Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet I JSMTKBkfTttZriZME | M SMT MMESE KtDIP / # SMrOmlKKMUÜ) I im SMT KhM> sk*flta OLMMÜ ! I uxriMatTUKtnpsxn|i rtabın adını, kredı Irartınınn numaras ve soakuiknnu taritu Jnldmn, tatap cvımzde olam Adjaın, soyadmızı ve telcfoo Ida büdtfmeyt unutmjyın Oye de^ılsenıı, dderseoH üye de ohra >a da öyelıgnuzı veoıkyın BİR TELEFOVLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 27021 / 250.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (J945-J997) 30 EYLÜL 1999 PERŞEMBE C U M H U R I N U U R H r M Doç. Dr. SUAT YAKUP BAYDUR DIL VE KULTUR Doç. Dr. Suat Yakup Baydur (1912-1953), gerçek bir bilim adamı idi. Klasik filoloji çalışmaları, onu, Türk dilinin sorunlanna yöneltmiştir. Doç. Dr. Suat Yakup Baydur, dilin özleşmesi davasını bilinçli olarak benimsemiş ve desteklemiştir.Birtakım kavramların bir zamanlar Doğu'dan gelen Arapça ve Farsça sözcüklerle karşılandığı gibi, şimdı de Batı'dan gelen İngilizce, Fransızca, Almanca vb. sözcüklerle karşılanmasının Türk dili için doğurduğu ve doğuracağı büyük tehlikeye parmak basmış; bu topraklar üzerinde yaşayanların birbirlerini anlamaları gerektiğini, aynı kavramın halk için, bilgin için, aydın için çeşitli sozcükleri olamayacağını beltrtmiş; dilimizin olanaklarından yararlanılarak, bütün kavramların Turkçe ile karşılanması gerektiği savını, bu kitapta ayrıntılanyla okuyacağınız bilimsel kanıtlarla savunmuştur. Doç. Dr. Suat Yakup Baydur'un 'Dil ve Kültür' adlı bu bilimsel çalışmasını Türk Dil Devrimi'nin yıldönümünde okurlarımıza sunmaktan büyük övünç duyarken, genç denebilecek bir yaşta yitirdiğimız değerlı dilbilim adamımızı da saygıyla anıyoruz. Yarın Cumhuriyet 1e birlikte... Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, cezaevlerini CumhuriyetQ değerlendirdi 4 ÂfarblTürk: Olaylar İÇ hesaplaşma Cezaevlerinde örgütlerin kendi 2 sorgu odalannın bulunduğunu söyleyen Adalet . v Bakanı Hikmet Sami Türk, meydana gelen olaylann iç hesaplaşma olabileceğini söyledi. Türk, cezaevlerinde güvenlik ve asayişte ciddi zafîyetler olduğunu belirterek "Olaylarda çok sayıda ölü ve yaralı olması, durumun vahametini daha da arttırıyor" dedi. Adalet Bakanı Türk, koğuşlanndaki aramalar sırasında tutuklu ve hükümlülerin birbirlerini işkenceden geçirdikleri filistinaskılan bulunduğunu bildirdi. Türk, af yasasından vazgeçmeyeceklerini belirtti. • 3. Sayfada DenİZkurdU: Raporum gİZİeniyor Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, kendi döneminde hazırlanan ve MGK'de görüşülen cezaevlerine ilişkin raporun gizlendiğini ve kamuoyuna sunulmadığını öne sürdü. Denizkurdu, hazırlanan ve çözüm önerilerinin de yer aldığı raporu, başta gazeteciler olmak üzere ilgili herkesin elde etmeye çalıştığını belirtti. Ancak görevden aynlırken kopyasını almayı "devlet ciddiyetine" uygun bulmadığını söyleyen eski Adalet Bakanı Denizkurdu, raporun "en azından tartışma ortamı yaratması açısından, son derecede yararlı olacağını ifade" etti. 8BDAR KEH'm hafetri • 3. Sayfada Cezaevi olayları Cenazeler aüelere teslim edüdi # Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde çıkan olaylarda ölen 10 tutuklu ve hükümlünün cenazeleri yakınlanna uzun süren pazarlıklar sonunda teslim edildi. Ölenlerden 3'ü Ankara'da düzenlenen gergin bir törenle toprağa verilirken Ümit Altıntaş'ın cenazesi dün geceyansı polis tarafından Karacaahmet Mezarlığı'nda defiıedıldi. 6 tutuklunun cenazesi de memleketlerine gönderildi. • 8. Sayfada Kadrolasma MHP'ye yargı engeli • Danıştay, Sağlık Bakanlığı'nın şef ve şef yardımcılığına atamada sınav koşulunu kaldıran yönetmelik değişikliğinin yürürlüğünü durdurdu. ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Da- nıştay, Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un şef ve şef yardımcılığı atamalannda sınav koşulunu kaldırarak MHP kadrolaşması- nın önünü açtığı yönetmelik değişikliğinin yürürlüğünü "büimselölçiitügeriJeteceği'' gerekçesiyle durdurdu. Danıştay. Sağlık Bakanlığı'ndan bu düzenlemeye dayanı- larak ataması yapılanlar hakkında bılgi is- tedi "TababetUzmanlık YönetmetiğT ilk yürürlüğe girdiği 1974 yılından 1999'a dek 14 kez değiştınldi. Son olarak Resmi Gazete'de 9 Eylül'de yayımlanarak yürür- lüğe giren "Tababet Uzman Tüzüğünde DeğişikJik Yapılmasına Dair Yönetme- lik"le eğıtım hastanelennde şef \e şef >ar- dımcılığı kadrolanna merkezı sınava gir- meden doçent ve profesörlenn atanabıl- mesi hükmü getinldi. Sağlık Bakanı Dur- muş, yönetmelik değişiklığini gerçekleş- tirdikten sonra bir hafta içinde aralannda \ArkasiSa. 19.Sü.3te 1 kîsi öldü, 55 yaralı İstanburda deprempaniği # Dün saat 03.13 'te meydana gelen ve merkez üssü Yalova olan 4.8 büyüklüğündeki artçı sarsıntı paniğe yol açtı. Depremin hissedildiği illerde balkonlardan atlayan 1 kişi ölürken 55 kişi yaralandı. Deprem bölgesi ve Istanbul'da çok sayıda kişi geceyi sokaktâ geçirdi. • 7. Sayfada Clinton görüşmesini anlatan Başbakan BülentEcevit, sağlığının iyi olduğunu söyledi Kıbns'ta geri dönüşyokPARTİİÇJ MUHALEFET DSP 6 tek ses' değil • DSP'de Rahşan Ecevit, Hüsamettin Özkan ve muhalifler saflaşıyor. Ecevit'in Amerika gezisinden önce birkaç kez hastaneye gitmesi ve gezi öncesinde yaptığı '30 Ağustos gafı' sağlığıyla ilgili kuşkulan gündeme getirirken partinin geleceğiyle ilgili spekülasyonlar da arttı. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Başbakan Bülent Ecevit ile eşı Rahşan Ecevit'ın DSP'de "tek ses" olduğu günler gende kalırken parti ıçınde gruplaşmalar başladı. Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit ile Hüsamettin Ozkan'ın arasmın "soğuk" olduğuna dik- kat çekilirken geçen yasama dö- neminden beri muhalefet yürü- tenler ve belli bir gruba bağlı gö- rünmek istemeyen yeni bazı mil- letvekillerinin yer aldığı gruplaş- malar ortaya çıktı. TBMM'nin yeni yasama döneminde başta af yasası görüşmeleri olmak üzere çeşitli konularda seslerin yüksel- tileceği ve parti içi demokrasi is- temlerinin öne çıkacağı bildirildı. 1991 seçimlerinde 7 milletve- kıliyle parlamentoya gıren DSP, ıstikrarlı büyümesini sürdürdü. 1995 seçimlerinde milletvekili sa- yısını 76'ya yükselten DSP'nin son seçimlerdeki sandalye sayısı 136 oldu. Milletvekili sayısının 7'den 136'yayükselmesi, yöneti- min milleU'eldlleri üzerindeki de- MArkasıSa.l9,Sü.rde ) Başbakan Bülent Ecevit, ABD Başkanı Bill Clinton ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Ecevit, "Bakû-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi"ne ABD'nin destek verdiğini Clinton'ın bir kez daha vurguladığını kaydetti. Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefınden vazgeçmeyeceğini belirten Ecevit, "Kıbns ile ilgili çözüm arayışlarında 1974 öncesine dönüşün hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği yönünde mutabakata vardık. Tekstil kotasının arttınlması konusundaki müzakerelerin en kısa sürede tatminkâr bir şekilde sonuçlanacağını umuyorum" dedi. VVASH1NGTON (Cumhuriyet) - Başbakan Bülent Ecevit, ABD Başkanı Bill Clinton ile yap- tığı görüşmede, Kıbns ile ilgili çözüm arayışla- nnda 1974 öncesine dönüşün hiçbir şekilde ka- bul edilemeyeceği yönünde mutabakata vardık- lannı bildirdi. Ecevit, Clinton'ın Kıbns'ta 1974 öncesine dönüşün söz konusu olmayacağını açıklamasının çok önemli bir aşama olduğunu söyledi. Clinton'ın, Bakû-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesı'ne ABD'ain desteğini yinelediği- ni bıldiren Ecevit, tekstil kotasıyla ilgili yürütü- len müzakerelerin tatminkâr bir şekilde sonuç- lanacağını umdugunu belirtti. Ecevit, son gün- lerde sağlığıyla ılgilı tartışmalar konusunda ise gazetecilere "Sağlığımla ilgili kendiniz teşhis ko- yabilirsiniz" dedi. ABD ziyaretıni sürdüren Baş- bakan Bülent Ecevit, Clinton'la görüşmesi son- rasında gazetecilerin konakladığı Mayflower Oteli'nde düzenlediği basın toplantısında, Baş- kan Clinton ve Başkan Yardımcısı Al Gore ile yaptığı görüşmelerin son derece dostça ve yarar- lı geçtiğini belirtti. Ecevit, Türkiye'nin üzerin- de durduğu her konuda iki devletin üst düzey yö- neticileri arasında büyük bır görüş yakınlığı ol- duğunu söyledi. Başbakan Ecevit, Clinton ile görüşmesinde, Kıbns'ta kalıcı bir banş için gü- venliğın önemi üzerinde durulduğunu bildirerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konudaki çözüm aravTşlannda 1974 öncesinedönüşün hiçbirşekB- de kabul edilemeyeceği yönünde mutabakata var- dık. Başkan Clinton'ın, ilerlemeye müsait bir ze- min olup olmadığuıı araşnrmak üzere gelecek MArkasıSa. 19,Sü.3'te ABD GÖRÜŞMELERİNDE ANA GÜNDEM MADDESÎYDÎ Perde arkasında enerji pazarhğı ABD zKaretini sürdüren Başbakan Bülent Ecevit, ABD Başkanı CHnton'm ardından Başkan Yarduncısı Al Gore ile görüştü. ı Başbakan Bülent Ecevit'in ABD gezisinin en önemli maddelerinden birini enerji görüşmeleri oluşturdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in, Türkiye'de enerji sektöründe yatınm yapacak işadamlanyla ve ABD Enerji Bakanlığı yetkilileriyle gizli bir toplantı yaptığı öğrenildi. • Toplantıda ABD'li yöneticilerin, uluslararası tahkime yönelik uyum yasalarının ne zaman çıkanlacağuu sorduklan belirtildi. TBMM açıldığında ilk gündem maddelerinin bu yasalar olacağını belirten Ersümer'in "Yahnm çalışmalannızı yürürlüğe koyun" yanınnı verdigi kaydedildi. • 5. Sayfada 'ECEVİT AYNI YERDE' • 19. Sayfada ATtNA'DA GERGlN BEKLEYtŞ • 19. Sayfada NOBEL ÖDÜLÜ AÇIKLANIYOR U Arka Sayfada MÎLLİ PİYANGO ÇEKİLDl • 17. Sayfada BORSA DOLAR MARK ALTIN û 0û;ûDOn Dün Dün ' Dün 6OB7 461500 249.600 4.600.000 Ûr<ekı Cncpkı I ûncela ircekı 8067 I 463000 248.500 4.490.000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 'Oralarda' Hava Tıkınnda mı? Bizim medyaönderterinintanımlamastnagöre, "Was- hington'daki tarihi zirve"de neler kazandiğımız daha bir süre tartışılacağa benziyor. Ciddi bır gazeteye göre, "zirve dört dörtlük geçti". "Zirveden taraflann memnun aynldığını" müjdeliyor. Gazete 6 yazar-çizerle Ecevit'ı izlediğıne göre, man- şetteki yargıyı yadırgamak hemen hemen olanaksız. Başbakanımız ABD'ye giderken ya da VVashinton'a vardığı sıralardaki açıklamalannda Clinton'la yapaca- m ArkosıStL 19, Sü. l'de Kıbrıs'tan bir ses Fikret Demirağ Fikret Demirağ için Kıbns Türk şiirinin en önemli adı denebilir. Şiire başladığı 1955'lerden bu yana şiirini çeşitli aşamalardan geçirmiş ve on dokuz şiir kitabına imza atmış olan Fikret Demirağ'ı tanıtmaya çalıştık sizlere. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ecevit-Clinton Göpüşmesi... Genelkurmay'ın Açıklaması... Başbakan Bülent Ecevit'in ABD gezisinin en has- sas bölümü tamamlandı. Bundan sonrakiler artçı gö- rüşme. "Clinton ne verdi" sorusuna şu karşılık verile- bilin Költuğa ters oturarak poz verdi! Ecevit-Clinton görüşmesinin ardından yapılan açık- lamalar, zirveden olağanüstü sonuç çıkmadığını gös- • Arkası Sa. 19,SiL8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog