Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cıı mhur iye76.YILSAYI 26996/ 250.000 TL (KDV ıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) /% jtua KE&n / | >fSiUr«RESE / / # SAJIT OYH* A « * SMT Ktnp s Mmt SMrmatT SiUr«RESEKtDIPi SAJIT OYH* KMULÜ SMT Ktnp staMtt oumâ t K M U Ü staMtt TUEitnP ıDıledtgmız tatabıa admı kredı kartınızın numarası ve soo kullanına tanbı ıle bırbkıe bıldınn. lutap cvmızde olsun Adınızı sovadınızı ve teiefoo numarantzı da bıldırmev unutmavifl Lvedegılaemz,dılersenizırvede ohm va da melıfeınızı venılevm HER tŞLEM BİR TELEFQNL\:0212 514 01 96 5EYLUL1999PAZAR Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı Finlandiya da başladı Türkiye'ye AB desteği büyüyor 0 E C D ' n i n h m i n I Türk ekonomisi çok etkilenmez' ı Türk ekonomısinin depremle meydana gelen yıkımın altından kısa sürede kalkabılecek bır güçte olduğu. asıl sorunun küçük ölçekJi işletmelerin uğradığı zararda yattığı ileri sürüldü. OECD'mn tahmınlerine göre Türkıye'de GSMH, bu yıl en azmdan yüzde 1 'lik bir gerileme yaşayacak. OSMANÇLTSAY FRANKFURT - Depremın Turk ekonomisi uzennde sanıldığı kadar büyuk bıretkısı olmayacağı. yaşanan olumsuzluklann uzun vadede onemı- nı yıöreceğı savunuldu OECD'nın Pans'tekı merkezınde Türkıye uzmanı olarak görev yapan ekonomıst Alessandro Goglio, dep- rem bolgesınde sanayının karşı kar- şıya kaldığı yıkımın belh sınırlar ıçın- de rutulabıleceğıne dıkkat çekerek "Alryapı yeniden kurulabikiL Ancak küçük öiçekfi işleOneterin hangi ölçü- krde zarar gördüğü kosusunda bir bilgiıniz yok. Oysa, özeüikfc de gayri resmi sektör dediğhniz bu işletmeier Türk ekonomisi içüı büyük önem ta- şıyor''dedı Almanya'nmonde gelen haftalık gazetelennden "Die Zett"ın yeni sayısmda konuyla ılgılı sorulan yanıtlayan Goglio. deprem bölgesın- de bir ışgücü açığtnın ortaya çıktı&ı- nı dakaydederek "1999yıtaıdaGSMH yÛ2de l'lik bir gerifeme yaşayabifir. mArkasıSa.6,SH l'de CEM KATILDI # AB Dışişleri Bakanlan'nın resmi olmayan toplantısı başladı. Taslak belgelerinde, "Türkiye'nin 1964'tenberi AB'ye ortaklık bağı bulunduğu, 31 Aralık 1995'te gümrük birliğine gidıldiği, Lüksemburg Zirvesi'nde. 'Türkiye'nin AB'ye tam üye olabilirliğinin' teyit edildiği ve diğer adaylarla aynı koşullann öne sürüldüğü" anlatılıyor. Almanya, îtalya ve Ispanya dışişleri bakanlan Türkiye'yi desteklediklerini açıkladılar. Toplantı öncesı Isveç, AB'nin Türkiye için özel bir plan hazırlamasını istedi. KOŞLLLAR # Bu plan paketinde, Türkiye'nin ölüm cezasım kaldırması, cezaevleri ve karakollarda işkencenın önlenmesı, Bırleşmış Milletler'in insan haklanyla ılgili sözle^mesini kabul etmesi, halk tarafından seçılmiş Kürt liderlerle siyasi diyalog kurulması ve Yunanistan'la ilişkılenn derinleştirilmesi yer alıyor. Isveç Dışişleri Bakanı Anna Lındh, Türkiye'nin Helsinkı Zırvesi'nden önce bu ısteklerden en azındaıı birinı yerine getirerek bir iyi niyet belırtisinde bulunması durumunda Ankara'ya aday ülke statüsü verilmesıni istiyor. • //. Sayfada Kıvnkoğlu, 28 Şubat sürecinde alınan kararlann bir an önce uygulanmasını istedi Askerler kararlı• Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvnkoğlu'nun 28 Şubat'ta alınan 14 karann henüz yürürlüğe konulmadığından yakınması, bu kararlan yeniden gıindeme getırdı İrtıca ıle mücadele amacını taşıyan bu 14 karar, RTÜK ve eğıtım alanlarında yoğunlaşıyor. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hü- seyin Kıvnkoğlu, "irtka tehdidi sona erene kadar 28 Şubat suretinin dcvaoı edeceğuıi" vurgularken. çıkmayan ya- salan anımsatarak dıkkatlen hukumet veTBMM'yeyönelttı 28 Şubat 19971de alınan 18 karardan 4'unun uygulandı- ğını kaydeden Kıvnkoğlu, ozellıkle ır- tıcaı yaymlan onleme konusunda ye- tersız kalan Radyo Tele\ızyon Ust Ku- rulu'nun (RTUK) sıyası yapısına ışa- ret ettı RP kapatılmasına karşın tem- sılcısırun kunıl üyelığinın sürdügunu kaydeden Kıvnkoğlu. RTÜK Yasa- sı'nda yapılacak degışıklıklenn onemı- ne dıkkat çektı Yasalann çıkmasını ısteyen Kıvn- koğlu, TBMM'run ekımde toplanaca- ğını anımsattı Bakanlar Kurulu'nca TBMM'ye sevk edılmesının ardından 8 yıllık eğıtım, yenı yapılacak camının dığer camıden uzaklığımn 1800 met- re olmasını duzenleyen yasa. camıle- nn tamamını Dıyanet'ın kontrolune veren yasa \e vakıflann denetımının Devlet Denetleme Kurulu'nca yapılma- sını ongoren yasa, TBMM'den geçınl- dı Kıvnkoğlu'nun ışaretettığı, 28 Şu- bat kararlannın yaşama geçınlmeyen bölumlen şoyle • Tankatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullann. devletın yetkılı or- ganlannca denetım altına alınması ıçtn Oğretım Bırlığı Yasası (Tevhıd-ı Ted- nsat) gereğı Mıllı Eğıtım Bakanlıgrna bağlanması • lrtıcaı faalıyetlen, dısıphnsızlık- MArkasıSa. 6,Sü.3te Ekimde görüşülecek Bedelliden 200 bin kişi yararlanacak # Mıllı Savunma Bakanı Sabahattm Çakmakoğlu, bedellı askerlık uygulamasından 1 Ocak 1973 tarihinden önce doğanlann faydalanabıleceğını söyledi. Çakmakoğlu, bedelli askerlık yapmak için gereken paranın nasıl ödeneceğınin henüz belh olmadığını belırttı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mıllı Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, Marmara Bolgesı'nı etkıleven depremın ya- ralannın sanlmasma katkı amacıyla Genel- kurmay Başkanlığı'run bedellı askerlıkoner- dığını, hukumet ortaklannın önenye olum- lu yaklaştığını \ e konunun ekım ayında Mec- lıs gundemıne geleceğını bıldırdı Bedellı askerlık uygulamasından 1 Ocak 1973 tan- hınden once doğanlann yararlanacağını kay- deden Çakmakoğlu. dığer esas ve usullenn Genelkurmay, MSB ve Bakanlar Kurulu'nca belırleneceğını bıldırdı Çakmakoğlu, yapı- lan tespıtlere gore uygulamadan toplam 200 bın kışmın yararlanabıleceğuu soyledı Çakmakoğlu, düzenledığı basın toplantı- sında. bedellı askerhğın bırdefayaozgu ola- M Arkası Sa, 6, Sü. 8'de ECEVİT'TEN KIVRIKOĞLU'NA DESTEK • 6. Sayfada Yücel Sayman 'AfYasası mutkıkı # tstanbul Barosu Başkanı Avukat Yücel Sayman, artı^gpna ceza erteleme gıbı "cambazhklann" yenne basın suçlannı ağırlaştıran anayasanın 87 ve 14 maddelennde değışıklik yapılması gerektığını, A^f Yasası'nın da çok cıddı bır şekılde yeniden elden geçınlmesının zorunluluğunu anlattı. # Sayman, affin bır toplumsal ihtıyaca dayandığını belırterek şu anda çıkan yasanın toplumun hıçbır sorununu çözmediğını söyledi. Yücel Sayman, "Türk halkı padışahlık anlayışıyla çıkan bır affa layık değıldır" dedı. Ğ n yiZW • 12. Sayfada O, hangi okulda okuyacağmı bOe bümKor. Ama yetıi ögretim döneminin başlamasma günler kala yine hazırianmaj-a çabşıyor. Adının onemi >x>k, sadece en sevdığı resun dersinı oziemiş_ 80 bin evsize 150 çadırkent 'ÖZel ÖrgÜt kurulmall' Başbakanhk Müsteşan ve Başbakanlık Knz Yönetım Merkezı Başkanı Ahmet Şağar, 150"ye yakın çadırkentte 80 bıne yakın vatandaşa hızmet goturüldüğunü söyledi Şağar, bölgede görev yapacak her türlü ımkân ve personel ıle donaülmış özel bır örgüt kurulmasına gerek görüldüğunü bıldırdı. Ahmet Şağar, buna ılışkın çalışmalann devam ettığını belırttı • 4. Sayfada devam edtyor Depremın yaşandığı ılk gunden bugune kadar 83 ulkenın Turkıye'ye yardımda bulunduğu, bu yardımlann çok çeşıtli İcalemlerden oluştuğu kaydedıldı Bolgedekı yardım ekıplennın sağlık ve arama-kurtarma çalışmalanna devam ettığı de ıfade edıldı Irak'ın deprem yardımı olan 580 bın vanl ham petrolün TÜPRAŞ Kınkkale Rafınensı'ne tahlıyesı tamamlandı M 4. Sayfada • YALOVA'DA ZEHİRLÎ ÜRÜN KUŞKUSU • 7. Sayfada • DEPREMZEDELERİÇÎN 'SÎYAH KURDELELİ' KAMPANYA • 7. Sayfada K. îrlanda 'yı 3-0yendi Müli takım finale koşuyor • A Milli Futbol Takımımız, 2000 Avrupa Futbol Şampıyonası Grup Eleme maçında Kuzey trlanda'yı Belfast'ta Anf ın gollenyle 3-0 yendi. Millı takımımız bu sonuçla, Britanya adalanndakı ılk gahbıyetmı aldı. 4 dakıkada 3 gol atan Arif, "Galıbıyetımızi depremzede yurttaşlanmıza armağan ediyoruz" dedi. MSpor'da Arifmaçm yıldızi)dL SAYISAL LOTO: 2-18-20-23-26-44 DOĞU TİMORLULAR BAĞIMŞIZLIK DEDl M 11. Sayfada ISRAlL-FlLlSTlN ANLAŞMASI İMZALANDI M 11. Sayfada SIVAS KONGRESİ'NİN 80 YILI • 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Karanlığın Kahkahası 150 yıl önce doğan bır yazann, Ambrose Bierce ısım- lı bır yazarın kara gülmece diye tanımlanan öykulerini bır araya getıren kıtabının adr Karanlığın Kahkahası. (Türkıye |ş Bankası - Kultıir Ya- ymlan) Çevırmen Sulhi Dölek, kara gulmeceyı "Acılı bır kahkaha çıkanncaya kadar duzenın kolunu kıvırmak" dıye tanımlıyor mArkosıSa.6,Sü. l'de SALİ GUNU GOLDONI Çeviren: Aydın Smanoğlu deteneksel Italyan halk tıyatrosunun (commedıa dell arte) yerine yenı bır gukfajru turu yaratan Goldonı nın başyapıtlarından bın GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ayva... Son donemdekı yaşam bıçımımızjn doğal çağnşı- jnından mıdır bılınmez, kendısını sık sık gormeme karşın, yenı arkadaş olduk Pembe beyaz çıçeklennın seynne doyamadığım gunlerde bıle merhabamız yoktu Ağustosun ıkıncı yansında meyvelennın cevızden armut buyukluğune gjttığı gunlerdı Hanı ınsan yenı tanıştığı, kanının bır- den kaynadığı kışıyle dostluğunu gelıştınrken yıllan be- Wk ArkoşıSa. 6, SiL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog