Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

3 EYLÜL 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Marmara'yı sarsan büyük depremin Yalova Kaplıcalan'nda 2 Ağustos'ta sinyal verdiği ortaya çıktı Deprem 'geüyorum' demiş• Yalova/Termal Kaymakamı Kasım Esen,2Ağustosl999 tarihinde Termal Kaplıcalan'nda zemin değişikliği görüldüğünü. durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirdiğini söyledi. Esen, İTÜ'den inceleme yapılması istenildiğini, ancak incelemenin 17 Ağustos'ta yapılacağının söylendiğini ve aynı gün depremin gerçekleştiğini açıkladı. FARUKKmTAY YALOVA -Marmara'yı sarsan büyük depremin, 2 Ağustos'ta sinyal verdiği ortaya çıktı. Yalova/Termal Kaymakamı Kasım Esen, 2 Ağustos 1999 tarihinde Termal Kaplıcalan'nda zemin değişikliği görüldüğünü, zeminin çatlayarak yeni kaynak sulannın ortaya çıktığını, bu gelişme üzerine bir rutanakla durumu tespit ederek Sağlık Bakanlığı ve Turban Genel Müdürlüğü'ne bildirdiğini söyledi. Esen. İTÜ'den inceleme yapılması istenildiğini, ancak kendilerine. incelemenin 17 Ağustos'ta yapılacağının söylendiğini ve aynı günde depremin gerçekleştiğini açıkladı. Termal Kaplıcalan'nda, fizik-tedavi ve taşıdığı kimyasal özellikleri nedeniyle etkili olduğu hastalıklar açısından Sağlık Bakanhğı'nın denetiminde bulunan ve Turban tarafından işletilen Yalova Termal Kaplıcalan'nda yıllardan bu yana yüzeye 60 derece olarak çıkan kaynak suyunun, depremden bir hafta önce 80 dereceye çıktığını ve her zaman temiz akan ka>Tiak suyunun çamurlu aktığını, bunun Yalova halkının dikkati çektiğini belırtmemiz üzerine Termal Kaymakamı Kasım Esen, Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı. Kasım Esen, TerTnal'deki zemin değişikliğinin 1 hafta önce değil 2 hafta öncesinden görüldüğünü, göz tedavisinin yapıldığı ve göz suyu çeşmesinin hemen yanındaki zeminden yeni bir sıcak kaynak suyunun ortaya çıktığını belirterek şöyle konuştu: "Kaymakamlığınııza bu ihbar 2 Ağustos günü ulaştı. Aynı gün buraya gittiğimizde bu kaynak suyunun farklı olduğunu saptadık. Zeminde değişiklikler göze çarptı. Aynı gün Yalova Valisi Sayın Nihat Özgöl'e durumu bildirdim. Buradaki doğal gelişimi, Termal Kaymakamlığı ve Yalova Vatittği ile birlikte tutanaklaria tespit ettik." Termal Kaplıcalan'ndaki bu gelişmeyi derhal yazılı bir şekilde Sağlık Bakanlığı'na ve Turban Genel Müdürlüğü'ne ilettiklerini açıklayan Kasım Esen, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Termal Kaplıcalan'nda jeoktjik araştırmanın yapılmasmı Sağlık BakanltgTna ve Turban'a büdirdik. Çünkü bu bölge, birinci derecede Turban'a ve Sağlık Bakanlığı'na airrir. Yanmızı gönderdikten sonra buradaki değişim gözle görülür bir şekilde geüşiyordu. Gönderdiğuniz yazımn takipçisi olduk. Sağlık Bakanlığı da vazmuz üzerine tTÜ'ye başvurarak burada inceleme yapılmasmı istemiş." Termal Kaymakamlıgı ve Yalova Valiliği'nin göndermiş olduğu inceleme raporuna cevap olarak deprem gününe kadar kendilerine yazılı cevap gelmediğini belirten Kasım Esen, şöyle konuştu: "Tdefonla Sağlık Bakanlığı ve Turban'la üetişim kurduk. Bakarüığm İTÜ'ye başvurduğunu ve İTÜ'den bir hevetin 17 Ağustos günü Termal'e gelerek gerekli araştırma ve incelemeyi yapacağını öğrendik. Ancak deprem heyetten önce geldL" Türk Eğitim Vakfı Deprem&de çocukkun ücretsizbursİstanbul Haber Servisi- Depremde zarar gören ço- cuklara \ enlen eğitim bur- su ve rehabilitasyon hiz- metlen artarak sürüyor. Çeşitlı kurum ve kuruluş- lar, depremzede çocukla- nn eğitimlerinin aksama- ması, felaketi en kolay şe- kilde atlatmalan için burs, rehabilitasyon çalışması gibi etkinlikler gerçekleş- tiriyorlar. Türk Eğitim Vakfı (TEV); Kocaeli, Adapaza- n, İstanbul, Yalova, Bolu, Gölcük. Karamürsel, Bur- sa, Eskişehir ve Zongul- dak'ı etkileyen deprem fe- laketinden zarar gören ai- lelerin ilk, orta ve yüksek öğrenim gören çocuklan- aa karşılıksız burs vere- cek. TEV Yönetim Kuru- lu'ndan yapılan yazılı açıklamada, burstan, 'dep- remde aiknin geçimini sağlayan velisi vefat eden veya çahşamayacak kadar sakat kalanlar, evieri otu- rulamayacak durumda olanlann' yararlanabile- cekleri belirtildı. Burstan yararlanmak ısteyenler, okullarından alacaklan öğrenci belgeleri, not dö- kümü belgeleri ile yukan- da belirtilen durumlannı gösteren belgeleriyle bir- likte TEV Genel Müdürlü- ğü'ne başvurabilecekler. Türk Eğitim Vakfı'nın depremzede çocuklar için oluşturduğu burs fonuna yardım etmek isteyen ha- yırseverler, Vakıflar Ban- kası İstanbul Mecidiyeköy Şubesi'nin: Türk Lirası: 2002089 lsviçre Frangı: 4025264 Amerikan Dolan: CEKUL 4001063 Mark: 4001212 Sterlmi 4007697 Florin: 4020581 Frank: 4012647 numaralı hesaplannı kullanabilirler. îsrail Risk Altındaki Çocuklara Yardım Vakfı- Tel Aviv Belediyesı Fela- ketlerle Başa Çıkma Gru- bu tarafından, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatn Bölümü bilim- sel desteğınde Anneve Ba- ba Destek Gnıbu organi- zasyonuyla 'Felaketkbaşa çıkma: örgüoenme, değer- lendirme. müdahalc" ko- nulu sempozyum düzenle- necek. Sempozyum 4-5 Eylül tarihlerinde İstanbul Hilton Oteli Balo Salo- nu'nda saat 08.30-16.00 saatleri arasında gerçek- leştirilecek. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu da aldığı bir kararla, depremzede 60 çocuğun kontenjan dışı ve sınavsız olarak özel Darüş- şafa tlköğretim Okulu'na kabul edileceğini bildirdi. Açıklamada, depremde annesini veya babasını kaybetmiş olanlann yarar- lanabileceği eğitimle ilgili olarak 216 464 43 68 ve 212 286 2200 numarahte- lefonlara başvurulabilir. Bayındır Sağlık Sistem- leri de, depremden etkıle- nen çocuklar için Izmit'te birrehabilitasyon merkezı kurdu. Izmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi bahçesinde kunılan 100 metrekarelik çadırda, uz- manlann yanı sıra Baysev Vakfı'nın drama öğret- menleri de görev alıyor. 'Örnekyerleşim birimleiikurulmcdı' İstanbul Haber Servisi - Marmara Bölgesi'ni vu- ran deprem nedeniyle de- ğerlendirme toplantısı ya- pan ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koru- ma ve Tanıtma Vakfı), do- ğal, tarihsel kimliği olan degişik ölçekteki kentler- de kamu ve sivil güçlen ortak bir hedefte birleştire- cek örnek yerleşim bölge- leri kurulmasını istedi. ÇEKÜL'den yapılan açıklamada, deprem böl- gesinin, vakfın '7 Ağaç', '77m2 Toprak' ve '7 Böl- ge, 7 Kent' projelenni ya- şama geçirdiği merkezler olduğu belirtildı. ÇE- KÜL'ün deprem sonrası dönem için aldığı kararlar özetle şöyle: • Bölgedeki doğaJ-ta- rihsel-kültürel mirasın deprem sonrası durumlan- nın çok yönlü olarak sap- tanması. Önceliğin gele- neksel konutlara verilmesı. • Depremden zarar gö- renlenn bannma ihtiyacı- na pratik ve nitelıkli bir çözüm bulmak amacıyla ulusal ve uluslararası yar- dımlann bir bölümünün tarihsel ve kültürel varhk- lann onannuna aynlması- nın sağlanması. • ÇEKÜL'ün-7Bölge7 Kent" projesinde olduğu gibi, deprem bölgesindeki yerleşme birimlerinde de çevre ve kültür merkezkri kurularak üniversiteler, il- gili kamu-kuruluş-kişiler- le birlikte yerel güçlerin bu yeni oluşumda üretim ve denetime katılmasının sağlanması. • Gerekli yasal düzen- lemelerde sivil toplum ör- gütlerinin görüşlerinin ya- salara yansıması ve yaşa- ma geçırilmesı için, kesin- tisiz çalışan bir eşgüdüm merkezinin kurulması. Çevre Bakanlığı'na soru Açıklamada. Çevre Ba- kanlığı'nın da deprem ne- deniyle ortaya çıkan çevre sorunlarına karşı önlem alıp almadığı, endüstriyel merkez olan afet bölgesin- deki fabrikalann depola- nnda insan ve çevre sağlı- ğını tehdit eden kimyasal maddelere karşı bir incele- me yapıp yapmadığının açıklanması istendi. Açıklamada, depremin bölgedeki su rezervlenn- de bir kirjiliğe yol açıp aç- madığuun belirlenip belir- lenmediği soruldu. Depremzede çocuklar kampta Deprem felaketinde kaldıklan Çocuk Esirgeme kurumu'na ait Yanmca Çocuk YuvasTndan Kasımpaşa Çocuk Yuvası'na getirilen 31 çocuk, Fethrve Ölü Deniz Kabak Koyu'ndaki Turan KampTna gittilcr. Vetkililer, 1 psikolog, 1 sosyalhizmet uzmanı. 1 öğretmen ve 2 bakıcnla birlikte dün Istanbul'dan ay nlan çocuklaım, okullar açıiıncaya kadar Fethiye'de dinleneceklerini belirtukr. Döndükten sonra kalacaklan yerin henüz beUrlenmediğini belirten yetkilUer. "Geziler ve moral motivasyonlanyla depremin çocuklar üzerinde yaratnğı ohımsuz etkiyi yok etmek istiyoruz" dediler. Düzensiz çadır kentlerin bir an önce organize edilmesi gerektiği kaydedildi TTB'den salgın uyarısıANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-Devlet yetkilileri deprem böl- gesinde "her şeyin yoiunda gittiği- ni" söylerken, Türk Tabıplen Bir- liği (TTB) Adapazan Koordinas- yon Merkezi, düzensiz çadır kent- lerin salgın hastalığa neden olabi- leceği uyansında bulundu. Depremin ilk günlerinden beri bölgedeki sağlık hizmetlerinin dü- zenlenmesine katkıda bu- lunmak amacıyla çalışma- lannı sürdüren TTB, Sağlık Bakanlığı ve diğer örgütler tarafından verilen hizmetle- rin bir an önce organize edil- mesi gerektiğini vurguladı. Depremzedelerin bannma sorunlannın devam ettiğini belirten TTB, bu sorunun bölgedeki sağltk hizmetle- nni de olumsuz etkilediğini kaydetti. Başbakanlık Kriz Merke- zi ıse bölgede herhangi bir bulaşıcı hastalığın saptan- madığı belirtildi. Açıklama- ya göre dün 08.00 itibanyla ölü sayısı 14 bin 559. yara- lı sayısı da 24 bin 93 oldu. 20bin860konutilell32iş- yeri yıkıldı. 35 bin 908 ko- nut ile 400 işyeri de oturu- lamaz duruma geldi. 37 bin 698 konut ile 415 işyerinin de otu- rulabilir durumda olduğu saptandı. . Açıklamada, Doğu ve Güneydo- ğu Anadolu bölgelerinden deprem- zedelere 1 trilyon 26 milyar liralık yardım yapıldığı, Kızılay'ın dep- rem bölgesine 36 bin 230 çadır, 98 bin 650 battaniye. 2 bin uyku tulu- mu ve 220 bin 850 kılogram gıda malzemesı gönderıldiği, çadır kentlerin elektrik sistemlerinin de tamamlandığı kaydedildi. Açıkla- mada, psikolojik sorunlann gide- nlmesi için Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerin çahşma yaptığı be- lirtilirken halkın sosyal yaşama ka- tılımı için grup etkinlikleri düzen- leneceği bildirildi. Açıklamada, hasar saptama çalışmalannı yürüt- mek üzere bölgede bulunan 2 inşa- KAKAD teknik okul açıyor Tıbbi atıklar tehdit ediyor tstanbul Haber Servisi - Birçok yıırt- taşimızın hayatını kaybettiği Körfez depreminden sonra ortaya çıkan çöp, en- kaz ve tıbbi enfekte atıklann gerektiği gibi toplanıp uzaklaştınlmadığı ve yok edilmediği takdirde halk sağhğını ve çevreyi tehdit edeceği belirtildi. Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KA- KAD). International Solid Waste Asso- ciation-ISWA (Uluslararası Katı Atık Birliği) ile birlikte 9 Eylül perşembe gü- nü 'sağlık kuruluşlanndan kaynaklanan nbbi aüklann yönetimi ve bertaraf yön- temieri' ile ılgiii bilgilerin tartışılacağı bir teknik okul oluşturuyor. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜ- MED) Konferans Salonu'nda saat 09.00'da başlayacak olan kurs, 10 Eylül Cumagünü 10.00-18.00, 11 Eylül Gu- martesi günü de 09.00-12.00 saatleri arasmda İstanbul Hilton Oteli Milleni- um Salonu'nda devam edecek. Iki otu- rumdan oluşan okulda, tıbbi-enfekte atıklann minimizasyonu, geri dönüştü- rülmesi, toplanması. taşınması ve berta- raf edilmesi konulan tartışılacak. Teknik okulun eğitimine ABD, Ingil- tere, Isveç ve Avusturya'dan uzmanlar da katılacak. at mühendisi ve bir sürücünün ge- çirdikleri bir kaza sonucu yaşam- lannı yıtirdiklen belirtildi. Artçı depremler Marmara ve Iç Anadolu Bölge- si'nin bazı kesimlerinde, önceki gün saat 18.35'ten dün saat 07.46'ya ka- dar büyüklüğü 3.9 ile 2.2 arasında değişen 41 artçı şok meyda- na geldi. Bu sürede aletsel büyüklük bakımından en yüksek sarsıntı Osmanga- zi'de saat 00.06'da 3.9 şidde- tınde gerçekleşti. En düşük sarsıntı da saat 05.08'de 2.2 şiddetinde Akyazı'dameyda- na geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden verilen bilgiye göre, dün sa- bah Adapazarı-Hendek'te saat 10.10'da 3.1 ve Adapa- zan merkezde saat 10.00'da 3.3 büyüklüğünde iki artçı şok meydana geldi. Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremden sonra Gaziantep'e gelen 23 kişilik 5 aile. Gaziantep'te hayırsever işadamı Asım Bozdoğan'ın bağevine yer- leştirildi. Yerel Haberci gazetesi, kriz merkezini kamuoyunu yanıltmakla suçladı Yalova'da ceset sayısı tarbşması YALOVA (Gumhuri>«t) - Yalova'da depremin ilk hafta- sında kriz merkezi tarafından ölü sayısının 7 binin üzerin- de olduğunun açıklanmasın- dan sonra ölü sayısının her gün azalması Yalova'da tar- tışmalara konu oldu. Her biri 20-25 daireden oluşan 351 büyük apartma- nın tamamen çöktüğü. 1.225 binanın girilemeyecek kadar hasarlı olduğu, 4.415 konu- tun ise ağır hasarlı olduğu tespit edilen Yalova'da, en- kazlann altından ölü çıkma- sına karşın ölü sayısının her geçen gün azalmasını Yalo- va'da günlük olarak yayunla- nan Haberci gazetesi, dün 'Ölü sayımız düşüyor!' man- şetini atarak kriz merkezinin kamuoyunu yanılttığını ılen Yalova Valisi Nihat Özgöl ceset sayisıyla ilgili resmi verileri açıkladı. sürdü. Enkazlardan ağır yaralı olarak çıkan ve Yalova dışındakı Bursa ve İstanbul hastanelenn- de yaşamını kaybedenlerin Yalova'da ölmediği için kayıtlara gırmediği öğrenildi... Yalova Valisi Nihat Özgöl dün konuya ılişkın olarak yaptığı açıklamada, deprem sonrasında açıklanan ölü sayısı ile bugünkü ölü sayısı arasın- daki farkm, Yalova'daenkaz altında kalarak ölen- lerin yakınlan tarafından başka kentlerde gömül- mesinden kaynaklandığını ve bunlarkayıt dışı ol- duğundan resmi verilere yansıtılmadığını, kriz merkezi tarafından açıklanan ölü sayısının Yalo- va'da gömülenler olduğunu belirterek şöyle ko- nuştu: "Enkaz altında kalan ve ölü olarak çıkanlar, yakınlan tarafından defin ruhsatı abnmadan de- ğişik bölgelerde gömüimüş. Dün, 124 defin ruh- satı gçldi ve böy lece ölü sayısı 2.495 çıkn. Kriz mer- kezûnize ulaşan defin ruhsatlan gekükçe kayıtia- ra yansıtacağız." Yalova'daki yerel dernekler yaptıklan açıkla- malarda, başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Erzurum. Erzincan, Artvin ve diğer illere yakla- şık 3 bin kişinın cenazesinin gittiğini açıkladılar. Öte yandan deprem son- rası enkaz altından yaralı olarak kurtuldugu görgü ta- nıklannca doğrulanmasma karşın, bazı kişilerin izlerine rastlanmadığı ve yakınlan tarafından hazırlanan afiş ve gazete ilanı verilmesine rağ- men bulunamadığı belir- tilirken tanınmayacak du- rumda olan cesetlerin başka aileler tarafından kanştınla- bileceği ileri sürülerek enkaz kaldırma çalışmalan sırasın- da parçalanan cesetlerin mo- loz yığınlan arasında denize dökülmesinden de şüphe ediliyor. Birkaç gün öncesine ka- dar tespit çalışmalannda "orta hasarlı" raporu veri- len binalanna itiraz ederek "ağır hasarir rapor almak için çaba sarfeden bina sahipleri, önceki gün FP Genel Başkanı Recai Kutan ile birlikte Yalo- va'ya gelen Refahyol döneminin Bayındırlık ts- kân Bakanı Cevat Ayhan'ın, Bayındırlık lskân Bakanlığı ve Afet Işleri Genel Müdürlüğü'nün, bir apartmanda 10 dairesi bulunan vatandaşın evinin yıkılması halinde 1 daire verdiğini. bu- nun adil olmadığını açıklaması üzerine, bina sa- hiplerinin bu kez "ağır hasarlı" raporu verilen bınalannın yıkılmaması için "orta hasaru" ra- por almak için yeniden itiraz etmeye başladık- lan öğrenildi. Yeniden yapılanma CHP,parti kutugunu yeniliyor• CHP, yeniden yapılanma programmı yaşama geçiriyor. Deprem bölgesindeki kayıtlan yenilenecek üyeler için MYK aynca takvim belirleyecek. CHP'de kayıtlann yenilenmesi 14 Eylül 1999-29 Şubat 2000 arasında. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - CHP, parti kütügünün "düzenlivegü- venDir" biçimde yeniden düzenlenmesi ve kayıtlar- dakı değişikliklerin ışlen- mesi amacıyla üye kayıtla- nnı yenileyecek. Partiye 27 Temmuz 1999"dan son- ra kayıt olanlar bu düzen- lemenin dışında tutulur- ken, onlar için de "6ayhk aday üyeiik" süreci işleti- liyor. Üye kayıtlannın ye- nilenmesi, tüm aşamala- nyla birlikte 14 Eylül 1999 ile 29 Şubat 2000 ta- nhleri arasında gerçekleş- tirilecek. Merkez Yönetim Kurulu (MYK). deprem bölgesindeki kayıtlan ye- nilenecek üyeler için ayn- ca takvim belirleyecek. CHP'nın yeniden yapı- lanma programı kapsa- mında yer alan ve MYK ü^elerince hazırlanan "Uye Kayıt Yenileme Yö- netmeliğT. 28 Ağustos günü yapılan parti mecli- sinde (PM) görüşüldükten sonra 30 Ağustos 1999'dan itibaren yürürlü- ğe girdi. CHP. gelecek dönemde- ki çalışmalar ve etkinlik- lerde yeni parti kütüğün- den hareket edecek. Yö- netmelikte, 27 Temmuz 1999 tarihi itibariyle CHP Genel Merkezi'nde "kim- lik bUgüeri eksiksiz ola- rak" kayıtlı bulunan CHP üyelerinin tümünü göste- ren listenin kaydının yeni- leneceği belirtildı. Yenile- me sırasında, Yargitay Cumhuriyet Başsavcılı- ğı'nda bulunan üye listesi de istenerek mcelenecek. Listeler Üye kayıt yenılemesi için gereklı bütün belgeler 14 Eylül tarihınden en az iki gün önce genel sekre- terlik tarafından ılçe baş- kanlıklanna göndenlecek. Kaydı yenilenecek üye lis- tesi 20 Eylül tarihinden iti- baren ılçe başkanlıklann- daaskıyaçıkanlacak. Lis- tede adı olmayanlar kayıt yenileme ıçın başvurama- yacaklar. Partiye yeni üye kayıtia- n ise bu düzenlemeden ay- n olarak sürüyor. 27 Tem- muz 1999 tanhinden son- ra partiye kayıt olanlar "a- day üye" oluyorlar. 6 aylık aday üyelik süresınce, a- day üyeler parti içi eğitim- den geçirilecekler. Aday üyelerin üyelik starüsünü kazanabilmelen için par- tiyle ilgili en az 2 kıtap okumaları. partiyle ilgili en az iki etkinliğe katılma- lan. partinm programı. tü- züğü, yönetmelığı ve ilke- lerini tanıtan çalışmalara katılmaları gerekıyor. A- day üyelik sürecini geçi- rerek partiye üye olanlar, yenilenen listeye eklene- cek ÂFİD /trıu terör örgü- t A l ı a d o , u F e d e r e tstam Devleti" (AFİD) adma, Cumhuriyefin 75. yüdönümü kutlamalan sırasmda Anıtka- bir'deki törene uçakla intihar saldınsı düzenk- meyi ve Fatih Camisini işgal etmey i planladık- lan öne sürülen 29 kişinin yargılanmasına dün devam edildi. Tutuklu sanıklar cezaevine götü- rülmeleri sırasında ftrtoğraf çeken gazetecüere. "Ahn o fotoğraiları babanıan gözüne sokun. Eşşoğluesekler" diye hakaret ettiler. Tutuklu sanıklar.geçen oturumun sonunda cezaevi ara- cına bindirilirken gazetecilere saldırmışlardı. (Fotoğraf: BERTAN AĞANOGLU) TÜBA ödülleri vehldi Bilim ödülü Vedia Dökmeci'nin ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Türkiye Bi- limler Akademisi (TÜBA) bilim, hizmet ve teşvik ödüllerini kazananlar açıklandı. Bilim ödülüne Prof Dr. Vedia Dökmeci, hizmet ödülüne Prof. Dr. Yulug Teldn Kurat, Prof. Dr. Ismet Sungurbey ve Prof. Dr. Talat Halman uygun görüldü. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ayhan Çavdar, TÜBİ- TAK Başkanlık Salo- nu'nda düzenledıği basın toplantısında, 1995 yılın- dan bu yana verilen bilim ve hizmet ödüllerinin sos- yal bilimler alanında çalı- şan bilim adamlannın üs- tün nitelikli çalışma ve hizmetlerini değerlendir- meyi, kamuoyuna duyur- mayı ve teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı. Çavdar. TÜBA Ödül Ko- misyonu'nun bu yılkı bi- lim ödülünü, hiyerarşik sistemler konusunda yap- tığı çahşmasını kendı adı- nı taşıy an bir model olarak uluslararası literatüre so- kan tstanbul Teknik Üni- versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedia Dökme- ci'ye vermeyı kararlaştır- dığını açıkladı. Hizmet ödülüne Maltepe Üniver- sitesi Hukuk Fakültesi Öğ- retim Üyesi Prof. Dr. Is- met Sungurbey, Prof. Dr. Yuluğ Tekin Kurat, Bil- kent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü Başka- nı Prof. Dr. Talat Hal- man'ın uygun görüldüğü- nü kaydeden Çavdar, teş- vik ödüllenni de ODTU Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ha- san Gürkan Tekman ile Bilkent Üniversitesi Iktı- sat Bölümü Öğretim Üye- si Doç. Dr. Mehmet Baç'ın aldığını bildirdi. Depremin "bilimsel ça- hşmalann" önemini orta- ya koyduğunu söyleyen Çavdar. bu konuda araştır- malar yapmak üzere Dep- rem Araştırma Komisyo- nu kurduklannı söyledi. Çavdar. komisyonun, TÜ- BA asli üyesi jeolog Prof. Dr. Celal Şengör başkanl- ığmda TÜBA aslı üyesi Prof. Dr. Yücel Yılmaz ve TÜBA şeref üyesi Prof. Dr. Sırn Erinç'ten oluştu- ğunu kaydetti. Prof. Dr. Ihsan Ketin adına çalışa- cak komisyonun, deprem konusunda uzmanlarla eş- güdümlü olarak ızlenecek bilimsel yöntemleri sapta- yacağmı ve rapor hazır- layacağını söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog