NDEN 1999-2000 Eğıtım-Öğretım yılında Boğazıçı Onıversi- tesı'ne Ögrencı Seçme Sınavı (ÖSS) ve Yabancı Ögrenci Seçme Sınavı (YÖS) sonuçlan ıle kayıt yaptırmaya hak kazanan ögrenciler. 6 Eylül 1999-8 Eylül 1999 tarihleri arasında belirtılen şu günlerde: 6.9.1999 Mühendıslik Fakültesı ıle Yabancı . • Dıller Yüksekokulu Mütercım Tercümanlık Bölümü. 7.9.1999 tktisadi ve 1dan Bilimler Fakültesı ıle Eğitım Fakültesı, 8.9.1999 Fen-Edebi>at Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, önkayıtlannı yaptıracaklar ve 11 Eylül 1999 tarihinde tn- gılizce Yeterlık sınavına gıreceklerdir. Ögrencı adaylannın yukanda belirtılen kayıt günlerin- de aşağıdakı belgelerle şahsen veya vekillerinın noter tas- dıklı vekâletnamesı ile gelıp kayıt yaptırmalan gerek- mektedir. KAYIT IÇlN GEREKLİ BELGELER: a) TC vatandaşları ıçın: 1- ÖSS puan kartının aslı ve bir adet fotokopisi. 2- Lise diplomasınm aslı veya lise çıkış belgesinın as- lı, 3- Nüfus kâğıdının noter tasdiklı 3 suretı ve nüfus kâ- ğıdının onaysız ikı fotokopisi (nüfus kâğıdı ögrencının yanında bulunmalıdır). 4- îki adet ıkametgâh belgesi, 5- Sekiz adet vesikalık fotoğraf (2547 sayılı Yükse- köğretim Kanunu'nun ek 17. maddesine uygun olmak koşuluyla). 6- Alcciğer mikrofilmi. 7- Askerlik tecıl belgesi (askerlik çağına gelen erkek ögrenciler için), 8- Daha önce başka bir yüksekögretım kurumunda ka- yıtlı olanlann, bu kurumda herhangi birdisiplin cezası al- madığını göstenr belge. b) Yabancı uyruklu ögrenciler için: 1- YÖS puan kartının aslı ve bir adet fotokopisi, 2- Lise diplomasınm aslı veya lise çıkış belgesınin as- lı. 3- Lise dıploması denklik belgesi (Milli Egitım Bakan- hğı'ndan), 4- Ikametgâh tezkeresı ve öğrenim vizesi (Emniyet Müdürlüğü'nden). 5- Vesikalık fotoğraf (8 adet), 6- Akciğer mikrofilmi, 7- Pasaport fotokopisi. b) DOCUMENTS REQUIRED (FOREIGN STUDENT) 1- YÖS score card (orijinal and an extra copy), 2- Hıgh school dıploma (orijinal) or a letter certifying gradutıon form highschool, 3- Turkish Ministry of education document certifying high school equivalency. 4- Residence permit and student visa (from the Depart- mendof Secunty), 5- 8 passport-sıze photographs, 6- Chest X-Ray (mıcrofilm accepted) 7- Photocopy of teh passport. Dünyanın en güzel kampüslerinden birine hoşgeldiniz. Boğaziçi Üniversitesi Kanıpüsü'nü ve çevremizi hep birlikte koruyalım, temiz lutalım. Basın: 41884 5 Fvlül 1999 Bugün depremin ^.günü Profesyonel ünüllülerimiz hâlâ depremzedelerin yanında: Deprem Bölgesi Rehabilitasyon Merkezleri ACİL İHTİYAÇ LİSTESİ Su tsrtıct, elektrik ocağı, 3 TV - video, 3 müzik seri, şarjlı elektrik süpürgesi, çöp torbası, tırnak makası, çocuklar için plastik masa ve sandalye, süt, meyve suyu, bisküvi. Yardımlannız için: (0212)292 29 19 Çağdaş Tiirkni' nınGeleıek Gıtıencesı ITALYAN KULTUR MERKEZI MeşrutiyetCad.161 Tepebaşı Tel: 293 9 8 4 8 YOGUM ITALYAMCA DİL KURSLARI BAŞLAIUGIÇ VE ORTA SEVÎYEDE 06-30 EYLÜL HAFTADA A GÜN Pazartesi - Salı - Çarsamba - Persembe 1 l.OO-14.00 / 15.00-18.00 / 18.30-21.30 Kayıtlar 3O Ağustos'da Başlıyor Mün 09.00 - 18.30 saarieri arasında 2 fotoğraf ve kayıt ücreri olon 50.000.000 rl. ile Turkçc adlarımızla dunva pazarlanna açılalım TtllK DlL KURIMI Barak'la Arafat imzaladı Anlaşmayla banş umudu canlandı • îsrail'le Filistin arasında imzalanan yeni anlaşmayla Batı Şeria'nın yüzde 4O'ı şubat ayına kadar Filistin yönetimine bırakılacak. Dış Haberier Servisi - Israil ve Fihstındün akşam Wye River anlaşmasının uygulanmasına yönelik yeni anlaşmayı imzalar- ken bu gelişmenin Ortado- ğu banş sürecıni canlan- dırması bekleniyor. Tıkanan banş sürecini canlandırmak üzere Orta- doğu'yagıden ABD Dışiş- leri Bakanı MadeteineAlb- right'ın da çabalanyla Is- rail ve Filistin'ın 1998'in ekim ayında ımzaladığı Wye River anlaşmasının uygulanmasına yönelik anlaşmazlıklar gidenldi. Filistin Devlet Başkanı Ya- serArafetve lsrail Başba- kanı Ehud Barak, Alb- right ve Mısır Cumhur- başkanı Hüsnü Müba- rek'in de katıldığı bir tö- renle, Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El Şeyh kentinde yeni anlaşmayı ımzaladıiar. Törene, Ürdün Kralı Abdullah da katıldı. Yeni anlaşmaya göre ls- rail birlikleri bugünden başlayaraküç aşamada Ba- tı Şeria'dan çekilmeye baş- layacaklar. 2000 yıhnın şubat ayına kadar çekil- menin tamamlanması ve Batı Şeria'nın yüzde 40'ının Filistin yönetimi- ne bırakılması öngörülü- yor. lsrail cezae\'lerinde- ki Filistinli tutuklulann serbest bırakılmasına da bugün başlanması bekle- niyor. lsrail ılk aşamada 200 tutukJuyu serbest bı- rakacak ve bu sayı 350'ye tamamlanacak. 10 Ey- lül'de nihai statü görüş- meleri başlayacak. Filistin bağımsız devletinin bir yıldan önce ilan edılmeyeceğı belirtildi. Buarada ABD Dışişle- ri Bakanı Albright, Mı- sır'daki imza töreninden önce Suriye'ye ve Lübnan'da görüşmelerde bulundu. Suriye'de Dev- let Başkanı Hafiz Esad ve Dışişleri Bakanı FarukEI ıle görüşen Albright, 3 yıldan bu yana askıda bu- lunan Israil-Suriye banş görüşmelerinin yeniden başlaması konusunu ele aldı. Sunye'den Lübnan'a geçen Albright, burada da Başbakan Selim El-Hoss ile bir araya geldi. Arafat da Mısır'a gitmeden ön- ce ltalya'nın başkenti Ro- ma'ya giderek Cumhur- başkanı CarloAzegüoCi- ampi ve Başbakan Massi- mo D'Alema ile görüştü. TEŞEKKÜR Prof Abidin KUMBASAR, Hemşire Nurcan Çevik. Hemşire Hilal Yenilmez, Hemşıre Elif Yılmaz ve City Hosprtal personelıne; annemız Ayhan Cantekin'ın kısa süren hastalığı ve vefatı sırasında göster- dıkleri bakım. şefkat ve ılgi için çok teşekkur edenz. AYHAN CANTEKİN AİLESİ İyi yazarlar, ülkelerini yarınlara hazırlar... "Yazma Seminerlerimize" bu yıl da 30 Eylül 1999 tarihinden iıibaren devam ediyoruz. • Yazmaya Hazırlık Semineri • L ygulamalı Yazarlık Semineri • Felsefeje Giriş • Felsefe Yaan İlişkisi • Sinema Tarihi ve Senarvo Yazma Teknikleri • Toplum Önunde Soz So>leme Semineri • Radyo-TV Metin Yazarlığı Semineri Düşündüklerinizi yazı ile doğru ve güzel bir biçımde aktarma yeteneğinizi gelıştirmek, her bıri kendi alanında deneyımlı eğitımcilerle metinler arasında meraklı bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız. seminerlenmizle ilgili daha geniş bilgiyi Vakfunızdan edinebılirsinız. Son başvuru tarihi 17 Eylül 1999'dur. mu uğuı mcu ARAŞTIRAAACI ? A E T "••••" Par>< ( addf.ı Nn 14 •*54t Kı..klıdcrt VMvt Tel I0JI2I417 77 » pb, Fak>ll)112>4l7S7M *•!» I . 1 1 .J r *i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog