Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cu m hur iye '/% JlAKIKEÜOhtlftBIET/ f M SMTNMESEIdnPTEaM / / f SMT OVB* MMLİ A * £ I M KtDU» &*& OUMRÛ M T SAxriMam£tfnrs4nşı Dıledığmız kıtabm admı kredı lcartiDizıa numarasE ve son kulîanma tanhı ıle biraktc bıldırm. latap evunzde olsm \dmizi ajvacümzı ve (elefon numaranm da bıîdırmevi uniianav.n Üve değılseoız. düersemz uye de olun ya da uvelığtmzı venuevın HER İŞLEM BfR TELEFO\L\.0212 514 01 96 76 Y1L SAYI: 26995 / 250.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-1991) 4 EYLÜL 1999 CUMARTESİ Genelkurmay Başkanı ICıvnkoğlu'nun önerisi doğrultusunda bedelli askerlik kabul edî 'Irticayla mücadele sürecek 9 Atina-istanbul Işçilerden konser etkinliği # Lıvanelı. Theodorakis ve Maria Faranduri dayanışma konsen verecek. • 5. Sayfada Çözüm arayışı Depreme karşı planlama 9 Depremle açığa çıkan bilim dışı imar düzeni yer seçiminde odaklaşıyor. • 6. Sayfada Fay hatları Uzman görüşleri farklı # Deprem sonrası bilim adamlannın farklı görüşleri yurttaşlann aklını kanştınyor. • 8. Sayfada Kampuslar ÎÜ'nün zaran 3.6 trilyon # Beyazıt ve Avcılar kampuslannın bazı binalan kullanılamaz halde. • 9. Sayfada Eğitim atağı Kitaplık girişimi • STK'ler "çadır kitaphğı" kampanyası başlattı. • 8. Sayfada îv. Nasıl, niçin yıkıldılar? f , Tiirkiye'nin gerçeği: Deprem... Marmara Bolgesi'nin aktif tektonığı ve Ulusal Deprem Ağı'nın kurulmasının zorunluluğu uzerine. ^ Bina hasarlanmn yapısal nedenleri... 17 Ağustos 1999 Kocaelı Depremı'nın bınalarda meydana getirdiği ağır hasarın ve yıkımların yapısal nedenleri ve fotoğraflarla ornekleri... f , Adım adım yer kınğının izinde... Yer kırığının 100 metre sağında ve solunda yer alan bazı yapılar neden yıkılmadıtar? ^ Çocuklar deprem felaketiyle nastl başa çıkar? Boyle bir felaketten sonra çocuğun davranışlarında, yaşadiğı psikolojik sıkıntıya ilişkin betirtilerın ortaya çıkması çok doğaldır. Tiirk Psikologlar Derneği Özel Çalrçma Grubu Bugün Cumhurİyet 1e birlikte Hükümet, konutlan şirketlere eşit paylaştırma telaşında Yurttaşa değil müteahhide # Afetzedeler için geçici olarak yapılması düşünülen prefabrike konutlar yerine hemen hemen aynı fiyatla kalıcı konutlar yapılabileceği belirtiliyor. Bunun ardından da kalıcı konutlann yapılacağı hesaplanırsa depremzedeler için tahsis edilecek konutlann maliyetleri iki katına çıkıyor. ) Irtıcaya karşı mücadelenin 28 Şubat'ta değil. 1923'te başladığını vurgulayan Kıvnkoğlu, bin yıl bile sürse mücadeleden vazgeçilmeyeceğini bildirdi. PKK'nin silah bırakmasını da değerlendiren Kıvnkoğlu, "Bunlar şıddete başvurabilirler. Sılahlan teshm etmeleri gerekir" dedi. Demokratik açılımlann gerçekleştirileceğini belirten Kıvnkoğlu, Pişmanlık Yasası'nın da önem taşıdığını söyledi. ı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu, "bedelh askerliğin" gerçekleştirilebilmesı için hükümete bir dosya sundu. Başbakan Ecevit. bu öneri doğrultusunda bedelli askerliği kabul etti. 15 bın mark olması planlanan bedelli askerlik uygulaması 1 Ocak 1973'ten önce doğanlan kapsayacak. 40 yaşını dolduranlar temel eğitime tabi tutulmayacak, ancak 20 bm mark ödeyecekler. ANKARA (Cumhurİyet Bürosu) - Hükümet. Genelkurmay Başkanh- ğı'nın önerisi doğrultusunda "ülke- nin içinde bulunduğu zor koşullan göz önünealarak" 1 Ocak 1973'ten önce doğan ve henüz askerlığını yapma- mış olan yurttaşlann 15 bin mark kar- şılığında "bedelfi askerlik" olanağın- dan yararlanmasını kararlaştırdı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Krvnkoğhı. 28 Şubat sürecı- nın sona ermediğini behrterek "28 Şubat birmedi. bir süreçtir. 28 Şubat 1997de değfl. 1923te başladı. Tehdit 10 >ıl sürerse 28 Şubat 10 yıl sürer. Tehdit bin > ıl sürerse 28 Şubat da bin yıl siirer" dedı. Irtıcayla mücadele ıçın 18 karar alındıgını ancak 4 yasa- nın çıkanldığını belirten Kjvnkoğlu, kararlann yenı dönemde yasalaşma- sını beklediklerini söyledi Irticanın TSK'nın depremdekı kayıplan nede- niyle "zil takıp oynadığuu" belirten Krvnkoğlu, PKK'nın gen çekilmesı konusunda "*geri çekilmenin yetme- yeceğüii, teröristlerin teslim olmalan gerektiğûıi" vurguladı Af tartışmalannın yoğun bıçımde MArkosıSo. 19,SH3'te tLHANTAŞÇI ANKARA - Bayındıriık ve lskân Bakanlığı, deprem böl- gesinde prefabnke konut ısra- nnı sürdürürken, MHP'li Devlet Bakanı Sadi Somuncu- oğlu, aynı paraya bölgede top- lu konuta aıt 50 bıne yakın evin kalıcı iskâna dönüştürü- lebileceğini vurguladı. Şehir Plancılan Odası Genel Sekre- teri Senihi Kitapçı. Bayındır- iık Bakanlığı"nca hazırlanan konut projesinin "flkel" oldu- ğunu belirtti. Afyon"un Dinar ilçesinde, 1 Ekim 1995 tari- hinde meydana gelen deprem- den sonra yaptınlan onlarca prefabrika konutun da çürü- meye terk edildıği ortaya çık- tı. Bayındıriık Bakanlığı'nın deprem bölgesınde yapmak için harekete geçtigi prefabri- ke konutlar ile ilgili tartışma sürerken. üreticı şirketler de "pastadan pay alabiunek" için düğmeye bastı. Yapılacak pre- fabrike konutlarda TEPE mArkosıSo. 19,SiL8'de Kızday. çadırları degistirivor » ^ . ^ ı ç ^ J7 s ^ J » J DışışlenBakanlığıaracılığıylayurtdışındantemınedilen iskân tipi çadifiarla değiştirrvor. Arük afetzedeler, bu eskitipçadırlar yerine >eni çadıriara taşınacaklar. PKK zaman kazanmak istiyor# Askerler ve uzmanlar, PKK'nin 'Silahlan bıraktık' açıklamalannı siyasi propaganda olarak değerlendiriyor. Uzmanlara göre PKK'nin 4 amacı var. 1- Öcalan ıle örgüt arasında kopukluk olmadığını göstermek. 2- Terör örgütü olduğunu unutturup siyasi parti gibi görünmek. 3- Zaman kazanarak havayı yumuşatmak. 4- Türkiye'nin Batı'ya karşı durumunu güçleştirmek. SERKAN DEMtRTAŞ ANKARA-Güvenlıkbırimleri ve PKK uzmanlan. terör örgütünün Tiirkiye'ye karşı yurüttüğü 20 yıllık silahlı mücadele- den vazgeçtığıne yönelik açıklamalanna temkınlı yaklaşıyorlar. PKK'nin siyasi bir taktik olarak Abdul- lah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu tınralı Adası'nda geliştirdiği stratejiyı uyguladı- ğı belırtılirken örgütün gen çekılme sıra- sında sorunlar yaşadığı. özellıkle bazı böl- ge komutanlannın Osman Öcalan'ın tali- matlannı dınlemeyerek "miicadeleye de- vam edecekle- rini" ılan ettık- leri bıldınldı. Abdullah Öca- lan'ın şubat ayında Ken- ya'da yakala- narak Türki- ye'ye getiril- mesiyle yeni birstratejisap- tayarak "siya- sallaşma" yo- lumyeçtıgıni açıkrayan PKK, güven- lik birimlenn- ce ve uzman- larca ınandın- cı bulunmu- yor. PKK'nin geri çekılme sürecinde gü- venlik birimle- rince yakından ızlendığı, ufak çaplı çatış- malar dışında sıcak temas yaşanmadığı bıl- dirildi Osman Öcalan'ın çekilme talima- tına karşı bazı bölge komutanlannın "çe- kümeyerek savaşa devam edeceklerini" i- lan ethkleri de oğrenıldi PKK uzerine önemli çalışmalar yapan Gazi Üniversitesı Iktısadı Idari Bilımler Fakültesi Uluslararası llişkijer Bölümü öğ- retim üyelennden Doç. Dr ÜmitÖzdağ, P- KK'nin siyasi bir atak ve şov gerçekleştir- meye çalıştığmı behrterek şunlan söyledi: "Ortada \ üzde yüz bir çekilme yok. Ge- çen senelerde PKK, yaz sonlannda Tüıid- ye'deki kadrolannın yüzde 45'ini geri çe- kerdi. Bunlar geneMe üst düzey kadrotar olıırdu. Bunlaroradaki kamplarda dinlen- dirilir, eğitilir ve geri gönderilirlerdi Şim- MArkasıSa. 7,SiL2'de Ocalan 'Örgiiân çekilme karan kesin # Terör örgütü PKK'nin lideri Öcalan, PKKlilerin yaptığı çağnya uyarak 1 -2 ay içinde geri çekileceğinden emin olduğunu söyledi. • 7. Sayfada Sıvas Kongresi'nin 80. yıldönümü # Kurtuluş Savaşı öncesinde, ulusal bağımsızlık hareketinin temellerinin atıldığı Sıvas Kongresi'nin 80. yıldönümü kutlanıyor. Kongrenin 80. yıldönümü nedeniyle yayımlanan mesajlarda, Türkiye'de Sıvas Kongresi kararlanndan giderek uzaklaşıldığı, ulusal bağımsızlıktan ödün verme ölçütünde değerlendirilebilecek uygulamalarla karşı karşıya olunduğu vurgulandı. • 9. Sayfada Başbakan Ecevit, Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli ve ANAP lideri Mesut Yılmaz'la bir araya geldi Af Yasası eldmde görüşiilecek Cezaevlerinde hayal kırıklığı Demireiin Af Yasasım TBMM'ye geri göndermesi uzerine. Başbakan Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz ile bir araya geldı. Zırveden Af Yasası'nın yeni yasama yılında ele alınması kararlaştınldı. Adalet Bakanı Hikmet Sami Tûrk, "Aftan yararlanacak insanlann dramı göz önüne alınmıyor. Cezaevlerindeki beklentı hayal kınkhğına dönüştü" dedi. DSP ayiklama İStiyor DSPh mılletvekıllen. Af Yasası'ndaki "MHP damgası" taşıyan unsurlann ayıklanmasmı ıstedı. Uluç Gürkan, "yasanın aynen çıkanlmasmda ısrarın Türk kamuoyuna meydan okumak anlamına geleceğini" söyledi. Adalet Komisyonu üyesi Ali Arabacı da "Yeniden görüşülürken, çeteler ve işkencecilerin kapsam dışı kalması için mücadele edeceğiz" dedi. 'Objekttf davramlmall' Türkiye'de af gereksinmesine siyasi iktidann karar vererek içeriğini belirlediğini söyleyen Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, suçlann teker teker, maddeler halınde belirlenmeye çalışıldığı zaman bugünkü açmazlara düşüldüğünü dile getirdi. Dönmezer, kesınlikle objektif davramlması gerektığıni ve aynm gözetmeksizin cezaya göre af getirilmesini savundu. • 4. Sayfada ENFLASYON TIRMANIYOR: TÜFE YÜZDE 4.2 TEFE YÜZDE 3.3 M 13. Sayfada ÖZELLEŞTtRMEYE HIZ KAZANDIRILIYOR M 13. Sayfada BORSA ÛOM Omto 5230 DOUR û MAflK 0Dûi 241400 AO1N ûDun 3.666.OOC Önata öncskı Örrokı 4MSO0 243J00 3.850.000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Hem Kel Hem Fodul! Başbakan Ecevrt, son konuşmalarında af konu- sunda üzerine düşen sorumluluğu hafifleteyim der- ken, daha da ağırlaştınyor. Partisini ve Meclis grubu- nu bağlar nitelikte bir savunu yapıyor. Eşı Rahşan Ecevit'in önerdıği affın "siyasal içerik- te" olmadığını, "sosyal ve insancıl bir kapsam faşı- d/Ö'n/"söylüyor. MArkasıSa.l9,Sü.l'de C U M H U R l Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H t Z M E T l GOLDONI •• •# •• YAZLIK DONUŞU İtalyancadan çeviren: Aydın Sinanoğlu 18. yuzvıl Italyan oyun yazarı Carlo Goldonı . Doğaçlama oynanan geleneksel halk tıyatrosunun (commedıa dell'arte) yerine, yazılı metne ve gunun Italyan toplum yaşamının gerçeklerıne dayanan yenı bir gülduru yarattı. Halk tiyatrosu tıplerının maskelerıni çıkararak, onları ozel adları olan kışılere donuştürdu. Goldonı'nın, unlu İtalyan tıyatro kuramcısı ve yonetmenı Strehler'e gore başyapıt duzeyındekı guldurulerınden biri de "Yazlık Donuşu"... Salı günü Cumhurİyet'le birlikte. GUNDEM MUSTAFA BALBAY AB Depremi Sallar mı? Uluslararası ilişkilerde bir türlü işin ortasını bulamı- yoruz. Ya "Dünyada hiç dostumuz yok, herkes bize düşman" ya da "bütün dünya Türkiye'nin dostu, bu ülkeye ne yapabiliriz diye yanıp tutuşuyor'l Deprem fetaketinin ardından bütün ülkelerin Türki- ye'ye yönelik duygulan, siyasi gelişmelere de zemin olabilir mi? Medyada çıkan haberler karışık. Özellik- mArkosıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog