Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye / % JSMTKBİNlMZHlZMET 1 M sAxr «KES Ktw TESLM / / # SMrOVHjKMBULO A * V IMÎ KhJU» SftUfc OLJUUÛ M f sMrmam£idwMnşı Dılerfıgmız kıtabuı acimı itredı karonızın numarası \e SOG kullanma tanhı ıle bırlıkte bıldınn. htap evtmzde olsun Admızı, soyadınızı \e telefon nuroaramzj da bıldırmeyı unutmayın Uye değılsenız, dUersenız uve de otıın va da uvehğrnzı yenj!e\trs HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 SI4 01 t)676. YIL SAYI: 26994 / 250.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3 EYLÜL 1999 CUMA Afetzedeler için yapılacak olan prefabrike konutlar tartışma konusu oldu Koımt'ta kaynak israfi Kuşku?.. •* Deneyimli bir siyasetçi, ay- nntüanndan sıvırdığı zaman, Türkiye'de "ehem ıle muhım" arasındaki farkı kolayca göre- bilir. Son seçim ertesinde sağdu- yulu bir uzlaşmavla kurulan S7'nci Hükümet'in zorunlu yo- hı iç ve dış güçlerin buluştuğu bir noktada belirienmişti; an- cak en kısa sürede IMF'nin ön- gördüğü koşulian yaşama geçi- rerek sonbaharda ekonomiyi rahatlatabilecek ortamı yarat- mak istej en si>asal iktidann tu- tumu geniş halk kitleierini zo- rasoku\ordu. Bu zortuğun kaçınıimazuğı- nı halka anlatmak yerine, ya- pılanların propagandasına ve aünan önlemlerin övgüsüne kalkışması Başbakan Ecevıt'e karşı tepkileri körükledi. Tam bu aşamada vaşanan 17 Ağustosdepremi, her şeyin üze- rine tuz biber ekti; yıUann ya- nılgılan ve ihmallerinin farura- sını toplum bir anda ödemek zorunda kaJdı; hükümetin be- ceriksizliğidebuna ekleninceiş büsbütün kanştı. Ülke bir anda hiç beklenme- dik bir sınavui gerilimine girdi. Depremin yarattığı acılaria kaynaşan dayanışma bilinci, tophımda ber türlü engeti aşa- bttmekvolunda umutlann yük- selmesine de vol açmıştı. " • Peki. acılann, yıkıntılann, ölümlerin, yaralann, tepkile- rin, umutlann sarmallaştığı günlerde yangından mal kaçı- nr gibi çıkanlan 'kırlı af yasa- sı'nın anlamı nasıl açıklanabi- lir?_ Aklı başında bir yönetim, toplumu birbirine düşürecek böyle bir girişiım nasd gözeala- Halkın ve medyanın sert tep- ileri, Çanka>a'da yankısını tilmuş, Cumhurbaşkanı De- lirel yasayı yeniden görüşüi- nek üzere geri çevirmiştir. • Ancak kısa sürede yaşanan- lar 57'nci Hükümet''in kaptan köşküne dönük bakışlardaki uşkulann yoğunlaşmasına /ol açmıştır. Eylül sonunda Amerika'ya gkJerek Başkan Clınton'la gö- riişecek olan Sayuı Ecevit IMF'nin koşullannı gerçekleş- tirmiş bir başbakandır; ama, her şe> bununla bitmi\or. Ülkemiz adına duyulan de- rin tedirginlikte, söylenmemiş olan kaygılar ve dile getirilme- mişkuşkulann varhğı meydan- dadır. Yetersidiği acı bir testie ka- nıtlanan hükümetin başı. ce- binde Danıştay"ı devre dışı bı- rakan Meclis karanyla VVas- hington'a gidcrken Ameri- ka'ıun kefaletinde dış borçlan- ma tasanmı da gündeme gir- mtetir ve tartışılmaktadır. İki şeyi birbirinden ayırnıa- nın çok yararh olduğu inancın- dayız. Küreselleşme ile bir bü- >ük devlete bağunlılık arasın- da. -ince değil- kaba bir fark vardır. Borç yükü ve ekonomik çözümsüzJük içinde bunalan bir ülkenin siyasal iktidan, kol- tuğunu kurtarmak için her şe- yi göze alırsa. tehlikeli bir yola girmiş olur; siyasal irade bu noktada iradesizliğe dönüşebi- lir. Kaygı vetedirginlik buyoMa yoğunlaşıyor. Cumhurfyet Kocaeli Söylentiler panik yarattı • Kocaeli'de dün. TÜBÎTAK'ı kaynak göstererek 'deniz suyu sıcaklığının yükseldiği, şiddetli bir deprem daha meydana geleceği' söylentileri halk arasında paniğe yol açtı. Sakarya, Bursa. Istanbul ve Balıkesir'de asılsız söylenti halkı sokağa dökerken Izmit'te belediye ve polis hoparlörlerle anons yaparak yurttaşlan sakin olmalan için uyardı. • 8. Sayfada Uyarı yapılmıştı Deprem sinyal verdi # Yalova / Termal Kaymakamı Kasım Esen, 2 Ağustos 1999 tarihinde Termal Kaphcalan'nda zeminin çatlayarak yeni kaynak sulannm ortaya çıktığını, durumu Sağhk Bakanlığı'na bildirdiğini söyledi. Esen, ITÜ'den inceleme yapılması istenildiğini, ancak incelemenin 17 Ağustos'ta yapılacağının söylendiğini ve aynı gün depremin gerçekleştiğini açıkladı. • 9. Sayfada şehirleşmeye engel' Deviet Bakam Sadi Somuncuoğlu, kaynak israfi olarak nitelediği prefabrike konutlann şehirleşmenin önünde engel yaratacağı uyansında bulundu. MHP'li Deviet Bakanı Somuncuoğlu, prefabrike konutlann metrekare maliyetinin altyapı ve sosyal donatlar dahil en aşağı 125 dolar olacağına, oysa Toplu Konut'un hesabma göre 85-100 metrekarelik daimi konutlann altyapısı dahil 220 dolara mal olacağına dikkat çekti. Somuncuoğlu, Türkiye'nin bu kadar çok kaynak israfına tahammülü olamayacağına işaret etti. Alternatif alanları işgal edecek' şehir Plancılan Odası Genel Sekreteri Senihi Kitapçı, bu konutlann, ileride kahcı kentsel gelişme için alternatif alanlan işgal edeceğini kaydetti. Kitapçı, ciddi belirlemeler yapılmadan çok sayıda prefabrike konut yapılmasının tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Aylarca bununla vakit kaybetmek yerine, 3-4 ay içerisinde inşaat sektörü \e teknolojinin gücünden yararlanılarak kahcı konutlar yapılabilir" dedi. İUMNfflŞÇTnmhaberf • 5. Sayfada Çocuklar en zor koşullarda bik yaşamaya çabuk aüşıyoriar. Depremden sonraki yeni evleri' çadıriarda bile mutlu olabilivorlar. (Fotoğraf: KAAN SAGANAK) DSP ve ANAP, değiştirilmesinden yana... MHP, 'aynen' çıkanlmasını istiyor... Hükümette af çatlağı DEMÎREL ONAYLADI Basm suçlan ertelendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Sü- leyman DemireL Basın ve Yayın Yoluyla Işlenen Suçlara Ilişkin Dava ve Ce22İann Ertelenmesi ile Memurlar ıle Di- ğer Kamu Görevlilerinin Disıplin Cezalannın Affi hakkın- daki yasalan onayladi. Basın ve Yayın Yoluyla lşlenen Suç- lara Ilişkin Dava ve Cezalann Ertelenmesine Ilişkin Yasa'ya MArkasıSa.l9,Sü.3'te HUKUKÇULARIN YORUMU Tepkileri gözardı etmedi' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel'in af yasasını "bir daha görüsülmek üzere" TBMM'ye geri göndermesi hukuk çevrelerinde olumlu kar- şılandı. Demirel'in gerekçelerinm yennde olduğunu belir- ten eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Öz- den. yasanın anayasayı hafife alan bir içerik taşıdığını söy- • Arkası Sa. 19, Sü. 5'te 1 Koalisyon hükümeti. af yasasının geri gönderilmesinin ardından sıkıntılı bir sürece girdi. Başbakan Ecevit yaptığı açıklamalarda yasanın "içine sinmediğini", başlangıçta eşi ve yardımcısı Rahşan Ecevit'in gündeme getirdiği çerçevenin dışına çıktığını söylemekten kaçınmadı. MHP ise, Demirel tarafından TBMM'ye geri gönderilen af yasasına ortaklannın sahip çıkmamasmdan rahatsız. MHP'nin üst düzey yetkilileri, ortaklannın çıkan yasanın arkasında durmamalannın "ilkesizlik" olduğunu savunuyorlar. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Cumhurbaşkanı Süky- man Demirel'in af yasasını ye- niden görüsülmek üzere TB- MM'ye geri göndermesi, hü- kümet ortaklan arasında af pa- zarlığının yeniden başlamasına neden oldu. Demirel'in iadesı- nin ardından atılacak adımı be- lirlemek için bugün 16.00'da liderlerzirvesi toplayacak olan ortaklar, TBMM'nin olağa- nüstü toplantıya çağnlıp çağ- nlmayacağı ve yasanın aynen mı, değiştırilerek mi çıkanla- cağı konulannda görüş aynlı- ğına düştü. Yasanın aynen çı- kanlmasını isteyen MHP, ya- • Arkası Sa. 19,Sü.3'te CUMHURBAŞKANI'NIN İADE GEREKÇESt • 19. Sayfada Nasıl, niçin yıkıldılar? C Türkiye'nin gerçeği: Deprem... Marmara Bolgesı'nin aktit tektonığı ve Ulusal Deprem Ağı'nın kunjlmasının zorunluluğu üzerine. t. . Bina Kasarlarının yapısal nedenleri... 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremının bınalarda mevdana getirdiği ağır hasarın ve yıkımların yapısal nedenleri ve fotoğraflarla örnekleri... £^ Adım adım yer kırığının izinde... Yer kırığının 100 metre sağında ve solunda yer alan bazı yapılar neden yıkılmadılar? f Çocuklar deprem felaketiyle nasıl başa çıkar? Böyle bir felaketten sonra çocuğun davranışlarında, yaşadığı psikolojık sıkıntıya iliskin belirtilerın ortaya çıkması çok doğaldır. Türk Psikologlar Derneği Özel Çalışma Crubu Yarın Cumhuriyel 'le birlikte Adapazarı Çadır kentlerin sessiz kahramanı • 3. Sayfada Bakanlık Inşaatlara TSE standardı getirildi • 4. Sayfada 'Istanbul'un altmda aktif faylar var' • 4. Sayfada Kiralar arttı tstanbul'da depremle gelen rant • 13. Sayfada Bakan Gürel 'Insanlık başka siyaset başka9 # Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, Avrupa Birliği'nin aynmcılığa dayanan temel politikasını değiştirmediğini. Avrupa'dan gelen mesajlann doğruluğunu zamanın göstereceğini söyledi. Başta Almanya, lngiltere ve Fransa olmak üzere AB üyelerinden Türkiye"nın tam üye adaylığına yönelik gelen mesajlar, hükümette "destek" olarak değerlendiri lmiyor. M 11. Sayfada IMF kredileri ABD'den Rusyay ya gözdağı # ABD'nin, Rusya yönetiminin üst düzey yetkililerinin ABD bankalannda 10 milyar dolardan fazla kara para akladıklan yönündeki savlar açığa kavuşturulana kadar IMF'nin Rusya'ya yeni kredi açmasını desteklemeyeceğini bildirmesi piyasalara bomba gibi düştü. • 11. Sayfada SANAYİ KURULUŞLARI BÖLGEYÎ TERK EDİYOR M 8. Sayfada PSÎKOLOJİK DESTEK MERKEZLERİ İŞBAŞINDA M8. Sayfada DOSTLUK MAÇINI G. SARAY KAZANDI I Spor 'da GUNCEL CUNEYT ARCAYL REK D | DDun OncMu 51J6 O Oun 3S0OOOO Oncetu 3 670 000 Bizde İstifa Dediğin? Medya gerçekleri gizlemeye ne kadar çaba göste- rirse göstersin halk; olan bitenin ayırdında. Cumhurbaşkanı Demirel'in Af Yasası'nı veto etme noktasına nasıl geldiğini arayan, soran, yazan yok! Yalçın Bayer, ne de olsa eski Cumhuriyet'çi. Man- şetlerde halk dalkavukluğu yapanlan aşan bir hizmet verdi.. W Arkası Sa. 19, Sü. Vde C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H l Z M E T l SALİ GÜNÜÜN GÂZİ MUSTAFA KEMAL SİVAS KONGRESİ-I Bu onemlı tarıhsel kaynağı, ori|inal metın ve gunümuz Turkçesıyle tek kıtap olarak, Sivas Kongresı'nin 80 yılmda okurlarımıza sunuvomz GOETHE YAZLIK DÖNÜŞÜ Çeviren: Aydın Simnoğlu Celeneksel Italyan halk tıyatrosunun (commedıa dell'arte) yerine venı bir gulduru turu yaratan Goldonı'nın başvapıtlarından bırı GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cumhuriyet 'le birlikte... Prefabrike Hükümet! "Pire"y\ "fabrika"göstermeye meraklı siyasilerimi- zin "prefabrike" konut konusunda bu kadar acil ha- reket etmesi gözlerimizi yaşartıyor. Toplumun ortak görüşü deprem felaketinin unutul- maz bir ders olması gerektiği. Başkentte hemen her sohbetin ortak konularının başında bu geliyor. Dep- remi Ankara'da hisseden sağduyulu bürokratlar da, "Biz de kendimizi devletin üst katlanndan düşmüş • Arkası Sa. 19,Sû.8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog