Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

3 EYLUL 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr 11 PolİS, FBI menkezini bastı • \VASHLNGTON (AA)- ABD'de 6 yıl önce Davidian tarikatının Teksas'taki çiftliğine düzenlenen baskmda Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) 80 kişinin yanarak ölümüne yol açtığı iddiası üzerine Adalet Bakanı Janet Reno'nun emriyle polis, FBI merkezini basarak olayın belgelerine el koydu. Polis baskınında. 6 yıl önceki olayda FBI'ın çiftliği basarken patlayıcı kullandığının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalla ilgili film ve belgelere el koyduğu bildirildi. 1993 yılındaki olayda, kendini peygamber ilan eden David Koresh'in mûritleri polisle girdilderi çatışmanın ardından çiftlige sığınmışlardı. FBI'ın çiftlige düzenlediği baskında Koresh ve aralannda 24 çocuğun da bulunduğu 80'den fazla müridi yanarak can vennişti. Albright Mısır'da • İSKENDERİYE (AA>- ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Israil ve Filistinli yetkililerin banş anlaşmasının yürürlüğe konulması yönündeki görüşmelere devam ettiklerini ve kısa sürede bir karara vanlacağını umdugunu söyledi. Albright, liman kenti tskenderiye'de, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "ABD ve Mısır yardımcı olmakla birlikte, zor kararlar almak taraflann kendilerine bağlı" dedi. Israil Başbakam Ehud Barak ile bir süre önce telefon görüşmesi yapan Albright, dûn gece Filistin lideri Yaser Arafat ile de bir araya geldi. Düşen uçakta kuptulan yok • ARIŞA(AA)- Tanzanya'nın kuzeyinde önceki akşam düşen charter uçağında bulunan 10 ABD'li turist arasında kurtulan olmadığı bildirildi. Kurtarma yetkilileri, enkazın bulunduğu bölgede 10 turistin dışında Tanzanyalı rehber ve pilotun cesedinin de bulunduğunu kaydettiler. Air Havayollan'na ait uçak Serengeti Ulusal Parkı'ndan Kilimanjaro Havaalanı'na uçarken, Meru Dağı yakınlannda döşmüştü. Bulgaristan'da Suriyeli casuslar • SOFYA(AA)- Bulgaristan Içişleri Bakanlıği "casusluk" yaptıklan gerekcesiyle Suriye vatandaşı bir işadamı ile oğlunu sınır dışı etme karan aldı. Sofya"da yaşayan Suriyeli Ahmad O. (56) ile oğlu Akram A. (25) Örgütlü Suçlarla Mücadele Servisi elemanlannca bir süre önce gözaltına aluımıştı. Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Devlet Bakanı Gürel, 'Avrupa Birliği'ninpolitikası değişmedi' dedi 'insanhk başka a: başka'SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA - Devlet Bakanı ve Hü- kümet Sözcüsü Prof. Dr. Şûkrfi Sina Gürel, Avrupa Birliği'nin (AB) Tür- kiye'ye yönelik politikalannı değiştir- mediğini belirterek, Avrupa"dan ge- len mesajlann doğruluğunu ancak za- manınm göstereceğini bildirdi. Gürel, AB'nin Türkiye'ye ödeme- si gereken fonlann toplamının 2.2 mil- yardolan geçtiğini kaydederken, Yu- nanistan'dan gelen deprem yardımın- dan memnuniyet duyduklannı, ancak bu ülkenin Türkiye'ye yönelik siya- setini değiştirmediğini söyledi. Başta Almanya, tngiltere ve Fran- sa olmak üzere AB üyelerinden Tür- kiye'nin tam üye adaylığma yönelik gelen mesajlar, hükümette "destek" olarak değerlendirilmiyor. Devlet Ba- kanı Gürel. AB-Türkiye ilişkileri ile ilgili olarak Cumhuriyet'e yaptığı acıklamalarda, birliğin aynmcılığa da- yanan temel politikasmı değiştirme- diğini vurguladı. Türkiye'nin AB'den alacaklannm toplamının 2.2 milyar dolan aştığına dikkat çeken Gürel. "AB'nin zaten Türkiye'ye yönelik yükümlülükleri var. Şunu yapmak istiyorlar: Kendile- rinirahatstzeden borçlann bir bölü- münden kurtulmak nrvetindeler. Bu- nun bir siyasi getirisi olursa yani Tür- Idye'yi AB ile ilişkilerde bir noktaya ge- tirme başansı olursa bu da cabası ola- cak. Yiınanistan vetosunu kaldırmak niyetinde değil. Bunu vetoyu kaldır- madan karşılayabiiirmiyizaravışuıda- lar" diye konuşru Devlet Bakanı Şûkrû Sina Gürel, AB'nin aynmcılığa dayanan temel politikasmı değiştirmediğini söyledi. Yunanistan'm deprem dolayısıyla yaptığı yardımlardan memnun olduklannı belirten Gürel, bu ülkenin de Türkiye politikasmda değişiklik olmadığmı vurguladı. Ankara'daki diplomatik kaynaklar da AB'den gelen mesajlann somut bir öneri içermediğıne işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundular: "AB. Tüıidye'yi öteki aday ülketer- le aynı tam üyelik stratejisine sokma- vi düşünmüyor. Türkiye ye kabul ede- bileceği ve kendi kamuoyuna iyi bir şeymiş gibi satabilecegi yeni bir ko- num vermek istiyoriar. Yunanistan'ı zoriadıklan nokta da bu zaten. Alman- ya Başbakam Schröder, Köbı Zirvesi öncesi yazdığı mektupta Türkiye'ye yönelikolarak farklı bir rutumtâkım- lacağmın mesajlaruu vennişti zaten." Devlet Bakanı Gürel, deprem fela- ketine en büyük yardım yapan ülke- ler arasında yer alan ve Türkiye'de birçok kesimin "Tutumlannı değişti- riyorlar" yorumlannı yapmasına ne- den olan Yunanistan ile ilişkileri de şöy- le değerlendirdi: "tnsaniyardımlanndüzletnive çer- çevesi ayn konudur, devletierarası üiş- kiler ayn bir konudur. Dolayısıyla biz zaten Yunan halkından ve temsilcüe- rinden deprem felaketi karşısında yar- dım elini uzatmalan ve iyiniyet gösîe- rilerinde bulunmalannı hiçbirzaman başka konularla kanşfırmadık. Tabii ki Yunan hükümeti de insani konular- la, daha uzun dönemli uluslararası si- yasi sorunlan birbirine kanşürmaya- cakür." Bu arada Başbakan Bülent Ecevit, Türkiye ile Yunanistan arasında dost- ça ilişkilere ve işbırliğine önem ver- diklerini belirterek daha önceki baş- bakanlığı dönemlerinde bu konuda büyük çaba harcadığını söyledi. fki ülke arasında bir diyalog kapı- sının açıldığmı anlatan Ecevit. ''An- cak bu aşamada aranuzdald temel so- runlara çözüm getirilmesi beklene- mez. .\ma bir diyalog kapısının açılma- sı bik önemlidir. Çünkü şimdiye kadar özellikle AB've üye olduktan sonra Yu- nanistan, aramızdaki sorunlann çö- zümü için diyalog yoluna başvurul- masını kabul etnıiyordu. içine sindire- miyordu. Şimdi diyalog kapısı açılmış oldu. l marım ki bu, daha ileri aşamalarda somut sonuçlan da getirebilir" dedi. CEM, İNGİLTERE'DE Londra 'dan destek Dış HaberlerServisi-lngiheTe Dı- şişleri Bakanı Robin Cook, Türkiye ile AB arasmdaki ılişkilerdeyenı bir başlangıç yapmanın ve Türkiye'ye karşı yeni biryaklaşım izlenmesinin önemini kavradıklannı bildirdi. Dışişleri Bakanı tsmafl Cem ise, deprem felaketinde Ingiltere'nin ver- diği destekten övgüyle söz etti ve AB çerçevesinde, Dünya Bankası ve Avrupa Yatınm Bankası'nın da iş- birliğiyle sağlanacak uzun vadeli fonlardan umutlu olduğunu bildirdi. Üç günlük resmı bir ziyaret için Londra'da bulunan Cem, dün Cook ile yaklaşık bir saat görüştü. Cook, "Hem Avrupa halkı hem de Avru- pa'mntümü bu felakete son derece duyarta davTanaraksadece parasal de- ğü, acil uzman yardınuyla Türki- ye'nin imdadına koşmaya çahşn ve bu devam edecektir" dedi. Türkiye ile AB ilişkilerinde Tür- kiye'ye karşı yeni bir yaklaşım izlen- mesinin önemini kavradıklannı be- lirten Cook, "Türkiye, stratejik ola- rak bizhn için son derece önemli bir ülkeveTürİdye'nin beklentilerini bu hafta sonu yapacağımız toplantıda da en iyi şekilde değerlendireceğiz* diye konuştu. Pazartesi günü bağınısızlık ya da özerkük için halkm sandık başına gittiği Doğu Ti- mor'da şiddet olaylan brmanıyor. Bağunsıdık karşıü miüslerin önceki gün, BM bi- nasının önündeki sığınmacılara ateş açarak üç kişinin ölümüne neden olmalanndan sonra,dün gecede BM'deçalışan iki kişinin öldürüldüğü bildirildi.New York'taaçık- lama yapan BM Sözcüsü Fred Eckhard, iki yerel görevlinin Maliana yöresinde öldürüldüklerini kaydetti. Sözcü, görevlilerin nasıl öMürüldüğiine ilişkin aynntılı bilginuı henüz ulaşraadığuu belirtti. Cakarta. bölgeye ek güven- likgücügönderirkençoksa>ıdayabanagazetecininbölge\iterketmeyebaşladığıbildirildi. (Fotoğraf: REUTERS) Tımrkşiddet ABD'den Rusya'ya gözdağı Moskova'daki patlamada 41 kisi yaralanmıştı Saldın Vahhabilerin işi GROZNİ (AA) - Rusya 'nın başken- ti Moskova'daki Kızıl Meydan'da ge- çen salı bir alışveriş merkezinde mey- dana gelen ve 41 kişinin yaralanması- na yol açan patlamayı Dağıstan'daki köktendinci gruplar üstlendi. Kendisini Dağıstan Kurtuluş Ordu- su'nun yetkilisi olarak tanıtan Hazbu- lat adlı bir kişinin AFP'nin Grozni bü- rosuna telefon ederek patlamanın so- rumluluğunu üstlendiği bildirildi. Haz- bulat adlı kişinin AFP'nin Grozni'de- ki muhabirine telefon etrigi ve "Rus bir- liklerinin Dağıstan"ı terketmesine dek, Rusya topraklarmda terörist eylemle- rin vapdacağıra'' söyledigı bildirildi. Da- ğıstan Kurtuluş Ordusu'nun, kökten- dinci Vahhabilerin lideri Şeyh Baggu- din Muhammed'e bağlı oldugu öne sürüldü. Moskova'da Kremlin Sarayı'mn he- men yanında bulunan Manej Meyda- nı'ndaki kalabahk alışveriş merkezi- nin en alt katmdaki bir bilgisayar oyun salonunda önceki gün bir patlama meydana gelmişti. VVASHINCTON (AA) - ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, üst düzey Rus yetkılilerinin Amerikan bankalannda 10 milyar dolardan fazla para akladıklan yo- lundakı ıddialann açığa ka\aışmasına ka- dar Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) Rusya'ya yeni kredi açılmasını destekle- meyeceklerini bildirdi. Summers, USA Today gazetesine ver- diği demecte, ABD'nın Rusya'dan, IMF'den daha önce alınan kredilerin amacına göre kullanıldığının ve bundan sonraki fonla- nn da gerekli yerlerde harcanacağının gü- vencesini istediklerini belirtti. Hazine Ba- kanı Summers, "ABD. daha önceki kredi- lerin uygun şekilde kullamkhgı kanıtianma- dan Rusya'ya IMF'den yeni kredi açılma- sını kesinlikle desteklemeyecektir" dedi. Summers'ın sözlerinin dünya piyasalan- na "bomba gibi" düşmesınin ardından ABD Hazine Bakanlığf ndan yapılan açık- lamada, bakanın açıklamasının sonraki IMF kredileri için geçerli oldugu ve mev- cut IMF fonlanmn dondurulmasının dü- şünülmediği belirtildi. Bakan Summers'ın sözlerinin Rusya'ya ABD'den şimdiye ka- dar yöneltilen en şiddetli uyan olduğuna dikkat çekiliyor. "Moskova krize girer 1 Washington'daki Stratejik ve Uluslara- rası Etütler Merkezi 'nin (CSIS) Rusya ma- sası başkanı Keüh Bush. ABD'nın Rusya'ya IMF kredileri verilmesine desteğini çek- mesi halinde Moskova'nm çok büyük bir krize gireceğını söyledi. Bush. "IMF, ABD'nin etkisiyle Rusya'ya kredi vermez- se Dünya Bankası «e özel bankalar da ver- mez ve Rus ekonomisi çöker. Bundan da Rus liderleri sonımlu olur. Moskova yönetimi- nin önceki kredflerk ne yapıknğmın acık- lanusnu yapması şart" dedi. 950 milyon Euro geliyor Atina, vetoya formülbuldu • Yunanistan vetoyu kaldırmayacak, ancak Avrupa Birliği'nin, depremzedeler için kullanılmak üzere, veto edilen paradan daha fazla parayı (yaklaşık 1 milyar Euro) göndermesini destekleyecek. MURATİLEM ATİNA - Depremden son- ra Türkiye'ye yapılacak ma- li yardım musluklannın açıl- ması için Yunanistan ile Av- rupa Birliği arasında yapılan görüşmeler sona erdi. Yunan basınına göre, AB Dış tlişkıler Sorumlusu Hans van den Broek ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Kranidiotis arasında yapılan görüşmelerde yar- dım konusundaki şartlaraçık- lığa kav-uştu. Bu çerçevede Yunanistan 1995 yılından bu yana Tür- kiye'ye uyguladığı vetoyu kaldırmayacak. Buna karşı- lık AB depremzedelere veril- mek şartıyla yaklaşık 950 milyon Euro'luk mali yardı- mı Ankara'ya gönderecek. Yunanistan"ın veto kul- landığı 4. mali protokol 375 milyon Euro tutannda idi. Şimdi ise veto edilen paranın yaklaşık üç katı daha fazla para Türkiye'ye akıtılacak. Bu fonlann açılmasına Yuna- nistan karşı çıkmayacak. ak- sine destekleyecek. Yunan basın organlanna göre vetonun kaldınlmasma ilk dönemde sıcak bakan Baş- bakan Kostas Simitis, parti içi ve parlamento ıçi muha- lefetin tepki göstermesi üze- rine geri adım atmak zorun- da kaldı. Hükümete yakın kaynaklara göre vetonun şart- sız kaldınlmasını kamuoyuna izah edemeyiz görüşünde olan başbakan ve kurmayla- n, AB'nm getirdıği veto kal- sın, fonlar sonuna kadaraçıl- sın formülünü kabul etmek zorunda kaldı. İki paket yardım Bu çerçevede AB. Türki- ye'ye iki paket halinde yar- dım yapacak. İlk mali yar- dım paketi AB'nin gümrük birliği çerçevesinde Türki- ye'ye, Meda \e ECHO büt- çelerinden 50 milyon Euro, kalkınma bankası fonlann- dan 750 milyon Euro ve iki özel fondan toplam 150 mil- yon Euro olmak üzere, top- lam 950 milyon Euro'luk yar- dımda bulunacak. Kosova'da çöplükte 50 ceset bulundu Dış Haberfer Servisi - In- giltere Dışişleri Bakanı Ro- bin Cook, Kosova"nın Lju- bidza kentinde bir çöp yığı- nında çoğu kadın ve çocuk olan 50 kişinin cesedinin or- taya çıkanldığını belirtti. Robin Cook, Londra'da Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) liderlerinden Haşinı Taçi ile yanm saat süren gö- rüşmeden sonra gazetecile- re yaptığı açıklamada. "Şu anda mezardan çıkarma ve kayıt rurma işlemini yapıyo- ruz" dedi. Cook, mezardan çıkan kanıtlann Uluslarara- sı Savaş Suçları Mahkeme- si'ne gönderileceğini kay- detti. Cesetlerin. çöplüğün 4 metre altında gömülü halde bulunduğu belirtildi. Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye île kendi otellerini bulurlar... Ağaçmı sıklığından denz görûntüsûnû çetemed* Gelmgörün C lub Orıent, Antik Çağın adalet. sağlık ve banş için buluşma merkezi olan Oren'de denize "sıfır", bınbir yıldızlı birtatil köyudur. Homeros'un doğum yeri "Işıklar Sahili"nde, Dunyanın atmosferinde oksijen oranı en yüksek iki noktasından biri olan Edremit Körfezi'nde, Zeytin Rivierası'ndadır. Clufc Orientte, Ege stilinde yapılmış 62 dubleks yapının her dairesi 2-4 veya 4-6 kişılik aıleler için tasarlanmış, ıçlerinde duş/WC ve telefon olan odalardan oluşur. Tüm kapılar dev bir botanik bahçesine açılır Bahçe bıter, incecik kumlu plaj başlar Ozurlüler ve engelliler için tümuyle duzayak, vejeteryanlar ve dıabetikler için sorunsuz tatil. Günlük doktor vızıti. Anuk Caiın Konyentıgı ftrenie rer »lan Club Orient uluslararaa sanatcriann. 9.000.000 K, 0-12 yaf ttoettâ, (3.H-S-S.tifHer,5.500.000 71 Club Orient Holiday Resori, Ören-Burbaniye Td: 0.266.416 34 45 - 416 5.1 54 • Fax: 0.266.416 40 26 BûnBmûzdekl Bulatma MtffcezlıHr. »-ww.club-onent.com.tr ARAS HOTEL MORDOĞAN Bol oksıjeni. lyot kokusu, sıfır nem oranı ile sizi sağlığa davet edıyorvz. Bodrvm tipi Gulet'imizle eşsiz Mordoğan gün batımlannı yakalayın Haftalık konaklamalarda bir günlük ücretsiz koy ve mehtap gezisi YURTÎÇt VE YURTDIŞI TATÎL SEÇENEKLERÎ Emsalsiz yatımızla otelimize gelip 2 gece 3 gün konaklayın ve tekrar yatımc ile geri dönün. Kişi başı: 25.000.000.- TL yanm pansiyon Havuz başında, havai fişek gösterilerini izlerken, Akdeniz ezgilerini sevdiklerinizte paylaşın. Türk Evi'nde, fasıl nağmelenyle doyumsuz eğlencenin tadına ulaşın. Kişi başı Günlük konaklama: 10.000.000.- TL yanm pansiyon Izmir'e 80 km, tamamı deniz manzaralı odalarda, telefon, minibar, TV (uydu), sıcak-soğuk klima, jakuzi. sauna, su üstü ve sualtı aktiviteleri... ARASTOURTel:0 2324464141 Faks: 0 232 446 79 91 ARASOTELTel:0232 737 5200 Faks: 0 232 737 70 73 Tatil süresince Cumhtıriyetokurlanna gazetesı ücretsiz. YILDIZ TEKNtK ÜNİV^ERSİTESt REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversıtemizın aşağida belirtilen bırimine 2547 sayılı yasa hükümlerine göre profesör alına- caktır. Adaylann baş\-urdugu anabüım dalı ile "Başlıca Araştırma Eseri"ni belirttiği dilekçele- rine özgeçmişlerini. yayın listelerinı, bildirileri ile bunlara yapılan aüflan, yönettigi doktora ça- lışmalannı, üniversiteye katkılannı kapsayan ve belgeyen 6 takım dosyayı ekleyerek rektörlüğe duyurumuzun yajimı larihinden başlayarak 15 gün ıçınde başvunnaJan gerekmektedir. İlan edi- len kadroya kadro aktanmı gerçekleştikten sonra atama yapılacakür. Fakültesi Bölfimü Anabilim Dalı Prof. Fen-Edebıyat Kımya Fiziko Kimya Basın:41486 Yab Turistik Tesisleri BODRUM ÖREN'de Denize sıfır Tam Pansiyon 5.000.000 TL. Mavi, Yeşil ve Dostluk Yalı Turistik Tesisleri'nde (Bu ilan kupürüyle başvuranlara tatil boyunca Cumhurtyftt gazetesi bizden) iel: 0312 230 46 90 - 229 83 76 0252-532 24 16 - Cep Tel: 0542-325 79 21 5 yaşındaki çocuğunuzun eğitim yaşamına; TERAKKİVAKFI ÖZEL ŞİŞÜ TERAKKİ ANAOKULU'nda başlamasını istiyorsanız, bir şansınız var. • 1999-2000 Öğretim Yılı'nda açılacak ilave sınıflara, • 01.01.1995 - 31.12.1995 tarihleri arasında doğan çocuklannızı, • 9 Eylül 1999 tarihine kadar, kavdettirebilirsiniz. Müracaat: Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Anaokulu Müdürlüğü Adres: Ebulula Mardin Caddesi, No: 12/A Levent - İstanbul Tel: (0212) 2"?9 66 26 (4 hat) - (216 - 217 - 227 dahili)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog