Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

28EYLÜL1999SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Kontrollü Salım Slstemleri Sempozyumu' • İstanbul Haber Servisi - Kontrollü Salım Sistemleri Demegi ve Marmara Ünıversitesi Eczacılık Fakültesi işbirligi ile düzenlenen "'Kontrollü Salım Sistemleri l. Sempoz>-umu" yann yapıîacak Hastalann yaşamını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini ve tedavilerdeki başanyı arttırmak için geliştirilen salım sistemlerinin ülkemizde üretimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen sempozyum Conrad Otel'de yapıîacak. İstanöul'da su kesintisi • İstanbul Haber Servisi - Be>oğlu"ndaki Sütlüce Mahallesi, Karaagaç tmrahor Caddesi'nde Kültür Merkezi önündeki alt geçit çalışmalan nedeniyle yann 15 saat süreyle su verilemeyecek. JSKİ'den yapılan açıklamada 09.00-24.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak yerler şöyle: Sütlüce Mahallesi'nin tamamı, Halıcıoğlu, Piripaşa ve Keçecipiri mahalleleri. Tolga ve Serkan serbest • KLŞADASI (Cumhuriyet) - lnsan tacirlerince kandınlarak Yunanistan'ın Istanköy (Kos) Adası'na yasadışı yollardan kaçaklan götürürken yakalanan ve çıkanldığı mahkeme tarafından Türkiye"ye •jest' amacıyla serbest bırakılan Tolga Çıkıkçı, dün Kuşadası Limanı'nda ailesine teslim edildi. Yunan Dışışleri Bakanlığı'nın devreye girmesi ve yaşlannın küçük oltnası nedeniyle kurtulan Çıkıkçı'nın yanı sıra 3 ay hapis cezasına carptınlan ve kefaletle serbest bırakılan arkadaşı Serkan Düzbastı (17) da dün Kuşadası'na döndü. 'Oepremzedeye ev'kampanyası • KOCAELİ (AA) - lzmit Büyükşehır Belediyesi, depremde evlerini kaybeden afetzedeler için yeni konut kampanyası başlattı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre fzmit çevresinde belirlenecek arsalar üzerine inşa edilecek tek katlı ve bahçeli konutlar, öncelikle, ev verilmeyecegi açıklanan, depremde evleri yıkılan kiracılara bedelsiz dağttılacak. Kampanyaya katılacaklann Ziraat Bankası'ndaki '30402/743114-7've Emlak Bankası'ndaki '524821 Noiu' hesaba Türk Lirası, EGS Bank'taki '40259-10' ve Etibank'taki '9743-355" No'lu hesaplara da dövız yatırabilecekleri duyuruldu. Afet konutları in arsa önerisi ERZURUM(AA)- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Uykusuz, afet konutlannın Erzurumida inşası halinde ücretsiz arsa tahsisi yapabileceklerini bildirdi. Başkan Uykusuz. Marmara Bölgesi'ndeki depremden sonra Erzurum'a şu ana kadar 250 ailenin göç ettiğini, bu saymın yıl sonuna kadar 500'ü bulabilecegini belirtti. Konut sorununa çözüm getirilmesi gerektiğini kaydeden Uykusuz, bu konuda her türlü yardıma hazır olduklannı söyledi. Prefabrike I İSTANBUL (AA)- Çimento. hazır beton ve prefabrike alanında faaliyet yürüten SET Group Holding. beyaz eşya ve ısınma olanaklan ile donatılan 30 metrekarelik yerleşim alanı sağlayan 50 prefabrike konutu, depremzedelere dağıtılmak üzere bağışlayacağını bildirdi. SET Group Holding Genel Müdürü Adnanlğnebekçili yaptığı yazılı açıklamada, Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı tarafından belirlenen koşullara uygun konutlann, yetkililer tarafından saptanacak yerlerde inşa edıleceğini kaydetti. Adalet Bakanlığı, diğer cezaevlerindeki eylemlere müdahale etmeyeceğini bildirdi ÖÖlünder karanlık• Baştarafi 1. Sayfada Bayrampaşa Cezaevi"nde geçen hafta meydana gelen ve 7 kişinın ölümüyle so- nuçlanan mafya hesaplaşmasının devletin cezaevleri politıkasını gözler önüne serdi- gi ve devletm acizliğinı bir kere daha ka- nıtladıgina işaret edilen açıklamada. "Dev- letbu achdiğini örrbas etmek,cezaevleri po- Htikalannın meşruluğunu yaratmak. ken- dini haklı çıkarmak için fafurasını birileri- ne çıkartmak zorundaydı" denildi. Açıklamanın ardından seçilen heyet Adalet Bakanlığı önüne siyah çelenk bı- raktı ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'le görüştü. Görüşme hakkında bilgi veren IHD Ankara Şube Başkanı Lfitfü De- mirkapı. "Bakana bir koğuş talebi için bu kadar otayın yaşanmasına gerek var mıydı" diye sorduğumuzda. kendileri. ıçenden sı- lahla karşılık verildiğini \e üzerlerine dü- şeni yaptıklannı söyledi. CHP'nin son olavlan incelemek üzere oluşrurdugu Bekir Yurdagûl ve Algan Ha- caloğlu'nun da aralannda bulunduğu heyet ıse Türk'le göriişmek üzere Adalet Bakan- lıgı'na gitti, ancak "toptanuda" olduğu bil- dirilen bakanla görüşemedi. Avukatlar otopsiye katılamıyor Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu mor- gunda ise otopsi konusunda sıcak saatler yaşandı. Otopsiye girme istemleri soruştur- ma savcılanndan Musa Türkaya tarafın- dan kabul edilmeyen avukatlar. önce Nö- betçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sonra da 22. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkımliği'nebaş- vurdular. Başvuruyla ilgili olarak gazete- cilere bilgi veren ÇHD Ankara Şube Sek- reteri Nedim Erkuş. bu tür olaylarda avu- katlann otopsıde bulunma istemlerinin do- ğal oldugunu belirtti. Otopsinın yapılıp ya- pılmadıgı ve yaralılann durumu konusun- da net bilgiye sahip olmadıklannı söyleyen Erkuş, 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nin "verilen evrak arasında istemde buhınan- lann vekâletnamekrinin bulunmadığu ve- kâletname varsa bile akdin ölfimle sonuç- lanacağı ve hazuiık aşamasında müdahil- lik ve müdahil vekilliğinden söz edilemeye- cegT gerekçesiyle istemlerini reddettiğıni bildirdi. Erkuş, "Bizlerden gizknen nedir? Bu so- nınun oevabtnı alamıyonız. Israria girişim- lerimiz geri çevrihyor. Bir öiünün ismi 3 kez değişti. Nedeni, bu insanlar tanınmayacak haideler. Bu nedenle katham diyoruz" diye konuştu. 'Parçalanan cesetler glzlenlyor- Erkuş, devletin üzerine düşen görevi yapmaktan ısrarla kaçındığmı belirterek "Adzliğini bu >T>ila kapatmaya çalışıyor" dedi. ÇHD üyesi avukat Zeki Rüzgâr, so- runun vekâlet sorunu olmadığını. asıl ama- Tüm Yargı-Sen 'Bakanlık personeli aranmıyor' İstanbul Haber Servisi - Tüm Yargı-Sen Anadotu Yakası Şu- besı Yönetim Kurulu Üyesı Se- zai Kılıçh, bakanhk memurlan. Cumhuriyet Savcısı, müdürler, sayman, doktor ve öğretmenle- rin, yönetmeliklere aykın ola- rak cezaevlerine araçlanyla kimlik göstermeden ve aranma- dan gırebildiklerini öne sürdü. Sezai Kılıçirnın verdiği bil- giye göre, yönetmelık ve genel- gelere göre cezaevi giriş ve çı- kışlannda cumhuriyet başsav- cılan. hâkimler, cumhurivet savcılan ile bakanlıkça atanan müdür, ikincı müdür, idare me- muru, doktor, öğretmen, diş he- kimi, psikolog, sosyal çalışma- cı, sayman, mühendis, veteri- ner ve mimar dışında cezaevin- de görev yapan tüm personel, duyarlı kapıdan geçtikten son- ra görevli personel gözetimın- de elle aranıyor. Sezai Kılıç- h'nın iâdiasına göre, savcı, mü- dür. sayman, doktor, öğretmen gibı görevliler ise araçlan ile kimlik göstermeden, aranma- dan. ilk aranma yeri olan jan- darmaya kimlik bırakmadan ikinci aranma yeri olan duyarlı kapıya gıdiyor. Bu yetkililer du- yarlı kapının sinyal verip ver- memesine aldınş etmeden ce- zaevının koguşlanna kadar gı- rebıliyorlar. tlgili yasal düzenlemelere gö- re personelin, cezaevine girer- ken memur kimlik kartmı bıra- kıpjandarmadan resimsız gıriş kartını alması, idare binasının girişine geldiğinde de jandar- madan aldığı kartı bırakıp re- simü ikincı giriş kartını alarak cezaevindeki görevini yerine getirmesi gerekiyor. Görevi bi- ten yetkilinin çıkarken de aynı yolla aldığı giriş kartlannı gen verip cezaevini terk ermesi ko- şulu bulunuyor. Bu yolla perso- nelm de içinde oldugu cezaevi- ne gıren herkesin ikili kontrol- le girip çıkmasının sağlanması zorunlulugu bulunuyor. Cenelgeiere uyulmuyor Genelgelere göre her durum- da cezaevine giren herkesin ve her kademedeki personelin ke- sinlikle duyarlı kapıdan geçe- rek kontrol edilmesi gerekiyor. Sezai Kılıçlı, cezaevlerindeki uygulamada bu genelgelere uyulmadığını savunuyor. Kılıç- lı mevcut uygulamayı şöyle an- latıyor "Bakanhk persondi sadece duyarlı kapıdan sinyale aldınş etmeden cezaevine girmekte, memurlar ve infaz koruma me- murlan hem jandarmada hem de du)artı kapıda ceplerini bo- şaltarak girmektedirler. Bizler ise servis aracunızdan indikten sonra cezaevine girerken jan- darma erine kimliğimizi göste- rerek cezaevine girmekteyiz. İç nizamiyeye geldiğimizde jan- darma bizden cezaevi kimliği- mizi almaktadır. Bizler cepleri- ıtıizde olanlan boşalttıktan son- ra üst aranmamızjandarma er- leri tarafından yapılmaktadır. Duyarlı kaprya vannca görevii olan infaz ve koruma memuru arkadaşımızın gözetiminde ka- pıdan içeri girmekteviz. Şayet kapı sinyal veriyorsa ceplerimiz- de olanlan göstererek kapı sin- yal vermeyene kadar geçiş ade- dini tekrarlamaktayız.'" Kılıçlı. anayasadaki "Herkes kanun önünde eşittir" hükmü- nu anımsatarak hiçbir yasa. yö- netmelik ve talimat anayasayı ve uluslararası sözleşmeleri ih- lal eder nitelikte olamayacagı için uygulamalann sakıncalı ol- duğunu kaydediyor. 76 cezaevi görevlisi tııtııklıılamı elinde relıiıı • Baştarafi 1. Sayfada lansın, sonunhılar açığa alınsuı. - Hastanelerde tedavi gören siyasi tutuklu ve hükümlülenn tedavileri avukatlannın nezaretinde yapılsın. - Sûrgüne gönderilen siyasi tutuk- lu ve hükümlüler derhal Ankara Merkez Kapah Cezaevi'ne geri geti- rflsin. Dört gardiyanın rehin tutuldugu BayTampaşa Cezaevi 'nin çevresinde panzer desteginde güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polisleri, tutuklu yakınlan ile araçla- n bölgeye sokmuyor. Ümranlye gergln Ümraniye Cezaevi'nde siyasi tu- tuklular dün de 17 gardiyanı rehin tuttu. Tutuklu ve hükümlüler koğuş pencerelerinden."Yaşasın Llucanlar direnişimiz" ve "Cesaredniz varsa getin*1 yazılı pankartlar açtılar. Siya- si turuklular gün boyu slogan atarken cezaevinın önünde sabahlayan tutuk- lu ve hükümlü yakınlan polis tarafin- dan öğle saatlerinde binadan uzak- laştınldı. Polis müdahalesı sırasında 3 kışıyi de gözaltına aldı. Ümraniye Cezaevi'ne saat 13.00'ten sonra itfa- ıye araçlan, panzerler, özel timler ve ambulanslar sevk edildi. Aralannda İstanbul Emnuyet Müdür Yardımcı- sı Atilla Çmar'ın da bulunduğu çok sayıda emnıyet yetkilisinın de ceza- evine gelmesıyle başlayan hareketli- lık, "Operasyion olacak mı" sorusu- nu gündeme getirdi. Cezaev ınden sa- at 15.00'te a>nlan Terörle Mücade- leden Sorumlu Emniyet Müdür Yar- dımcısı Çınar. operasyon söylentile- rini yalanladı. Cezaevine saat 16.00 sıralannda bir grup avukatla birlikte gelen Çağdas Hukukçular Dernegı Başkanı Murat Çelik. istanbul Baro- su'nda olaylarla ilgili toplantı yap- tıklannı ancak kendilerine "Ümra- niye'de operasyon yapuacak' bilgısi gelmesi üzerine cezaevine geldikle- rini anlattı. istanbul Barosu Başkanı Yûcel Sayman'ın Adalet Bakanı ve müsteşan telefonla aradıgını anlatan Çelik, müsteşann Sayman'a operas- yon yapılmayacagı yönünde bilgi verdigini söyledi. Cebze Gebze Cezaevi'nde de 2 müdür yardımcısı ile 2'si kadın 18 gardiya- nın rehin alınmasıyla başlayan ger- ginlik devam ederken siyasi tutuklu ve hükümlülerin dün 2'si kadtn 5 gar- diyanı serbest bıraktıgı öğrenildi. Bergama Bergama Cezaevi'nde C-3 ve C-4 koguşlannda kalan tutuklu ve hü- kümlü 118 kişinin rehin alma eyle- mi devam ediyor. Rehin ahnan Nejat Erken, Erdal Karaca. Gazanfer Çağ- layan, Ferhat Yener ve Şeref Yatar adlı infaz koruma memurlannın sağ- lık durumlannın iyi oldugu bıidiril- dı. Buca 100 siyasi tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Buca Cezaevi'nde ise du- rumun sakin oldugu belirtildi. Ceza- evi Savcısı Yaşar Aslan, olaylann başlamasıyla birlikte aldıklan ön- lemler sayesınde cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüler tarafından re- hin alma olayı gerçekleşmedigini söyledi. Aslan, tutuklu ve hükümlü- lerin yaklaşık 1.5 aydır "sayun ver- meme" eylemine devam ettiklerinı belirtti. Aydın Aydın E Tipi Cezaevi'nin 2 koğu- şunda kalan 42 siyasi tutuklunun bas- lattığı sayım vermeme eylemi de sü- rüyor. Aydın Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nevzat Turgut, cezaevindeki son durum ile ilgili olarak şunlan söyledi: "Cumartesigeceyansuıdaıı sonra mahkûmlar sayun vennemeye başladı. Tutuklu ve hükümlüler say> mı engelkmek amacıyla 2 koğuşun kapılan önünde barikat kurarak 0- rişleri engettiyor. Her türlü olaya kar- şı cezaevi içinde ve dışında sıkı güven- lik önlemleri aldık. Mahkûmlar ye- meksaatlerinde yemekhaneveçıkmı- yor. Koğuşlarda bulunan yiyecekleri kullanıyorlar. Sağlık tedbuierini art- urdık. Rehin alma olayı yok." Bartın Bartın Özel Tip Kapah Ceza- evi'nde A3 Koguşu'ndaki DHKP/C davası tutukiulannın rehin alma ey- lemi sürüyor. 42 tutuklu Aydın Rek, Faik Hotalak, HikmetCandemir, Afi Top, Baki Tan, Mustafa Ydmaz ve Ahmet Durmuş'u rehin almışlardı. çanakkale cın "parçalanan cesetteri" gizlemek oldu- ğunu söyledi Rüzgâr, olaylarda ölen ve ya- ralananlara bakıldığında, bir çatışmaya de- ğil, dogrudan saldınya maruz kaldıklannm görüldügünü söyledi. Tutuklu yakınlan ve bazı avukatlar da, "Yönetimm adM mahkumlara 'Onlar sizin koguşunuzu aldılar, bş geliyor zor durum- da kalırsınız, koguşunuzu geri alın. Bir şey yapamazlar, arkanızda biz vanz' dByerek siyasilere karşı taskırtmıslar. Adliler sh asi- lere saldınp bir adli tutuklu ölünce firsat koDavan jandarma da müdahale etmiş" ıd- dıasında bulundular. Adli tutuklunun da Keçiören'deki morgda tutuldugu. bu ne- denle ölü sayısının aslında 10 degil 11 ol- dugu öne sürülüyor. Cezaevinde başlatılan aramalar da dün sonuçlandınldı. Ele geçirildigi belirtilen silah ve malzemeler gazetecilere gösteril- di. Ankara II Jandarma Komutanlıgı yetki- lisi içeride bulunduğu belirtilen tünel pla- nmı gösterirken "Tünel da- ha önce tespit edibnişti. Bu. daha önce yapılan ve 3-4 ay • - . önce basına da yansryan tü- neDerin krokisi. Şu ana ka- dar yeni bir tünel buluna- madL Çaltşmalar sürüyor" dedi. Basın mensuplanna ise sadece bulunduğu iddıa edilen "tünel kapagt" gös- terildi. Aramalarda ele ge- çinldiği belirtilen silah ve malzemeler şöyle: "ladetKateşnikoftüfek, 2 adet7.65 miHmetreçapın- da ve 3 adet 9 mflimetre ça- pında tabanca, 1 av tüfegi, 2 adet kalem şeklinde ta- banca, bunlara ait mermi- ler, 2 susturucu, 2 adetel ya- pımı el bombası, cep teiefo- nu çok sayıda molotofkok- teyli ile küçük çapb el y apı- mı bombakr, padayıcı mat- zeme. eğitimde kullanılan maket tüfekler, alev topu duFumuna getirflen tüpler, 16 adet bilgisayar disketi. (bflgisayar bulunamadı), bir tünel kapağı (tünel tes- pit edilemedi). çok sayıda demir, tahta sopa ve kesici alet bomba yapunmı anla- tan notlar, zarf içinde DGM'den kaçış planı, çeza- cvinden kaçış pianı, Ulu- canlar Cezaevi'nin hava- dan çekilmiş iki fotoğrafi ve buna göre hazırlanmış kro- ki ve tünel pianı, kime kar- şı planlandığı konusunda bilgi verilmeyen bir suikast pfauu." Yaralı sayısı 28 Cezaevierinde bulunan akrabalaruun durumunu merak eden yakınlan zamsnzaman fenatak geçirdi. Ümraniye Cezaevi'nde ise güvenlik kuwetieri3 ğözaitmaaldi. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) Yanıtlanması gereken sorular *^* Adalet Bakanlıfı. neden olaydan 15 saat sonra açıklama yaptı? j> Adalet Bakanlığı açddamasuda, aramada bolunduğu beiirtilen sflahlar ve kcsici, deSd aietier cezaevine nasd sokuldu? *^ Olaylann başlangıcma neden oldugu öne sürülen tiinel gerçekten var mı? f" Otopshe avııkadar gözkmci olarak neden sokulmak istenmedi? t* 5. koğuştaki tutuklu ve hükümlüler nasıl oldu da du\'an delerek 7. koğuşa geçebildiler? Yönetimce bu duruma bir süre aeden İ2an verildi? V 60 kişinin bannabileçeği koğuşa neden 120 kişi yerfeştirildi? *^* Çatışmadan söz edilmesine karşm yaralılann çoğunluğunun vücudunda neden darbe izıne rastlanıyor? Cesetleri tanınmayacak halde olan mahkûmlar ve boğazı kesilerek öldürülenlerin bulunduğu doğru mu? J> Ulucanlar Paria'nda bekkyen tntukhı yakınlan neden olaylar başlamadan birkaç saat önce gozaiüna aiıiıdı? V Devletin korumasındaki tutukiu ve hükümlülerin koğuş istemine ya da 'yatak sorununa' neden çözüm bulunmuyor? v* Güvenlik göreviileri faziaca göz yaşartıcı bomba kuüanarak olayı kontrol alma>-a çahşüklan halde nasıl oldu da 10 tutokhı yaşanum yitirdL Çanakkale E Tipi Kapah Cezaevi'nde de DHKP/C sa- nıklan 9 gardiyanı rehin aldı- lar. Siyasi turuklular akşam saatlerinde de idare bınasını işgal ettiler. Sloganlar atarak pencereye çıkan ve zafer işa- reti yapan tutuklular, pencere- lere pankart astılar. Faruk Ya- vuz, İsmail Işık, Sedat Kara- göz, İsa Işık, Süleyman Acar, Rafet l'zun. Eriian Dofan, Kamil Alaca ve Cahit Gün- gör'ü rehin tutan tutuklular koguşlarda barikat kurdular. Bursa Bursa Özel Tip Ceza- evi'nde bulunan TÎKKO, DHKP/C, TDKP ve diger sol örgüt davalanndan yargılanan tutuklu ve hükümlülerin ey- lemleri de sürüyor. Memurla- ra karşı saldırgan davfanışla- n bulunmuyor. çanlcırı Çankın Kapah Ceza- evi'nde de siyasi tutuklu ve hükümlüler 19 gardiyanı re- hin tutuyor. Adalet Bakanlığı 'ndan akşam saatlerinde yapılan açıklamada, ölü sayısında artış olmadıgı, ancak 18 olarak açıklanan yaralı sa- yısının 28'e ulaştığı bildi- rildi. Açıklamada, olayda ölen tutuklu ve hükümlüler arasında adı geçen Erkan Ozkan'ın yaralı oldugu, yaralı olarak ismi bildirilen lsmet Kavaklı'nın soyadı- nın Kavakhoğhı oldugu ve öldügünün belirlendigi kaydedildı. Ölen tutuklu ve hükümlülerin adlan şöyle: Nevzat Çiftçi, Abuzer Çat, Hafij Tfirke, Mahir Emsal- siz,ÖnderGençaslan, Ümit Altmtaş, Ahmet Savran, Aziz Dönmez, Zafer Kırbı- yık ve tsmet Kavakboğtu. Yaralılann isimleri _de şöyle: Cemal Bayram. Ön- der Mercan, Hay dar Baran, Resul Ayaz, K. Hasan Ço- ban, Banş Gönülşen, Veysel EroğliL Halil Doğan, Ertan Özkan, Behzat Ors, Yıldı- nm Doğan, Cenker Aslan, Erdal Gökoğlu, M. Kansu Keskinkan. Nihat Konak. Cafer Yayar Bektaş, Ercan Akpmar. Savaş Kor, Enver Yanık, İsmail Balcı, Rad A n a FiUz Gülkokuer. Bü- lent Kütçü (Sütçü). Özgür Saltuk. İlhan Emrah, Ser- dar Atak. FeyzullahKocave OzgörSoylu. Cezaevinden Amasya ve Burdur'a 3'er, Ermenek'e 2, Giresun'a 1, Nigde'ye 9. Nevşehir'e 7, Yozgat'a 3. Zile'ye4, Gaziantep'e de 1 olmak üzere toplam 33 tu- tuklu ve hükümlünün sevk edildiği bildirildi. Ankara II Jandarma Ko- mutanlıgı'ndan yetkili de, dördü ateşli silah nedeniy- le olmak üzere 1 'i binbaşı 7 askerin hafîf yaralandıgı- nı, bir askerin tedavisinin sürdügünü söyledi. Adalet Bakanlığı, adli ve idari so- ruşturmalannın yanısıra adalet başmüfettişlerini de her yönüyle olayı araştır- malan için görevlendirdi. Cumhuriyet Başsavcıveki- li Bekir Selçukbaşkanh ğın- da, cumhuriyet savcılan Ahmet Muthı, Hikmet Ö- nen ve Cabbar Veziroğlu soruşturmayı sürdürüyor. Tepkiler sürüyor 'Başbakan ve Adalet Bakanı istifa etmeli9 Haber Merkezi-Yurt genelınde cezaevlöinde ya- şanan ve Uîucanlar Cezaevi'nde 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan oiaylarda hükümet sorumlu tutulurken Adalet Bakanı'nm istifası istendi. Çağdaş Hukukçu- lar Demegi (ÇHD) Genel Başkanı AIi Ersin Gûr, ce- zaevinde planlı ve programlı katliam yapıldığını söy- lerken CHP. cezaevlerinde yaşanan olaylan ızlemek amacıyîa komisyon oluşturdu. DÎSK Genel Sekrete- ri MuratTokmakve Limter-îş Genel Başkanı Kazun Bakış cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin can güvenliklerinin devlete emanet edildigini vurgulaya- rak Adalet Bakanı'nin istifa etmesini, sorumlulann da acilen belirlenmesinı istediler. lnsan Haklan Dernegi (tHD) Genel Başkanı Hüsnü Öadfii, Uîucanlar Ceza- evi'nde 2 Eylül'den bu yana sorun yaşandıgını belir- terek, tünel olmadığını, Adalet BakanlıgYnm "yalan* söytedigini savunda Öndül. Ulucanlar'da yaşanan so- runun nedenini şöyle anlattı:"5. koğuşta 120 kişi kab- yor, o koğnşun kapasitesi en fazla 60 kişi. 5. koğuştaki rutuklulardan bazılan bitjşiktoki adli mahkûnüann bulunduğu 7. koğuşun duvannı delerek girdiler. 2 Ey- iûl tarihmde, Bu burada kaUcağız. Bıze koguş tah- sis edin' dedBer. Çünkü mart ay ından beri 5. koğuşta- kiler bir yatağj ya çift kişi paylaşmak zoranda ya da nöbetkşeuyumakzonıııdalar. Havaianniyioiması ne- deniyle yazuı ntibetkrşe dışarda yato bu insanlar.~ Yönetimln becerHcsizlifll' İdarenin 13 tane koguşu bulunduğunu belirten Ön- dül. "İdarenin yapması gereken. bazı koguşlarda 5 ki- şi kabyor. o S kişiyi başka yere afap siyasileri o tarafa geçinnektL20günden berisorundevam edi\ or. En son 23Eyiûl'deİHD Ankara ŞubeBaşkanı.Cezaevleri Ge- nel Müdürü'nûn bilgisi amnda cezaevine gitti, yöne- timle bu tutuklutar arastnda görüşmeier yapb. 15-24 güne kadar problemin çözulebtteceği konusunda an- laşma saglarKÜ. İdare çesitli gerekçderie düzenleme yapamadı" diye konuştu. Olaylarm yönetim oecerik- sizlığınden kaynaklandığını belirten Öndül, •'Sorunu öktürerek çözmeve dÖDÜştümıek. doiaytsıyla devlet böyieceotoritesini sağlamışoluyor. Düzenleyici. insan- laıin haklanoa saygıli devletfonksiyonunukra etmek yerineöidürmek,v«k etmeknıretiyk probiemiçözdû- ğünü sanıyorr dedi. CHP, yaşanan olaylar karşısında yetkililerin seyir- ci kaldığını belirterek, Adalet Bakanı'nı ıstifaya ça- gırdı. CHP, cezaevlerinde yaşanan olaylan izlemek amacıyla bir komisyon oluşturdu. Başkanlıgını Bekir Yürdagül'ün yaptığı komisyonda, MYTC üyeleri AJgan Hacalo^u, Orhan \'eü Yildınm ile PM üyelen Fuat Çay, Sabri ErgûL Demet Işık, Esin Fatnıa Temel görev aldı. Yurdagûl. korcisyon adına dün yapöğı açıklama- da,hukuk devleti anlayişının bir kez daha yara aldığı- nı ve iç banşın kanadığıni söyledi. İnfaz slsteml çöirtü' Yurdagûl. şunlan söyledi: *Cezaevinde huzuru we can güvenu^ini sagaınakla yükümlü olanlar ne yank. kiolaylann önüne geçememişler. bir tür yargısız infaz görünfüsüne dönüşen şiddet uygulanıasma seyirci kal- mışjardır. Bu olaylar ülkemizde infaz sisteminin çök- mus okiuğununen son kanıOdır. Ne ya/ık kiAdalet Ba- kanhgı ülkemizde insan haklanna saygılı bir yargı ve infaz sisteminin kökleşmesne öncülük edememekte- dir. Saym Bakan söyiem ve icraan ile olaylann ve ça- ğın gerisindekalmıştır. Olaylann bu noktaya gelmesin- de en üst düzeyde sonjmluluk taşıyan Adalet Bakanı Saytn Hikmet Samı Türk'ü derhaİ istuaya davet edi- T ÇHD Genel Başkam AS Ersm Gfir. "Bayrampa- şa'da mafy'anm kendi iç besaplaşmasına ses çıkarnıa- yan yönetim. hükümet siyasi düşüncelerinden dolayı içeride bulunan insanlara karşı btrakın öyle bir hoş- gorii göstermeyl bunlara karşı dnayet tştemiştjr" di- ye konuştu. DİSK Genel Sekreten Murat Tokmak. ^YlankûmbnnsBahkuUanmışoünasbirgerekçeoU- rak kabul edüemez" dedi. ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Ohıç da. 'Cezaevierindeki ınafya mensuplannadini süremeyen deviet otoritesini sol mahkûmlân öldürerek sağbuna- yaçabşıyor. Çetderi, işkencecileri insani nedenkrie af- fetmey e kalkışan Ecevit aiksi ve hükümeti, siyasi ne- denkrie cezaevieriade oianiann da insan oktuktaruu bttmeüdir" diye konuştu. Bilanço ağır Cezaevlerinde olayeksikolmuyor tstanbul Haber Servisi-12 Eylüil 980 askeri dar- besinin ardından cezaevlerinde yaşanan basknüar. operasyonlar ve olaylarda. onlarca siyasi tutuklu ve hükümlü yaşamını yirirdi. yüzlercesi yaralandı ve sakat kaldı. Son 20 yılda güvenlik güçlerinin cezaevlerinde çı- kan olaylara müdahalesi ve gerçekleşen ölüm olay- lanndan bazılan şöyle: - 21 Aralık 1981de Alemdağ Kapaîı Cezaevi'ne jandarmalann müdahalesi sonucu Şerif Yazarve Ha- kan Mennerohık adlı tutuklular yaşamını yitirdi. - 2 Ocak 1982 günü Alemdağ Kapalı Cezaevi'nde jandarmalar, tutuklu ve hükümlülere yine müdahale etti. Olayda, Bahadır Damanlı hayatınt kaybetri. - 2 Agustos 1989 tarihinde Eskişehir Kapalı Ce- zaevi'nde açlık grevine giren Hüsnü Eroğlu ve Meh- met Yalçuıkava, Aydın Kapalı Cezaevi'ne sevk edi- lirken yoida öldü. - 21 Eylül 1995te Buca Kapalı Cezaevi'nde sa- yun vermeyen tutuklularajandarmalann saldmsı so- nucu DHKP-C davası tutuklulan Turan Kıhç, üğur Sanastan ve Yusuf Bağ yaşamlannı yitirdi. - 4 Ocak 1996 günü Ümraniye Cezaevi'nde. jan- darmalann. özel tim ve polislerin koğuşlan basarak tutuklulara müdahale ermesi sonucu, Rıza Boybaş, Abdülmecit Seçkin. Orhan Özen ve Gültekin Beyhan öldürûlürken 59 tııtuklu ve hükümlü ağır yaralandı. öldürülen tutuklulann cenazesinde gözaltına alınan gazeteci Merin Göktepe de işkence sonuaı yaşamı- nı yitirdi. - 24 Eylül ve 25 Eylül 1996 tarihinde Diyarbakır Kapah Cezaevi'nde maltada meydana gelen bir tar- tışmanın ardından yaşanan olayiarda. EdipDönekçi, Nihat Çakmak, Erkan Perişan. Rıdvan Bulut. Hak- kı Tekin,Ahmet Çelik. MehmetSabri Gümüş. Cemal Çam, Mehmet Batuge, Kadir Demir % e kadri Dal ad- lı 11 PKK davası tutuklu ve hükûmlüsü, güvenlik güçlerince dövülerek öldürüldü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog