Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

3 EYLÜL 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA DEPREM Medyatik uğraşlan olmayan bu kişilerin işi, deprem sonrası yaşamlan katlanılabilir kılmaya çabalamak ÇadukeııtleiTiı sessiz kalıramaııları AYDEN ENGtV Artık yıkıntılann altından gelen çığ- hklar sustu. Yıkılan kentlerin bulvar- lannda, cami avlulannda, okul önle- rinde iki çarşaf, üç battaniye, birkaç metre sera plastiği ile kunılmuş derme çatma çadırlar da yok. Deprem sonra- sında artık yavaş yavaş (oh, bir bilse- niz ne kadar yavaş) toparlanıldı. Yıkı- lan kentlerin yakınlanna (bazen epey uzaklanna da) çadırkentler kuruldu. Yıkıntılardan ya da ağır hasar gören evlerinden kurtarabildikleri kadar eş- yayı bir yerlere koyanlar çadırkentlere taşındılar. Şimdi çadırkentlerde başlayan yeni yaşamlann yeni ve bilinmedik, daha önce karşılaşılmadık sorunlan uç ver- di. Çadırkentte komşunuzu siz seçmez- siniz. Çadırkentte gün bitmek bilmez, geceler uzadıkça uzar. Kuyruğa girme ve başkalannın haklanna saygılı dav- ranma alışkanlığı gelişmemiş bir top- lumda, günde üç ögün yemek kuyru- ğu, çadırkente gelen bir minibüsün önünde uzanan sigara kuyruğu, su kuy- rugu, 20 çadıra bir tane hesabıyla ku- rulan ruvaletlerin önûndeki "ihtiyaç kuyruğu" bütün bunlar salt zorluklara değil gerginliklere, -şimdilik- ufak te- fek itiş kakışlara ebelik ediyor. Yıkıntılann altından sağ çıkabilmiş insanlar deprem şoku diye nıtelenen derin şaşkınlık, dehşet ve çaresizlikten yavaş yavaş sıynlıp bu kez de deprem sonrası şoku diye nitelenebilecek bir başka kavurucu çaresizliğin, gelecek korkusunun ve "ogece"nin dehşet anı- larınm içinde kıvranıyorlar. Ve bu kargaşanın göbeğinde sessiz ve adsız kahramanlar var. Yıkıntıdan adam çıkarmak gibi çok önemli ama bir o kadar da medyatik uğraşlan yok. Onlann işi, deprem sonrası yaşamlan kentte. çadırkentte, çadırkonduda kat- lanılabilir kılmaya çabalamak. Kurumun adı neredeyse bir kilomet- re: Başbakanuk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. Ne işe ya- Sosyal hizmet kavTamım deprem sonrası koşullarda özdeneyimleıie yeniden keşfeden sessiz kahramanlar-. radığını pek bilenimiz yoktu. Deprem sonrasında ne işe yarayacaklannı ise kendileri bile biimiyordu. Deprem ha- beri Ankara'ya düştûğünde aralannda deprem bölgesine gitmek ısteyen gö- nüllü olup olmadığı soruldu. Devlet memuru gönüllü olup deprem sonrası- nın kargaşasına mı gidermiş!.. •Çok enayi çılctr ... Diye düşünenleryanıldı. Örneğin Adapazan'ndaki en büyük çadırkent- te, Kaynarca yolunda, Emirdağ Mezar- IığTnın az açığında kurulu çadırkent- te, yorgunluktan kemikleri sızlayan. çay molası vermiş gencecik delikanlı- lara ve genç kızlara sorduk: - Çok enayi çıkö mı aramzdan? Şakanın tadını çıkanp güldüler: - Hem de çoook... Gölcük'te, Değir- mendere'de, Izmit'te. çadıriarda, gezi- ci ekiplerde bizden çoook enayi çahşı- yor._ Yalova'dan başlayarak adım adım gezdiğimiz her yerleşme biriminde on- lara rastlamıştık. Kimi çocuklan oya- lıyor, kimi gençlere meşgale buluyor, kimi yetişkinlere yardım etmeye çaba- lıyordu. Son durakta. Adapazan, Emir- dağ çadırkentindekilerle çadırlannın içinde söyleşiye oturduk. Yusuf Özden, Saniye Ceyian Enez, Farma Güngören, İrem Cosansu, Fi- gen Yudınm, Mesrur Sabahoğlu, Ar- zu Pay sözû birbirlerinın ağzından ka- parak ve görmeyince kavranamayacak bir enerji ve sevinçle anlatıyorlar... Anlattıklan bu gazetenin tûm sayfa- lannı ayırsak sığmaz. Bir örnek: Çadırkentte yaşamın katlanılabilir kıhnmasının yolu, yasaklar, kurallar koymak değil, çadırkentlilerin örgüt- lenmesi olduğunu çabucak kavramış- lar. 20-25 çadırdan oluşan gruplan ör- gütleyip "mahaUe" komiteleri ve tem- silcileri oluşturuyorlar. Bu kolay de- ğil. Kimileri burun kıvınyor. Örgütlü davranmaya ahşmamışlann umursa- mazlığını aşmak zor. Ama yaşam öğretici. Sigara dağıt- mak için çadırkente gelen bir yardım minibüsünün önünde dev bir kuyruk oluşuyor. Kuyrukta itiş kakış ve sabır çatlatan bir bekleyiş... Örgütlenmiş çadırkentlilenn temsil- cileri geliyor ve temsil ettikleri kişile- rin gereksinimi kadar sigarayı alıp ma- hallelerine dağılıyorlar. Dağrtım ma- hallede yapılıyor. Sessiz, sakin ve dü- zenli. Sigara kuyruğunda saatlerce bekle- yip üç paket sigarayı kapan soluğu Sos- yal Hizmetler çadmnın önünde alıyor. - tşte biz yirmi çadınz. Bu arkadaşı da temsilci seçtik. Bundan böyle biz de komhe olduk... tşte ödül bu. Gencecik yüzlerde bel- li belirsiz gülücükler, belli belirsiz za- ferçığlıklan... Hazretl Eyyüb sabrı Yusuf Özden, neredeyse kolumuz- dan sürükleyip, çadırkentin öteki ucun- daki çocuk yuvasmı, çocuk oyun ala- nını gösterecek. Mesrur Sabahoğlu ile birlikte makineli tüfek gibi anlatıyor- lar: - Salt çocuklar değfl, ergenlerin, ya- ni gençlerin sorunu da yakıcL Bütün gün boş dolaşmanın zehirii sonuçlan var. Onlar için bir oyun alanu ömegin masatenisi, voleybol sahası, satranç ça- dın fîlan yaratmak i$tivoruz_ Bu yalın cümleyı gerçekleştirmek Hazreti Eyyüb sabn gerektiriyor. Kızı- lay yetkilisi ile görüşülecek, yağan yar- dımlann içinde voleybol topu var mı, masatenisi nasıl bulunur sorulan yanıt- lanacak. aynlan alanı düzeltmek için grayder operatörü ikna edilecek... Ama gazeteci gidip yerinde gördü, bu işlerin tümünün üstesinden geline- cek. Üstesinden gelinenler büyük ola- sılıkla medyaya yansımayacak. Sessiz kahramanlar, sessiz sedasız. gösteriş- siz günlük kahramanlıklannı yaşaya- caklar. Prefabrik evler kurulana, son çadırkent sakini. sağlam bir çatı altına sığınana kadar bölgede kalacaklar... Onlar sosyal hizmet kavramını yeni- den keşfediyorlar ve üniversitede öğ- rerilmeyen yöntemler, buluşlar, bilişler üreterek deprem yarası sanyorlar... En büyük lüksleri de bir çay molası verebilmek ve bir küçük başanyı bö- lüşebilmek... Çürük binalann yıkılıp yenilerinin yapılması gerekiyor Iıısaatlarcla a • zeıııııı raporu zorunlu oluyorİstanbul Haber Servisi - Bilım adamlan İstanbul merkezli bir deprem ola- cağını öngörürken, yurt- taşlann bireysel yönden önlem almalan ekonomik açıdan zor görünüyor. tz- mıt depreminin Istan- bul'da aletsel büyüklük olarak 5-5.5 arası şiddette hissedildiğine vurgu ya- pan uzmanlar, "Bu dep- remde bir şey olmadıysa bundan sonra da olmaz" görüşüne katılmıyor. Uz- manlar, hükümetin, Toplu Konut ldaresi gibi kurum- lar aracılığıyla depreme dayanıklı olmayan binala- nn yıkılarak yenilennin yapılması organizasyonu- nu gerçekleştirmesini is- terken, bu çalışmanın ol- maması halinde yurîtaşla- nn bina ve zemin açısm- dan aldığı riskleri gider- me konusunda çaresiz ka- lacağı vurgulanıyor. tTÜ Maden Fakültesi, Jeoloji Bölümü Genel Je- oloji Ana Bilim Dalı Baş- kanı Prof. Fazh Yılmaz Oktay, Istanbul'da binala- nn ve binalann oturduğu zeminlerin test ettirilerek deprem performanslannın ölçtürülrnesi gerektiğini. çürük binalann ise yıkıla- rak yenilerinin yapılması- nın o binalan sağlamlaş- tırmaya çalışmaktan daha yararlı olacağını kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zemin ve Deprem Inceleme Müdü- rü Mahmut Baş ise tstan- bul'un Imar Yönetmeli- ği'nde değişiklik yapıla- rak yeni bina yaptıracak yurttaşlann zorunlu ola- rak zemin raporu hazırla- yacaklarını söyledi. Baş, yönetmelik degişikliğinin Belediye Meclisi Komis- yonu'nda olduğunu kay- detti. Yıkılan binalann yeri- ne depreme dayanıklı ye- ni binalann tünel kalıp sis- temıyle 3-6 ay gibi kısa sürelerde tamamlanabile- cegıni belirten Prof. Ok- tay, şu bilgileri verdi: "Büyükçekmece'de Gûrpınar bölgesi yapdaş- maya hiç uygun değil. Araşürmasını bizzat ben yaptun. Imar yapılmama- sı gereken bölgeleri goster- dik. Ama dinleraedüer. Böige tamamen imar edil- di Şimdi oradaki binalar- da büyük çatlaklar var. Beyiikdüzü de yapdaşma- ya uygun degU Bunun gi- bi İstanbul'da birçok böl- ge var. Yamaç kesimkrin- de heyelan var. Zeminde Gûrpınar formasyomı de- niten bir bölüm var.Bu bö- lüm çoğunlukla kilden oluşuyor. Onun üzerinde kum çakıl var. Bu bölüm su turuyor. Onun üzerinde kil var. Güngören'de de bu yapı gözkniyor.Zemineği- mi 6-7 dereceyi geçtikten sonra kaymalar başhyor. Beylikdüzü'ndeki vüksek kallı binalar beyaz Idreç taşlan üzerine oturtulmuş ama böige çok yüklenmiş. Altında su taşıyan birim, daha alttaki killeri hareke- te geçirebilir. KiOerin üze- rindeki bölümjeolojik ola- rak kayabüir. Bazı yerter- de saptadık. Buranın kum-cakıl taşıyan birim- leri 3-4 derece eğimJi. Bu- nun anlamı bir sarannda bütün yapuar Marma- ra'ya doğru hareket ede- cekdemektir." Yapılann durumu İstanbul Üniversıtesi Zemin ve Deprem Incele- me Müdürü Mahmut Baş'ın verdiği bilgıye gö- re zemin yapılan 5'e ayn- hyor. Çok iyi zemin, iyi zemin, orta zemin, zayıf zemin ve çok zayıfzemin. Bunun dışında zernin in- celeme raporu zorunlu ha- le getiriliyor. Inşaat yap- mak isteyen yurttaşlar, in- şaat ruhsatı alabilmek için zemin etütlerini yaptır- mak zorunda olacak. tki aydır Belediye Meclisi Imar Komisyonu'nda gö- rüşülen yönetmelik deği- şıkliği yakında Meclis'te oylanacak. Baş, şunlan söyledi: "Nasıl mimari proje dışanda yapüıyorsa, zemin araşürma raporia- n da özel olarak yaptınla- cak, ilçe veya büyükşehir belediyeleri de bunu de- netleyecek. Denetim açı- sından birlikte onaylan- masının daha yerinde oia- cağı kamsındayız." C n r l ı ı » t t*ntirt m i i t « > t t f K K i & i Adapazan sokaklarmda iş rutardı ve o kadar raMbi vardı ki, rekabet koşullannda ekmefc V d U U z e ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı t ı c : 5 C t » u ı » ı p a n s m ÇIkaramadığı günter bile oluyordu. Sonra deprem oldu. O da o dehşet gecesini ya- şadı. Don gömlek sokağa firlayıp canını kurtardL Adapazan sokaklarmda ekmek parası çıkarmak da olânaksızlastı. Ama "gjrisimci ruh" yıl- madı. Kmirdağ Mezarhğı'mn açığındaki büyük çadırkentte tezgâh açrnayı akıl etti. İyi de ettL Elektrik olmayan çadırkentte. geceleri çadırte- rmda mum yakanlann çakmakJan ha bire bkiyoniu. Çakmaklara tüp yetişriremez oMu, "İşler nasd'* diyenlere şimdi "Allaha bin şükür" dîjor ve çadırkentin daha kaç ay açık kalacağmı sonıp öğreîuneye çababyor. Ona sorsaiar, "Hiç kapanmasın" dryecek... (KAAN SAĞANAK) Bayındırlık Bakanlığı, belediye denetimindeki inşaatlara TSE standardı getirdi Yapılara jeolojik rapor zorunluluğu ANKARA (Cumhurhet Bfirosu) - Bayındırlık ve îskân Bakanlığı. bü- yükşehir belediyeleri dışında kalan belediyeleri kapsayan Tip tmar Yö- nermeliği 'nde değişiklik yaph. Bele- diyelerin yetki alanmdaki bütün ya- pılarda Türk Standardlan Ensritü- sü'nün (TSE) onayı dikkate ahna- cak. Yeni inşaat, ek ve esaslı onanm- larda yapı ruhsatı alabilmek için baş- vuru belgelerinin arasına parselin durumunu belirleyen jeolojik rapor da eklenecek. Yönetmeliğe göre. büyükşehir be- lediyeleri dışında kalan belediyelerin yetkı alanındaki bütün yapılarda TSE standartlan dikkate alınacak ve özürlüler konusunda getirilen hü- kümlere uyulacak. Yönetmelikle, parsellere, bahçe mesafeleri, parse- îasyon planı, itiraz-tevhid ve istisna- lar, bina yüksekliği, binalara kot ve- rilmesi, zemin kat. taban kodu, ışık- landırma, evlerde bulunması gere- ken piyesler ve ölçüler gibi bazı ya- pı şartlannda da değişikliğe gidildi. Yeni inşaat, ek ve esaslı onanmlar- da yapı ruhsatı alabilmek için başvu- ru belgelerinin arasına parselin duru- munu belirleyenjeolojik rapor da ek- lenecek. Yapı sahibi veya yasanın ve- killerince mimari, statık, tesisat, elektrik, tatbikatprojeleri hazırlatıla- cak. Proje müellifi mimarlann ve mühendislerin 6235 sayılı Türk Mü- hendis ve MimarOdalan Birliği Ka- nunu uyannca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmalan, kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirdikleri- ni belgelemeleri ve her proje içinbü- ro tescil belgesi almalan koşulu ge- tirildi. Fenni mesul. yapmın yürürlükte- ki kanun, imar planı, ilgili yönetme- lik hükümlen, Türk standartlan, tek- nik şartnameler, işçı sağlığı ve iş gü- venliği tüzüğü ile fen, sanat ve sağ- lık kurallanna uygun olarak düzen- lenen ruhsat eki projelerine göre ger- çekJeştirilmesinde ilgili idarelere karşı sorumlu olan meslek mensup- Prefabrike konutların malzeme şartnamesi ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)- Bayındırlık ve Îskân Bakanh- ğı, deprem bolgesınde yapılacak prefabrike konutlara ilişkin teknik şartnameyi açıkladı. 30'ar metre- karelik ikız evler şeklinde planla- nan prefabrike konutlann, dış yü- zeyde kullanılacak malzeme açı- sından farklı niteliklerde olacağı bildirildi. Teknik şartnameye göre prefabrike konutlarda bulunması gereken özellikler şöyle: • 30 metrekarelik prefabrike ev- lerWC, duş, mutfaktezgâhı,yatak odası ve yaşam odasmdan oluşa- cak. Konutlann sistemi tümüyle sökülebilir-depolanabilir nitelikte olacak ve izolasyonlu olacak. • Yaşam ve yatma alanlan per- de ile aynlacak. Kapı ve pencere- lerde PVC profiller kullanılacak, camlar ısı yalıtımlı olacak. • Konutlara 220 volt elektrik te- sisatı çekilecek, topraklama yapı- lacak. Banyoda vıtrifıye lavabo ve alafranga klozet bulunacak. Duşa şok ısıtıcı takılacak. Tüm tesisatlar TSE standartlanna uygun malze- meden yapılacak. • Prefabrike konutlar, arazide i- mal edilecek betonarme temel plat- form üzerine kurukcak. Nemekar- şı izole edilecek. • Dış yüzeye çimentoiu yonga levha, AST kontrplak, galvanizli trapeze sac veyahafıfletilmiş beton panelden biri uygulanabilecek. • tçduvariarberikiyüzeydede yonga levha, çimentoiu yonga lev- ha laminat ve kontrplak olabiiecek. lan olarak tanımlandı. Gecekondu Kanunu'nun Uygula- ma Yönetmeliği'nde de değişikliğe gidildi. Buna göre. yönetmelik kap- samındaki yapılarda, özürlülerin ya- şamını kolaylaştırmak amacıyla il- gili TSE standartlanna zorunlu ola- rak uyulacak. Sığınak düzenlemesl " Belediye \e Mücavir Alan Sınır- lan tçindeve DışındaPlanıBuranma- yan Alanlarda Uygulanacak tmar Yönetmehğinde Degişiklik Yapuma- sınaDairYönetmeük" de Resmi Ga- zete'de yayımlanarak yürürlüğe gir- di. Buna göre, yönetmelik hükümle- ri, planı bulunmayan ve son nüfus sayımına göre nüfüsu 10 binin altın- da olan belediyelerin yerleşik alan sınırlan içinde geçerli olacak. tmar Yasası'na göre düzenlenmiş bulunan Imar Yönetmeliği'ndeki sı- ğınaklarla ilgili ek yönetmelıkte de değişiklik yapıldı. Buna göre, özel sığınaklardan olan serpinti sığınak- lannın inşasında kişi başına en az l metrekarelik yer aynlacak. Serpinti sığınaklannda, özürlülere ilişkin standartlar da dahil olmak üzere, TSE tarafindan hazırlanan tüm stan- dartlara uyulacak. I HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Güzel ve Çirkin Kaan Güner bir ressam. Ingiltere Atatürkçü Dü- şünce Derneği Yönetim Kurulu üyesi... Japonya kendiskıe "En İyi Müslüman Sanatçı Ödülü"nü ve- riyor. O da bunu elinin tersiyle geri çeviriyor: - Ben laikliğe ve eşitliğe inanan bir insanım. Eğer "En İyi Hıristiyan Sanatçı ödülü"nüz de varsa böy- le bir ödülü kabul edebilirim, yoksa edemem! Japonlar mahcup, özür diliyorlar... MuratBeigebiryazar.. Ikinci cumhurıyetçi kesi- min en aklı başında olanlarından... Geçen hafta In- gilizlerin ünlü BBC televizyonunda, deprem sonra- sıyla ilgili sorulan yanıtlıyor... Ingiltere'deki Turkler de ekran başında kahroluyorlar: - Bir insan bu kadar kısa birzamanda, kendi hal- kını ve ülkesini bu kadaraşağılayamazdı!.. Hem de alay ederek! Güzel ve çirkin.. yaşamın iki yüzü. • • • Uzun süre önce verilmiş bir sözü yerine getirmek için 30 Ağustos'ta Londra'daydım. Ve hemen her yerde olduğu gibi, güzelliklerle çirkinlikleri yan ya- na buldum. Güzel olan sadece ressam Kaan Güner değildi kuşkusuz. Ömeğin Ingiltere ADD'yi kuran ve büyük bir ye- tenek ve özveriyle yöneten bir Murat Vehbi vardı. Ingiltere yakınlannda yüzlerce yıl önce batmış bir Hollanda gemisindeki Anadolu kültür hazinelerini kurtarmak için, bir kültür ataşesi gibi çaba göste- ren..LondrayakınındakiTürkHavaŞehitlıği'ninba- kımını karşılıksız yapan.. Türk Elçiliği'nin karşısın- da sürekli protesto gösterisi yapan Rumlara karşı sabahlara kadar nöbet tutan... Örneğin/'Sofra fîestoran/a:7"zincirinin sahibi bir Hüseyin Özer vardı. Her türlü Kemalist girişime tüm olanaklanyla des- tek olan.. ükesinin sorunlannı kendısine dert edin- miş.. Sayın Belge ve benzerierinin tersine, Ingiliz ba- sınının kendisini ülkesi ve toplumuna karşı kullan- masına izin vermeyen... Çeyrek yüzyıl sonra yeniden geldiğim Londra'da güzellikler çoktu. Tıpkı ince ve saygılı Ingilizler gibi. Her adım ba- şında sizi rahatlatan tablo kadar güzel parklar gibi. Onanlıp sekiz daireli ev haline getirilmiş, güzel kü- çük kaleler gibi... ••• Ama çirkin de güzelin yapışık kardeşi. Ömegin birçok güzelliğe damgasını vuran da In- giltere ADD.. deprem sonrasında elçiliğin düzenle- diği toplantıya dinci demekler bile çağnlırken, ken- disine haber bile verilmeyen de! Ikinci Dünya Savaşı sırasında Ingıltere'de yaşa- mını yitiren 14 havacımızın yattığı Türk şehitliğini yı- kılmaktan kurtaran da ingiltere ADD'nin Başkanı Murat Vehbi.. yapılan törende Türkiye'nin başkon- solosu, hiç katkısı olmayanlara bile teşekkür eder- ken, adı bile anılmayan da! Anadolu'dan kaçınlan değerlerin Ingilizlerin, Hol- landalılann, Yunanlılann elinden kurtulmasının isim- siz kahramanı da Sayın Vehbi.. teşekkür listesinde bir kez daha adı unutulan da! örneğin sokaktaki nezaketi ve saygılı tavrıyla gü- zelleşen de Ingiliz.. kendi görmek istediğı bir çirkin Türkiye görüntüsünü verebilmek uğruna, tüm ba- sın etiği ve onurunu ayaklar altına alan da! PKK gibi bir terör örgütüne dört katlı lüks bir bi- na sunan da Ingiliz belediyesi.. ırkçı ya da dınci kim- liği savunanlara karşı insancıllığı ve uygarlığı tem- sil eden bir ADD'ye farklı ölçütler uygulayan da! ••• Alçaklara kızmalı mı, yoksa dağlan yüksek gös- terenin ovalar olduğunu mu anımsamalı? Güzel Bati "insancıl".. çirkin Batı ise en azından "önyargıh".. Çirkin Türk birtakım dış çevrelerce kollanır. Bol olanaklı toplantılara çağrılır. Sırtı sıvazlanır. Roman- lan çevrilir, bol propagandası yapılır. Güzel Türk ise, Türkiye düşmanlannın ödülleri ile onur duymaz. Kendi toplumunun doğrulanna sahip çıkmakla mutluluk ve huzur bulur. Unuttuk mu? Batı; bağımsızlığı, çağdaşlığı ve insancıllığı savu- nan Mustafa Kemal'e karşıydı. Bağımlılığın, karan- lığın, çağdışılığın temsilcisi Vahdettin'in yanınday- dı! Topkapı Sarayı'nda hırsızlık Elyazması Kuran çalındı İstanbul Haber Servisi - Topkapı Sarayı'nda koru- nan 15. cüz sonlanndan başlayan elyazması ve 7 levhası Arap işi süslü olan Kuran-ı Kerim, kimJiği be- lirsiz kışi ya da kişilerce çalındı. Edinilen bılgiye göre. dün sabah saat 09.15 sıra- Iannda Topkapı Sarayı yet- kililerinin bildirimi üzen- ne olay yerine giden polis. sarayın Minyatür El Sanat- lan Bölümü'nde mühurlü bir dolabın açılarak içinde bulunan Hicri 1092 tarihli elyazması Kuran-ı Ke- rim'm çahndığını behrle- dıler. Polıs, Hicn 1092 yı- lında elyazısıyla Osman El Hüseyin tarafindan yazılan 15. yüzyıla ait eserin, Min- yatür El Sanatlan Bölü- mü'nün kapısı ile camekân camının kınldıktan sonra mühürlü dolaptan çaluıdı- ğını belirledi. Eni 25.5, bo- yu da 34 santimetre olan K.uran-ı Kerim'in çalındı- ğı bölümde yapılan ince- lemelerde. 3 ayn kişiye aıt parmak izlenne rastlandı. Soruştunnanın çok yön- lü olarak sürdürüldüğü be- lırtildi. MEVLUD Sevgili babam. şehit Temel oğlu DURSUN ÇOLAK'in ruhuna ölümünün kırkıncı günü nedeniyle Kuzguncuk Camisi'nde bugün cuma namazı sonrasında mevlûd okutulacaktır. Tanıdık ve dostlara duyurulur. - Şair YAŞAR MİRAÇ ÇOLAK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog