Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye76. YIL SAYI: 27020 / 250.000 TL (KDVignde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) u M H U R İ N K Ü Ü R JtAKfKESM&itZNEf M SMT MME8E KtDIP TESÜMİ / f SMT OYHJK KMULO mm tua Ktw stoMiş ouuuâ f M«rnıam£Ktnp ş adını, kredi lcartmızm numarasj ve son kultaanu tariht bflıkle Iıldınıı, kıtap evuuzde olsun Adımzı, soyadmızı ve tefcfoD ınızı ça bıldırmeyı unatmaym U\t deg'lsenız. dılerscnız uye de • o!un >a da uyel Şınızj vemlevEn İŞCEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 H 1 29 EYLUL 1999 ÇARŞAMBA M I Doç. Dr. SUAT YAKUP BAYDUR DİL VE KÜLTÜR Doç. Dr. Suat Yakup Baydur (1912-1953), gerçek bir bilim adamı idi. Klasik filoloji çalışmaları, onu, Türk dilinin sorunlarına yöneltmiştir. Doç. Dr. Suat Yakup Baydur, dilin özleşmesi davasını bilinçli olarak benimsemiş vedesteklemiştir.Birtakım kavramların bir zamanlar Doğu'dan gelen Arapça ve Farsça sözcüklerle karşılandığı gibi, şimdi de 'Ç rf "S Batı'dan gelen İngılizce, Fransızca, Almanca vb. sözcüklerle karşılanmasının Türk dili için doğurduğu ve doğuracağı büyük tehlikeye parmak basmış; bu topraklar uzerinde yaşayanların birbirlerini anlamaları gerektiğini, aynı kavramın halk için, bılgin içın, aydın için çeşıtli sozcuklen olamayacağını belirtmış; dilimizin olanaklarından yararlanılarak, bütün kavramların Turkçe ile karşılanması gerektiği savını, bu kitapta ayrıntılarıyla okuyacağınız bilimsel kanıtlarla savunmuştur. Doç. Dr. Suat Yakup BayduKun 'Dil ve Kultür' adlı bu bilimsel çalışmasını Türk Dil Devrimi'nin yıldönümünde okurlarımıza sunmaktan büyük övunç duyarken, genç denebilecek bir yaşta yitirdiğimız değerlı dilbilim adamımızı da saygıyla anıyoruz. Cuma günü Cumhuriyet 1e birlikte... CHP Genel Başkanı Altan Öymen'den cezaevi olaylarma sert tepki Vura vura öldürdüler\ Cezaevlerindeki olaylann geliyorum dediğini belirten CHP Genel Başkanı Altan Öymen, hükümetin, acizliğini kapatmak için zorbalığa başvurduğunu söyleyerek "Insanlan vura vura öldürmüşlerdir" dedi. Mahkûmlann cezaevlerinde sağlıksız koşullarda yaşadıklarına dikkat çeken Altan Oymen, "Mahkûmlann can güvenliği yoktur. Hangi nedenle orada bulunurlarsa bulunsunlar, can güvenlikleri devlete emanet edilmiştir. Cezaevleri can güvenliğinin en az olduğu yerler haline gelmiştir" diye konuştu. Otopsi tutanakları açıklandı 'Av tüfeği kullanıldı'# Ulucanlar Cezaevi'nde yaşamını yitirenlerin avukatlan. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Melih Tan'dan otopsi tutanaklannı aldılar. Avukatlar, 10 mahkûmdan 3'ünün av silahmdan çıkan kurşunlarla öldürü]düğünü belırterek operasyonda yasadışı silah kullanıldığıru ileri sürdüler. Uzmanlar, operasyona özel tim elemanlannın da katılmış olabileceğini söylediler. • 8. Sayfada ANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde 10 tutuklu ve hü- kümlûnün öldüriilmesine tep- kilersürüyor. Gelişmeleri dün- kü merkez yönelım kurulu top- lantısının gündemine alan CHP'nin Genel Başkanı Aitan Öymen, hükümetin acz içinde olduğunu, ölümlerin darp yo- luyla gerçekleştirildiğini belir- terek "Budademeknrld,insan- lan vuravuraoldünniişlerdir" dedi. Insan Haklan JzJeme Gnı- bu (HRW), olaylannjandarma- nın mahkûmlarla hesaplaşma- sı olduğunu bildirdi. Lfluslara- rası Af Orgütü, Başbakan Bü- kat Ecevit'e mektup yazarak olayla ılgili olarak *lw|ı—TH tarafsn" bir soruşturma yapıl- masını istedi. M Arkası Sa. 8, Sü. 3te m Sultanahmet'te basın açıklaması yapmak isteyen Insan a d a e r n g ü i y e t e r i U t u t u k j u j T j ^ p o s a r a f i n dan dövülerek gözaltına alındı. Polis. İHD tstanbul Şube Başkanı Eren Keskin ile Evrensel eazetesi mu- habiri Sibel Hürtaş'uı da aralannda bulunduğu yaklaşık 100 Idşiyi döverek gözaltına aldı. • 8. Sayfada Genelkurmay TKK'yi muhatap • Genelkurmay, PKJK'nin silahlı gruplan elinde koz olarak tutruğunu ve silaha başvurma tehdidinde bulunduğunu bildirdi. 'Silahlarla teslim' çağnsını yineleyen Genelkurmay açıklamasında, etkinliği büyûk ölçüde kınlan PKK ile mücadelenin sonuna kadar süreceği belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) -Genelkur- may, silahlı mücadeleyi bıraktığını açıklayan PKK'nin pişmanlık yasasından yararlanarak tes- lim olmak yerine örgütü içine düştügü çıkmaz- dan lcurtarma amacı güden "miütanlan Tûrki- ye dışına çtkarma" stratej.si izledığini bildirdi. Etkmliğı çok büyük oranda kınlan PKK'nin pa- zarlık yapmak ıstediğine ve bazı silahlı grupla- n elinde bulundurarak silaha başvurma tehdidin- de bulunduğuna dikkat çeken Genelkurmay, ''si- lahlarla teslim" olunması gerektiği uyansını yi- neledi. Genelkurmay. devlete teslim edilmek is- tenen 20-25 kışilık grubun da "propaganda amaçb" olduğunu belırterek "Son zamanlarda- ki çırpınışianu sözde örgütün inisiyatifınde ge- \ ArkasıSa. 8, Sü. l'de ABDULLAH ÖCALAN TEHDtT ETTÎ • 5. Sayfada ZtRAİ DOIVATIM KURUMU ManisaMa smav usulsuzluğu # MHP'li Tanm Bakanı Hüsnü Y. Gökalp'e bağlı Türkiye Zirai Donatım Kurumu'nun Manisa îl Müdürlüğü'ne alınacak işçi sınavında büyük 'skandal' yaşandı. 0 DSP'lilerin iddiasına göre sınavdan önce Ankara'dan 11 kişilik bir liste geldi. Smav sonuçlan açıklandığında bu Iistedeki 9 kişinin sınavı kazandığı, bir kışinin ise birinci sıradan yedek listede olduğu görüldü. • 6. Sayfada Cumhuriyet'in başvurusu Haksız rekabet haftaya görüşülecek ANK\RA (Cumhurivet Bürosu) - Rekabet İCurulu. Star gazetesinın başlattığı, Posta ve rakvim gazetesımn de eşlık ettiği maliyetin al- ında satışlarla rekabetin engellenmesi karşısında gazetemizin yaptığı başvuruyu dün ;örüşemedı. Gazetemizin yaptığı başvurunun izerinden 2 hafta geçmesine karşın kurul baş- [anhğırun hazırlığı tamamlanmadığı için Re- abet Kurulu'nun ıkı haftadıryaptığı toplantı- arda konu ele alınamadı. Rekabet Kurulu Baş- anlığVnın, toplantı gündemine konuyu ciddi ılarak getirmek istediğı ve bu nedenle tüm ^inlük gazetelerden ıstenilen bılgilerin kendi- îrine ulaşmasını beklediği belirtildi. Başbakan, Bill Clinton 'ın ekonomikyardım konusunda iyi niyetli olduğunu söyledi Ecevit: Bekleyip göreceğizABD Başkanı Bill Clinton, "Beyaz Saray'a geldiğim ilk günden beri, ABD olarak Türkiye'nin AB'ye entegrasyonunu kuvvetle destekliyoruz. Dünyarun geleceği için bu çok önemli" dedi. Clinton, ABD'nin Bakû-Ceyhan hattına desteğini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi. Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Ecevit, "ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin hemen hemen tamamına değindik. Memnuniyetle gözlemledim ki, Başkan Clinton, Türk ekonomisine katkıda bulunabilmek için bir şeyler yapmaya niyetli. Bir iki gün içinde bunun sonuçlannı göreceğiz" diye konuştu. Başbakan Bülent Ecevit, ABD Başkanı Bill Cnnton'la Beyaz Saray'da yapüğı görüşmeden memnun aynldı; Clinton, görüşmeden önce medya mensuplanna yaptığı açıklamadâ, Başbakan Ecevit'i Beyaz Sara\ 'da ağırla- maktan çok büyük memnunhet duvduğunu beürterek Ecevit'i 'seçkin bir lider" olarak niteledi. (RE L TERS) VVASHEVGTON - (Cumhuri- yet) ABD Başkanı Bill Clinton, Başbakan BülentEcevit ile bir ara- ya geldı. tki saat süren görüşme- nin ardından Beyaz Saray'ın bah- çesinde lasa bir açıklama yapan Ecevit "Çoksamimibirsohbetol- du. Başkan Clinton ile bütün dün- y» meseteierini ele aldık. Başkan Clinton Tûrkiye'nin çok önemli birülkeolduğunuferkediyor"de- di. Ecevit, Clinton'ın, önümüzde- ki bir iki gün içinde Türkiye'ye ekonomik yardım konusunda açık- lama yapmasını bekledıklerinı de kaydetti. Ecevit, Clinton görüş- mesi öncesi ABD Başkan Yar- dımcısı AlGore ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ecevit ile Gore arasında yapılan görüşmede, özellikle işbirliği ve çevTe konulannın ele alındığı bıldirildi. Görüş- meye, Türk tarafından Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Tabıi Kaynaklar Bakanı Cumhur Er- sümerin de katıldığı kaydedildı. Buarada Rah- şan Ecevit de Clinton'ın eşi Hillary Clinton ile Beyaz Saray'da "öğle çayı"nda bir araya geldi- A B D i z l e n i m l e r i 'Ecevit'ten daha solda kaldık'# Başbakan Bülent Ecevit, beraberindeki heyetle bir toplann yaptı. Ecevit, toplantıda özel sektörcü bir anayasa değişikliği yaptîklannı ve 67 yeni yasa çıkardıklannı belirtti. Başbakan'ın konuşmasından sonra bir işadamı "Ecevit o kadar piyasa ekonomisine inanmış ki biz onun yarunda solda kaldık" dedi. MfnUT NBfiVin yazm • 7. Sayfada ler. Başbakan Bülent Ecevit'in ABD ziyaretinin en önemli ayağı olan ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşmesi TSl 20.05'te (yerel 13.10) başla- dı, 22.05 'te sona erdi. Beyaz Saray-Oval Ofîs'te- ki görüşmeye, ABD tarafindan Dışişleri Bakanı • Arkası Sa. 7, Sü. 2'de 'jalatasaray'a kld GÜNCEL CUNEYT ARCAYLREK Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Ingiltere'nin Chealsea takımına 1 -0 yenildi. Maçın ılk yansında Taffarel kırmızı İcart gördü. I Spor'da 0B3A [ DOLAR MARK . ALTBİ •ün Oûû«3.000 Ûnc*ı 464.000 24&S00 0cc*ı 247 300 Dün 4 490.000 Ooceta «225 000 Onemli Olan Neymiş? Başbakan Ecevit'in ABD gezi tarihi belli olduğundan beri yazılı, sazlı sözlü medyamızı tutana aşkoisun! Aşama aşama Amerika gezisini "şişirdiler". _ Medyamızda, hatta devlet adamlarımızda Turgut Özal'dan beri bir tüıiü vazgeçilemeyen huy yine sahne- de. Başbakanlanmızın ABD gezisi söz konusu olunca da- yanamıyorlar; geziyi önemsetmek için yetkililerin de ya- • Arkası Sa. 8, Sü. l'de , Yatınmcılar kötümser # Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentilerin Başbakan Ecevit'in ABD gezisine endeksli hale getirildiği bu dönemde yabancı yatınmcılar da kötümser bir tablo cizdiler. YASED'nin araştırmasına göre, 1999'da büyüme orarunda yüzde 0.18 oranında gerileme öngörülüyor. Enflasyon oranı ise hükümetin beklentilerinin çok üzerinde gelişecek. # Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından dün açıklanan Dünya Yatınm Raporu'na göre, ulus ötesi şirketlerin 1997 yıhnda gelişmekte olan ülkelere yaptıkları yüzde 37 oranındaki yatınmları geçen yıl yüzde 28'e geriledi. Dünyada üretimin yüzde 25'inin 60 bin ulus ötesi şirket tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekilirken sermayenin gelişmekte olan ülkelerden kaçarak "durgun sulara" demir attığı bildirildi. • 13. Sayfada Abdülkadir Elçioğiu Metal severler fişleniyor # Şehriban Coşkunfırat'ın satanistler tarafından öldürühnesinin ardından hard rock ve heavy metal müzik dinleyenler hedef haline getirildi. Heavy Metal Şebek dergisinin yaym sorumlusu Abdülkadir Elçioğiu ya da bilinen adıyla Aptülika, basının tutumunun korkunç olduğunu belirterek "Televizyonlarda satanist görüntüleri olarak uzun saçlı, küpeli, siyah giyen gençler gösterildi. Bu yaymlar bütün hayatımızı altüst etti" dedi. • 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog